Vlada TK: Subvencioniranje troškova prijevoza djece, učenika i studenata

Pozitivni finansijski pokazatelji u Zavodu zdravstvenog osiguranja TK

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar-jun 2017. godine. Ukupni prihodi i primici za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za prvih šest mjeseci ove godine ostvareni su u iznosu od 112.234.387 KM što je za 4.381.749 KM ili 4,06% više od planiranih, a za 9,88% više u odnosu na isti period 2016. godine. Istovremeno ukupni rashodi i kapitalni izdaci za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na području Tuzlanskog kantona ostvareni su u iznosu 106.074.785 KM što je za 1.777.853 KM ili 1,65% manje od planiranih, a za 4,82% više u odnosu na isti period 2016. godine. Iz navedenog je vidljivo da je u periodu januar-juni 2017. godine ostvaren višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 6.159.602 KM. Ovom prilikom zanimljivo je istaknuti i da je obaveznim zdravstvenim osiguranjem obuhvaćeno je 96,87% stanovništva Kantona. Na zdravstveno osiguranje kod Zavoda, na dan 30.06.2017. godine prijavljeno je 431.085 osiguranih lica, što je za 1,98% manje u odnosu na isti dan prethodne godine. Od ovog broja 270.753 su osiguranici odnosno 62,81%, a 160.332 članovi porodica odnosno 37,19%.

Također, današnjim Zaključkom Vlada je zadužila Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da izvrši kontrolu poslovanja JZU Opća Bolnica „Dr Mustafa Beganović“ Gračanica, JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac i svih JZU Domova zdravlja na području Tuzlanskog kantona u smislu namjenskog utroška sredstava koja se tim ustanovama uplaćuju po osnovu zaključenih ugovora o regulisanju pružanja zdravstvene zaštite sa Zavodom zdravstvenog osiguranja, te da izvještaj o provedenoj kontroli putem Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona dostavi na razmatranje Vladi Tuzlanskog kantona.

Subvencioniranje troškova prijevoza djece, učenika i studenata

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku o subvencioniranju troškova prijevoza djece, učenika i studenata za školsku 2017/18. godinu. Shodno ovoj odluci cjelokupni troškovi prijevoza subvencionirat će se za djecu, učenike i studente iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, djecu,učenike i studente bez roditeljskog staranja koji su na porodičnom smještaju, te djecu, učenike i studente korisnike uvećanog dječjeg dodatka i njihove pratioce, ukoliko je pratilac neophodan. Pravo na subvencioniranje troškova prijevoza utvrdit će mjesno nadležni centar za socijalni rad za djecu, te učenike i studente koji imaju status redovnog učenika odnosno studenta. Za ovaj vid pomoći i podrške Vlada je ove godine u Budžetu Tuzlanskog kantona predvidjela 743.700,00 KM.

Izrada Registra emisija u zrak

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na odluku o odobravanju 39.663,00 KM za nabavku usluga izrade Registra emisija u zrak na području Tuzlanskog kantona. Registar emisija predstavlja teritorijalnu raspodjelu emisije date zagađujuće materije, bilo svih tipova izvora zagađivanja, bilo jednog tipa izvora. U Registar emisija se upisuju podaci o izvorima emisija u zrak, njihovim pravnim licima i zagađujućim materijama, koje izvori ispuštaju u zrak. Cilj bilansa i registra emisija zagađujućih materija u atmosferu treba da bude mogućnost praćenja promjene emisije u toku vremena po dijelovima kantona i da se korištenjem matematskog modela difuzije zagađujućih materija može ocijeniti stanje promjena kvaliteta zraka na području Kantona koji bi uslijedio u slučaju unošenja novih izvora zagađivanja zraka, promjene vrste goriva i tehnologije, kao i određivanje visine dimnjaka za nove izvore zagađivanja, što bi doprinijelo kvalitetnijem prostornom planiranju.

Kapitalni transferi općinama Gradačac i Čelić

U okviru Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada za 2017. godinu Vlada je danas dala saglasnosti za raspodjelu i transfer sredstava općinama Čelić i Gradačac. Općini Gradačac odobrene su ukupno 163.200,00 KM i to 119.893,76 KM za rekonstrukciju i dogradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, te 43.306,24 KM za uređenje Aleje javora. Na ime finansiranja projekta „Unaprjeđenje i izgradnja infrastrukture za zaštitu okoliša – izgradnja sekundarne kanalizacione mreže Velino selo – II faza“ Općini Čelić je odobreno 19.500,00 KM.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Plana rada Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu. Obzirom da se Direkcija, prilikom priprema za izgradnju mosta preko rijeke Spreče na regionalnoj cesti Živinice – Međaš, susrela sa problemima u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, te da je procjena da to pitanje neće biti riješeno u sezoni građenja u 2017. godini, odlučeno je da se sredstva planirana za ovaj projekat, do rješavanja spomenutog pitanja preusmjere na rekonstrukciju regionalne ceste R-456, natavak dionice Lisovići-Jasenice u dužini od oko 700m, za koje postoji potrebna dokumentacija.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Zaključak kojim se nalaže javnoj ustanovi Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona da iz rezerve za investicijska ulaganja finansira asfaltiranje parking prostora na lokalitetu Međunarodnog aerodroma Tuzla, saniranje sportskog poligona u krugu Univerziteta, asfaltiranje ceste za Kikiće u MZ Požarike u Gradačcu, te izgradnju trotoara duž regionalne ceste u naselju Priluk na području općine Živinice.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Rješenje o izmjenama Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite. Navedene izmjene i dopune odnose se na promjenu načelnika štaba i člana štaba, zbog odlaska dosadašnjih članova u penziju, te brisanja jednog člana, obzirom da se osoba ne nalazi više na funkciji po osnovu čega se postaje načelnik štaba.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku kojim se iskazuje spremnost za reprogramiranje načina izmirenja novčanih obaveza po osnovu zakonskih zateznih kamata obračunatih na glavni dug, a u postupku izvršenja Presude Kantonalnog suda u Tuzli u iznosu 408.414,31 KM. Ovim reprogramom Općini Čelić se omogućava izmirenje novčanih obaveza uplatom u mjesečnim iznosima 5.000,00 KM u 2017.godini, počevši od 01.07.2017.godine do 31.12.2017.godine. Vlada je također danas dala i saglasnost na tekst Protokola o načinu reprogramiranja obaveze plaćanja zakonske zatezne kamate. Nastavak vraćanja preostalog duga nakon 31.12.2017.godine, bit će regulisan aneksom protokola ili na drugi način utvrđen zakonima ili propisima kojima se uređuje ovo pitanje.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2017. godine u iznosu od 800,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas odluku kojom je odobreno 2.500,00 KM JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, na ime sufinansiranja troškova slikarskog materijala i propagande povodom organizacije međunarodne kulturne manifestacije „Otvoreni grad umjetnosti“. Vlada je odobrila 2.000,00 KM Nogometnom klubu Mramor, na ime troškova prijevoza, smještaja i ishrane za učesnike desetog memorijalnog turnira pod nazivom „26 August“ Mramor, koji se održava 26. i 27. augusta 2017. godine. 1.000,00 KM je odobreno JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona na ime nabavke i ugradnje sigurnosnog sistema za zaključavanje, a 2.000,00 KM udruženju pčelara „Pčela“ Gradačac, na ime organizacije i realizacije manifestacije „II Kongres pčelarstva“ koji će se održati u okviru Međunarodnog sajma poljoprivrede i industrije „Sajam šljive“ Gradačac.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas suglasnost na Odluku o izmjenama Statuta Obrtničke komore Tuzlanskog kantona. Izmjenama se pristupilo zbog promjene sjedišta Komore, kao i usklađivanja sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju komisije za izradu Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona. Obzirom da osoba, koja je do sada bila član Komisije, ne obnaša funkciju shodno kojoj se po automatizmu postaje i članom Komisije, ovom odlukom Vlada je izvršila zamjenu članova.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: