Započeta reorganizacija ministarstava u Vladi Tuzlanskog kantona

Kao što je to najavljivano u proteklom periodu Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona, te time i zvanično započela rekonstrukciju i reorganizaciju ministarstava u Vladi Tuzlanskog kantona.  Glavni razlog za donošenje ovog zakona je racionalizacija poslova koji se obavljaju u pojedinim ministarstvima i upravnim organizacijama. Naime, nacrtom Zakona je predloženo spajanje Ministarstva razvoja i poduzetništva i Ministarstva industrije, energetike i rudarstva u jedno Ministarstvo privrede. Ujedno, je predloženo razdvajanje Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta na dva ministarstva i to: Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade. Ovim razdvajanjem poboljšat će se i unaprijediti stanje u oblasti kulture i sporta, te prvi puta institucionalizirati odnos zajednice prema mladima. Također, kada je u pitanju Kantonalna direkcija robnih rezervi, predloženo je da, imajući u vidu nadležnosti Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, a cijeneći ujedno i potrebu pomenute racionalizacije u obavljanju poslova iz resornih nadležnosti, ova direkcija bude u sastavu tog Ministarstva. Osim navedenog, izmjene se odnose i na poboljšanje samog teksta Zakona i njegovo usklađivanje sa pozitivnim zakonodavstvom.

Izabrana banka putem koje će privredi biti stavljeno na raspolaganje više od 25 miliona KM

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga plasmana kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog Kantona iz sredstava Budžeta za 2017. godinu. Shodno ovoj odluci ponuda Sparkasse bank dd Sarajevo je proglašena najpovoljnijom te ćejoj biti dodijeljen Ugovor o plasmanu kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog Kantona. Podsjećamo, Vlada je krajem maja ove godine Vlada Tuzlanskog kantona donijela Program korištenja ESKROW sredstava za 2017. godinu, kojim su predviđena sredstva za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima na području Tuzlanskog kantona u iznosu od 1.100.000,00 KM, imajući u vidu ponuđenu kamatnu stopu i visinu sredstava koju je rezervisala Kantonalna vlada, umjesto obećanih 20 miliona, privredi Tuzlanskog kantona stavit će se  na raspolaganje više od 25 miliona KM kreditnih sredstava sa kamatnom stopom od ukupno 4,2%. Od ove kamatne stope 3% će subvencionirati Vlada Tuzlanskog kantona, a privrednim subjetkima preostat će samo 1,2%. Uzimajući ovo u obzir može se zaključiti da se u ovom slučaju radi o najpovoljnijim kreditnim sredstvima koja se trenutno mogu dobiti na tržištu. Ovaj projekat samo je jedan od oblika na koje Vlada Tuzlanskog kantona nastoji stvoriti povoljan ambijent i dati poticaj razvoju privrede našeg kantona.

U 2016. godini 12.608.001 KM kapitalnih investicija u zdravstvu

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Obračun sredstava u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Ovaj dokument sadrži podatke o sredstvima ostvarenim i utrošenim u obaveznom zdravstvenom osiguranju, te sredstvima ostvarenim izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja u zdravstvenim ustanovama javnog i privatnog sektora sa uporednim pokazateljima za tekuću i prethodnu godinu. Obračun sredstava u zdravstvu za nivo kantona sadrže konsolidovane podatke o ostvarenim i utrošenim sredstvima u kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja i u zdravstvenim ustanovama u javnom i privatnom sektoru. Ukupna sredstva za zdravstvenu zaštitu na području Tuzlanskog kantona u toku 2016. godine iznose 349.608.994 KM, što je za 9,19% više u odnosu na prethodnu godinu. Na prihode iz obaveznog zdravstvenog osiguranja odnosi 255.368.500 KM ili 73,04%, a na prihode izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja 94.240.494 KM ili 26,96% ukupno ostvarenih sredstava. Ukupno ostvareni prihodi na području Tuzlanskog kantona u 2016. godini po stanovniku iznose 785,59 KM. S druge strane, ukupno utrošena sredstva u zdravstvu za 2016. godinu iznose 328.369.355 KM, što je za 4,87% više u odnosu na prethodnu godinu. Ukupno utrošena sredstva po stanovniku iznose 737,96 KM, od čega je na lijekove utrošeno 212,30 KM, a na bruto plaće i ostala primanja iz radnog odnosa 337,29 KM po stanovniku.

Ono što je veoma bitno za istaknuti jeste i činjenica da su u toku 2016. godine izvršene kapitalne investicije u zdravstvu u iznosu od 12.608.001 KM.

Više od 180.000 KM za projekte iz oblasti vodoprivrede

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas više saglasnosti na odluke Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumartstva o odobravanju sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u ukupnoj vrijednosti većoj od 180.000 KM. Za finansiranje projekta „Sanacija postojećih i izrada novih obaloutvrda uz korito rijeka Ćetovilja i Džakulska rijeka u mjesnoj zajednici Prijeko Brdo“, Općina Gračanica odobrene su 122.118,74 KM. Općini Živinice je za finansiranje troškova rekonstrukcije vodovoda Bujakovac –Radljeva – Rovine u MZ Priluk, odobreno 25.777,92 KM, a za finansiranje projekta „Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Litve, ulica Živiničke ose–C“ odobreno je 30.000,00 KM. Za finansiranje izrade „Idejnog projekta postrojenja za tretman otpadnih voda naselja Gnojnica“ i  „Idejnog projekta postrojenja za tretman otpadnih voda  naselja  Devetak“,  Općini Lukavac, odobreno je po 1.989,00 KM. Za finansiranje izrade „Glavnog projekta regulacije rijeke Jale u Slavinovićima, III faza – dionica od lokacije pijace u Siminom Hanu do mosta na skretanju za Gornju Tuzlu“, Gradu Tuzla je odobreno 2.000,00 KM

Većina koncesionara poštuje ugovore o koncesiji

Ministarstva, kao koncesori, u većini predmeta uredno i na vrijeme sačinjavaju zapisnike i shodno tome donose Rješenja ili Odluke o plaćanju koncesionih naknada za korištenje predmeta koncesije, navodi se u danas usvojenoj Informaciji o nadzoru, provjeri rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih Ugovora. Ukoliko izuzmemo rudnike uglja, može se konstatovati da se većina koncesionara ponaša u skladu sa ugovorima o koncesiji, jer njihove obaveze u pravilu ne prelaze visine utvrđene za zadnji obračunski period, koje najčešće tek dospijevaju za naplatu. Naravno da i u narednom periodu svi oni koji učestvuju u procesu realizacije ugovora o koncesijama, trebaju raditi na tome da se zadrži postojeći trend i da se učine dodatni napori da se prema onima koji ne ispunjavaju obaveze iz ugovora, poduzmu odgovarajuće mjere, kako bi se svi koncesionari doveli u ravnopravan položaj, navodi se u Informaciji. Također kao preporuka za buduće djelovanje, a u cilju smanjenja dodatnih troškova privrednim društvima, koncesionarima, koji nastaju u postupku obezbjeđenja bankovne garancije, ukoliko je to predviđeno ugovorom o koncesiji, na zahtjev koncesionara potrebno je omogućiti avansno plaćanje tekuće (godišnje) koncesione naknade na početku tekuće godine, uz usaglašavanje obaveza prema kvartalnim zapisnicima na kraju godine i donošenje odgovarajućih rješenja. Od JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o Živinice, se traži da u narednom periodu nastave sa ispunjavanjem svojih postojećih obaveza, te ispunjavanjem svih neophodnih uslova kako bi se moglo pristupiti potpisivanju dugoročnog ugovora o koncesiji.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o pružanju pravne pomoći. Razlog za donošenje ovih izmjena je neophodnost usklađivanja ovog zakona sa Zakonom o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu i Uredbom o poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne  djelatnosti  iz  nadležnosti  organa  državne  službe  u  Tuzlanskom  kantonu  koju obavljaju državni službenici i namještenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanje određenih prava iz radnog odnosa.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o utvrđivanju procijenjene vrijednosti službenih vozila u vlasništvu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK, te prihvatila tekst javnog oglasa o prodaji službenih vozila metodom javne licitacije, s tim da se prodaja navedenih motornih vozila ne može izvršiti za cijenu manju od procijenjene. Radi se o 4 vozila marke Škoda Felicija, dva vozila marke Wolksvagen Golf III i teretnom vozilu marke Mitsubishi, za koja je utvrđeno da su u neispravnom stanju.

Vlada je danas dala saglasnost na odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o dodjeli 234.000,00 KM Centru za razvoj i podršku na ime sufinansiranja projekta „Energetska obnova škola u sklopu projekta EU/IPA INTERREG saradnje“ (SMART SCHOOLS).

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluke o izmjeni Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice kapitalni izdaci i izmjeni Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice kapitalni izdaci, te odobrila 5.000,00 KM sa ove budžetske pozicije Komisiji za koncesije TK na ime nabavke računarske opreme neophodne za rad.

Vlada je danas prihvatila preporuku Komisije i donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača sa kojim će se potpisati ugovor o izvođenju radova na ime rekonstrukcije unutrašnjeg dijela prostorija na I spratu u ulici Rudarska br. 65 u Tuzli. Vlada je također prihvatila i tekst obavještenja o rezultatu postupka javne nabavke koje će biti upućeno svim ponuđačima za ovu javnu nabavku.

Vlada je danas odobrila 2.000,00 KM Sportskom savezu invalida Tuzlanskog kantona kao učešće u refundaciji dijela troškova projekta Kamp za sportsko-rekreativno-rehabilitacijski oporavak djece sa invaliditetom od 7 do 14 godina. Savezu boraca Federacije BiH  je odobreno 5.000,00 KM kao finansijska podrška u organizaciji i omogućavanju uslova za realizaciju projekta XIII Međunarodnog memorijalnog malonogometnog turnira „Alija Izetbegović-Vogošća 2017“. Na ime sufinansiranja rashoda na organizovanju obilježavanja godišnjice Teočanski dani otpora u 2017. godini, Koordinacionom odboru za obilježavanje značajnih datuma Općine Teočak Vlada je odobrila 3.000,00 KM, a 4.000,00 KM je odobreno Klubu borilačkih vještina „Flek Tom-Cat“ Tuzla, za učešće na Svjetskim igrama „IWGA World Games 2017” koje će se održati od 24-28.07.2017. godine u Wroclaw-u, Republika Poljska.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Smjernice za rad radnih grupa za evropske integracije za tehničku finalizaciju odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije i zadužila sve predstavnike Tuzlanskog kantona imenovane u radne grupe za Evropske integracije da postupaju po Smjernicama. Kantonalni koordinator za evropske integracije je zadužen da, po prijemu tehnički finalizovanih odgovora iz svake radne grupe, u elektronskoj formi, iste dostavlja nadležnim kantonalnim organima uprave i institucijama Tuzlanskog kantona radi potvrđivanja, uz definisanje načina i roka za potvrđivanje. U slučaju nedostavljanja odgovora o potvrđivanju od nadležnog kantonalnog organa uprave ili institucije Tuzlanskog kantona, smatrat će se da je kantonalni organ uprave ili institucija Tuzlanskog kantona saglasna i ovlašćuje se kantonalni koordinator da izvrši potvrđivanje.

U skladu sa odredbama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu i propisanom obavezom organa državne službe, da u roku od 30 dana od donošenja podzakonskih propisa donesu pravilnike o unutrašnjoj organizaciji, Vlada je danas dala saglasnosti na pravilnike o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva, Ministarstva finansija, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, ureda Vlade Tuzlanskog kantona, premijera, za zakonodavstvo i za zajedničke poslove, te Službe Skupštine Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas prihvatila Mišljenje Ministarstva zdravstva, po kojem Ministarstvo nema primjedbi na nacrt federalnog Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na odluku Ministarstva za boračka pitanja o odobravanju 2.000,00 KM Savezu organizacija porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona, na ime refundacije izdataka za obilježavanje „Dana šehida – Drugog dana ramazanskog bajrama“.

Vlada je danas ovlastila premijera Tuzlanskog kantona da u ime Vlade Tuzlanskog kantona odlučuje o pravima i dužnostima iz radnog odnosa državnih službenika iz kantonalnih ministarstava koji, po ovlaštenju Skupštine Tuzlanskog kantona, zbog odsustva ili spriječenosti ministra da obnaša svoju funkciju, privremeno predstavljaju i zastupaju ministarstvo.

Vlada je danas izmijenila Rješenje o imenovanju Tima za sprečavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona, te je umjesto dosadašnjeg zamjenika predsjednika Jele Lukić imenovana Mirela Tuzlak, a umjesto članova Elvire Salihović i Edina Nišića imenovani u Eldina Muhić i Erna Kusturica.

Vlada je danas dala saglasnosti Općinskom sudu u Tuzli za prijem jednog državnog službenika, Stručnog saradnika za obradu, analizu i statistiku u Odsjeku registra za upis pravnih lica i tri namještenika, jednog Višeg referenta za informaciono-komunikacionu tehnologiju i dva viša referenta za operativno tehničke poslove u radni odnos na neodređeno vrijeme. Također, dana je saglasnost Općinskom sudu u Gradačcu za prijem jednog namještenika, Višeg referenta za administrativno tehničke poslove u radni odnos na neodređeno vrijeme.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas donijela Rješenje o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i to do okončanja postupka, na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novih članova Upravnog  odbora, a na najduže tri mjeseca. Također, privremeno su imenovani upravni odbori JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla i JU Arhiv Tuzlanskog kantona na period najduže 60 dana.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: