Vlada TK: Utvrđen Nacrt Budžeta TK za 2018. godinu

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Prihodi, primici i finansiranje u Nacrtu Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu projicirani su u ukupnom iznosu od 355.943.356,32 KM ili za 3.104.107.90 KM manje u odnosu na planirani nivo 2017. godine. U Nacrtu Budžeta Kantona za 2018. godinu prihodi i primici u dijelu budžetskih sredstava su veći od rashoda i izdataka za iznos od 1.000.000,00. Ova sredstva koristit će se za pokriće dijela akumuliranog deficita nastalog sa 31.12.2017.godine, što je u skladu sa Zakonom o budžetima Federacije BiH, kojim je definisano da ukoliko se ostvari tekući deficit u fiskalnoj godini Vlada je dužna izvršiti njegovo pokriće putem planiranja i ostvarivanja tekućeg suficita u narednih 5 godina. Također, ono što se može istaknuti jeste da je Vlada ovim dokumentom planirala 14.513.653,00 KM za realizaciju kapitalnih projekata na području našeg kantona.

Osim Nacrta Budžeta Vlada je danas utvrdila i nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Ovim zakonom uređena su struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka budžeta i njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, obim, zaduživanja i garancije, upravljanje javnim dugom, te finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava, ovlaštenja vlade, ministarstva finansija i ministra finansija, u izvršavanju budžeta za tekuću godinu, kazne za neispunjenje obaveza te druga pitanja u izvršavanju budžeta. Nacrti Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta dostavit će se Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Uslovi za kvalitetnije rješavanje regionalne putne mreže

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost JU Direkcija regionalnih cesta TK za kreditno zaduženje radi objezbjeđenja finansijskih sredstva u iznosu 20.000.000,00 KM kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Ova sredstva koristit će se za potrebe finansiranja rekonstrukcije, sanacije i izgradnje regionalnih cesta, lokalnih cesta od značaja za Tuzlanski kanton i objekata na tim cestama. Kada je u pitanju trenutno stanje na regionalnoj putnoj mreži istaknuto je da od 1991. godine nije bilo većih investicija na regionalnim cestama Tuzlanskog kantona i trenutno stanje na njima je nezadovoljavajuće. Regionalne ceste namijenjene su za prometno povezivanje središta lokalnih zajednica u okviru određenog entiteta, za povezivanje turističkih i graničnih područja značajnih za državu, te za povezivanje graničnih prijelaza s cestama iste ili više kategorije. Kako se dalje navodi, na većini dionica regionalnih puteva potrebna je sveobuhvatna rekonstrukcija, na nekim dionicama potrebna je sanacija. Mnoge od regionalnih cesta nezadovoljavaju kriterije propisane za regionalne ceste u pogledu širine kolovoza, tipa kolovozne konstrukcije, vozno-dinamičnih karakteristika, saobraćajne signalizacije, objekata i dr. Kreditnim zaduženjem ove ceste će biti dovedene u stanje kojim bi tehnički zadovoljile karakteristike regionalnih cesta, osigurale veću sigurnost putnika na tim cestama, te ubrzale protok roba i usluga, kao osnov za brži privredni razvoj. Najveći razlog za ovakvo stanje je nedovoljan iznos finansijskih sredstava. Obezbjeđenjem većih, dodatnih finansijskih sredstava steći će se uslovi za rekonstruisanje i sanaciju većeg dijela mreže regionalnih cesta TK.

Podrška zapošljavanju Roma

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o doznačavanju sredstava JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za realizaciju VII Programa zapošljavanja Roma. Ovom odlukom, za realizaciju Programa, Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona odobreno je 45.000,00 KM. Programom je predviđeno sufinansiranje poslodavaca za zapošljavanje Roma u iznosu od po 625,00 KM mjesečno po jednoj osobi za vrijeme od 12 mjeseci, sto ukupno iznosi 7.500,00 KM po jednoj osobi. Također, ukoliko poslodavac koristi sredstva Programa i zaposli Roma sa evidencije nezaposlenih dužan ga je zadržati u radnom odnosu najmanje godinu dana i obavezuje se da istovremeno neće otpustiti postojeće zaposlenike radi zapošljavanja Roma po ovom Programu. Podsjećamo, ratifikacijom Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Evrope od 2002. godine, Bosna i Hercegovina je preuzela obavezu da aktivnom politikom, zakonima i drugim aktima radi na ostvarivanju načela utvrđenih Konvencijom. Vlada Tuzlanskog kantona i resorno Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak nastoje da se u skladu sa finansijskim mogućnostima uključe u implementaciju pomenutog Akcionog plana, tako da svake godine, za realizaciju Programa zapošljavanja Roma, Vlada Tuzlanskog kantona izdvaja po 45.000,00 KM.

Podrška održivom povratku

Prema Programu o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava za podršku povratku prognanih osoba, Vlada je danas dala saglasnosti na sedam odluka o odobravanju sredstava koje je donijelo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK. Mjesnoj zajednici Tarevci, općina Modriča, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u rješavanju projekata održivog povratka, za izgradnju infrastrukturnog objekta za sušenje voća i povrća odobreno je 8.000,00 KM. Mjesnoj zajednici Koraj, općina Lopare, je za izvođenje građevinskih radova na Spomen domu „Midhat Begić” i obilježavanje 15. juna, dana progona i stradanja Bošnjaka sa prostora ove Mjesne zajednice odobreno 3.000,00 KM, a za sanaciju putnog pravca Nezuk – Baljkovica – Zukići mjesnoj zajednici Baljkovica, Općina Sapna odobreno je 4.500,00 KM.  Za sanaciju 2.350 metara putnog pravca od magistralnog puta prema Zubovom Brdu 7.200,00 KM je odobreno mjesnoj zajednici Špionica centar, općina Srebrenik, dok je za rekonstrukciju vodovodne mreže od Brđana prema Guštama, mjesnoj zajednici Srnice Donje, općina Gradačac odobreno 4.000,00 KM. 4.500,00 KM odobreno je Srpskoj pravoslavnoj crkvi Parohija u Gradačcu, za izgradnju novog parohijskog doma na mjestu gdje je bio stari. Mjesnoj zajednici Gojčin, općina Kalesija, je za sanaciju nadstrešnice objekta u vlasništvu Udruženja građana poljoprivrednika „Agrorazvoj” Gojčin odobreno 3.500,00 KM.

Uspjeh na realizaciji reformske agende

Vlada je danas usvojila Izvještaj o napretku Vlade Tuzlanskog kantona po pitanju realizacije reformske agende za BiH za izvještajni period juli-septembar 2017. godine. Kako se u ovom, petom po redu, Izvještaju navodi ovaj periodu karakteriše ostvareni pomak u realizaciji značajnog broja aktivnosti,  pri čemu je u potpunosti završeno 5 aktivnosti. Od ukupnog broja aktivnosti iz Akcionog plana (71), do sada je Vlada  Tuzlanskog kantona radila na realizaciji 64 aktivnosti, što čini preko 90%. Do kraja mjeseca septembra završeno je ukupno 35 aktivnosti (49,29%), kontinuirano se realizuje 11 aktivnosti (15.5%), a za 18 aktivnosti realizacija je u toku (25,35%). Gledano po oblastima, najviše aktivnosti se odvijalo u oblasti vladavine prava i dobrog upravljanja, njih 20, od čega je realizovano 14. Realizacija aktivnosti iz Akcionog plana uglavnom je pratila zacrtane vremenske rokove. S obzirom da je za realizaciju preostalih aktivnosti ostalo još nešto više od 14 mjeseci, nema sumnje da će Akcioni plan TK biti realizovan na vrijeme, ako ne i znatno prije predviđenog roka.

Porast izvoza, prosječne neto plate i broja poslovnih subjekata

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o stanju u malim i srednjim preduzećima na Tuzlanskom kantonu u 2016. godini sa prijedlogom smjernica rada za naredni period. Prema Informacij, na području Tuzlanskog kantona bilježe se pozitivni ekonomski trendovi. U 2016. godini bilježi se porast iznosa ostvarenog izvoza, porast iznosa prosječne neto plate, kao i porast broja poslovnih subjekata u odnosu na 2015. godinu za ukupno 714 poslovnih subjekata, odnosno 265 pravnih lica, 137 podružnica u sastavu pravnih lica te 312  fizičkih lica obrtnika. Broj malih i srednjih preduzeća (MSP) na području Tuzlanskog kantona u 2016. godini iznosi 3.561, dok u Federaciji BiH broj ovih preduzeća iznosi 21.826, što znači da, od ukupnog broja MSP-a u FBiH, njih 16% posluje na području Tuzlanskog kantona. U 3.561 MSP na području Tuzlanskog kantona u 2016. godini bilo je zaposleno 38.515 osoba. Ukoliko se posmatraju djelatnosti, najveći broj malih i srednjih preduzeća na području TK posluje u djelatnosti trgovine na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikala (1.291) i prerađivačke industrije (677). Najveći broj zaposlenih u MSP na području TK je upravo u malim i srednjim preduzećima koja djeluju u oblasti prerađivačke industrije (13.012). Kada se posmatra rasprostranjenost MSP u lokalnim zajednicima TK najveći broj MSP u 2016. godini zabilježen je na području grada Tuzla (1.349), zatim općine Gračanica (429), općine Gradačac (382), općine Živinice (333) te općine Srebrenik (302). Ključne preporuke navedene u Informaciji odnose se na upućivanje Inicijative za izradu Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi za Tuzlanski kanton, kreiranje i usvajanje prijedloga Zakona o javno-privatnom partnerstvu (trenutno u formi Nacrta Zakona), definisanje programa poticaja za MSP i obrte čijom će realizacijom biti ostvaren doprinos očuvanju postojećih i stvaranju novih radnih mjesta (program prekvalifikacije i dokvalifikacije, program stipendiranja učenika za obrtnička zanimanja), kreiranje inicijative za uvođenje predmeta „Poduzetništvo“ u srednje škole na području TK i iniciranje otvaranja socijalnog  dijaloga u vezi povećanja minimalne plate u BiH.

Angažman Vlade za kvalitetniji zrak

Povodom nedavnog proglašenja Epizode uzbune na području općine Lukavac, kao i podacima koji se dobivaju sa stanica za kontrolu kvalitete zraka Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela nekoliko zaključaka. Od Federalnog ministarstva okoliša i turizma se zahtijeva da omogući stalni pristup Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice podacima mjerenja emisija zagađujućih materija u zrak od strane privrednih društava na području Tuzlanskog kantona koji su, prema Pravilniku o monitoringu emisije zagađujućih materija u zrak obavezni da organizuju kontinuirano mjerenje emisija kako bi se u vrijeme proglašenja pojedinih epizoda zagađenja zraka mogao locirati izvor zagađenja. Od  Federalne uprave za inspekcijske poslove se zahtijeva da se pojača inspekcijski nadzor operatora izvora emisija zagađujućih materija u zrak u vrijeme zimskog perioda, a posebno za vrijeme epizodnih situacija, kako bi imali veći stepen kontrole usklađenosti emisija sa propisanim graničnim vrijednostima i sa drugim uvjetima iz okolinske dozvole koja je izdata za dati izvor emisije. Od Federalne uprave za inspekcijske poslove se traži da se u vrijeme proglašenja pojedinih epizoda zagađenja zraka dio nadležnosti prenese na općinske/gradsku inspekciju radi bržeg i efikasnijeg preduzimanja potrebnih mjera. Od Grada Tuzle i svih općina kantona se traži da ubrzaju procese toplifikacije, te iznađu efikasnije i jeftinije modele priključenja individualnih stambenih i drugih objekata na sistem daljinskog grijanja. Od Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice se traži da pripremi i uputi na usvajanje izmjene i dopune Zakona o komunalnim djelatnostima, koje se odnose na obavezno priključenje građevinskih objekata na sistem daljinskog grijanja gdje to tehničke i druge mogućnosti dopuštaju. Od Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice se traži da izvrši analizu mogućnosti donošenja propisa kojima se ograničava upotreba ugljeva sa većom sadržinom sumpora i zabranu loženja drugih supstanci koje nisu namijenjene za loženje.

Ostale odluke

Vlada je danas donijela Odluku o odobravanju 3.000,00 KM Organizaciji porodica šehida-poginulih boraca općine Teočak kao participaciju u troškovima obilježavanja 25. godišnjice pogibije heroja odbrambeno oslobodilačkog rata Hajrudina Mešića, a isti iznos odobren je i Organizaciji porodica šehida-poginulih boraca općine Živinice kao participacija u troškovima obilježavanja 24. godišnjice pogibije heroja oslobodilačkog rata Nesiba Malkića. Medžlisu Islamske zajednice Bratunac odobreno je 20.000,00 KM na ime sufinansiranja izdataka na izradi i postavljanju šehidskih nišana na mezarju Veljaci u Bratuncu.

Vlada je danas prihvatila Mišljenje Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o prijedlogu novog sporazuma o međusobnoj saradnji između Zeničko-dobojskog i Tuzlanskog kantona, a koji se odnosi na korištenje vodnih resursa rijeke Krivaje.

U okviru kontinuiranog ulaganja u vodoprivredne objekte, Vlada je danas dala saglasnosti na odobravanje 128.495,71KM za sanaciju oštećenja regulisanog korita rijeke Sokoluše, Općina Gračanica. Za izvođenje radova na regulaciji rijeke Ujiče, općina Kladanj, odobrene su 149.672,60 KM, dok je za finansiranje troškova nepredviđenih i dodatnih radova na sanaciji i rekonstrukciji vodovoda Toplice – I faza, Općini Živinice odobreno 30.000,00 KM. Sa pozicije Sredstva rezerve 150.000,00 KM je odobreno za finansiranje projekta „Rekonstrukcija postojećeg vodovodnog sistema Gradačca sa okolnim naseljima – Okanovići faza I“ općina Gradačac.

Kantonalna vlada je danas dala saglasnost na odobravanje 294.947,18 KM Federalnom ministarstvu finansija, za plaćanje dospjele obaveze – anuitet i kamata po kreditu WB-IDA 3954 – Projekat urbane infrastrukture i pružanja usluga, koji se odnosi na postrojenja za pripremu pitke vode Teočaka i Kalesije. Ova sredstva također su planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini.

Vlada je danas odobrila i 8.476,51 KM na ime OeKB marže, kreditora UniCredit Bank Austrija AG, u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić.

Kantonalna vlada dala je danas saglasnost na Odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o odobravanju 4.700,00 KM Kantonalnoj upravi za šumarstvo, na ime finansiranja nabavke računara i računarske opreme.

U skladu sa nedavno donesenim Programom raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice „Mediji“ za 2017. godinu, Vlada je danas donijela pojedinačne odluke o odobravanju sredstava za kvalificirane projekte.

Vlada je danas izmijenila ranije donesenu odluku o odobravanju sredstava Kantonalnom pravobranilaštvu. Radi se o Kapitalnim izdacima za korisnike budžetskih sredstava.

Vlada je danas odobrila unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2017. godinu između budžetskih korisnika u dijelu budžetskih sredstava, a kojom se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2017. godinu.

Vlada je danas dala saglasnost na Statut JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK o odobravanju privremenih i okončanih situacija, a koje se odnose na izvršavanje obaveza iz Ugovora o izvođenju radova zaključenih između općine Lukavac i izvođača radova „Energotehnika” d.o.o. Doboj i „Vodo – INS“ d.o.o. Tuzla. Ovom odlukom odobren je i prijenos sredstava u ukupnom iznosu od 314.931,86 KM na račun općine Lukavac.

Vlada je danas imenovala ministra za rad, socijalnu politiku i povratak TK Zorana Jovanovića na poziciju člana Kadrovske komisije Vlade TK.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas donijela rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana školskih odbora u dvije škole u Tuzlanskom kantonu.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: