Vlada TK: Stvaranje preduslova za uvođenje e-recepta

S obzirom na potrebu bližeg definisanja načina i postupka donošenja listi lijekova na području Tuzlanskog kantona, kao i potrebnu pripremu za provođenje informatizacije zdravstvenog sistema, posebno u dijelu lijekova i e-recepta, Vlada je danas donijela novu Uredbu o lijekovima koji se finansiraju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ova Uredba će pravno omogućiti izradu i funkcionisanje izdavanja lijekova i primjenu e-recepta.

Također, Vlada je donijela i Odluku o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona. Donošenjem ove Liste, uz pripreme za informatizaciju zdravstvenog sistema i uvođenje e-recepta, uvaženi su zahtjevi udruženja oboljelih od dijabetes mellitusa, oboljelih od

ulceroznog kolitisa i Chronove bolesti, oboljelih od autoimunih oboljenja, a proširene su i mogućnosti u području oftalmoloških indikacija, kao i drugim indikacijama. Nova lista sadrži ukupno 1.172 lijeka na A listi, te 47 lijekova na B listi, a u odnosu na prethodnu listu uvršteno je 29 novih lijekova, sa kojima je proširena lista za značajan broj dodatnih indikacija. Cilj ove aktivnosti je dodatno poboljšanje zdravstvene zaštite stanovništva Tuzlanskog kantona, te terapijsko pokriće što većeg broja oboljenja pacijenata na Tuzlanskom kantonu.

Saradnja Vlade TK i Ambasade SAD-a u BiH u borbi protiv korupcije

Vlada je  prihvatila tekst Memoranduma o razumijevanju o saradnji u borbi protiv korupcije između Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini i Vlade Tuzlanskog kantona. Ovaj dokument će se zaključiti između Ureda za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provedbu zakona pri Ministarstvu vanjskih poslova SAD-a, kao Odjela pri Ambasadi SAD-a u Sarajevu i Vlade Tuzlanskog kantona, a premijer Kantona je ovlašten za njegovo potpisivanje u ime Kantonalne vlade. Memorandumom se predviđa da Ured za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provedbu zakona pri Ministarstvu vanjskih poslova SAD-a, kao Odjel pri Ambasadi SAD-a u Sarajevu, finansira paket tehničke pomoći Vladi Tuzlanskog kantona kao pomoć u njenoj borbi protiv korupcije. Cilj ove pomoći bit će postizanje održivih, dugoročnih promjena u institucijama i antikorupcijskim sistemima kroz koordinirani i integrirani pristup suzbijanju korupcije, s posebnim naglaskom na poboljšanje preventivne antikorupcijske kontrole i istrage. Opredjeljenje Vlade Tuzlanskog kantona je transparentan rad i borba protiv korupcije, te ovaj Memorandum predstavlja još jednu aktivnost kojim se pokazuje i iskazuje spremnost i odlučnost Vlade Tuzlanskog kantona da se poduzmu sve moguće mjere da bi se korupcija smanjila na najmanju moguću mjeru.

Stepen naplate koncesionih naknada 83,50%

Stepen naplate koncesionih naknada u Tuzlanskom kantonu iznosi 83,50%, navodi se u usvojenoj Informaciji o prihodima i stepenu naplate po ugovorima o koncesiji iz nadležnosti Ministarstva privrede za 2021. godinu. Naime, od 2002.godine, kada su zaključeni prvi ugovori o koncesijama, pa zaključno sa 31.12.2021. godine Ministarstvo privrede je ukupno fakturisalo oko 66,5 miliona KM za eksploatisane količine predmeta koncesije. Za ovaj period period po osnovu koncesione naknade naplaćeno je ukupno oko 55,5 miliona KM, što predstavlja 83,50% od ukupno fakturisanih koncesionih naknada. Razlika od oko 11 miliona, predstavlja dug koji se, kao i ranijih godina najvećim dijelom odnosi na dugovanja rudnika sa područja Tuzlanskog kantona. Dominantan dio tog iznosa odnosi se na Rudnike „Kreka“ koji duguju 8.800.166,23 KM, što predstavlja cca 81 % od ukupnog duga. Kada je u pitanju protekla godina, zaključno sa 31.12.2021. godine Ministarstvo privrede imalo je 26 zaključenih ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina za čiju dodjelu je nadležna Vlada Tuzlanskog kantona, odnosno Ministarstvo privrede. U 2021. godini, po osnovu koncesione naknade od koncesionara iz nadležnosti Ministarstva privrede, naplaćeno je 5.437.407,26 KM što je za 540.759,30 KM ili cca 9% manje u odnosu na 2020. godini, kada je naplaćeno 5.978.166,56 KM. Osnovni razlog za smanjen stepen naplate u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu je taj što su Rudnici uglja „Kreka“ u 2020. godini po osnovu koncesione naknade iz ranijeg perioda i na osnovu zaključenih Protokola uplatili 3.018.035,09 KM dok su u 2021. godini uplatili 2.745.916,53 KM. Ipak, treba istaknuti da se zaključeni Protokol u potpunosti poštuje uz manja odstupanja od rokova iz Protokola iz razloga sto se rudnicima vrši deblokada računa radi isplate plaća radnicima i u tom periodu se izvrši uplata dospjelih rata. Dugovanja ostalih koncesionara odnose se na zadnje kvartale, dok su neki od koncesionara u potpunosti izmirili svoje obaveze. Dugovanje od 113.528,21 KM koje se odnosi na „Tuzla puteve“ je prijavljeno i priznato kao potraživanje u postupku stečaja ovog privrednog društva. Ministarstvo privrede će i u 2022. godini voditi aktivnosti na zaključenju novih ugovora o koncesiji, kao i daljem normativnom uređenju ove oblasti, kako bi ona u svemu bila prilagođena tržištima, navodi se u danas usvojenoj Informaciji.

45.000 za projekte unaprjeđenja lovstva

Donesena je  Odluku kojom se utvrđuju način i uslovi raspodjele sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta na području Tuzlanskog kantona. Programom će se sa ukupno 45.000 KM finansirati ili sufinansirati projekti kojima se unapređuje lovstvo na području Tuzlanskog kantona. Projekte kojima se unapređuje lovstvo na području Tuzlanskog kantona mogu kandidovati Udruženja građana – lovačka društva koja sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede imaju zaključen Ugovor o dodjeli u zakup sportsko-privrednih lovišta, a raspodjela sredstava će se vršiti na način da će se Korisnicima lovišta odobriti sredstva u visini naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta koju su, kao korisnici lovišta, uplatili u Budžet Tuzlanskog kantona. Shodno propozicijama Programa projekti kojim se unapređuje lovstvo su zaštita, održavanje i poboljšanje životnih uvjeta za divljač u lovištu, dostizanje i održavanje odgovarajuće spolne i starosne strukture pojedine vrste divljači u okviru utvrđenog kapaciteta lovišta, unošenje novih vrsta divljači u lovište, čuvanje i zaštita divljači i lovišta, izgradnja lovno-uzgojnih i lovno-tehničkih objekata, preduzimanje mjera za smanjenje šteta koje počini divljač, stručno osposobljavanje kadrova, izrada planskih dokumenata, naučno-istraživački rad u lovstvu, nabavka rasnih lovačkih pasa i izdavačka djelatnost.

Kadroviranje

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je shodno Odluci Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju, dala prethodnu saglasnost za razrješenje Nihada Okanovića sa pozicije direktora Agencije, te dala prethodnu saglasnost za imenovanje Admira Čavalića  na poziciju vršioca dužnosti direktora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla. Također, razriješeni su upravni odbori Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona i Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, te privremeno imenovala upravne odbore ovih javnih ustanova. Vlada je danas dala i saglasnosti nas odluke Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ o imenovanju vršilaca dužnosti Izvršnog direktora za saobraćaj i tehniku, Izvršnog direktora za marketing i razvoj i Izvršnog direktora za finansijsko komercijalne poslove JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“. Osim navedenog, Vlada je donijela i više rješenja o imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: