Vlada TK: Utvrđeni kriteriji za odabir korisnika donacija u svrhu održivog povratka

Tretman za osobe sa autizmom i preko ljetnog raspusta

Vlada je dala saglasnost JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla, za organizovanje i realizaciju odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog tretmana prema Selektivnom programu za rad preko ljetnog raspusta sa učenicima osobama sa autizmom u period 1.7.2019-16.8.2019. godine. Budžetom Tuzlanskog kantona za 2019. godinu planirana su sredstva potrebna za angažovanje zaposlenika za realizaciju odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog tretmana prema Selektivnom programu za rad preko ljetnog raspusta sa učenicima osobama sa autizmom.

Utvrđeni kriteriji za odabir korisnika donacija u svrhu održivog povratka

Vlada je dala saglasnost na Pravilnik Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odabir korisnika donacija u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka. Ovim Pravilnikom utvrđeni su uslovi, kriteriji i postupak za dodjelu donacija u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka, iz Budžeta Tuzlanskog kantona, povratnicima na područje Tuzlanskog kantona i osobama koje su imale status raseljenog lica na području Tuzlanskog kantona, a vratila se u svoja prijeratna mjesta prebivališta. Finansijska sredstava po ovom osnovu se odobravaju u obliku donacija. Donacije se odobravaju za priključke za mehanizaciju, motokultivatore, plastenike do 100 m2, sitnu i krupnu stoku, mašine i uređaje za bavljenje obrtničkom djelatnošću i gospodarske objekte, čija nabavna vrijednost sa obračunatim PDV-om ne prelazi 6.000,00 KM. Maksimalan broj donacija po jednoj općini/opštini/gradu na ime održivog povratka je pet, a ukoliko nema dovoljan broj prijava iz drugih općina/opština/grada, maksimalan broj donacija po jednoj općini/opštini/gradu se može povećati razmjerno sredstvima koja su ostala neraspoređena uzimajući u obzir broj uredno podnesenih prijava po općini/opštini/gradu.

Ostale odluke

Vlada je danas, u cilju realizacije Programa kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava, odobrila ukupno 395.000,00 KM za realizaciju kapitalnih investicija i ulaganja u ukupno 12 pravosudnih institucija sa područja Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim prihvata Izvještaj o radu Upravnog odbora JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.

Vlada je utvrdila prijedloge Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola u Sapni,  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Gimnazija “Ismet Mujezinović” u Tuzli, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Osnovna škola “Sjenjak” u Tuzli te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola Lukavac. Razlog za donošenje ovih zakona sadržan je u potrebi usklađivanja sa odredbama Zakona o osnovnom  srednjem odgoju i obrazovanju te preciziranje pojedinih odredaba predmetnog zakona.

Vlada je utvrdila prijedlog Zakona o stavljanju van snage Zakona o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema osnovnim i srednjim školama koje imaju status javne ustanove. Razlog donošenja ovih zakona sadržan je u činjenici da je materija koju regulišu ovi zakoni regulisana odredbama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o stvarnim pravim. Trenutno egzistira Zakon o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema osnovnim školama koje imaju status javne ustanove, koji nije kontinuirano pratio promjene u drugim zakonskim propisima koji su predmetnu materiju, suštinski ili terminološki regulisali na drugačiji način.

Vlada je donijela Odluku o participaciji u troškovima I ciklusa i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultetima/Akademiji JU Univerzitet u Tuzli za studente koji ne posjeduju državljanstvo Bosne i Hercegovine. Prema odluci strani državljani i lica bez državljanstva, koji studiraju na prvom i integriranom prvom i drugom ciklusu studija na fakultetima/Akademiji JU Univerzitet u Tuzli u narednoj akademskoj godini plaćat će školarinu za 20%  višu u odnosu na iznose koje trenutno plaćaju studenti strani državljani. I pored ovog povećanja, novoutvrđeni iznosi su znatno niži od cijena koju plaćaju studenti strani državljani na univerzitetima u okruženju.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti na isplatu naknade stručnjacima, imenovanim za obavljanje ponovne posjete visokoškolskoj ustanovi Američki Univerzitet u BiH, imenovani rješenjem Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete.

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, kako bi se planirane aktivnosti oko zbrinjavanja tehnološkog viška i davanja saglasnosti na potrebe i raspisivanja konkursa mogle realizirati do početka naredne školske godine.

Vlada je donijela Odluku kojom utvrđuje visinu naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) zaposlenim kod korisnika budžetskih sredstava koji ostvaruju pravo na korištenje godišnjeg odmora za budžetsku 2019. godinu u pojedinačnom iznosu 462,00 KM, izuzev nosilaca pravosudnih funkcija.

Vlada je donijela Odluku kojom se odobravaju novčana sredstva u iznosu od 10.000,00 KM Udruženju HO Međunarodni forum solidarnosti „Emmaus” Doboj Istok za refundaciju troškova prijevoza konvoja humanitarne pomoći za Siriju.

Vlada je donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu između budžetskih korisnika u dijelu rasporeda rashoda iz budžeta u iznosu od 6.600,00 KM.

Vlada je donijela Rješenje o razrješenju i imenovanju stalnog člana Odbora za nadzor Garantnog fonda udruženja za razvoj NERDA.

Vlada TK donijela je Odluku o izmjeni Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.

Vlada je donijela Odluku kojom se odobravaju novčana sredstva u iznosu od 15.000,00 KM Općini Srebrenica na ime sufinansiranja obilježavanja 24. godišnjice genocida nad Bošnjacima „Sigurne zone UN“ Srebrenica i ukopa identifikovanih žrtava iz jula 1995. godine, 11. jula 1995. godine. Odobrena su novčana sredstva u iznosu od 5.000,00 KM Savezu organizacija porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona, na ime refundacije izdataka na organizaciji obilježavanja „Dana šehida Federacije Bosne i Hercegovine“ koja je održana 06.06.2019. godine u Tuzli. Vlada je odobrila novčana sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona, Tuzla, za obilježavanje „12. juna – Dana dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona“.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta državnih službenika i to „Stručni savjetnik za visoko obrazovanje i nauku“ i „Stručni savjetnik za obrazovanje“.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost za prijem jednog zaposlenika u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove i radne zadatke „šef kuhinje“, zbog zamjene zaposlenika koji je podnio zahtjev za sporazumni prekid Ugovora o radu.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala člana Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i člana Upravnog  odbora  Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, te donijela više rješenja  o  razrješenju  i  imenovanju  predsjednika  i  članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.