Vlada TK: Usvojena Informacija o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja

Vlada je danas prihvatila Informaciju o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2016/2017. godini. U Informaciji se između ostalog navodi da je u školskoj/pedagoškoj 2016/2017. godini na području Tuzlanskog kantona radi 136 ustanova za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i to: 9 javnih i 6 privatnih predškolskih ustanova, 88 javnih i 1 privatna osnovna škola i 32 javne i 1 privatna srednja škola, koje pohađa ukupno 58.114 djece/učenika. U pedagoškoj 2016/2017. godini došlo je do povećanja obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem u odnosu na prethodnu pedagošku godinu, i to za 537 djece. S druge strane, konstantno se iz godine u godinu smanjuje broj učenika koji pohađaju osnovno obrazovanje. Broj učenika u školskoj 2016/2017. godini manji je za 531 učenika u odnosu na prethodnu školsku godinu. Podaci za srednje obrazovanje i odgoj pokazuju da je školskoj 2016/2017. godini došlo i do pada broja učenika koji pohađaju srednje obrazovanje u odnosu na prethodnu školsku godinu, i to za 1.157 učenika. Analizirajući stanje u svakoj od ovih oblasti, došlo se do zaključaka da je neophodno nastaviti sa realizacijom Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu u svim predškolskim ustanovama, posebno u općinama Čelić, Kalesija, Sapna i Teočak, koje nemaju javnih predškolskih ustanova što predstavlja ograničavajući faktor za obuhvat većeg broja djece predškolskim obrazovanjem. Također, potrebno je raditi i na stvaranju preduslova, kao i rada sa roditeljima kako bi se povećala svijest o potrebi i značaju predškolskog odgoja i obrazovanja i samim tim povećao obuhvat djece redovnim predškolskim odgojem i obrazovanjem.

Da bi se zadovoljili osnovni pedagoški uslovi funkcionisanja i rada redovnih osnovnih škola u skladu sa Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj obrazovanje, koji se odnose na poštivanje minimalnog broja odjeljenja u školi i minimalnog broja učenika u odjeljenju potrebno je raditi na racionalizaciji mreže osnovnih škola na području Kantona. Potrebno je i dalje raditi na pružanju podrške školama u implementaciji inkluzivnog obrazovanja jer podrška za rad sa djecom sa posebnim potrebama zahtjeva angažovanje stručnih osoba. Potrebno je u narednom periodu nastaviti sa izgradnjom započetih školskih objekata, posebno područnih škola, kao i sala za tjelesni odgoj. Školski objekti osnovnih škola su uglavnom starije gradnje, pa i vanjska stolarija, krovovi i fasade zahtijevaju rekonstrukciju. Kod ovih aktivnosti trebalo ići na projekte utopljavanja objekata za postizanje ekonomske učinkovitosti. Školski namještaj je u proteklom periodu značajno obnavljan, međutim još uvijek ima potrebe za obnavljanjem jednog dijela školskog namještaja, a pogotovo njegovog prilagođavanja dobu i uzrastu djece u devetogodišnjem osnovnom odgoju i obrazovanju.

Također, i kod objekata srednjih škola, koji su uglavnom starije gradnje, sistemi centralnog grijanja, stolarija, krovovi i fasade zahtijevaju rekonstrukciju. Nedostatak sala za tjelesni odgoj u srednjim školama bitno utiče na realizaciju nastavnog predmeta tjelesni i zdravstveni odgoj, te je  potrebno i u narednom periodu, u skladu sa prioritetima, nastaviti sa izgradnjom započetih sala za tjelesni odgoj.

Inicijativa za izmjene Federalnog zakona o zdravstvenoj zaštiti

Vlada je danas prihvatila Inicijativu za izmjene Federalnog zakona o zdravstvenoj zaštiti i izmjene i dopunu Pravilnika o načinu, postupku i uvjetima, kao i drugim pitanjima od značaja za organiziranje i obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi, te ih uputila Vladi Federacije BiH i resornom federalnom ministarstvu. Kako se u inicijativi navodi, prema trenutno važećem zakonu i pravilniku, zdravstveni radnik stavljen u diskriminatorski položaj u odnosu na druga zanimanja gdje su neke profesije slobodne u neograničenom vremenu i broju poslodavaca u obavljanju privatnog rada-tzv. dopunski rad. Prema važećem zakonu, ljekari se stavljaju u još teži materijalni i socijalni položaj nego u kom se nalaze i na taj način ih se samo podstiče da razmišljaju o odlasku i napuštanju BiH zbog neadekvatnog vrednovanog rada i zabrane propisane zakonom da sami zarade svojim radom. Njima se ne dozvoljava da svojim radom zarade a poznato je da ni ustanova u kojoj su zaposleni nije u mogućnosti isplatiti im platu kakvu ova struka zaslužuje. Poslodavac ustanove u kojoj je zaposlen zdravstveni radnik koji obavlja dodatnu djelatnost dužan je spovoditi internu kontrolu rada tih radnika kako ne bi došlo do zloupotrebe prema pacijentu pa ako provodi tu kontrolu nebitno je da li je radnik angažovan kod jednog ili više poslodavaca, kontrola je ista. I najzad u inicijativi se navodi da sa predloženom izmjenom zakona se smatra da će se postići veće zadovoljstvo zdravstvenih radnika i da će se ako se ne sprijeći onda sigurno u velikom smanjiti odlazak naših stručnjaka u druge zemlje, a treba imati na umu da je ipak oba država uložila velika finansijska sredstva za njihovo školovanje i usavršavanje i da nije baš u redu da nekome poklanjamo ove ljude. a trebaju i nama. Obzirom da se inicijative odnose samo na veći broj poslodavaca kod kojih bi zdravstveni radnici mogli obavljati dopunski rad, a odnos dopunskog rada u odnosu na puno radno kod svih poslodavaca ostaje i dalje isto (ne duže od jedne trećine punog radnog vremena), Ministarstvo zdravstva i Vlada TK su razmotrili dostavljenu inicijativu i zauzeli stav da je ista prihvatljiva, te je uputili u dalju proceduru.

Zadovoljavajući rezultati u oblasti privrede

Vlada je danas usvojila Informaciju o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava za prvih šest mjeseci 2017. godine iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona. Kako se u Informaciji navodi, industrijska proizvodnja u periodu januar – jun 2017. godine u Tuzlanskom kantonu ostala na približno istom nivou u odnosu na isti period 2016. godine. Prema glavnim industrijskim grupacijama, rast od 1,1% je ostvaren u proizvodnji intermedijarnih proizvoda, 7,7% kod trajnih proizvoda za široku potrošnju i 2,6 kod netrajnih proizvoda za široku potrošnju, dok je pad obima industrijske proizvodnje ostvaren kod proizvodnje energije -1,8% i kapitalnih proizvoda -3,2%. U posmatranom periodu ukupno je izvezeno proizvoda u vrijednosti od 750.185.000 KM, što je u odnosu na isti period 2016. godine rast od 19,72%. U isto vrijeme je došlo do rasta uvoza od 18,32%, te je uvezeno vrijednosti od 860.390.000 KM. Pokrivenost uvoza izvozom je 86,17%. Vanjskotrgovinski deficit je 110.204.000 KM. Na dan 30.06.2017. godine na području Tuzlanskog kantona, prema podacima PU Federacije BiH, bilo je 97.282 zaposlenih osoba, što predstavlja rast u odnosu na 30.06.2016. godine i to za 2.531 osobe odnosno 2.67%. Prosječna neto plata u Tuzlanskom kantonu u junu je iznosila 770 KM i u odnosu na kantonalni prosjek iz 2016. godine, veća je za 3,5%. Vlada Tuzlanskog kantona je, opredijeljena za nastavak realizacije projekata poticaja privredi Kantona, te u cilju unapređenja poslovnih aktivnosti privrednih subjekata i jačanju privrednog razvoja Tuzlanskog kantona. U cilju stvaranja ambijenta za nova investiciona ulaganja, čime će se proširiti proizvodni i uslužni kapaciteti i omogućiti nova zapošljavanja, nastavljeno je sa realizacijom projekata poticaja privrednim subjektima kroz programe sufinasiranja novih investicija, subvencioniranjem kamatnih stopa na kreditna sredstva i to kroz saradnju sa bankarskim sektorom u cilju osiguranja povoljnih kreditnih sredstava. U cilju rasterećenja privrede, nastoji se uticati na sve nivoe institucija vlasti u Bosni i Hercegovini na smanjenju fiskalnih obaveza privrednih subjekata, provode se aktivnosti na jačanju poslovnih industrijskih zona, te podstiče prisustvo što većeg broja privrednika Tuzlanskog kantona na sajmovima i susretima privrednika, radi ostvarenja neophodnih kontakata za proširenje privredne saradnje u cilju povećanja konkurentske pozicije i svih drugih parametara neophodnih za obavljanje poslovnih aktivnosti.

 Izmjene Zakona o oružju i municiji

Vlada Tuzlansko gkantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji. Provođenjem Zakona o oružju i municiji postignuto je niz ciljeva prvenstveno u pogledu pravnog uređenja oblasti nabavljanja, držanja i nošenja oružja i municije, a samim tim i poboljšanju stanja sigurnosti na području Tuzlanskog Kantona. Međutim, u dosadašnjoj primjeni navedenog Zakona, od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i lovačkih i sportskih udruženja, uočeni su određeni nedostaci, čije rješavanje nameće potrebu njegovih izmjena i dopuna, posebno u dijelu nabavljanja municije. Stoga su predložene izmjene i dopune i nastavak usklađivanja sa odredbama iz Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 91/47/EEZ i 2008/51/EZ, čime je nastavljena praksa usklađivanja odredbi propisa sa Direktivama, a sve u cilju harmonizacije propisa o oružju i municiji između kantona. Također, zakonski rok za zamjenu starih oružnih listova ističe 31.12.2017. godine, a imajući u vidu da veliki broj građana, i pored stalne medijske kampanje, nije zamijenio stare oružne listove, te da se radi o veoma složenom poslu sravnjavanja evidencija imalaca oružnih listova sa njihovim prebivalištem i trenutnim boravištem i u cilju javnog interesa građana neophodno je produžiti rok do 31.12.2018. godine. U skladu sa molbom Ministarstva unutrašnjih poslova, a obzirom da se ne radi o obimnom i složenom Zakonu, Zakon je Skupštini Tuzlanskog kantona upućen sa prijedlogom da se njegovo donošenje izvrši u skraćenom postupku.

Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona nije reprezentativni Sindikat u Tuzlanskom kantonu

Vlada je danas usvojila Informaciju o organizaciji štrajka članova Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK. Povodom štrajka, kojeg je Skupština Saveza i Glavni odbor Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK zakazala za 6. novembar, Vlada je danasnjim Zaključkom podržala tužbu tužitelja Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla sa prijedlogom za određivanje sudske mjere osiguranja, protiv tuženog Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona, radi utvrđivanja nezakonitosti i zabrane organizovanja i provođenja štrajka članova ovog sindikata u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, jer Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona nije reprezentativni Sindikat za područje djelatnost i zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona i ne može organizovati i provoditi štrajk u vezi sa kolektivnim pregovaranjem i donošenje Kolektivnog ugovora za područje djelatnosti zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona i reprezentativni Sindikat za područje djelatnosti zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona, a to je Nezavisni strukovni Sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu, su nakon okončanja pregovora, kao jedini kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine, zaključili novi Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području našeg kantona, i Vlada Tuzlanskog kantona je nakon stupanja na snagu istog ispunila sve svoje preuzete obaveze. Novim Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona, značajno je poboljšan standard svih zdravstvenih radnika na području Tuzlanskog kantona, a posebno doktora medicine i stomatologije

u odnosu na zaposlene u svim drugim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Budući da zaključeni Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona ističe u februaru 2018. godine, Vlada je danas preporučila Strukovnom sindikatu doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona da, prava u vezi sa kolektivnim pregovaranjem, crpe iz člana 138. stav 5. Zakona o radu.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona danas je Zaključkom konstatovala da je upoznata sa Zahtjevom za očitovanje Općinskog vijeća Gračanica, kao i sa Zaključkom ovog tijela u kojem se traži da se uputi zahtjev svim nadležnim organima da se očituju o objavljenom „Izvještaju o monitoringu donjeg toka rijeke Spreče za 2016. godinu“ Federalnog zavoda za agropedologiju s listom mjera koje su poduzete iz njihove nadležnosti. S tim u vezi Vlada je današnjim Zaključkom zatražila od Federalne vodne inspekcije Federalne uprave za inspekcijske poslove Sarajevo da, shodno odredbama Zakona o vodama izvrši inspekcijski nadzor subjekata nadzora koji ispuštaju tehnološke otpadne vode u rijeku Spreču (nizvodno od ušća Jale), te da poduzmu mjere iz svoje nadležnosti u skladu sa ovim Zakonom, ili na osnovu propisa i vodnih akata donesenih na osnovu ovog Zakona, ukoliko se kod istih utvrde nezakonitosti u radu, te da se o svemu informiše Vladu Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas prihvatila Informaciju Komisije za koncesije o održanom sastanku sa predstavnicima resornih ministarstava, a u vezi sa nacrtom Federalnog zakona o koncesijama. Zaključak ovog sastanka je da ovakav Nacrt Zakona o koncesijama FBiH nije provodiv u praksi, te da kao takav ne bi smio biti usvojen na Federalnom ni Kantonalnom nivou. S tim u vezi, današnjim Zaključkom Vlada je izrazila svoj stav da ne podržava tekst nacrta Zakona o koncesijama Federacije Bosne i Hercegovine iz razloga preuzimanja nadležnosti za pojedine predmete koncesija sa kantonalnog nivoa na Federaciju Bosne i Hercegovine, čime bi se u znatnoj mjeri umanjili prihodi lokalnih zajednica i kantona po ovom osnovu.

Vlada je danas prihvatila i Informaciju o održanoj NATO EADRCC vježbi otklanjanja posljedica katastrofe „Bosna i Hercegovina 2017“. Između ostalog Zaključak iz informacije je da su u potpunosti ostvareni svrha i ciljevi vježbe. Civilne i vojne strukture Bosne i Hercegovine su pokazale da su u stanju planirati i izvoditi velike vježbe, vršiti provjeru kapaciteta za odgovor na velike nesreće-katastrofe, tražiti i organizirati prijem međunarodnih snaga pomoći i njihovo kvalitetno uključenja u sistem zaštite i spašavanja Bosne i Hercegovine. U pripremi i tokom vježbe provedena je do sada najveća obuka struktura civilne zaštite u rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja, a stečena iskustva sigurno će pomoći da odgovorni kadrovi i sistem zaštite i spašavanja Bosne i Hercegovine u budućnosti bude spremniji za zaštitu ljudi i njihove imovine od prirodnih i drugih nesreća. Tuzlanski kanton i strukture civilne zaštite su dali izvanredan doprinos uspješnosti vježbe i pokazali da je sistem zaštite i spašavanja Bosne i Hercegovine spreman prihvatiti međunarodne snage pomoći u odgovoru na katastrofe kao i biti dio tog odgovora na području drugih država u slučaju potrebe.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 60 službenika za čin „Policajac“ i 10 službenika za čin „Mlađi inspektor“.

Vlada je danas dopunila Odluku o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava te za više osnovnih i srednjih škola u našem kantonu omogućila nabavku učila, namještaja i druge opreme neophodne za rad i kvalitetnije uslove za školovanje djece. Također doneseno je i nekoliko izmjena i dopuna prethodno donesenih odluka, kako bi se omogućilo, da se u skladu sa iskazanim prioritetima, u osnovnim školama u Tuzlanskom kantonu izvrše dopune ili izmjene namjene prethodno odobrenih sredstava.

Vlada je danas dala saglasnost za isplatu naknade članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskih programa prvog ciklusa studija „Informatika i računarstvo“ i „Računovodstvo i finansije“ na Visokoj školi za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija“.

Vlada je danas dala i saglasnost na Odluku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta kojom se odobravaju 24.000,00 KM Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine na ime sufinansiranja učešća predstavnika Tuzlanskog kantona u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Vlada je danas odobrila usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, u iznosu od 5.990.00 KM, koje je, na ime realizacije projekta „Poboljšanim uslovima i kvalitetom praktične nastave mašinske struke do boljih ishoda učenja i kvalitetnijih životnih kompetencija“ za JU Mješovitu srednju elektro-mašinsku školu Lukavac dodijelilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Također, odobreno je usmjeravanje 50.000,00 KM, koje je za sufinansiranje izgradnje fiskulturne sale JU OŠ „Sjenjak“ Tuzla dodijelio Grad Tuzla.

Kao oblik stalne pomoći funkcionisanju i realizaciji projekata vjerskih zajednica na području Tuzlanskog kantona Vlada je danas donijela odluke o odobravanju 15.000,00 KM Srpskoj pravoslavnoj crkvi – Crkvena opština tuzlanska, kao finansijsku podršku u realizaciji projekata i programskih aktivnosti. Isti iznos odobren je Katoličkoj crkvi – Franjevačkom samostanu „Sv. Petra i Pavla“ Tuzla, dok je Islamskoj zajednici u BiH – Muftijstvu tuzlanskom odobreno 30.000,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas 5.000,00 KM Studentskom parlamentu Univerziteta u Tuzli, kao finansijsku podršku u realizaciji projekta pod nazivom „Brucošijada UNTZ-a” koja će se održati 10.11.2017. godine u univerzitetskoj dvorani Univerziteta u Tuzli.

Vlada je danas donijela i Odluku o raspisivanju Javnog konkursa i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona i direktora Kantonalne direkcije robnih rezervi Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, a u vezi sa poduzimanjem mjera i radnji u cilju provođenja validnog upravnog postupka registracije motornih vozila, evidentiranja propusta i zloupotrebe u tom procesu, te definisanju mogućih mjera i aktivnosti kojim će se ti propusti i zloupotrebe spriječiti.

Vlada je danas odobrila unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2017. godinu između budžetskih korisnika u dijelu budžetskih sredstava, a kojom se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2017. godinu.

Vlada je danas, u okviru kadrovskih pitanja, privremeno imenovala Upravni odbor Opće bolnice „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.