Vlada TK: Usvojen Izvještaj o upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednjih škola

100.000 KM za stipendiranje učenika deficitarnih zanimanja

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2018/2019. godinu. Za ove namjene Vlada je osigurala 100.000 KM, a na ovoj listi nalaze se zanimanja zidar, tesar, keramičar, zavarivač, rudar, stolar, tapetar, pekar, obućar i krojač. U skladu sa Kriterijima stipendirat će se redovni učenici koji prvi puta upisuju prvi razred srednje škole i to za jedno od naprijed navedenih zanimanja. Stipendije redovnom učeniku za jednu školsku godinu dodjeljivat će se u ukupnom iznosu od 855,00 KM, i to za 9 mjeseci po 95,00 KM, a broj korisnika stipendija po deficitarnom zanimanju je maksimalno 25  redovnih učenika.

Za podršku objektima predškolskog odgoja i obrazovanja 305.500,00 KM

Vlada je danas dala saglasnost na kriterije za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Predškolski odgoj i obrazovanje. Za podršku ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja Vlada je ove godine osigurala 305.500,00 KM. Za predškolske ustanove i općine koje nemaju predškolske ustanove, za nabavku didaktičkog materijala planirano je 60.000,00 KM, za nabavku  nastavnih  sredstava,  učila i  opreme planiran je isti iznos, dok je za investiciona  ulaganja  (rekonstrukcija,  izgradnja  i  dogradnja) planirano 185.000,00 KM. Kada su u pitanju investiciona ulaganja, ukupan iznos raspodijelit će se javnim predškolskim ustanovama na osnovu dostavljenih projekata za  investiciona ulaganja i to 80.000,00 KM za rekonstrukciju, pri čemu će se po projektu odobravati maksimalno do 15.000,00 KM, dok je 105.000,00 KM namijenjeno za izgradnju i dogradnju, a po projektu će moći biti dodijeljeno do maksimalno 30.000,00 KM.

Unaprijediti i poboljšati rad Kantonalne direkcije robnih rezervi

Vlada je danas usvojila Informaciju o stanju  robnih  rezervi i prijedlog mjera i aktivnosti za poboljšanje stanja u ovoj oblasti. Podsjećamo, od januara ove godine Direkcija djeluje kao sastavni dio Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja. Vlada je na današnjoj sjednici naložila Kantonalnoj direkciji robnih rezervi da u roku od 60 dana predloži Vladi Tuzlanskog kantona uvjete i način prodaje viškova otkupljenih proizvoda iznad utvrđenog obima potrebnog za robne rezerve, izvrši reviziju postojećih ugovora sa skladištarima, utvrdi njihovu opravdanost te pokuša osigurati zaključenje novih ugovora pod povoljnijim uvjetima i utvrdi druge mjere u cilju uređenja i poboljšanja stanja u oblasti robnih rezervi.

Usvojen Izvještaj o upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednjih škola

Ministarstvo obrazovanja i nauke je prikupilo i obradilo podatke o upisu učenika u prve razrede osnovnih i srednjih škola za 87 javnih i jednu privatnu osnovu i 33 srednje škole. U prve razrede osnovnih škola upisano je 4.219 učenika od čega je 2.061 ili 48,85% djevojčica i 2.158 ili 51,15% dječaka. Od ukupnog broja u redovne škole je upisano 4216 učenika, a tri učenika upisana su u ustanove za specijalni odgoj i obrazovanje. Najveći obuhvat upisanih učenika zabilježen je u regionu Tuzle 981 učenik ili 23,25%, dok je najmanji zabilježen u Teočaku sa 43 učenika ili 1%. Ovogodišnji upis manji je za 40 učenika, odnosno skoro 1% u odnosu na prošlogodišnji. Porast upisa zabilježen je u Banovićima (50), Srebreniku (35), Živinicama (16), Kladnju (9) i Teočaku (1). Pad je zabilježen u gradu Tuzla (50), Gračanica (40), Kalesija (25), Sapna (22), Lukavac (6), Doboj Istok (2) i Čelić (1), dok je u Gradačcu upis na prošlogodišnjem nivou. Planom upisa u srednje škole predviđen je upis 5.962 učenika i to u sedam tipova gimnazija, 40 stručnih zvanja, 39 zanimanja, 4 umjetnička zvanja, 2 vjerska zvanja i 2 pomoćna zanimanja u specijalnim školama. Plan je realizovan u 70,36%. U gimnazije je upisano 559 učenika, odnosno 54,53%, u tehničke škole 2.057 ili 76,18%, u stručne škole 1.406 ili 68.58%, umjetnička škola 53 ili 70,66%, vjerska škola 120 ili 20%. Ukupno je u srednje škole upisano 4.195 učenika. U sedam srednjih škola koje obrazuju učenike za medicinsku struku upisano 554 ili 13,20% učenika, što je za 54 učenika više u odnosu na planirani broj učenika. U ovoj školskoj godini u tehničke škole je upisano ukupno 2.057 učenika, u odnosu na broj učenika koji je upisan u tehničke škole 554 učenika je upisano u škole sa medicinskom strukom što je 26,93%.  Na osnovu ovih podataka može se zaključiti da je većina učenika koji su završili osnovnu školu nastavila svoje školovanje u srednjim školama.

Usvojen Izvještaj o realizaciji žetve strnih žita

Vlada je danas usvojila Izvještaj o realizaciji žetve strnih žita u 2018. godini za područje Tuzlanskog kantona. Kako se u Izvještaju navodi, jesenjom sjetvom 2017. godine i proljetnom sjetvom 2018. godine  strnim žitima na području Tuzlanskog kantona zasijana je površina od 5.501 ha. Strnim  žitima značajnije površine zasijane su na  području općina Lukavac, Gradačac, Kalesija i Živinice, što ukazuje da je sjetva ovih žita, zbog korištenja specifične mehanizacije u toku obrade i žetve, pogodnija  na većim zemljišnim kompleksima. Na području Kantona u jesenjoj i proljetnoj sjetvi pšenica je zasijana na površinama od 3.724  ha, tako da u sjetvenoj strukturi strnih žita pšenica zauzima 67,69%, a ostala strna žita zauzimaju 32,31 %. Žetva strnih žita na području Kantona je počela početkom jula, a vremenski uslovi nisu bili najpovoljniji u toku žetve. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova za vrijeme rasta i razvoja usjeva, kao i u periodu oplodnje i primjene zaštitnih sredstava, prinos i kvalitet zrna, posebno pšenice, ni  u  ovoj godini nisu zadovoljavajući. Sve ovo utjecalo je da su i prosječni prinosi  strnih žita u odnosu na prethodnu godinu nešto manji. Ukupan prinos strnih žita na području Kantona iznosio je 17.795,20 tona, što je za 566,44 tona, odnosno 3,09% manje u odnosu na prošlu godinu. Istovremeno je ukupan prinos pšenice u odnosu na prošlu godinu manji za 25,90 tona. Osnovni   razlozi za ovako malu proizvodnju pšenice u odnosu na potrebe su nedovoljna veličina zemljišnog  posjeda, niska produktivnost, nedovoljna i neadekvatna tehnološka opremljenost, nedostatak  povoljnih kreditnih sredstava itd., a ove godine i izostanak sufinansiranja jesenje sjetve u 2017. godini  od strane Federalne direkcije robnih rezervi, te nedonošenje odluke o garantovanoj otkupnoj cijeni pšenice. Kao prijedlog mjera Ministarstvo navodi da je, u cilju povećanja sjetvenih površina i prinosa strnih žita u narednom periodu neophodno da Vlada Federacije BiH blagovremeno donose Odluku o garantovanoj otkupnoj cijeni pšenice za rod u tekućoj godini, nastaviti sa novčanim podrškama za proizvođače strnih žita, nastaviti sa sufinansiranjem sjetve pšenice radi stvaranja robnih rezervi, u  saradnji sa sjemenarskim kućama, a u organizaciji Poljoprivrednog zavoda organizovati edukaciju  poljoprivrednih proizvođača o sredstvima zaštite i načinu zaštite strnih žitarica kao i prezentacije sorti pšenice otpornijih na bolesti, a cilju povećanja prinosa po jedinici površine, te po mogućnosti u Budžetu Kantona planirati sredstva za otkup pšenice za potrebe kantonalnih robnih rezervi.

Ostale odluke

Vlada je danas donijela Uredbu o polaganju stručnog ispita u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona, kojom se uređuje se način ostvarivanja pripravničkog staža i stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, način i uslovi polaganja stručnog ispita, imenovanje i sastav komisije pred kojom se polaže stručni ispit, sadržaj ispita, izdavanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu, vođenje evidencije o položenom stručnom ispitu nastavnika, stručnog  saradnika i odgajatelja u odgojno – obrazovnim  ustanovama na području Tuzlanskog kantona, a u cilju postavljanja i dostizanja evropskih standarda u stepenu stručne pripremljenosti za rad nastavnika i stručnih saradnika.

Na današnjoj sjednici Vlada je odbila nije prihvatila Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period 01.01. – 30.06.2018. godine.

Danas je Vlada donijela Odluku kojom se daje suglasnost na odobravanje korištenje vlastitih prihoda JU Univerzitet u Tuzli, i to prihoda organizacione jedinice Studentski centar, u iznosu od 63.110,00 KM za rashode i izdatke visokog obrazovanja namijenjene unapređenju uslova obavljanja nastavnog procesa u  pogledu  prostora i opreme i poboljšanju studentskog standarda.

Vlada je danas Privrednom društvu „Kamenolom Drijenča“ d.o.o. Gračanica dodijelila koncesiju na  period  od  5 godina, za eksploataciju kamena krečnjaka na lokalitetu „Drijenča“, selo Malešići, u općini Gračanica. Jednokratna koncesiona  naknada za koncesioni period iznosi 20.000,00 KM, dok tekuća koncesiona naknada iznosi 0,53 KM/m3, a ukupan iznos tekuće koncesione naknade na godišnjem nivou koju je koncesionar dužan platiti iznosi 9.264,75 KM bez obzira na eksploatisane količine kamena krečnjaka. Također Vlada je donijela i odluku kojom pristupa dodjeli koncesije, u postupku po samoinicijativnoj ponudi privrednog društva „Sultan“ doo Lukavac, za zahvatanje vode iz vlastitog izvora vodosnabdijevanja – bunara za tehnološke potrebe poslovnog objekta.

Vlada je danas donijela Odluku o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta TK za periodu 01.10. – 31.12.2018.godine.Ovom odlukom odobreni su rashodi i izdaci u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona IV kvartal tekuće godine u iznosu od 87.157.934,95 KM.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela tri odluke o odobravanju sredstava sa pozicije Tekuća rezerva. Udruženju fizijatara Federacije Bosne i Hercegovine, za troškove organizacije 7. Kongresa fizikalne i rehabilitacijske medicine Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, koji će se održati u Tuzli u periodu od 27. do 30.09.2018. godine odobrene su 2.000,00 KM. Udruženju obrtnika i poljoprivrednika općine Srebrenik, kao finansijska podrška u organizaciji i realizaciji 10. Sajma pčelarstva i poljoprivrede u Srebreniku je odobreno 3.000,00 KM, dok je 5.000,00 KM odobreno Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Jasenici, kao finansijska podrška za realizaciju započetog projekta obnove pravoslavnog hrama u selu Jasenica, opština Srebrenik.

Vlada je danas usvojila Izvještaj o radu komisije za izradu programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period februar – septembar 2018. godine, te usvojila Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2019.-2021. godine. Osnovni cilj izrade Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona je usklađivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja za njihovu realizaciju.

U cilju realizacije Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede, Vlada je danas odobrila 2.632,50 KM za finansiranje troškova izvođenja radova na projektu „Dovršetak vodovodnog sistema za naseljeno mjesto Kuljan“, općina Živinice.

Također, s ciljem realizacije Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za  raspodjelu  sredstava namijenjenih Podršci povratku prognanih osoba, Vlada je danas dala saglasnost na odobravanje 11.934,00 KM Općini  Kladanj za mjesnu zajednicu Stupari, za uređenje platoa molitvišta i ljetnikovca u naselju Matijevići MZ Stupari, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u  rješavanju  projekata  održivog  povratka.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela više odluka o usmjeravanju donacija i transfera za posebne namjene u Budžet TK. Radi se o donacijama koje su javne ustanove Tuzlanskog kantona dobile za realizaciju pojedinačnih projekata.

Vlada je donijela i nekoliko odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava”, a u cilju realizacije kapitalnih investicija u ustanovama obrazovanja i pravosuđa.

Također, Vlada je izmijenila rješenje o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite, te za načelnika Kantonalnog štaba civilne zaštite, postavila se Sarajlić Ibrahima, vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave civilne zaštite. Također, Vlada je danas donijela i Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona.

Zbog promjene radnog mjesta dosadašnjeg člana Koordinacionog tima za praćenje realizacije Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničke delinkvencije za područje Tuzlanskog kantona za period 2016-2019. godina, Vlada je danas izmijenila Odluku o imenovanju Koordinacionog tima, te umjesto Šemsudina Krehe, imenovala Lejlu Životić.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala Upravni odbor JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona, te ovom tijelu dala prethodnu saglasnost za imenovanje Denisa Husića za direktora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona, na period od 4 godine. Dana je i saglasnost  na  Odluku  Upravnog  odbora  Javne  ustanove  Zavod  za  zaštitu  i  korištenje  kulturno  – historijskog  i  prirodnog  naslijeđa  Tuzlanskog  kantona  o  imenovanju  Kemala Nurkića za direktora

Zavoda na period od 4 godine. Također, Vlada je privremeno imenovala Upravni odbor JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, privremeno imenovala člana Upravnog odbora Javne ustanove Specijalna biblioteka „Behram –  beg“ u Tuzli, te utvrdila prijedlog kandidata za privremeno  imenovanje u Nadzorni odbor Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla,  ispred državnog kapitala, do imenovanja Nadzornog odbora u skladu sa zakonom, a najduže do 90 dana.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: