Vlada TK: Utvrđeni kriteriji za sufinansiranje troškova prijevoza učenika

Prihvaćen polugodišnji Izvještaj o radu kantonalnih inspekcija

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period 01.01. – 30.06.2017.godine. U izvještajnom periodu, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je izvršila i u elektronskoj formi obradila 8.123 kontrole, zatim 4.100 predmeta zavedenih u Djelovodniku predmeta i akata, što ukupno iznosi 12.224 predmeta.

Obzirom da je godišnjim Programom rada za Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove TK planirano da se u izvještajnom periodu izvrši 8.028 kontrola, može se konstatovati, da je Program, i pored brojnih ograničenja, realizovan u cijelosti, odnosno da je u izvještajnom periodu izvršeno 95 kontrola više nego je planirano, ili prikazano u relativnom odnosu, plan je prebačen za 1,2%.Od ukupnog broja izvršenih pregleda po službenoj dužnosti, inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove su izvršili 4.200 redovnih pregleda, 589 pregleda po predstavkama, 1.568 kontrolnih pregleda i 1.766 pregleda po zahtjevima stranaka. Od ukupnog broja 4.200 redovnih pregleda, koje su izvršili inspektori ove uprave, 1.421 pregleda se odnosi na fizička lica, a 2.779 pregleda ili procentualno 66,2% kontrola se odnosi na pravna lica, što samo po sebi govori da su inspektori ove Uprave u ovom izvještajnom periodu uglavnom radili složenije i kompleksnije predmete. Ono što treba naglasiti kao izuzetno pozitivnu činjenicu, jeste to da su Vlada i Skupština TK u potpunosti podržale rad i reforme koje je provela ova Uprava, a ta potpora je prisutna i tokom 2017. godine, tako da su se stvorile pretpostavke da se svi planirani zadaci za 2017. godinu realizuju u cijelosti, u većini upravnih oblasti koje nadzire Kantonalna uprava za inspekcijske poslove TK. Ove namjere Vlade TK su i potvrđene time što je jedna od aktivnosti u Akcionom planu Tuzlanskog kantona za realizaciju reformske agende za BiH, upravo ”Kadrovsko i materijalno – tehničko jačanje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove”, što je rezultiralo odobravanjem finansijskih sredstava za nabavku dijela opreme za potrebe Uprave, a što je doprinijelo da informacioni sistem zadrži vrijeme rada u ispravnom stanju od 99,99%. Osim toga davanje saglasnosti za prijem sedam novih uposlenika u Upravu, u mnogome će doprinijeti unapređenju rada i postizanju još boljih rezultata rada Uprave, navodi se u danas prihvaćenom Izvještaju.

Prihvaćen polugodišnji Izvještaj o izvršenju budžeta TK

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas i Izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.06.2017. godine. U ovom periodu, kada su u pitanju prihodi i primici, u prvih šest mjeseci je naplaćeno javnih prihoda u ukupnom iznosu od 179.875.699,64 KM i u odnosu na naplaćene prihode u istom periodu 2016. godine veći su za 6,63%. Od toga javni prihodi koji pripadaju budžetu Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.06.2017.godine iznose 158.883.644,97 KM, te možemo konstatovati da na ukupnom nivou imaju tendenciju rasta u odnosu na naplaćene prihode u istom periodu 2016.godine za 5,90%. S druge strane, budžet Tuzlanskog kantona odobravan je putem mjesečnih operativnih planova koje budžetski korisnici, posredstvom nadležnih institucija resornih ministarstava, dostavljaju Ministarstvu finansija na unos. S tim u vezi, ukupan plan rashoda i izdataka ostvaren je u procentu od 41,19%. Analizirajući izvršenje rashoda i izdatka na nivou ukupnog možemo konstatovati da ostvareni ukupni rashodi i izdaci budžeta Tuzlanskog kantona za prvih šest mjeseci 2017. godine iznose 147.736.228,40 KM, te da su u odnosu na izvršenje u istom period 2016. godinu veći za 4.671.221,29 KM ili 3,27 %.

Prihvaćen Izvještaj o realizaciji žetve strnih žita u 2017. godini

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Izvještaj o realizaciji žetve strnih žita u 2017. godini za područje Tuzlanskog kantona. Jesenjom sjetvom 2016. godine i proljetnom sjetvom 2017. godine strnim žitima na području našeg kantona zasijana je površina od 5.122 ha. Strnim žitima značajnije površine zasijane su na području općina Lukavac, Gradačac, Kalesija, Živinice, Gračanica i Čelić, što ukazuje da je sjetva ovih žita, zbog korištenja specifične mehanizacije u toku obrade i žetve, pogodnija na većim zemljišnim kompleksima. Na području Kantona u jesenjoj i proljetnoj sjetvi pšenica je zasijana na površinama od 3.507 ha, tako da u sjetvenoj strukturi strnih žita pšenica zauzima 68,47%, dok ostala strna žita zauzimaju 31,53 %. Prosječni prinosi strnih žita u odnosu na prethodnu godinu su nešto manji. Prema raspoloživim podacima sa terena, prosječni prinos pšenice u ovoj godini iznosio je 3,71 t/ha, što je za 0,31 t/ha manje u odnosu na prošlu godinu, prosječni prinos ječma manji je za 0,13 t/ha i iznosio je 3,67 t/ha, prosječni prinos raži je 3,35 t/ha, što je za 0,03 t/ha manje u odnosu na prošlu godinu, dok je prosječni prinos zobi iznosio 2,71 t/ha, što je za 0,39 t/ha manje u odnosu na prošlu godinu. Ukupan prinos strnih žita na području Kantona iznosio je 18.361,64 tona, što je za 1.908,01 tona, odnosno 9,41% manje u odnosu na prošlu godinu. Ukupan prinos pšenice u odnosu na prošlu godinu manji je za 2.549,20 tona, a ovogodišnja proizvodnja pšenice od 13.016,10 tona zadovoljava oko 15% potreba stanovništva Kantona. Osnovni razlozi za ovako malu proizvodnju pšenice u odnosu na potrebe su nedovoljna veličina zemljišnog posjeda, niska produktivnost, nedovoljna i neadekvatna tehnološka opremljenost, nedostatak povoljnih kreditnih sredstava itd., a ove godine i izostanak sufinansiranja jesenje sjetve u 2016. godini od strane Federalne direkcije robnih rezervi, te nedonošenje odluke o garantovanoj otkupnoj cijeni pšenice. Otkup pšenice koja kvalitetom ispunjava kriterije za ljudsku ishranu vrše mlinovi sa područja Kantona po cijeni od 0,30 do 0,33 KM/kg, što je relativno niska cijena u odnosu na troškove proizvodnje ove žitarice, tako da proizvođači sa područja Kantona pšenicu predaju i u neposrednom okruženju, ukoliko mogu postići povoljniju cijenu. Kada su u pitanju mjere za poboljšanje trenutnog stanja, u cilju povećanja sjetvenih površina i prinosa strnih žita u narednom periodu neophodno je da Vlada Federacije BiH blagovremeno donose Odluku o garantovanoj otkupnoj cijeni pšenice za rod u tekućoj godini, nastaviti sa novčanim podrškama za proizvođače strnih žita, nastaviti sa sufinansiranjem sjetve pšenice radi stvaranja robnih rezervi, te u saradnji sa sjemenarskim kućama, a u organizaciji Poljoprivrednog zavoda, organizovati edukaciju poljoprivrednih proizvođača o sredstvima zaštite i načinu zaštite strnih žitarica kao i prezentacije sorti pšenice otpornijih na bolesti, u cilju povećanja prinosa po jedinici površine.

Utvrđeni kriteriji za sufinansiranje troškova prijevoza učenika

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o utvrđivanju kriterija za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period septembar – decembar školske 2017/18. godine. Ovom odlukom Odobrava se sufinansiranje troškova linijskog i vanlinijskog prijevoza učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona za period septembar – decembar školske 2017/18. godine u iznosu od 50% mjesečne karte u linijskom prijevozu, odnosno 50% iznosa utvrđenog pismenim ugovorom između prijevoznika i korisnika usluga prijevoza u vanlinijskom prijevozu, za učenike koji stanuju na udaljenosti većoj od četiri kilometra od najbliže škole, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim propisima i općim aktima,, te učenike sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona na udaljenosti većoj od četiri kilometra od najbliže škole, koju pohađaju, kao najbližu, osnovnu školu na području drugog kantona.

Ostale odluke
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o raspodjeli sredstava prikupljenih u 2016. godini na području Tuzlanskog kantona na ime „Dječije nedjelje”. Ovom odlukom izvršena je raspodjela ukupno 56.000 KM organizatorima manifestacija i akcija posvećenih djeci i unapređenju razvoja društvene brige o djeci.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas o Odluku o izmjeni Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2017. godinu, te odobrila 5.600 KM za zamjenu unutrašnje stolarije, rekonstrukciju kancelarijskog prostora i nabavka klima uređaja u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Zaključak kojim ne podržava Inicijativu poslanice Amre Kunovac, prihvaćenu od strane Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i upućenu Vladi FBiH, za povećanje procenta izdvajanja od ukupnih prihoda za obavezno zdravstveno osiguranje prema Federalnom Fondu solidarnosti. Razlog za neprihvatanje ove inicijative je taj što bi se na realizacijom inicijative dovelo u pitanje funkcionisanje kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, finansiranje javnih zdravstvenih ustanova na području kantona, te pružanja osnovne zdravstvene zaštite građana na području kantona. Vlada je, s tim u vezi, zadužila Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da aktivno prate realizaciju ove inicijative, te o tome blagovremeno informišu Vladu Kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku kojom se Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona, za potrebe smještaja arhivske građe, ustupa na korištenje dio podrumskih prostorija u JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju članova Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Tuzlanskog kantona ispred Vlade Tuzlanskog kantona. Naime, obzirom na kadrovsku promjenu na poziciju ministra razvoja i poduzetništva TK, umjesto dosadašnjeg člana Nermina Hodžića, imenovan je novi ministar Osman Puškar.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas suglasnost na Odluku o odobravanju 100.000,00 KM, na ime finansiranja troškova redovnog rada JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh” Banovići. Iznos od 100.000,00 KM koji se dodjeljuju JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh” Banovići predstavlja prvi dio sredstava od ukupno Programom planiranih 200.000,00 KM.

Vlada je danas donijela i Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice „Pomoć vjerskim zajednicama” za 2017. godinu. Ovim programom se raspoređuju sredstva koja će se koristiti za programske aktivnosti vjerskih zajednica, za izgradnju, za sanaciju i rekonstrukciju vjerskih objekata i drugo. Visina sredstava utvrđenih Programom iznosi 60.000,00 KM, a raspoređena su 30.000 KM Islamskoj zajednici – Muftijstvo Tuzlansko, te po 15.000 KM Katoličkoj crkvi za Franjevački samostan „Sv.Petra i Pavla” Tuzla i i za župe na području Tuzlanskog kantona, te Srpskoj pravoslavnoj crkvi – Crkvena Opština Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas 2.000,00 KM OD „Staklo-med” Tuzla za sufinansiranje manifestacije ,,Bosanski lonac-Banovići 2017″ koja će se održati 16.09.2017.godine na lokalitetu Mačkovac. Također Vlada je odobrila 4.000.00 KM „Kreativa Marketing” d.o.o. Tuzla, za sufinansiranje manifestacije „Tuzla Gastro Show” koja će se održati 14. oktobra 2017.godine u Tuzli.

Vlada je danas donijela i odluke kojim se odobrava prijenos prava vlasništva putničkih motornih vozila Škoda Fabia i WV Passat, sa Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona na Općinski sud u Lukavcu i Općinski sud u Tuzli.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: