Vlada TK zatražila da domovi zdravlja maksimalno povećaju broj punktova za vakcinaciju

Vlada TK je danas od domova zdravlja zatražila da u skladu sa mogućnostima maksimalno povećaju broj punktova za vakcinaciju, broj timova za vakcinaciju i da organizuju mobilne timove za vakcinaciju, a od Zavoda za javno zdravstvo da analizira stanje zaliha vakcina na području kantona, te da u skladu sa istim, kao i sa trendom potrošnje trenutno dostupnih vakcina na području kantona, izvrši procjenu potrebne dinamike daljeg prijema donacija vakcina, kao i da ga koordinira sa nadležnim federalnim organima i institucijama.

Plasirano oko 50% sredstava iz kreditne linije Vlade TK i UniCredit banke

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva privrede TK, kojom je odobrena isplata 166.760,13 KM na ime subvencioniranja dijela kamatne stope za 59 privrednih društava, korisnika beskamatne kreditne linije koju Vlada Tuzlanskog kantona realizira sa UniCredit bankom. Prema informacijama iz Banke, ovim privrednim društvima je plasirano ukupno 30.553.000,00 KM za prvih šest mjeseci 2021. godine. U Zahtjevu Banke je

navedeno da su svi korisnici ostvarili pravo na isplatu subvencija.

Podsjećamo Vlada Tuzlanskog kantona je obezbijedila ukupno 2.100.000,00 KM za subvencioniranje kamatne stope Korisnicima, dok UniCredit Bank d.d Mostar u skladu sa vlastitim procedurama iz svojih sredstava odobrava finansiranje putem svojih namjenskih kreditnih sredstava ukupne vrijednosti 60,5 miliona KM. Od ovog iznosa 26.900.000,00 KM je namijenjeno za proizvodnu djelatnost, 23.500.000,00 KM je namijenjeno za trgovinsku djelatnost, a 10.100.000,00 KM za uslužnu djelatnost, pri čemu subvencije Vlade iznose do 700.000,00 KM po grupaciji .

329.000 KM za kapitalne projekte u obrazovnim institucijama

U skladu sa ranije donesenim Programom rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2021. godinu Vlada je danas donijela dio odluka kojima su odobrena sredstva za realizaciju 16 kapitalnih projekata u oblasti obrazovanja. Ukupna vrijednost danas donesenih odluka, čime će započeti realizacija kandidiranih projekata, je 329.000,00 KM. JU OŠ „Banovići Selo“ Banovićije odobreno 100.000,00 KM za izgradnju školskog objekta, odnosno priključke objekta na električnu mrežu i komunalne usluge, uređenje dvorišta, upotrebnu dozvolu, te priključke na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. JU Univerzitet u Tuzli Vlada je odobrila 37.000,00 KM, na ime nabavke opreme za trenažni proces Fakulteta za tjelesni odgoj i sport. Za rekonstrukcije i intervencije na sistemima centralnog grijanja JU OŠ „Živinice Gornje“ Živinice je odobreno 12.500,00 KM, JU OŠ „Tinja“ Srebrenik 20.100,00 KM, JU OŠ „Sladna“ Srebrenik 26.000,00 KM, JU OŠ „Višća“ Živinice 12.000,00 KM, JU MSŠ Sapna 18.200,00 KM, JU MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Kladanj 29.000,00 KM. JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Zelinja Donja Gradačac je odobreno 30.000,00 KM na ime rekonstrukcije mokrog čvora, a za iste namjene JU OŠ „Lipnica“ Tuzla je odobreno 7.000,00 KM. Za rekonstrukciju prilaza Školi JU OŠ „Pazar“ Tuzla je odobreno 6.000,00 KM, a za nabavku video nadzora JU OŠ „Gnojnica“ Lukavac je odobreno 5.000,00 KM. Za nabavku video nadzora JU OŠ „Mramor“ Tuzla je odobreno 5.700,00 KM, dok je za rekonstrukciju dijela krova JU OŠ „Brčanska Malta“ Tuzla odobreno 3.500,00 KM. Na ime rekonstrukcije elektroinstalacija JU MS Građevinsko – geodetska škola Tuzla je odobreno 7.000,00 KM, a na ime rekonstrukcije podova, elektroinstalacija, provjetravanje i dva kabineta za zavarivanje, JU MS Mašinska Škola Tuzla,  odobreno je 10.000,00 KM.

Također, Vlada je danas odobrila 8.000,00 KM Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice za izradu Idejnog rješenja , te 55.000,00 KM za izradu Glavnog projekta za rekonstrukciju i adaptaciju zgrade SODASO u Tuzli.za rekonstrukciju i adaptaciju zgrade SODASO u Tuzli

Vlada je danas i dopunila Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2021. godinu, te planirala nabavku i ugradnju toplinske podstanice u zgradi Vlade Tuzlanskog kantona.

37.427,73 KM za unaprjeđenje lovstva

Na današnjoj sjednici Vlada je izmijenila Program korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2021. godinu. Programom je predviđena raspodjela ukupno 37.427,73 KM, dok je 7.572,27 KM ostalo neraspoređeno, a sredstva prikupljena od zakupa sportsko-privrednih lovišta raspoređena su na način da su korisnicima lovišta odobreni  iznosi za finansiranje ili sufinansiranje projekata kojima se unapređuje lovstvo na području Tuzlanskog kantona u visini naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta koju su svaki od korisnika lovišta uplatili u Budžet Tuzlanskog kantona. Na području Tuzlanskog kantona aktivno je trinaaest sportsko-privrednih lovišta, u granicama koje čine prostorne i lovno-privredne cjeline i to: Sportsko-privredno lovište ”Zelemboj”, Sportsko-privredno lovište ”Vjetrenik”, Sportsko-privredno lovište ”Klokotnica”, Sportsko-privredno lovište ”Šamunica”, Sportsko-privredno lovište ”Gradašnica”, Sportsko-privredno lovište ”Spreča”, Sportsko-privredno lovište ”Sokolina”, Sportsko-privredno lovište ”Svatovac”, Sportsko-privredno lovište ”Munjača”, Sportsko-privredno lovište ”Gradina”, Sportsko-privredno lovište ”Sniježnica”, Sportsko-privredno lovište ”Majevica”, Sportsko-privredno lovište ”Toplica”.

Ostale odluke

Vlada je danas pristupila dodjeli koncesije i određivanju koncesora za eksploataciju kvarcnog pijeska na ležištu „Kužići“ na području grada Tuzla. Dodjeli se pristupilo na osnovu samoinicijativne ponude privrednog društva „TUZLA-KVARC“ d.o.o. Tuzla, a kao koncesor je određeno Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, koje će preduzeti sve aktivnosti u postupku dodjele koncesije. Također, data je i saglasnost na obnavljanje Ugovora o koncesiji za eksploataciju kvarcnog pijeska na lokalitetu „Bukinje“ na području grada Tuzla. Izvorni ugovor je zaključen između Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona i privrednog društva „TUZLA-KVARC“ d.o.o. Tuzla, a ovim obnavljanjem Ugovor se produžava na period od 2,5 godina i važit će od 26.08.2021. do 26.02.2024. godine.

Na danas održanoj sjednici utvrđen je koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec august 2021. godine u iznosu 1,00. Podsjećamo, novčana egzistencijalna naknada je mjesečna novčana naknada nezaposlenim demobilisanim braniocima koja se dodjeljuje pod uslovima i na način propisan Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica. Također je utvrđeno da osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade ostane nepromijenjena i da i u periodu jul – septembar iznosi 4.00 KM.

Vlada je danas dala saglasnost na tekst Aneksa Ugovora o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije BiH. Ovim se rok za pravdanje sredstava produžava sa 30.06.2021. godine na 31.12.2021. godine.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala i saglasnost Kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona za prijem tri državna službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Radi se o radnim mjestima sekretar Uprave, stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove i kantonalni inspektor za zaštitu od požara.

Vlada je utvrdila i osnovice za obračun plaća, kao i visine naknade za ishranu uposlenicima u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave, kao i visinu naknada za ishranu za august 2021. godine.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala upravne odbore Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Javne  zdravstvene  ustanove  Univerzitetski klinički centar Tuzla, te više školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kanton. Također, Vlada je utvrdila prijedlog kandidata za imenovanje u privremeni Nadzorni odbor Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla, predstavnika državnog kapitala, do imenovanja  Nadzornog  odbora  u  skladu  sa  zakonom, a najduže do 90 dana.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: