Vlada TK: U 2019.godini okončana realizacija javnih projekata u vrijednosti od 12 miliona KM

Prema informacijama dobivenim u kontaktima sa predstavnicima ministarstava, gradova/općina, i javnih ustanova te podacima dostavljenim u IP obrascima o realizaciji projekata u 2019. godini završeno je 11 projekta čija je ukupna vrijednost 12.054.962,00 KM, navodi se u Izvještaju o implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona u 2019.godini kojeg je danas usvojila Vlada Tuzlanskog kantona. Izvještaj o implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sadrži podatke o 42 projekata u implementaciji čija je ukupna planirana vrijednost 227.420.701,00 KM, od čega se 190.008.162,00 KM odnosi na domaće izvore finansiranja, a 37.412.540,00 KM na ino sredstava. U toku 2019. godine je za implementaciju projekata utrošeno ukupno 7.218.798,00 KM, od čega je 5.817.219,00 KM iz domaćih izvora, a 1.401.579,00 KM iz ino izvora.

Vlada je danas usvojila i Izvještaj o radu Komisije za izradu programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period septembar 2019. – februar 2020.godine.

11,1 miliona KM za zaštitu okolice i mjere energijske efikasnosti

   Vlada je danas dala saglasnost na Program raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2020. godinu. Za podršku realizaciji projekata, koji za cilj imaju poboljšanje stanja i zaštitu okoline, Budžetom Tuzlanskog kantona za 2020. godinu je planirano ukupno 11,1 miliona KM. Od ovog iznosa za podršku u realizaciji projekata općina i gradova u Tuzlanskom kantonu je planirano 3.554.815,50 KM. Po prvi put su planirani grantovi pojedincima za obnovljive izvore energije i to za zamjenu postojećih kotlova na ugalj kotlovima na pelet u cilju smanjenja zagađenja zraka. Za ovu namjenu planirano je 500.000 KM. Neprofitnim organizacijama, za saradnju sa međunarodnim organizacijama na projektima primjene mjera energijske učinkovitosti na javnim objektima, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 530.000,00 KM. Javnim preduzećima, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM, najvećim dijelom za javna preduzeća po Javnom pozivu, a manjim dijelom regionalnu deponiju u Živinicama za participiranje u izgradnji ograde, protivpožarnog pojasa i kapije. Također, kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM, a dodjela će se vršiti po javnom pozivu.

Usvojen Plan obrazovanja odraslih

Vlada je danas usvojila Plan obrazovanja odraslih za period  2019 – 2022. godina. Obrazovanje odraslih je dio obrazovnog sistema koji je ravnopravan sa ostalim dijelovima obrazovnog sistema, i koji za cilj ima zadovoljavanje općih obrazovnih potreba odraslih  osoba ili profesionalno stručno usavršavanje. Plan obrazovanja odraslih za period 2019 godina – 2022. godina izrađen je na osnovu podataka o stanju na tržištu rada, stanja u oblasti privrede, ponude obrazovnih programa, i drugih dostupnih podataka, a realizacija trogodišnjeg Plana treba da doprinese razvoju ljudskih resursa i uvećanju ljudskog kapitala u Tuzlanskom kantonu, a što će doprinijeti razvoju kompetencija odraslih u skladu sa potrebama tržišta rada. Do sada je na području našeg kantona registrovan ukupno 51 organizator obrazovanja odraslih. Od toga njih 21 pruža neformalno obrazovanje odraslih, dok ostalih 30 pružaju usluge uglavnom formalnog obrazovanja odraslih, a po potrebi i neformalnog obrazovanja odraslih. Od 51 registrovanog organizatora obrazovanja odraslih, 25 je javnih ustanova, a 26 su privatni organizatori obrazovanja odraslih. U navedenom trogodišnjem periodu potrebno je poticati prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za deficitarna zanimanja kao što su: keramičar, zidar, moler, tesar, armirač, izolater, rudar, zavarivač, instalater, bravar, električar, stolar, tapetar, krojač i obućar, te za stare i tradicionalne zanate, navodi se u Planu. U svrhu realizacije programa formalnog obrazovanja, osnovnog i srednjeg, kao i prekvalifikacije, dokvalifikacije i usavršavanja, Ministarstvo obrazovanja i nauke je na prijedlog Pedagoškog zavoda donijelo 38 programa obrazovanja odraslih. Međutim, problem u implementaciji Zakona pravi nepostojanje programa obrazovanja za preostala stručna zvanja i zanimanja, te je neophodno u narednom periodu intenzivirati aktivnosti na izradi nedostajućih programa obrazovanja odraslih.

Ostale odluke

Vlada je danas donijela Program manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2020. godinu. Za podršku kulturnim, privrednim i drugim manifestacijama čije je održavanje planirano tokom 2020. godine Budžetom Tuzlanskog kantona planirano je 220.000,00. Između ostalih, to su Obilježavanje 25. godišnjice genocida nad Bošnjacima „Sigurne zone UN“ Srebrenica i ukop identifikovanih žrtava iz jula 1995. godine, Međunarodni sajam poduzetništva i obrta „GRAPOS-EXPO 2020“ Gračanica, Međunarodno takmičenje u atletici za djecu s posebnim potrebama, Lukavački sajam turizma i ekologije „LIST“, Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije „Sajam šljive“ u Gradačcu i drugi.

Vlada je danas prihvatila informaciju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o postupanju po Zaključku Vlade Tuzlanskog kantona, a u vezi preispitivanja odgovornosti članova Nadzornog odbora u JP,,Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. zbog nesprovođenja pravosnažnih sudskih presuda. Shodno prihvaćenoj Informaciji Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona je zaduženo da naloži Budžetskoj inspekciji da izvrši kontrolu provođenja plana rada JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ za 2018. i 2019. godinu godinu, sa posebnim naglaskom provođenje svih pravosnažnih sudskih presuda od strane JP ,,Međunarodni aerodrom Tuzla“, zakonitost izbora izvođača radova na projektu dogradnje i rekonstrukcije putničkog terminala JP ,,Međunarodni aerodrom Tuzla“, potpisanih ugovara sa izvođačima radova na projektu dogradnje i rekonstrukcije putničkog terminala JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“, sa posebnim akcentom na planirane rokove, kašnjenja u realizaciji u odnosu na planirane rokove, te poduzete mjere u skladu sa potpisanim ugovorima (ugovorne kazne i slično). Od menadžmenta i organa upravljanja Aerodroma je zatraženo  da sagledaju stanje postojanja elemenata krivične odgovornosti ranijeg menadžmenta i članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Tuzla“ zbog ne izvršavanja pravosnažnih sudskih odluka, te ukoliko procijene da takvih elemenata ima o istome blagovremeno informišu i na odgovarajući način uključe nadležne istražne organe.

Vlada se danas upoznala sa informacijama o zatečenom stanju u javnim preduzećima, javnim ustanovama i drugim kantonalnim institucijama iz resornih oblasti po Zaključku Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona i Stavu Kolegija Vlade. Informacije o radu i poslovanju Rudnika soli Tuzla, stanju zatečenom u JZU UKC Tuzla,  JZU Opća Bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica, Zavodu zdravstvenog osiguranja TK i Zavodu za javno zdravstvo TK, Kantonalnom zavod uza pružanje pravne pomoći, JU Odgojni centar TK, JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići, JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o, Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona, JP za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla i JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj, te javnim preduzećima i ustanovama iz nadležnosti Ministarstva za kulturu, sport i mlade i Ministarstva obrazovanja i nauke su proslijeđene Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Zbog neophodnog usklađivanja cijena za nekoliko lijekova koji se nalaze na Pozitivnoj listi lijekova, sa cijenama previđenim na Federalnoj listi, te u cilju osiguravanja nesmetanog snabdijevanja lijekovima područja Tuzlanskog kantona, Vlada je danas donijela Odluku o izmjenama Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Smjernice za izradu Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu kojim se definišu osnovni pravci i ciljevi, način procjene prihoda i primitaka i rashoda i kapitalnih izdataka za finansiranje programa zdravstvene zaštite osiguranih lica sa područja Tuzlanskog kantona i daju osnovne instrukcije za planiranje u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu.

Također Vlada je dala saglasnost Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta državnog službenika „stručnog savjetnika za obrazovanje – društveno humanističko područje“ i Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika „stručnog saradnika za ekonomsko – finansijske poslove“.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla, kojeg je donijela JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas pristupila dodjeli koncesije za eksploataciju kamena krečnjaka na ležištu „Hrastić“ u općini Kladanj, povodom samoinicijativne ponude privrednog društva „GEOINŽENJERING“ d.o.o. Kladanj. Kao koncesor je određeno Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, koje će preduzeti sve aktivnosti u postupku dodjele koncesije.

Na današnjoj sjednici Vlada je imenovala Komisiju za utvrđivanje kriterija za raspodjelu 1 miliona KM, koliko je planirano u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, na poziciji „Podrška nižim nivoima vlasti – Grad i općine“. Naime, radi se o sredstvima koja su planirana na ime finansijske pomoći budžetima nerazvijenih jedinica lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona. Komisiju čine predsjednik ministar finansija TK Suad Mustajbašić, te članovi ministar privrede Asmir Hasić, ministrica zdravstva Dajana Čolić, ministar pravosuđa i uprave Elvir Herčinović i ministar za kulturu, sport i mlade Srđan Mićanović.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila elaborat o opravdanosti osnivanja visokoškolske ustanove Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija Empirica u Tuzli.

Vlada je danas donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za imenovanje direktora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.

U okviru kadrovskih pitanja razriješeni su prethodno privremeno imenovani članovi, te privremeno imenovani novi članovi ispred državnog kapitala Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj. Data je o prethodna saglasnost Nadzornom odboru Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave Društva. Privremeno je imenovan Upravni odbor Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla. Razriješeni su dosadašnji, te privremeno imenovani članovi Upravnog odbora JU Univerzitet u Tuzli iz reda osnivača, te doneseno više rješenja o imenovanju privremenih   školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: