Vlada TK usvojila Informaciju o reformi sistema socijalne zaštite

Izvještaj sa 99. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

 Prosječan uspjeh na eksternoj maturi poboljšan za 2,89 %

Vlada je danas usvojila Izvještaj o provedenoj eksternoj maturi u osnovnim školama Tuzlanskog kantona u školskoj 2016/2017. godini. Testiranju je pristupilo 4204 učenika iz 85 osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona. Osim učenika osnovnih škola sa područja ovog Kantona, maturu je polagalo i 54 učenika iz osnovnih škola izvan Tuzlanskog kantona, te 2 učenika koji pohađaju nastavu prema skraćenom programu (prilagođeni program za učenike koji su prerasli svoju generaciju a koji su prema Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju školski obveznici). Prosječan uspjeh polaganja eksterne mature je 60,08 % ili 36,05 osvojenih bodova. U usporedbi sa prošlogodišnjim rezultatima polaganje eksterne mature sa prosječnim rezultatom od 57,19% može se konstatovati da je prosječan uspjeh poboljšan za 2,89 %, navodi se u danas usvojenom izvještaju.

 Usvojena Informacija o reformi sistema socijalne zaštite

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o reformi sistema socijalne zaštite. Kako se u Zaključnim razmatranjima u ovoj Informaciji navodi, socijalna politika je u zajedničkoj nadležnosti FBiH i kantona, ali je njeno sprovođenje u isključivoj nadležnosti kantona. Ovakav pristup ne obezbjeđuje ravnopravnost građana u ostvarivanja prava jer kantoni različito postupaju po ovom pitanju, a čime se krše i međunarodni dokumeti iz ove oblasti. Analize pokazuju da je postojeći sistem socijalne zaštite, krajnje nepravedan, nefikasan i neodrživ. U procesu reforme sistema socijalne zaštite pokrenuto je niz aktivnosti na izmjeni postojećih i donošenju novih zakonskih propisa kako bi se uskadili sa međunarodnim dokumentima, ratifikovanim konvencijama i poveljama. Novi propisi bi trebali obezbijediti jačanje sistema socijalne zaštite, unaprijediti djelatnost socijalnog rada, potaknuti razvijanje socijalnih usluga, uspostavu, izjednačavanje i dostupnost osnovnih prava, jačanje alternativnih oblika zbrinjavanja. Kadrovski i tehnički kapaciteti ustanova socijalne zaštite, a posebno Centara za socijalni rad koji imaju ključnu ulogu u ostvarivanju socijalne zaštite građana i njihovih porodica, a samim tim i ključnu ulogu u sprovođenju reforme sistema socijalne zaštite su nezadovoljavajući i nisu usklađeni sa propisanim standardima i normativima.

 

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluku kojom se privrednom društvu „Poly“ d.o.o. Srebrenik dodjeljuje koncesija za zahvatanje vode iz vlastitog izvora za sanitarne i tehnološke potrebe poslovnog objekta. Koncesija se dodjeljuje na period od deset godina, računajući od dana zaključenja ugovora o koncesiji. Vlada je koncesiju za zahvatanje vode iz vlastitog izvora dodijelila i privrednom društvu „Orijent“ d.o.o. Srebrenik, i to za sanitarne i tehnološke potrebe poslovnog skladišno-prodajnog objekta sa pratećim sadržajima koji se nalazi u krugu privrednog društva „Orijent“ u naselju Uroža, općina Srebrenik. Ova koncesija dodijelit će se na period od pet godina, također računajući od dana zaključenja ugovora o koncesiji.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, a kojom se dodjeljuju 102.000,00 KM Općini Kalesija na ime finansiranja projekta „Jačanje tehničkih kapaciteta za prikupljanje i odvoz otpada na području općine Kalesija“. U ovom slučaju radi se o namjenskim sredstavima iz ekoloških naknada, a Odluka je donesena u skladu sa Programom raspodjele namjenskih sredstava za 2017. godinu.

Vlada je danas dala saglansot na odluku Ministarstva poljoprivrde, vodoprivrede i šumarstva, kojom se odobravaju sredstva u iznosu od 31.910,57 KM za sufinansiranje troškova projekta „Rekonstrukcija i dogradnja vodovoda Banovići Selo II“. Ova sredstva planirana su Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini

Vlada Tuzlanskog kantona je na danas održanoj sjednici dala saglasnosti na ukupno 25 odluka Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona o odobravanju novčanih sredstava sa pozicije „Podrška razvoju kantona“ za 2017. godinu. Ukupan iznos odobrenih sredstava je nešto manji od 30.000 KM. Na Javni poziv Ministarstva razvoja i poduzetništva za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška razvoju kantona“ za 2017 godinu, i to za program Subvencija novoosnovanim subjektima MSP-a i obrtnicima za nabavku opreme i alata pristigla je ukupno 31 prijava, od čega je 25 prijava ispunjavalo uslove Javnog poziva, a 6 prijava je bilo neblagovremeno/nepotpuno i neosnovano. Osnovni ciljevi Programa su održivost, rast i razvoj novoosnovanih malih i srednjih preduzeća i obrta registrovanih na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas donijela dvije Odluke o usmjeravanju donacija u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu. Ovim odlukama odobreno je usmjeravanje 6.450,00 KM, koje je dodijelilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke za JU OŠ „Čelić“ Čelić na ime realizacije projekta „Opremanje informatičkog kabineta u cilju realizacije nastavnih i vannastavnih aktivnosti“. Također, odobreno je i usmjeravanje 4.350,00 KM, koje je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, na ime realizacije projekta „Ekologija na djelu“ doniralo JU OŠ „Kiseljak“ Tuzla. Osim ovih odluka Vlada je danas donijela i Odluku o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu. Ovom odlukom 1.400,00 KM, dodijeljenih od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke usmjereno je za JU OŠ „Banovići Selo“, na ime realizacije projekta „Podrška projektima koji doprinose razvoju ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kod djece predškolskog uzrasta, učenika osnovnih i srednjih škola“.

Vlada je danas, sa pozicije Tekuća rezerva, 6.200,00 KM JU OŠ „Kladanj” Kladanj, na ime rekonstrukcije centralnog grijanja (nabavka kotla za zagrijavanje) u PŠ „Starić“.

Na ime refundacije troškova organizacije i realizacije manifestacije „Međunarodni sajam poduzetništva i obrta, „GRAPOS-EXPO 2017“ Gračanica, Vlada je danas U.D. „BOMS-expo“ d.o.o. Gračanica odobrila 5.000,00 KM.

Vlada je danas odobrila 3.000,00 KM Savezu antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona, na ime sufinansiranja izdataka iz Finansijskog plana obilježavanja 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Današnjom saglasnošću Vlade na odluku Ministarstva za boračka pitanja TK Organizaciji ratnih vojnih invalida „Sinovi Bosne“ iz Lukavca, odobreno je 500,00 KM na ime obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, 3. decembra. Sredstva su predviđena su za sufinansiranje izdataka iz Finansijskog plana aktivnosti vezanih uz jednokratne novčane pomoći porodicama umrlih ratnih vojnih invalida općine Lukavac.

Vlada je danas razmatrala Informaciju Ministarstva pravosuđa i uprave o otuđenju arhivske građe Općinskog suda u Tuzli i Zaključkom zadužila predsjednika Općinskog suda u Tuzli, da putem Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, dostavi Vladi Tuzlanskog kantona informaciju kada je dio arhiva Općinskog suda u Tuzli izmješten u objekat Doma JNA, o kojoj vrsti predmeta se radi, koliko je brojčano predmeta bilo smješteno u Domu JNA, da li su predmeti bili završeni i da li je njihov smještaj u Domu JNA izvršen u skladu sa važećim zakonskim propisima iz oblasti arhivske djelatnosti. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona je zaduženo da, u okviru svojih redovnih poslova, pojača nadzor nad objektom Doma JNA. Razmatrajući ovu problematiku Vlada je danas prihvatila i Informaciju Interresorne radne grupe o aktivnostima poduzetim na pronalasku adekvatnog objekta za smještaj arhive pravosudnih institucija na području Tuzlanskog kantona, te zadužila Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona da poduzme sve potrebne aktivnosti kako bi se objekat KN26, u krugu Kampusa Univerziteta u Tuzli, doveo u stanje potreba smještaja arhive pravosudnih institucija na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas prihvatila Informaciju o humanitarnoj akciji „Solidarnost i Integracija u Europi“, te zadužila Ministarstvo zdravstva za praćenje toka aktivnosti ove humanitarne akcije. Pomoć, odnosno donacija vrijednosti preko milion eura, sastoji se od 15 do 20 šlepera prvenstveno medicinske opreme i aparata, bolničkih kreveta i pomagala kao i opreme za dječije domove, domove za penzionere i školske opreme koja će uz moto Eurobajkera „Mobilnost prevladava granice i spaja kulture“ biti raspodijeljena na četiri lokacije od kojih je jedna i Grad Tuzla.

Vlada je danas usvojila Informaciju Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o prednacrtu Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata. Donesenim Zaključkom Vlada Tuzlanskog kantona nije prihvatila tekst prednacrta ovog Zakona i ne prihvata ponuđeni tekst Izjave o fiskalnoj odgovornosti iz razloga što norme koje definišu sredstva za rad organizacija osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata nisu jasne i precizno definisane te je nemoguće procijeniti fiskalni utjecaj predmetnog Zakona na budžete kantona i jedinice lokalne samouprave.

Današnjim Zaključkom Vlada je zadužila Ministarstvo zdravstva da Vladi Tuzlanskog kantona dostavi informaciju o tome da li je predlaganje i imenovanje Upravnog odbora JZU Opća bolnica „Dr Mustafa Beganović“ Gračanica izvršeno u skladu sa uslovima, kriterijima i prema strukturi utvrđenoj u Odluci o preuzimanju osnivačkih prava nad JZU Opća bolnica „Dr Mustafa Beganović“ Gračanica, kao i drugim propisima. Također, Vlada je zadužila resorna ministarstva kao druge organe da prilikom predlaganja materijala za imenovanje upravnih i nadzornih odbora u reguliranim organima, u obrazloženju obaveznu navedu zakonski osnov za imenovanje kao i da li su ispoštovane sve obaveze propisane zakonom i drugim aktima koji se primjenjuju u postupku imenovanja.

Vlada je danas donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2017. godinu. Ovom unutrašnjom preraspodjelom ne mijenja se visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2017. godinu.

Vlada je danas imenovala radnu grupu za izradu plana aktivnosti za implementaciju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona.

Vlada je, također, danas imenovala i Komisiju za izbor i provođenje postupka po javnom konkursu za imenovanje direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje liste kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda PIO/MIO.

Vlada je danas dala saglasnosti za prijem Sekretara, Višeg referenta za operativno-tehničke poslove (daktilografa), te Višeg referenta za unos podataka i pružanje informacija (upisničara) u Općinskom sudu u Gradačcu, Stručnog saradnika za vođenje zemljišnih knjiga (zemljišnoknjižni referent) u Općinskom sudu u Banovićima, te Višeg referenta za operativno tehničke poslove (daktilografa) u Općinskom sudu u Gračanici.

 

_______________________________

Odjeljenje za informisanje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: