Vlada TK: U devet privrednih društava 40 novouposlenih

Vlada TK je prihvatila Informaciju Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o utrošku sredstava odobrenih po javnom pozivu za korištenje sredstava po Programu raspodjele sredstava sa budžetske pozicije „Intervencija javnim preduzećima i privrednim društvima “Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima”. Program raspodjele sredstava za raspodjelu/grant u 2016. godini sa ukupnim iznosom od 300.000,00 KM rezultirao je ukupnom investicijom svih preduzeća-korisnika grantova u iznosu od 2.032.446,79 KM i do novog zapošljavanja ukupno 40 radnika. Učešće Ministarstva industrije energetike i rudarstva putem ovog granta iznosilo je, od minimalnih 4,16% do maksimalnih 50%, a prosječno učešće Ministarstva u svim investicijama iznosilo je 14,76%. Grant sredstva u iznosu od 25.000,00 KM odobrena su firmama: Gramat d.o.o. Gračanica, Bita Invest d.o.o. Banovići, Kuvvet d.o.o. Kalesija, Klimainvest d.o.o. Banovići, Kanetex d.o.o. Gračanica, Bosna-Niless d.o.o. Lukavac, dok su sredstva u iznosu od 50.000,00 KM dobile firme Plasteks d.o.o. Gračanica, Lafat Komerc d.o.o. Kalesija i Gromeks d.o.o. Srebrenik.

Sredstva za 7 projekata vodosnabdijevanja

Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kojom se odobravaju sredstva za finansiranje izvođenja radova na izgradnji dijela gradskog sistema „Izvođenje radova na vodosnadbijevanju naselja Hukići, Galešići i Momanovo u MZ Slavinovići“ Grad Tuzla, planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini u iznosu od 73.003,75 KM.

Također su odobrena sredstva za sufinansiranje projekta „Izgradnja rezervoara za pitku vodu V=100 m3 i tlačnog voda – bunar BT – 1 rezervoar sa pratećim objektima, rekonstrukcija objekta pumpne stanice i elektro projekat u MZ Turija, općina Lukavac“ u iznosu od 90.000,00 KM.

Vlada je odobrila sredstva za finansiranje troškova izrade „Glavnog projekta regulacije rijeke Spreče nizvodno od kompleksa brane Modrac do ušća Jale u Spreču, dionica kroz naselje Modrac“, općina Lukavac, planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini u iznosu od 11.056,50 KM.

Odobrena su sredstva za sufinansiranje projekta „Izvođenje radova na izgradnji vodovodnog podsistema Bijela Polja-Drafnići-Hurije-Seljanuša“, općina Gračanica u iznosu od 157.949,09 KM.

Vlada je odobrila sredstva za sufinansiranje projekta „Vodovod Gornji Doborovci, MZ Doborovci, općina Gračanica“ u iznosu od 50.000,00 KM.

Odobrena su sredstva za sufinansiranje izvođenja radova na „Izmještanju vodovodne mreže na raskrsnici“ Banovići, općina Banovići, planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. u iznosu od 80.000,00 KM.

Vlada je također odobrila sredstva za sufinansiranje izvođenja radova na „Detaljnim hidrološkim istraživanjima podzemnih voda za potrebe vodosnadbijevanja grada Banovići“ općina Banovići u iznosu od 63.867,96 KM.

Prilika za sticanje iskustva i potrebnog radnog staža u pravosuđu

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o prijemu 66 diplomiranih pravnika u svojstvu pripravnika-volontera za potrebe pravosudnih institucija u nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, bez zasnivanja radnog odnosa, na period od 2 godine, a radi stručnog osposobljavanja za samostalni rad na poslovima iz svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva. Stručno osposobljavanje bi se obavljalo bez zasnivanja radnog odnosa i naknade o čemu će se zaključiti ugovor između rukovodioca pravosudne institucije i pripravnika-volontera. Javni oglas u kojem će biti utvrđeni uslovi i način prijema pripravnika objavit će svaka pravosudna institucija za sebe, uz obavezu da javni oglas objavi u najmanje jednom dnevnom listu i na svojoj web stranici.

Ostale odluke

Vlada je dala saglasnost na obnavljanje Ugovora o koncesiji za površinsku eksploataciju industrijske mineralne sirovine kvarcnog pijeska na loaklitetu P.K. „Šićki brod“ u općini Lukavac, koji je zaključen između Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona i JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla.

Vlada je prihvatila tekst Pisma-Sporazuma o sufinansiranju između Vlade Tuzlanskog kantona i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija UNDP-a, za realizaciju Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP III).

Vlada je dala saglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.7 – 30.9.2017. godine.

Na osnovu pokazatelja iz Informacije Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o upisu učenika u prvi razred srednjih škola na području Tuzlanskog kantona za školsku 2017/2018. godinu, nakon drugog upisnog roka, sa posebnim akcentom na srednje škole koje su, po Planu upisa učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2017/2018. godinu, upisivale odjeljenja medicinske struke, Vlada Tuzlanskog kantona zadužuje menadžment tih škola da, u skladu sa rezultatima Konkursa, omoguće određenom broju učenika upis, na način da se u svako planirano odjeljenje upiše maksimalan broj učenika (koji ispunjavaju uvjete Konursa), u skladu sa Pedagoškim standardima za srednje škole i članom 19. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica, pri čemu se mora voditi računa o učenicima koji će ove školske godine ponavljati prvi razred, te kako škola ne bi poslije popravnih ispita prekršila Pedagoške standard za srednje škole vezano za broj učenika u odjeljenju.

Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za boračka pitanja TK kojom se Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije Sarajevo odobravaju novčana sredstva u iznosu 20.000,00 KM na ime finansiranja programskih zadataka i ciljeva Fondacije.

Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 20.000,00 KM JU Bosanski kulturni centar Tuzla za hitnu i neplaniranu sanaciju dijela objekta ustanove zbog djelimičnog slijeganja objekta u prizemlju, pucanja zidova i odvajanja od plafona.

Odobren je i iznos od 3.000,00 KM JU Osnovna muzička škola Tuzla na ime učešća Adisa Imširovića, učenika Odsjeka za harmoniku JU Osnovna muzička škola Tuzla u klasi nastavnika Emira Vildića, na svjetskoj harmonikaškoj konfederaciji „67. svjetski trofej za harmoniku“ koja se održava u Francuskoj u periodu od 23- 29. oktobra 2017.

Odobrena su novčana sredstva u iznosu od 950,00 KM Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na ime nabavke klima uređaja.

Također je odobren iznos od 5.000,00 KM Udruženju boraca “Patriotske lige” iz Gradačca, na ime sufinansiranja izdataka za izgradnju spomen obilježja u Zelinji Donjoj općina Gradačac.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim prihvata tekst Zahtjeva za davanje pismene saglasnosti Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i Odboru državne službe za žalbe za obavljanje poslova shodno odredbama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu.

Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluku o davanju saglasnosti Općinskom sudu u Lukavcu za prijem jednog namještenika, višeg referenta za operativno tehničke poslove, u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Vlada je donijela Zaključak kojim zadužuje Kantonalnu upravu civilne zaštite Tuzlanskog kantona da u prostorijama Uprave, počev od 28. jula 2017. Obezbijedi prostorne i druge materijalno-tehničke pretpostavke za rad savjetnika premijera za oblast zaštite i spašavanja i NATO EADARCC vježbe otklanjanja posljedicva katastrofa Bosne i Hercegovina 2017 a u cilju nesmetanog nastavka daljih aktivnosti u realizaciji vježbe za koju je Vlada TK prihvatila ulogu domaćina.

Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice kojom se dodjeljuju sredstva Općini Sapna, na ime finansiranja projekta „Toplifikacija objekta sportske dvorane II faza – Utopljavanje objekta sportske dvorane“ u visini od 28.961,62 KM.

Vlada je dala saglasnosnt na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Odluku kojom odobrava se prijenos vlasništva putničkog motornog vozila sa Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona na Općinski sud u Tuzli.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim prihvata Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak na nacrt Zakona o štrajku Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada TK donijela je tri odluke o izmjeni odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je imenovala Upravni odbor Opće bolnice „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca.

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: