Vlada TK: Usvojen Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana ZZO TK

Slabiji prosječan uspjeh na eksternoj maturi u općim gimnazijama

Vlada je danas usvojila Izvještaj o provedenoj eksternoj maturi u općim gimnazijama na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2016/2017. godini. Komparativna analiza pokazuje kretanje rezultata mature u odnosu na svih proteklih dvanaest godina. Evidentan je pad prosječne ocjene sa mature i ona je nešto manja u odnosu na prošlu godinu i nešto veća u odnosu na pretprošlu. Smanjenje prosječne ocjene mature je, u odnosu na prošlu godinu, sa 3,79 na 3,53, što je, u odnosu na prosjek dosadašnjih matura (3,99), manje za 11% . Razloge stabilizacije prosječne ocjene treba tražiti u politici izrade testova i efikasnije organizacije eksternog dežuranja i praćenja, navodi se u Izvještaju. I ove godine, kao platforma za provođenje mature, korištena je web stranica www.ematura.pztz.ba specijalno formirana za kreiranje povoljnog okruženja za planiranje i izvođenje mature, te oglašavanja rezultata mature. Na osnovu rezultata mature i istraživanja među direktnim učesnicima u procesu mature, kroz Informaciju je ponuđeno i nekoliko zaključaka i preporuka koji mogu biti poticaj odgovornim faktorima u planiranju i provođenju mature. Ono što bi se mogao uzeti i kao generalni zaključak jeste da uhodana praksa eksternog vrednovanja u općim gimnazijama može biti „prenesena“ na druge srednje škole, u kojima se sada ne izvodi eksterna matura bez pojave većih nepoznanica u njegovom planiranju i izvođenju. Visokoškolske ustanove bi trebale vidjeti šansu da se eksternom maturom podiže kvaliteta budućih studenata i stvaranjem uslova za kvalitetniji rad na prvoj (i drugim) godini/ma studija. U svakom slučaju, ovakav vid mature, po mišljenju svih njenih aktera u istraživanju, nema alternativu, jer je postao dio kulture u općem obrazovanju TK, navodi se u Informaciji.

Usvojen Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana ZZO TK

Vlada je danas usvojila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar- septembar 2017. godine. Ukupni prihodi i primici, potrebni za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, u periodu januar-septembar 2017.godine, ostvareni su u iznosu od 167.757.478 KM što je za 2.089.927 KM ili za 1,23% manje od planiranih, ali za 12.307.147 KM ili 7,92% više u odnosu na isti period 2016. godine. S druge strane ukupni rashodi i kapitalni izdaci za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na području Tuzlanskog kantona ostvareni su u iznosu 158.575.425 KM što je za 11.271.980 KM ili 6,64% manje od planiranih, a za 4,27% više u odnosu na isti period 2016. godine. Iz navedenog je vidljivo da je u periodu januar-septembar 2017. godine ostvaren višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 9.182.053 KM. Vlada je danas usvojila i Smjernice za izradu Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu

Kvalitetnija zdravstvena zaštita branitelja i članova njihovih porodica

Kantonalna vlada utvrdila je danas prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branitelja i članova njihovih porodica. Između ostalog izmjenom je definisan način i uslovi pod kojim ratni vojni invalidi koji su ovisni o inzulinu imaju pravo na trakice za mjerenje šećera u krvi. Također, data je mogućnost korisnicima,ratnim vojnim invalidima-licima sa paraplegijom, ratnim vojnim invalidima sa utvrđenim procentom invaliditeta u visini 100% II grupe, 90% III grupe i 80% IV grupe vojnog invaliditeta a kojima je prema federalnom zakonu, utvrđeno pravo na njegu i pomoć drugog lica, da mogu nabaviti propisana pomagala ako je već protekao rok od 4 godine.

Ova Odluka, usaglašena sa kantonalnim Savezom ratnih vojnih invalida i Udrugom hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata Tuzlanskog kantona, a predlaže se  u cilju bolje zdravstvene zaštite korisnika prva boračko invalidske zaštite, ratnih vojnih invalida. Prijedlog Odluke bit će dostavljen Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje razmatranje.

362.808,00 KM za podršku sportskim kolektivima

Vlada je danas dala i saglasnost na Odluku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o korisnicima, iznosima i namjeni sredstava sa potrošačke jedinice Tjelesna kultura i sport u ukupnom iznosu od 362.808,00 KM. Ova sredstva dodijeljena su za programe 152 kluba i to 173.708 KM ili 47,9 % za oblast vrhunskog i kvalitetnog sporta, 53.000 KM ili 14,6% za sport lica sa invaliditetom i 136.100 KM ili 37,5 % za oblast tjelesnih i sportskih igara koje uključuju i pružanje usluga korištenja sportskih objekata i zdravstvenu zaštitu sportista.

40.000 KM za organizacije i udruženja

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas više odluka o odobravanju sredstava sa pozicije „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona” za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM. Bošnjačkoj zajednici kulture “Preporod” Tuzlanskog kantona i Općinskim društvima “Preporod” na nivou Tuzlanskog kantona za 2017. godinu Vlada je odobrila 20.000,00 KM. Hrvatskom kulturnom društvu “Napredak” za 2017. godinu odobreno je 6.000,00 KM. Hrvatskom društvu “Hrvatski dom” Tuzla je odobreno 1.500,00 KM, a 5.000,00 KM Srpskom kulturnom prosvjetnom društvu “Prosvjeta” Tuzla za 2017. godinu. Srpskom građanskom vijeću – Pokret za ravnopravnost Tuzlanskog kantona odobrene su 2.500,00 KM. U okviru realizacije Sporazuma o izdavanju i finansiranju specijalnih glasila za potrebe slijepih i slabovidnih osoba u specijalnim tehnikama na Brajevom pismu, audio tehnici i tiskanim materijalima sa uvećanim slovima, 5.000,00 KM odobreno je Savezu udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona.

Ostale odluke

Vlada je danas dala suglasnost na odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o odobravanju 127.650,00 KM Općini Lukavac na ime finansiranja projekta „Proširenje rekonstrukcija vrelovodne mreže u Lukavcu, ulica Školska“.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjenama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2017. godinu, te time obezbijedila neophodna finansijska sredstva za realizaciju kapitalnog ulaganja u opremu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.

Vlada TK usvojila je Periodični izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1. – 30.9.2017. godine Ministarstva finansija. Također, Vlada je usvojila i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za isti period ove godine.

Vlada je danas pristupila dodjeli koncesije Javnom komunalnom preduzeću „Čisto“ doo Brijesnica Velika, za zahvatanje vode iz bunara EB – 1 i BK 2 (NB – 2) za snabdijevanje vodom naseljenih mjesta Brijesnica Velika, Klokotnica, Stanić Rijeka i Lukavica Rijeka na području općine Doboj Istok. Također Vlada je pristupila dodjeli koncesije Javnom preduzeću „KOMUNALAC“ d.d. Kladanj, za zahvatanje vode sa više izvorišta za snabdijevanje vodom za piće općine Kladanj.

Vlada je danas odobrila 100.000,00 KM JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići na ime finansiranja troškova redovnog rada.

Vlada je danas donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2017. godinu u iznosu od 2.100,00 KM. Ovom unutrašnjom preraspodjelom ne mijenja se visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2017. godinu.

U okviru realizacije Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini, Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnosti na odluke o odobravanju 352.400,00 KM Općini Živinice za finansiranje troškova sanacije i rekonstrukcije vodovoda Toplice – II faza, 50.000,00 KM Općini Kalesija za sufinansiranje troškova na projektu „Rekonstrukcija i dogradnja vodovoda za naselje Meškovići MZ Rainci Gornji“, te 14.040,00 KM Općini Kladanj, za sifinansiranje troškova izrade Glavnog projekta rekonstrukcije vodovodnog sistema u naseljenom mjestu Brateljevići, izrade Glavnog projekta rekonstrukcije vodovodnog sistema u naselju Crijevčići, MZ Stupari i izrade Idejnog i Glavnog projekta za prikupljanje i tretman otpadnih voda u naseljenom mjestu Ravne u MZ Starić.

Vlada je danas odobrila 702,00 KM Općinskom sudu u Lukavcu, na ime nabavke usluga izvođenja geomehaničkih ispitivanja terena sa izradom Elaborata za proširenje zgrade suda.

Vlada je danas dala saglasnost na odobravanje 77.536,25 KM za finansiranje radova „Tehničko–tehnološki projekat uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta“ područje općine Živinice, planirana Programom korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini. Također, Vlada je dala saglasnost na odobravanje 7.000,00 KM Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za nabavku računarske opreme za uspostavljanje informacionog sistema za zemljište. Osim navedenog, Vlada je dala saglasnost na odobravanje 5.000,00 KM predviđenih Programom mjera zdravstvene zaštite životinja za 2017. godinu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za opremanje službenih veterinara i nabavku zaštitne opreme, uvođenje, razvijanje i uspostavljanje informativnog sistema.

Vlada TK donijela je danas i odluke kojim utvrđuje osnovicu za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za oktobar 2016. godine u iznosu od 380,25 KM i naknadu za ishranu u toku rada u iznosu od 8,00 KM po izrađenom danu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o prijenosu stalnih sredstava nastalih realizacijom projekta „Toplifikacija Općinskog suda Banovići“ koja se knjigovodstveno vode na budžetskoj poziciji Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice u vlasništvo Općine Banovići.

Vlada je danas donijela odluku o odobravanju finansijskih sredstava javnim preduzećima koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realiziraju projekte na području Tuzlanskog kantona, a koja su kandidovala projekte iz oblasti zaštite okolice. Za ove namjene Vlada je izdvojila ukupno 150.000,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o korisnicima, iznosima i namjeni sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila. Ovom odlukom odobrena je isplata ukupno 30.000,00 KM neprofitnim organizacijama koje imaju sjedište, obavljaju djelatnost i implementiraju projekte na području Tuzlanskog kantona, a koja su po Javnom pozivu kandidovala projekte iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas usmjeravanje dijela transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za realizaciju projekta „Finansiranje/sufinasiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju BiH“ za JU Univerzitet u Tuzli. Sredstva u iznosu od 30.000,00KM, dodijelilo je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Vlada je danas donijela Odluku o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za kreditno zaduženje. Ovom odlukom dopunjena je prethodna odluka, a u cilju da se Direkciji omogući da, ukoliko ne dobije kreditna sredstva od Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, ta sredstva može pod istim uslovima, definsanim prethodnom odlukom o davanju saglasnosti, zatražiti i od komercijalnih banaka.

Na molbu Klinike za onkologiju i radioterapiju JZU UKC Tuzla, Vlada je danas prihvatila da bude pokrovitelj bez finansijske potpore Simpoziju sa temama iz oblasti onkologije.

Zbog odlaska trenutnog uposlenika u penziju, Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja za prijem jednog državnog službenika na poziciju stručni savjetnik za trgovinu i turizam. Također, istom Ministarstvu je zbog odlaska radnika na bolovanje odobren prijem na određeno vrijeme jednog namještenika – referenta za kancelarijsko poslovanje. Općinskom sudu u Tuzli dana je suglasnost za prijem tri namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, i to dva viša referenta za operativno tehničke poslove (daktilograf) i jednog višeg referenta za upravljanje predmetima.

Vlada je danas donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor Opće bolnice „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica. Također, Vlada je odredila punomoćnike državnog kapitala koji u ime osnivača vrše funkciju Skupštine Radio-televizije Tuzlanskog kantona i dala prethodnu saglasnost za privremeno imenovanje predsjednika Nadzornog odbora Radio-televizije Tuzlanskog kantona na period o najduže 90 dana.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: