Vlada TK utvrdila prijedloge dopuna zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedloge Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju  i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju koji će biti dostavljeni Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje razmatranje. Tekstovi prijedloga zakona utvrđeni su nakon javnih rasprava provedenih u skladu sa Zaključcima Skupštine Tuzlanskog kantona od strane Ministarstvo obrazovanja i nauke. Ovim zakonima otklanjene su mnoge nejasnoće i nedorečenosti i usklađeni postojeći zakoni sa činjenicom da je od 1.1.2018. godine počelo sa radom Ministarstvo obrazovanja i nauke, te da je u prethodnom periodu Grad Tuzla promjenio status i izvršeno usklađivanje sa odredbama Zakona o radu i kolektivnih ugovora.

Novine obuhvaćene novim zakonima, a vezane za osnovno obrazovanje, su sufinansiranje prevoza učenika. Prema dokumentu, obuhvata učenike koji imaju prebivalište/boravište na udaljenosti većoj od dva kilometra od škole.Dosadašnje rješenje propisivalo je sufinansiranje prijevoza za učenike koji imaju prebivalište/boravište na udaljenosti većoj od četiri kilometra od škole. Zakon je dopunjen i odredbom kojom se obavezuju škole da neodložno obavijeste nadležnu inspekciju za obrazovanje i Centar za socijalni rad na području mjesta prebivališta ili boravišta učenika, ukoliko učenik tokom trajanja obaveznog obrazovanja neopravdano izostaje sa nastave. Poseban razlog za ugrađivanje predmetnog stava jeste i činjenica da pojedine škole, u dosadašnjoj praksi, nisu dovoljno brzo reagovale na pojavu „napuštanja škole“. Ostale odredbe tiču se organa upravljanja i rukovođenja školom te prava i obaveza iz radnog odnosa zaposlenika škole.

Kada je u pitanju prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju novina je uvođenje novog tipa gimnazije „gimnazija informacionih tehnologija“. Također su dorađene, u korist samih učenika, odredbe kojima se reguliše prelazak učenika iz jednog obrazovnog programa u drugi te stvorena mogućnost za stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja, kao jedna od mjera i aktivnosti koja za cilj ima podsticanje učenika za upis na ona zanimanja koja su potrebna tržištu rada. Što se pak ostalih odredbi tiče radi se o istim odredbama koje tretira i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, odnosno odredbama kojima se uređuju organi upravljanja i rukovođenja školom te prava i obaveze iz radnog odnosa zaposlenika škole.

 

Oblikovanje fiskalne politike za naredne tri godine

Vlada je prihvatila Smjernica ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period 2019-2021. godina. Smjernice sadrže: ciljeve ekonomske i fiskalne politike, osnovne makroekonomske pokazatelje, procjene prihoda budžeta i predviđene promjene javnog duga. Prema dokumentu, Vlada Tuzlanskog kantona bit će usmjerena na oblikovanje fiskalne politike u cilju promovisanja konkurentnosti, povećanja efikasnosti javnog sektora te jačanja upravljanja javnim finansijama, kako na strani prihoda tako i na strani rashoda budžeta, uz poseban angažman vezan za aktivnosti usmjerene na promjenu propisa kojim je uređeno pitanje raspodjele indirektnih poreza i pitanje povrata vanjskog duga. Prioriteti u oblasti porezne politike i javnih prihoda u FBiH, a koji će imati utjecaj na Tuzlanski kanton, za period 2019–2021. godina bit će orijentisani na nastavku aktivnosti izrade prijedloga zakonskih rješenja kojima će se doprinijeti osiguranju i očuvanju ambijenta pogodnog privrednom rastu, sa stabilnim i predvidivim uslovima poslovanja, te poboljšanju naplate javnih prihoda, kao jednog od osnovnih agregata za planiranje razvojnih, socijalnih i ostalih društvenih potreba i obaveza. Također, kao i u proteklom periodu, nastavlja se kontinuirano provođenje aktivnosti na pojačanom inspekcijskom nadzoru s ciljem poticanja poštivanja propisa u cilju poboljšanja porezne disciplne, suzbijanja sive ekonomije, te postizanja efikasnije naplate javnih prihoda.Realizacija prezentiranog plana aktivnosti zavisit će prije svega od političke stabilnosti i institucionalne spremnosti nosioca aktivnosti, kao i drugih nepredviđenih događaja koji bi eventualno usporili i/ili odgodili realizaciju.

 

Novi studijski programi i usmjerenja UNTZ

Vlada Tuzlanskog kantona dala je prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini.Odlukom Senata predviđen je upis na studijske programe/usmjerenja 12 fakulteta i Akademije dramskih umjetnosti te na zajednički doktorski studij Tehnološkog i Prirodno-matematičkog fakulteta. Predviđeno je ukupno 2130 mjesta za prvi ciklus odnosno integrirani prvi i drugi ciklus studija od čega 1110 mjesta za studenate koji se finansiraju iz Budžeta TK, 970 mjesta za studente koji se sami finansiraju te 50 mjesta za vanredne studente.

Plan upisa predviđa i niz novih studijskih programa koji su uspostavljeni u sradanji menadžmenta JU UNTZ i Ministarstva obrazovanja i nauke sa ciljem povezivanja visokog obrazovanja sa tržištem rada. Među navedenim programima su turizmologija, menadžment u turizmu, politologija (međunarodni odnosi i diplomatija) i psihologija.Plan upisa ne odstupa od prošlogodišnjeg odnosno, u segmentu studenata koji se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona istovjetan je predviđeni broj za upis kao i prethodne akademske godine dok je došlo do smanjenja planiranog broja studenata koji se sami finnansiraju.

 

Blagi trend rasta broja turista

Vlada je prihvatila Informaciju o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području TK u 2017. godini. Na području TK smještajni kapaciteti, koji su prošli proceduru utvrđivanja minimalnih uslova i kategorizaciju te tako ispunili osnovne uslove za rad nalaze se na području 8 općina i Grada Tuzla. U 40 smještajnih objekata čiji rad prati Ministarstvo trogvine, turizma i saobraćaja Tk, posjetiocima je tokom 2017. godine bilo na raspolaganju 1.816 ležaja raspoređenih u 978 soba, što je za 8 % više nego u 2016. godini. Registrirano je 49.977 turista.  Najveći broj od ukupno registriranih dolazaka evidentirano je u smještajnim objektima na području Grada Tuzla (62%), 11% dolazaka evidentirano je u Gradačcu, 10 % u Lukavcu, Srebreniku 9%, Gračanici 3%. Na području TK je u 2017. godini bilo registrirano 2.291 poslovnih subjekata koji su svrstani u djelatnost pripreme i usluživanja hrane i piće, odnosno pružanje usluga u ugostiteljstvu.

 

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila jeprijedlog Zakona o izmjenama Zakona oizvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.

Vlada TK je utvrdila prijedlog Zakona o dopuni Zakona o značajnim datumima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom daje saglasnost na tekst „Protokola o postupanju nadležnih organa u prihvatu, popratu i privremenom zbrinjavanju ranjivih readmisiranih osoba koje se vraćaju po sporazumu o readmisiji“ uz priloge „Hodogram“ i „Grafički prikaz relacija“ koji su sastavni dio akta.Vlada Također ovlašćujefederalnog ministra za izbjeglice i raseljene osobe da u njeno ime može potpisati „Protokol o postupanju nadležnih organa u prihvatu, popratu i privremenom zbrinjavanju ranjivih readmisiranih osoba koje se vraćaju po sporazumu o readmisiji“.

Vlada je prihvatila Informaciju o stanju postupka čišćenja poslovne zgrade “Soda So”.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o pokretanju postupka javne nabavke sa ugradnjom rolo zavjesa na I spratu zgradeu ulici Rudarska 65. u kancelarijama koje koristi Ured premijera, Ured Vlade iUred za zakonodavstvo putem direktnog postupka.

Vlada je također donijela Odluku o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke te dala saglasnost na Ugovor o nabavci sa ugradnjom rolo zavjesa.

Vlada TK utvordila je osnovicu za obračun plaće svih budžetskih korisnika za maj 2018.godine u iznosu od 404,00 KM kao i visinu naknade za ishranu u toku rada od 8,00 KM po izrađenom danu za maj 2018. godine.

Vlada je odobrila novčana sredstva u iznosu od 3.000,00 KM Sport klubu “Bambi” Tuzla, kao finansijska podrška zaodlazak na turnir u fudbalu za dječake generacija 2007. godište, koji će se održati uHannoveru (Njemačka), za troškove smještaja za 20 dječaka u hotelu i troškove prevozana turnir.

Odobrena su i novčana sredstva u iznosu od 5.000,00 KM Studentskom parlamentu Univerziteta u Tuzli, na imeobezbjeđenja dijela potrebnih finansijskih sredstava u realizaciji projekta pod nazivom“Balkanijada 2018” koja će se održati u Tuzli od 21-23. juna 2018. godine.

Vlada je odobrila novčana sredstva u iznosu od 5.920,0 KM Općinskom sudu Lukavac na imeradova na adaptaciji kancelarijskog prostora za potrebe Zemljišnog ureda.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice – Mediji.Raspodjela sredstava vršit će se u skladu sa Budžetom Tuzlanskog kantona za 2018. godinu i Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 80.000,00 KM od čega 62.000,00 KM za medije u privatnom sektoru (privatna preduzeća) i 18.000,00 KM za neprofitne organizacije koje u okviru svoje djelatnosti obavljaju i poslove javnog informisanja.

Vlada TK dala je saglasnost  na Odlukuo načinu i uslove raspodjele sredstava prikupljenih odnaknade za zakup sportsko-privrednih lovišta na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je dala saglasnost na tekst Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ dioničko društvo Kladanj, a koji se odnosi na obavljanje poslova i finansiranje troškova čuvarske službe u državnim šumama, stručnih poslova gospodarenja privatnim šumama i poslova Zakona o šumama za period 1.1.2018. – 30.9.2018. godine, u iznosu do 1.312.500,00 KM.

Vlada je odobrila usmjeravanje dijela transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za realizaciju projekta „Boosting thetelecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs“-BENEFIT za JU Univerzitet u Tuzli, u iznosu od79.467,00 KM, dodjeljenog od strane Universität Klagenfurt.

Također je odobreno usmjeravanje dijela transfera za posebne namjene, u BudžetTuzlanskog kantona za 2018. godinu, u svrhu realizacije projekta „Nadogradnjakabineta informatike opremom za primjenu u industrijskom okruženju“ za JUMješovita srednja škola „Hasan Kikić“ Gradačac, u iznosu 4.270,00 KM, dodijeljene od Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

Vlada TK dala je prethodnu saglasnost za ustupanje zemljišta Javnoj ustanovi Prva osnovna škola Živinice po zahtjevu Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona radi rekonstrukcije raskrsnice na dijelu regionalnog puta R455a “Poljice-Živinice-Zelenika” i izgradnji kružnog toka u neposrednoj blizini škole.

Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 5.000,00 KM privrednom društvu Vidik d.o.o. za posredništvo, informativnu i trgovinsku djelatnost Tuzla, na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije „Kristal soli“ 2017 u Tuzli.

Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstvaza boračka pitanja Tuzlanskog kantona.

Vlada TK dala je saglasnost predsjedniku Općinskog suda u Tuzli, Muhamedu Tulumoviću da pronađe odgovarajući kancelarijski prostor, površine cca 450 m², i potpiše ugovor o zakupu istogu iznosu od cca 5.710,00 KM sa uračunatim PDV-om mjesečno, za potrebe smještaja zaposlenika Općinskog suda u Tuzli za vrijeme trajanja radova na rekonstrukciji zgrade u kojoj su trenutno smještene tri pravosudne institucije (Općinski sud u Tuzli, Kantonalni sud u Tuzli i Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona) i izgradnja nove zgrade Općinskog suda u Tuzli, a najduže do jedne godine dana.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju naknade za rad predsjedniku i članovima Disciplinske komisije za kantonalne organe državne službe.

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o poslovanju JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o. za 2017. godinu sa Izvještajem o radu Nadzornog odbora i Izvještajem Odbora za reviziju za 2017. godinu.

Vlada je dala saglasnost JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona za prijem tri uposlenika uradni odnos na neodređeno vrijeme i to: stručni saradnik za opće, pravne i administrativno-tehničke poslove, stručni saradnik-odgajatelj za obrazovne aktivnosti i portir- noćni čuvar.

Vlada je također dala saglasnost Kantonalnom zavodu za pružanje pravne pomoći za prijem namještenika – višeg referenta za ekonomske poslove – istražitelja.

U okviru kadrovskih pitanja  Vlada TK donijela je niz rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je imenovala Upravni odbor Javne ustanove“Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona”, Tuzlau sastavu Dario Memić, predsjednik i članovi Izudin Jahić i Amela Jamaković.

Vlada je razriješila dužnosti članove Upravnog odbora JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona prije isteka mandata u sastavu Enes Mujić, predsjednik i članovi Maida Hajdarević i Mirza Memić.

Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora JU Direkcijaregionalnih cesta Tuzlanskog kantona,  do okončanja konkursne procedure imenovanjanovog Upravnog odbora, a najduže na tri mjeseca.

Vlada TK također je donijela Odluk kojom imenuje punomoćnike koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. i to: Esad Mušanović, predsjednik i Nenad Lukanović i Samir Gabeljić, članovi.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje Abdulaha Đulovića za predsjednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Međunarodni aerodrom Tuzla”

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: