Vlada TK: Usvojen izvještaj o radu Ministarstva pravosuđa i uprave

Vlada je danas usvojila i Izvještaj o radu Ministarstva pravosuđa i uprave za 2018. godinu. Tokom protekle godine, Ministarstvo je poduzelo niz aktivnosti od kojih su najznačajnije potpisivanje Protokola između Federalnog ministarstva pravde i Ministarstva pravosuđa i uprave TK o regulisanju obaveza iz Sporazuma o smještaju i naknadi troškova za izvršenje mjera sigurnosti izrečenih u krivičnom postupku i u drugom postupku u kojem se izriče mjera liječenja i Ugovor o smještaju i naknadi troškova za izvršenje mjera sigurnosti izrečenih u krivičnom i u drugom postupku u kojem se izriče mjera liječenja potpisan sa JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac. Sporazumom je riješeno pitanje smještaja lica kojima je izrečena mjera prisilnog smještaja u psihijatrijsku zdravstvenu ustanovu, a koja su do 23.03.2018.godine bili smješteni u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Tuzli. Kada su u pitanju kapitalne investicije, u pravosudne objekte je uloženo oko 405.000 KM, a najznačajniji projekti su            rekonstrukcija objekta u krugu Kampusa Univerziteta u Tuzli – čime je riješen problem smještaja arhive pravosudnih institucija na području Tuzlanskog kantona i nabavka polica za smještaj arhive. Nabavljen je namještaj i računarska opreme za novoosnovani Općinski sud u Srebreniku, čime su osigurani uslovi za početak rada Suda. Vršilac dužnosti predsjednika Općinskog suda u Srebreniku preuzeo je dužnost 12.11.2018.godine, a sudije 01.12.2018.godine.  Također, izdvojena su neophodna finansijska sredstva za zaštitu/izmještanje elektroenergetskih objekata, što je bio jedan od preduslova za uklanjanja postojećeg objekta „Doma Armije“ i izgradnju nove zgrade za potrebe Općinskog suda u Tuzli. Radovi na uklanjanju postojećeg objekta i izgradnji nove zgrade za potrebe Općinskog suda u Tuzli započeli su 01.03.2018.godine, a završetak radova planiran je za 2019.godinu. Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona bilo je i obrađivač nekoliko zakona, od kojih je najznačajniji Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o izvršenju sankcija kojim su uvrštene pogodnosti za maloljetnike smještene u JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona. Pogodnosti se ogledaju proširenom pravu na prijem posjeta, slobodne izlaske iz Odgojnog centra u grad, ogranizovane posjete sportskim, kulturnim i drugim prikladnim događajima van Odgojnog centra, posjete porodici, srodnicima ili drugim bliskim osobama za vrijeme vikenda i praznika, dodatna odsustva iz Odgojnog centra do 5 dana.

Usvojen Izvještaj o radu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice

Vlada je danas usvojila i Izvještaj o radu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za period 01.01.- 31.12.2018. godine. Kada su u pitanju programske aktivnosti Ministarstva u 2018.godini, je donesen Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina. Razlog donošenja navedenog Zakona je taj što je kao nulto stanje za legalizaciju usvojen „Ortofoto“ snimak iz 2018 godine. Donesen je Prostorni plan područja posebnih obilježja dijela Slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine, a kada se radi o izradi Izmjenama i dopunama Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za period 2005. – 2025. godine, nakan usvajanja Prostorne osnove Izmjena i dopuna Prostornog plana od strane Savjeta prostornog plana, krajem 2017. godine, tokom 2018. provedene su sve aktivnosti vezane za izradu prednacrta, nacrta i prijedloga ovog planskog dokumenta. U oblasti zaštite okolice i prirode donesen je Program raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada za 2018. godinu, te je usvojen Registar emisija u zrak i kategorizacija kvaliteta zraka za područje Tuzlanskog kantona. Registar emisija predstavlja teritorijalnu raspodjelu emisija date zagađujuće materije, bilo svih tipova izvora zagađivanja, bilo jednog tipa izvora. Kada je u pitanju finansiranje projekata iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okolice, dodijeljena su namjenska sredstava iz ekoloških naknada za trinaest općina i grad Tuzlu TK za 2018. godinu u iznosu od 1.094.766,87 KM, kao i namjenskih sredstava iz ekoloških naknada po javnom konkursu za javna preduzeća u iznosu od  299.996,95 KM. Završeni su postupci javnih nabavki i projekti po Akcionom planu energijske efikasnosti javnih objekata na području TK za 2018. godinu.  Za objekte osnovnih i srednjih škola, zdravstvenih ustanova, sportske dvorane, projekat uređenja igrališta u OŠ Safet-beg Bašagić Gradačac, objekte policije i suda (ukupno 22 objekta) dodijeljeno je ukupno 1.499.965,35 KM. Završeni su i postupci javnih nabavki i projekti za izgradnju energijski efikasne javne rasvjete u Srebeniku, Banovićima, Živinicama i Sapni u iznosu od 389.423,62 KM, a započelo se i sa izradom tenderske dokumentacije za pokretanje postupka javnih nabavki u cilju izbora nosioca izrade Regulacionog plana lokaliteta Zlača, Regulacionog plana lokaliteta Muška voda, Urbanističkog projekata lokaliteta Djevojačka pećina, što su 3 detaljna planska dokumenata utvrđena Prostornim planom područja posebnih obilježja zaštićeni pejzaž „Konjuh“ za period 2010-2030. godine.

Usvojen izvještaj o radu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i Izvještaj o radu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u 2018. godini. Kako se u Izvještaju navodi Ministarstvo je tokom protekle godine provodilo aktinosti  na provođenju zakona i utvrđene politike u oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije, veterinarstva i ribarstva, vodoprivrede, šumarstva, lovstva i drvne industrije, te u tom cilju izradilo izvještaje, programe, informacije, odluke i druga dokumenta, u skladu sa Programom rada Ministarstva. U skladu sa nadležnostima koje proizilaze iz zakona i podzakonskih propisa, vršen je nadzor nad radom JP „Šume Tuzlanskog kantona“ D.D. Kladanj i JP za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ D.D. Tuzla, te JU „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona“ Tuzla. Razmatrani su materijali od značaja za poslovanje navedenih preduzeća, pregledani su planovi i izvještaji o poslovanju, učestvovalo se u radu skupština dioničara ispred državnog kapitala, te kontinuirano surađivalo sa predstavnicima državnog kapitala u upravnom i nadzornim odborima, odnosno sa upravama preduzeća i ustanove. Realizacijom Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018.godini je obezbijeđeno za 500.000 KM više sredstva u odnosu na iznos iz prethodne godine, a ujedno za većinu proizvodnji su povećani iznosi sredstava po jedinici proizvoda. Realizaciom Programa mjera zdravstvene zaštite životinja za 2018.godinu su obezbijeđena sredstva za vakcinaciju protiv bedrenice što sprečava širenje ove bolesti i možemo reći da je ova mjera uspješno realizovana, jer nesmijemo zaboraviti činjenicu da je Tuzlanski kanton „distriktno područje“. Kroz ovaj program su obezbijeđena sredstva i za vakcinaciju protiv svinjske kuge, kao i sredstva za naknadu za eutanizirane životinje, sredstva za provođenje mjera po nalogu Kantonalne veterinarske inspekcije i sredstva za troškove eutanazije. Sve aktivnosti su provedene u skladu sa programom i može se konstatovati da se blagovremeno reagovalo na svaku pojavu zarazne bolesti  koja  se  pojavila  u smislu neškodljivog uklanjanja zaraženih životinja. Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2018. godini osigurao je 6,2 miliona KM, za projekte od općinskog, odnosno gradskog značaja. Od ovog iznosa na zaštitne vodne objekte odnosise oko 1,7 milona KM, vodne objekte za korištenje voda (vodosnadbijevanje) 3,7 miliona KM i 740 000,00 KM na vodne objekte za zaštitu voda (kanalizacija). Trenutno je u toku realizacija Programa, što podrazumjeva aktivnosti od strane općina, odnosno Grada Tuzla na obavljanju procedura javnih nabavki i zaključenja ugovora o izvođenju radova ili vršenju usluga, nakon čega  Ministarstvo vrši transfere finansijskih sredstava općinama, odnosno Gradu Tuzla.

Usvojen Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova TK

Vlada je danas usvojila i Izvještaj o radu MUP-a tokom 2018. godine. Osim aktivnosti Uprave policije koje se tiču stanja sigurnosti, javnog reda i mira, kriminaliteta i bezbijednosti u saobraćaju, treba reći da su prošlu godinu obilježile završne aktivnosti za osamostaljivanje Uprave policije. Osigurani su uslovi za efikasniju realizaciju diobnog bilansa, između Ministarstva i Uprave. Kako bi se osigurali uslovi za funkcionisanje Uprave policije kao budžetskog korisnika unutar budžetskog razdjela Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno na adekvatan i efikasan način osiguralo vršenje poslova iz nadležnosti Ministarstva i Uprave policije, bilo je neophodno i unutrašnju organizaciju Ministarstva i Uprave policije prilagoditi novim potrebama. Također, uspostavljen i inspektorat za oblast zaštite ljudi i imovine, te je od septembra 2018.godine počeo inspekcijski nadzor nad radom agencija za zaštitu ljudi i imovine i unutrašnjih zaštitarskih službi. Ono što još karakteriše rad Ministarstva unutrašnjih poslova jeste i činjenica da je postignut dogovor sa Sindikatom policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, te da su po prvi puta nakon 1998. godine prava policijskih službenika iz radno – pravnog odnosa uređena Kolektivnim ugovorom.

S druge strane, kada je riječ o sigurnosti, stanje kriminaliteta u 2018. godine, karakteriše podnošenje manjeg broja izvještaja o učinjenim krivičnim djelima (manje za 61 izvještaj ili 1,54%),  smanjenje broja evidentiranih krivičnih djela (manje za 208 krivičnih djela ili 4,67%) i smanjenje broja učinilaca krivičnih djela (manje za 270 učinilaca ili 7,31%). Procenat otkrivenosti krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom učiniocu iznosi 44,53% i to je poboljšanje za 1,22% u odnosu na prethodnu godinu, dok je procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela 67,65%, što je također, povećanje je za 0,64% u odnosu na prethodnu godinu. Po pitanju stanjs javnog reda i mira, na području Tuzlanskog kantona tokom 2018. godine, evidentiran je za 5,3% manji broj događaja narušavanja javnog reda i mira nego tokom 2017. godine. Na putevima u Tuzlanskom kantonu tokom 2018. godine registrovano je za 148 saobraćajnih nezgoda ili 5% više nego u predhodnoj 2017. godini. Ohrabruje da je broj saobraćajnih nezgoda sa smrtnim posljedicama manji za 13 nezgoda, dok je broj smrtno stradalih lica manji za 15. Broj nezgoda sa povrijeđenim licima veći je za 18 nezgoda ili za 1,5%, broj osoba sa teškim tjelesnim povredama manji je za 23 ili 11,2%, broj osoba sa lakim tjelesnim povredama manji je za 33 ili za 1,9%. Broj saobraćajnih nezgoda sa evidentiranom materijalnom štetom veći je za 143 nezgode ili za 8,3%. Prema rezultatima evidentirano je značajno smanjenje broja smrtno stradalih, kao i broja osoba sa teškim i lakim tjelesnim ozljedama, te se može reći da je stanje sigurnosti saobraćaja u 2018.godini povoljnije.

Usvojen Izvještaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja

Vlada je danas usvojila Izvještaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja za 2018. godinu. Razvoj turističke djelatnosti u Tuzlanskom kantonu opredijeljen je na povezivanje jedinica lokalne samouprave, kantonalnih organa uprave, privatnih preduzetnika i kantonalne turističke zajednice s ciljem  koordinacije aktivnosti koje provode pojedini učesnici u turizmu na jednom prostoru. U koordinirane aktivnosti Ministarstvo je nastojalo uvući i institucije kulture, javna preduzeća, udruženja i dr., s ciljem  definisanja odgovarajućeg turističkog proizvoda, odnosno cjelovitije i sadržajnije turističke ponude koja bi potaknula bolju iskorištenost smještajnih objekata, duže zadržavanje gostiju na prostorima Tuzlanskog kantona i time proizvela značajnije ekonomske efekte koji bi za posljedicu imali profitabilniji rad pružaoca usluga.

U protekloj godini Ministarstvo je aktivno radilo na suzbijanju nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području Tuzlanskog kantona kroz provođenje pojačanih kontrola od strane nadležnih organa, te je provođen kontinuiran nadzor i kontrola rada stanica tehničkog pregleda na području Tuzlanskog kantona. Kroz Program utroška namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila Ministarstvo je putem Javnog poziva za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja za raspodjelu namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede sufinansiralo 19 projekata u ukupnom iznosu od 35.000,00 KM. Menadžment Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“, Ministarstvo i Vlada Tuzlanskog kantona su toku 2018. godine posebnu pažnju posvetili aktivnostima na rekonstrukciji i proširenju putničkog terminala  aerodroma (faza I i II). Vrijednost investicije je oko 6 miliona KM, a glavni cilj proširenje kapaciteta zgrade terminala zbog prijema sve većeg broja putnika, te konstantnog povećanja broja linija i baznih aviona koje opslužuje JP „Međunarodni aerodrom Tuzla”. Ukupna investiciona ulaganja u Međunarodni aerodrom Tuzla u 2018. godini iznosila su 3.570.270,00 KM (rekonstrukcija i dogradnja zgrade putničkog terminala sa pratećom infrastrukturom, izgradnja carinskog skladišta za avio gorivo i nabavka Aerodromske opreme). U 2018. godini sa JP „Međunarodni aerodrom Tuzla” prevezeno je ukupno 584.610 putnika, što je u odnosu na 2017. godinu više za 49.056 putnika (535.554).

Kada je u pitanju ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju cesta i cestovnih objekata koje finansira Javna ustanova „Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, za redovno održavanje cesta u 2018. godini izdvojeno je oko 2.100.000,00 KM, dok je za zimsko održavanje izdvojila oko 1.450.000,00 KM. U protekloj godini Direkcija, Ministarstvo, Vlada i Skupština Tuzlanskog kantona su nastojali da iznađu najpovoljnija kreditna sredstva za finansiranje izgradnje i rekonstrukcije postojeće mreže regionalnih cesta na području Tuzlanskog kantona. Kreditnim zaduženjem Direkcije osigurano je 19.100.000,00 KM, a u 2019. godini će se ponoviti postupak javne nabavke kreditnih sredstava u iznosu od 900.000,00 KM. Iz kreditnih sredstava Direkcija finansira ukupno 20 projekata. Realizacija pojedinih projekata koji se finansiraju iz kreditnog zaduženja je već počela, a planiraju se u potpunosti realizovati navedena kreditna sredstva u toku 2019. godine.

Kantonalna direkcija robnih rezervi je do 31.12.2017. godine bila samostalna upravna organizacija, a od 01.01.2018. prešla je u sastav Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona. U protekloj godini uloženi su dodatni napori te je izvršena analiza dosadašnjeg rada, a već prvim aktivnostima Direkcija je obezbijedila znatno povoljnije uslove kada je u pitanju magacinski prostor  za skladištenje robe iz robnih rezervi.

Usvojen izvještaj o radu Ministarstva privrede

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila i Izvještaj o radu Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona. Ministarstvo je tokom protekle godine realiziralo više programa kako bi kreiralo što povoljniji poslovni ambijent na području našeg kantona. U okviru Programa Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima, realizovane su aktivnosti vezane za arbitražni postupak pokrenut po tužbi kompanije Global Steel Holdings Limited London. Takođe je realizacijom pomenutog programa obezbijeđen je i pristup pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za radnike „KHK“ d.d. Lukavac i članove njihovih porodica. Ministarstvo je u 2018. godini, zajedno sa društvom „KHK“ Lukavac, kao jednim od osnivača Global Ispat Koksna Industrija Lukavac (GIKIL), nastavilo sa aktivnostima na rješavanju veoma složenog stanja u tom društvu će se obavljat u narednom periodu.

U cilju poticaja privrednih aktivnosti na području Tuzlanskog kantona, Ministarstvo je provelo aktivnosti na subvencioniranju dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja kantona, te je na taj način privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona omogućeno obezbjeđenje finansijskih sredstava za pokretanje ili unapređenje poslovne aktivnosti. Zaključno sa 2018. godinom, privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, odobreno su zahtjevi za 72 korisnika kreditnih sredstva u ukupnom iznosu od 25.099.000,00 KM, te za 2018. godinu odobrena sredstva za subvencioniranje u iznosu od 416.464,97 KM.

U svrhu unapređenja regulatornog okvira za projekte javno-privatnog partnerstva, privlačenja stranih i domaćih investitora i stvaranja osnove za veći zamah u oblasti značajnijih infrastrukturnih razvojnih projekata, Vlada Tuzlanskog kantona je tokom prošle godine donijela više pratećih podzakonskih akata, neophodnih za provedbu Zakona o javno-privatnom partnerstvu. Sredinom godine, objavljen je i prvi Katalog potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva Tuzlanskog kantona 2018-2020 na bosanskom, engleskom i njemačkom jeziku koji sadrži pregled od 44 potencijalna projekta, čija procijenjena ukupna vrijednost iznosi blizu 340 miliona KM.

Ministarstvo privrede je u 2018. godini koordiniralo aktivnostima na pripremi nove projektne aplikacije u saradnji sa Centrom za razvoj i podršku Tuzla (CRP), u okviru Drugog poziva EU/IPA Interreg Programa prekogranične saradnje HR-BiH-CG. Izabran je Prijedlog škola sa područja Tuzlanskog kantona za učešće u novom Projektu energetske obnove škola, dogovoreno i sufinansiranje Projekta za energetsku obnovu škola od strane Vlade Tuzlanskog kantona. Aplikacija u okviru Drugog poziva EU/IPA Interreg Programa prekogranične saradnje HR-BiH-CG je uspješno finalizirana i poslana u decembru 2018. godine.

Osim navedenog Ministarstvo je u 2018. godini realizovalo i druge programske aktivnosti koje su za cilj imale prije svega stvaranje što povoljnijeg poslovnog ambijenta za razvoj privrede u Tuzlanskom kantonu.

Usvojen Izvještaj o radu Ministarstva obrazovanja i nauke

Vlada je danas usvojila i izvještaj o radu Ministarstva obrazovanja i nauke. U izvještajnom periodu, proritet Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u oblasti obrazovanja bio je nastavak reformskih procesa na svim nivoima obrazovanja. U oblasti nauke prioritet je bio donošenje podzakonskih propisa utvrđenim Zakonom o naučno-istraživačkom radu, a u oblasti saobraćajne edukacije su bile aktivnosti na organiziranju i provođenju ispita za sticanje dozvole za vozače motornih vozila kao i sve aktivnosti koje unapređuju proces saobraćajne edukacije na području Tuzlanskog kantona. Ministarstvo je intenzivno radilo na realizaciji projekata adaptacije i izgradnji školskih objekata, finansiran iz Budžeta TK, putem međunarodnog projekta INTERREG IPA i drugih izvora. Kroz program kapitalnih ulaganja, oko 2 miliona KM uloženo u rekonstrukcije, obnove i druge kapitalne investicije u obrazovnim ustanovama u našem kantonu, a kroz IPA INTERREG projekat „Pametne škole“, okončana je rekonstrukcija i otvorene su tri prve pametne škole u našem kantonu. U 2018. godini nastavljene su i aktivnosti na uređenju studentskih domova u Studentskom centru Univerziteta u Tuzli, a sve u cilju poboljšanja uslova boravka i smještaja studenata.  Posebno treba istaknuti da je Ministarstvo, uz podršku Vlade, Ministarstva zdravstva i UKC Tuzla, osiguralo izvođenje nastave za učenike koji se nalaze na na bolničkom liječenju. S ciljem praćenja učeničkih rezultata i postignuća, u saradnji sa Pedagoškim zavodom, realizirana je eksterna matura za učenike osnovnih škola, eksterna matura za učenike opće gimnazije, te po prvi puta izvršeno je eksterno testiranje učenika tehničkih srednjih škola. U saradnji sa Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje izvršeno je testiranje učeničkih postignuća PISA 2018., te su izvršene odgovarajuće pripreme za testiranje učeničkih postignuća TIMSS 2019.       Također, u 2018. godini Ministarstvo je intenzivno radilo na subvencioniranju troškova smještaja i ishrane studenata smještenim u studentskim centrima u BiH, povratu studentskih kredita i zdravstvenom osiguranju učenika i studenata koji pravo na zdravstvenom osiguranje nemaju po drugom osnovu.

Usvojen Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda

Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. U protekloj godini Pedagoški zavod je zaokružio prvo poglavlje višegodišnjeg rada na kontinuiranom poboljšanju i primjeni nastavnih planova i programa. U decembru 2018.godine Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BIH je objavila zajedničku jezgru nastavnih planova i programa za predškolski odgoj i obrazovanje (ZJNPP), zajedničku jezgru nastavnih planova i programa definisanu na ishodima učenja za osam odgojno-obrazovnih područja te smjernice za implementaciju ZJNPP za kroskurikuralno i međupredmetno područje definisano na ishodima učenja. Aktivnosti koje se prirodno nadovezuju na pomenute jesu izrada konačnog prijedloga Predmetnih kurikuluma (NPP-a) utemeljenih na ciljevima i ishodima učenja ZJNPP, te obuka nastavnika i menadžmenta škola u što kvalitetnijoj primjeni nastavnih planova i programa i izrada nove odnosno prilagodba postojeće zakonske legislative i prateće dokumentacije. Realizovan je planirani broj obuka zaposlenika u odgojno – obrazovnim ustanovama u trećoj godini realizacije Strateškog plana. Važno je istaći da je radeći u partnerstvu kroz projekte na državnom nivou došlo do dokumenata kao što su standardi za nastavničku profesiju, u saradnji sa APOSO i ETF-om, a od aprila 2017. godine i tokom 2018. godine rađeno je na akreditaciji Kataloga obuke. Nadalje razvijen je sistem mrežnog učenja, kako bi poboljšali sistem praćenja i evaluacije rada odgojno – obrazvnih ustanova/institucija. U ovom izvještajnom periodu Pedagoški zavod je aktivno radio na razvijanju i unapređenju procedura evaluacije odgojno – obrazovnih ustanova/ institucija kroz izradu: instrumenata za procjenu spremnosti djece za polazak u školu, dopune uputstva za provođenje eksterne mature za osnovne škole, objavljivanjem inoviranog Kataloga za eksternu maturu osnovne škole i instrumentima na bazi ishoda koji su omogućavali samoevaluaciju kao i eksternu evaluaciju, općeg nadzora kroz vrednovanje. Pedagoški zavod započeo je i sa pripremama provođenja eksterne mature za učenike završnih razreda srednjih tehničkih škola, tako da će se nastaviti sa probnim testiranjem i u 2018. godini, što uz ekesternu maturu u osnovnim školama i eksternu maturu za opće gimnazijie predstavlja znatno povećan obim poslova uz isti broj izvršilaca – kako stručnih savjetnika za obrazovanje, tako i ostalih zaposlenika.

Usvojen Izvještaj o radu Odgojnog centra

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je, prihvatila i Izvještaj o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2018. godine. Tokom 2018. godine JU Odgojni centar je prihvatilo i aktivno radio sa 34 maloljetnika. U ovom periodu JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona je zaprimio ukupno 19 pravosnažnih rješenja nadležnih sudova kojim se maloljetnici upućuju u Odgojni centar na izvršenje krivične sankcije, a u okviru rada odjela dijagnostike i opservacije bilo je uključeno 15 maloljetnika. U skladu s tim u Centru su izvršavane odgojna mjera upućivanja u odgojni centar u kojem se vrši dijagnostika i opservacija maloljetnih učinilaca krivičnog djela tokom sudskog postupka prema naredbi tužilaštva ili suda, te se obezbjeđuje prihvat i privremeni smještaj maloljetnih učinilaca krivičnih djela tokom pripremnog postupka, na način propisan zakonom kojim se reguliše izricanje i izvršenje ove disciplinske mjere, kao i stručni dijagnostičko – opservacioni tretman maloljetnika sa izraženim poremećajima u ponašanju, u cilju otkrivanja i procjene uzroka i intenziteta poremećaja koji su doveli do toga, kao i poduzimanje adekvatnog tretmana za suzbijanje takvog ponašanja. Na kraju, treba istaknuti da JU Odgojni centar TK od osnivanja u potpunosti opravdava svoju svrhu jer izvršenjem krivičnih sankcija prema maloljetnicima, dijanostičko-opservacionim tretmanima kao i prevencijom maloljetničke delinkvencije prema djeci i maloljetnicima pruža se zaštita, briga, pomoć i nadzor, kao i osiguranjem općeg i stručnog osposobljavanja, utiče na razvoj i jačanje lične odgovornosti maloljetnika, osigura odgoj i njegov pravilan razvoj, kako bi se osiguralo ponovno uključivanje maloljetnika u društvenu zajednicu. Važno je dodati i da je JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona jedan od nosilaca aktivnosti provođenja Programa prevencije, intervencije i resocijalizacije iz oblasti maloljetničke delinkvencije za područje Tuzlanskog kantona.

Ostale odluke

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila i Izvještaj o zdravstvenom stanju životinja i radu veterinarskih organizacija na području Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.

Također, Vlada je usvojila Informaciju o izdatim odobrenjima za rad ustanova koje pružaju usluge smještaja i brige starim i iznemoglim osobama na području Tuzlanskog kantona. Ovom informacijom predloženo je da Ministarstvo zdravstva TK da u najkraćem roku donese propis o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti zdravstvene zaštite u ustanovama socijalne zaštite, a Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK da održi sastanak sa Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove na kojem će biti dogovorene mjere i aktivnosti inspekcijskog nadzora u vezi sa otvaranjem i radom ustanova koje se bave djelatnošću socijalne zaštite, a u smislu ispunjavanja uslova za bavljenjem ovim poslom.

Vlada je usvojila i Informaciju o isplaćenim novčanim sredstvima iz Budžeta Tuzlanskog kantona na ime izvršavanja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u 2018. godini.

Vlada je danas imenovala interresornu radna grupa za predlaganje mjera i aktivnosti za poboljšanje i unaprijeđenje stanja u oblasti obrazovanja na području Tuzlanskog kantona. Zadatak Grupe je da, kroz multidisciplinirani pristup, sa posebnim osvrtom na protekle i nemile događaje JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla i JU Osnovna škola „Đurđevik“ Živinice, Vladi Tuzlanskog kantona, putem Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, dostavi prijedlog programa mjera i aktivnosti za poboljšanje i unaprijeđenje: obrazovnog, pedagoškog, zdravstvenog, sigurnosnog i socijalnog aspekta u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja sa područja Tuzlanskog kantona. Rok za izvršenje ovog zadatka je 30 dana.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela i odluke o visini osnovice za obračun plaća za februar 2019. godine i naknadi za ishranu zaposlenih u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave u Tuzlanskom kantonu. Osnovica je nepromijenjena i iznosi 404 KM, a naknada za ishranu 8 KM po izrađenom danu.

Vlada je danas odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Odluku o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 01.01.2019.-31.03.2019. godine. Na ime realizacije projekta „Američki kutak“, za JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla, 7.512,87 KM, dodijelila je Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o odobravanju 10.000,00 KM Općini Kladanj za hitne intervencije zbog prirodne nesreće, izazvane visokim snijegom u januaru ove godine.

Također, Vlada je danas odobrila 1.200,00 KM Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Tuzli, za refundaciju troškova organizacije Svetosavske akademije u čast Svetitelja Save, koja je održana 03.02.2019. godine.

Vlada je dala i saglasnost na Prijedlog za sufinansiranje rada JU NUB „Derviš Sušić“ Tuzla i JU Narodno pozorište Tuzla, koji je sačinila Komisija za analizu stanja i predlaganje usklađivanja mjesečnog iznosa sredstava potrebnih za rad JU NUB „Derviš Sušić“ Tuzla i JU Narodno pozorište Tuzla. Ministarstvo kulture i sporta TK je zaduženo da u postupku javne rasprave na nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, predloži izmjene nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, u skladu sa Zapisnikom Komisije.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas donijela Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Rainci Gornji“ Rainci Gornji, Kalesija, te imenovanju novog člana ovog školskog odbora.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: