Vlada TK: Snižena cijena lijekova na Pozitivnoj listi lijekova TK

Od ukupno 1041 lijeka koji se nalaze na Pozitivnoj listi lijekova TK, današnjom Odlukom o izmjeni Pozitivne liste lijekova na području TK snižena je cijena je 397 lijekova.

Raspon sniženja je od 1% do 39%, dok je prosječno sniženje ovih sniženih lijekova oko 13%. Do nivelacije cijena došlo je uslijed usaglašavanja Kantonalne pozitivne liste sa nedavnim izmjenama Odluke o Listi lijekova lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, a ovo snižavanje cijena će omogućiti dodatne uštede kada su u pitanju rashodi za izdavanje lijekova na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Odluka Federalne Vlade objavljena je početkom aprila, a s ciljem hitne nivelacije cijena lijekova, kantoni su bili dužni u roku od30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, usaglase cijene lijekova na pozitivnim listama lijekova kantona, za one zaštićene nazive lijekova koji su zatečeni na pozitivnim listama lijekova kantona, a istovremeno su sadržani u svom generičkom obliku i na Federalnoj listi lijekova. Nivelacija cijena je izvršena na način da se cijene lijekova, ukoliko su više, spuste na nivo cijena određenim federalnom Odlukom, a da, ukoliko su cijene na Pozitivnoj listi jednake ili niže u odnosu na cijene na Federalnoj listi, onda su te cijene zadržane kao važeće.

Kantonalna vlada 2016. godinu okončala tekućim suficitom

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas godišnji obračun za 2016. godinu. U protekloj godini Tuzlanski kanton je prvi puta nakon deset godina ostvario ukupna finansijski rezultat – suficit u iznosu od 3.772.179,00 KM. Važno za istaći jeste činjenica da Tuzlanski kanton u protekloj godini nije imao primitaka po osnovu kreditnih zaduženja, te time ostvareni finasijski rezultat, odnosno suficit dobija na svom značaju. Ukupno ostvareni prihodi i primici iznose 317.450.802 KM, a ukupno ostvareni rashodi i izdaci su 313.678.623 KM. Ostvareni prihodi u obračunskom periodu iznose 314.310.392,00 KM i za 2,47 % su veći u odnosu na 2015. godinu, a u odnosu na plan manji za 14%. Strukturalno, najveći prihodi su prihodi od poreza i iznose 84,42%, dok su neporezni prihodi 13,48% i transferi i donacije 2,1%.U 2016. godini izvršeni su rashodi u iznosu 292.795.584,00 KM što je za 2,27% manje u odnosu na izvršenje rashoda 2015.godine. Plaće i naknade troškova zaposlenih u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave, kao najveća stavka rashoda, čine 63,40 % ukupnih rashoda i u odnosu na izvršenje 2015. godine su manji za 2.852.921,00 KM ili 1,51%. Kada su u pitanju kapitalni transferi, za ovu namjenu u 2016. godini je izdvojeno 7,810,597.00, u odnosu na 4,806,025.00 koliko je ova stavka iznosila 2015. godine. Gledajući strukturu kapitalnih izdataka, za što je prošle godine izdvojeno 4.787.470,00 KM,1,541,569.00 KM odnosi se na opremu u Ministarstvu unutrašnjih poslova TK, 717,120.00 KM je usmjereno korisnicima iz oblasti osnovnog obrazovanja, 522,431.00 KM korisnicima iz oblasti srednjeg obrazovanja, a 697,193.00 KM JU Univerzitet u Tuzli. Između ostalih kapitalnih izdataka izdvajaju se još sudovi na području Tuzlanskog kantona za koje je izdvojeno 424,978.00 KM.

Izmjene Kolektivnog ugovora u zdravstvu

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Aneks Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona. Naime, na području Tuzlanskog kantona pored Javnih zdravstvenih ustanova koje se finansiraju iz budžeta i vanbudžetskih fondova postoje i Javne zdravstvene ustanove čije se djelatnosti ne finansiraju iz budžeta TK ili vanbudžetskog fonda Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Trenutni Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona obavezuje i te Javne zdravstvene ustanove na poštivanje minimalne satnice i koeficijenata. Obzirom da se te Javne zdravstvene ustanove ne finansiraju iz budžeta TK ili vanbudžetskog fonda ZZO TK, niti imaju bilo kakvu finansijsku podršku iz ovih izvora, već svoje izvore prihoda ostvaruju isključiv ona slobodnom konkurentnom tržištu, pojavila se problematika mogućnosti poštivanja navedenih satnica i koeficijenata. Danas prihvaćenim aneksom riješena je ova problematika, a ministar zdravstva je ovlašten da, u ime Vlade Tuzlanskog kantona, sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona, kao reprezentativnim sindikatom, potpiše Aneks Kolektivnog ugovora.

Donesenim Zaključkom Vlada je zadužila budžetsku inspekciju pri Ministarstvu finansija TK da izvrši inspekcijski nadzor primjene i poštivanja odredaba Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području TK u svim javnim zdravstvenim ustanovama, koje se finansiraju iz vanbudžetskog fonda, u dijelu obračuna plata, naknada i drugih ličnih primanja zaposlenika za mjesec mart 2017.godine, te da o izvršenom nadzoru informišu Vladu Tuzlanskog kantona

Utvrđeni uslovi, kriteriji i postupak za raspodjelu sredstava za oblast sporta i tjelesne kulture, kao i manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava za oblast sporta i tjelesne kulture za 2017. godinu. Shodno utvrđenim kriterijima pravo na dodjelu sredstava imaju nosioci sportskih aktivnosti, čiji se programi/projekti odnose na vrhunski sport, kvalitetni sport, sport za lica sa invaliditetom, tjelesne aktivnosti i sportske igre koje okupljaju veliki broj djece i omladine, s ciljem pravilnog razvoja i unapređivanja zdravlja, finansiranje nabavke neophodnih sportskih rekvizita, sportske opreme za razvoj školskog sporta i pripremu školskih ekipa za nastup na sportskim takmičenjima i studentske omladine Tuzlanskog kantona, sportski odgoj i obrazovanje, zdravstvenu zaštitu sportista, pružanje usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta i organizaciju sportskih manifestacija. Osim navedenog, dio sredstava koristit će se i za redovno finansiranje Sportskog saveza Tuzlanskog kantona. Ovi kriteriji su instrument i temelj koji će na području Tuzlanskog kantona unijeti potrebnu sigurnost, kontinuitet u radu, te omogućiti stvaranje uslova za osnovno-temeljno funkcionisanje sporta i sportskih udruženja i biti stimulans i motiv za one koji u sportu budu mogli postići više i bolje.

Također Vlada je utvrdila i kriterije, uslove i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton za 2017. godinu. Za ove namjene Programom je predviđeno 20.000,00 KM, i to 16.400,00 KM neprofitnim organizacijama, 2.000,00 KM privatnim preduzećima i poduzetnicima i 1.600,00 KM drugim nivoima vlasti. Ovim sredstvima finansirat će se pojedinačni programi/projekti – manifestacije pravnih lica koja organizuju tradicionalne i druge značajne pozorišne, književne, muzičko-scenske, muzičke, plesne, muzejske, likovne, galerijske i arhivske manifestacije, tribine, simpozije i programe, ukoliko programi/projekti manifestacija koji se kandiduju afirmišu kulturu, kulturno stvaralaštvo i kulturno-historijsko naslijeđe Tuzlanskog kantona i doprinose njegovom očuvanju, uključuju programe međunarodne saradnje, znače obilježavanje godišnjica rada ustanova kulture i obrazovanja, a da na drugi način nisu ostvarili pravo na sufinansiranje iz Budžeta TK u 2017. godini. Zbog ograničenog iznosa sredstava, aplikanti mogu jedan projekat, za koji se može dodijeliti maksimalno 3.000,00 KM.

Ostale odluke

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Direkcija regionalnih cesta sa Izvještajem o radu Upravnog odbora JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2016. godinu, kao i izmjenu i dopunu Plana rada Direkcije za 2017. godinu. Također, usvojen je Izvještaj o radu sa Izvještajem o izvršenju Finansijskog plana JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla proteklu 2016. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekst Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem prirodne nesreće – klizanje zemljišta, na području općine Doboj Istok u 2017. godini, te zadužila Kantonalnu upravu civilne zaštite da u saradnji sa Kantonalnom komisijom za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća Zahtjev sa ostalom dokumentacijom u skladu sa propisima, kompletira i uputi Federalnoj Vladi i Federalnom štabu civilne zaštite putem Federalne uprave civilne zaštite na dalje postupanje.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku kojom se odobrava prekoračenje na transakcijskom računu Budžeta Tuzlanskog kantona u iznosu do 4.000.000,00 KM i daje saglasnost Ministarstvu finansija za zaključivanje ugovora o dozvoljenom prekoračenju na transakcijskom računu u okviru JRT Budžeta Tuzlanskog kantona kod NLB Banke d.d. Tuzla. Prekoračenje bi se eventualno koristilo se u cilju realizacije obaveza koje proizlaze iz prava iz radnog odnosa i po osnovu radnog odnosa zaposlenih u oblastima policije, obrazovanja, pravosuđa i uprave.

Vlada je danas donijela i više odluka kojim se omogućavaju unutrašnje preraspodjele rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela odluku kojom se odobrava usmjeravanje transfera za posebne namjene u iznosu 11.647,29 KM, koje je, za JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla i finansiranje projekta „Mobilni timovi”, dodijelio Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina. Vlada je usmjerila i transfer Ambasade Japana u BiH u iznosu 89.622,00 KM za finansiranje projekta „Zamjena stolarije na školskom objektu JU OŠ „Banovići” Banovići” za JU OŠ „Banovići” Banovići. Dio transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, u iznosu od 12.688,12 KM, dodijeljen od Ministarstva civilnih poslova BiH, usmjeren je JU Univerzitet u Tuzli – Rudarsko geološko građevinski fakultet za sufinansiranje projekta „Istraživanje mogućnosti proizvodnje peleta i/ili briketa od mješavine lignita iz ležišta uglja Kreka i ostatka u drvnoj industriji”. Univerzitetu je odobreno i usmjeravanje dijela transfera u iznosu od 107.300,00 KM, dodijeljenog od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za realizaciju projekta „Uređenje prostora, nabavka prioritetne opreme i software-a za naučno-istraživački rad”.

Danas je odobreno i usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, u iznosu od 4.900,00 KM na ime realizacije projekta JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak” Gradačac „Multimedijalna učionica za učenike sa posebnim potrebama” koju je dodijelilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla je usmjerena donacija „BIGMEV-a” d.o.o. Sarajevo u iznosu od 10.000,00 KM na ime nabavke namještaja i opreme za učionice. Također, odobrena je i donacija Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za JU Prva osnovna škola Srebrenik u iznosu od 6.500,00 KM za realizaciju projekta „Jačanje inkluzivne nastave na području Općine Srebrenik”.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas 2.500,00 KM Savezu anitifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona, Tuzla, na ime sufinansiranja organizovanja i obilježavanja 9. maja, Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Udruženju za razvoj NERDA, kao finansijsku podršku u organizaciji i realizaciji projekta pod nazivom 3. stručno –poslovni skup Regionalni energetski forum – REF 2017 Vlada je odobrila 5.000,00 KM, a Udruženju građana oboljelih od distrofije Tuzlanskog kantona za normalizaciju i funkcionisanje Udruženja odobrene su 3.000,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost Uredu Vlade za prijem jednog zaposlenika na poziciju stručnog saradnika za pravne i opće poslove.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o odobravanju 3.000,00 KM Organizaciji ratnih vojnih invalida općine Sapna, kao participaciju u troškovima obilježavanja 10. maja – godišnjice pogibije heroja odbrambeno – oslobodilačkog rata Mehdina Hodžića.

Vlada je danas prihvatila saradnju sa USAID-ovim Projektom podrške monitoringu i evaluaciji (MEASURE) koji za cilj ima jačanje lokalnih kapaciteta u BiH za provođenje visokokvalitetnih nezavisnih evaluacija za procjenu utjecaja javnih politika. U okviru saradnje MEASURE će provesti postupke evaluacije utjecaja sa istraživačima sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a u saradnji sa Vladom Tuzlanskog kantona, u cilju rigorozne evaluacije i kvantificiranja utjecaja subvencija za mala i srednja preduzeća iz privatnog sektora koja su se finansirala iz Budžeta Vlade Tuzlanskog kantona u periodu od 2011. do 2015. godine. Predložena evaluacija utjecaja će empirijski utvrditi uzročne efekte subvencija za mala i srednja preduzeća iz Budžeta Vlade Tuzlanskog kantona usporedbom razlika u ishodima (npr. prihodi of prodaje i izvoza, te broj zaposlenih) u periodu prije i poslije subvencija između preduzeća koja su primila subvencije i usporedive grupa preduzeća koja nisu dobila te subvencije. Ministarstvo razvoja i poduzetništva će u ime Vlade Tuzlanskog kantona dostaviti Projektu MEASURE listu svih preduzeća koja su dobila subvencije iz budžeta Tuzlanskog kantona u periodu od 2011. do 2015. godine sa njihovim PDV brojem, datumom prijema subvencije i iznosom subvencije, a iz resornih ministarstava koji iskažu spremnost za učestvuju u Projektu. Resorna ministarstva koja dostave podatke za evaluaciju mogu imenovati zaposlenike da učestvuju u evaluaciji sa MEASURE-om u cilju izgradnje institucionalnih kapaciteta za evaluaciju budućih programa poticaja za mala i srednja preduzeća. Donesenim Zaključkom Vlada je zadužila Ministarstvo razvoja i poduzetništva da koordinira sve ostale aktivnosti do kreiranja finalnog Izvještaja o evaluaciji utjecaja koji će biti pripremiti istraživačko osoblje MEASURE projekta i istraživača sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je danas Radnu grupu za izradu nacrta/prijedloga Zakona o Javno-privatnom partnerstvu. Zadatak Radne grupe je da, u roku od 60 dana, u okviru saradnje između Vlade Tuzlanskog kantona i USAID/SGIP projekta – projekta pružanja stručne podrške u oblasti javno-privatnog partnerstva u Tuzlanskom kantonu učestvuje u pripremi novog odnosno unapređenja postojećeg zakonskog okvira za javno – privatno partnerstvo, usklađenog sa legislativom Evropske Unije, kao i pravnim i razvojnim kontekstom u Bosni i Hercegovini.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je privremeno imenovala Upravni odbor JU Arhiv Tuzlanskog kantona na period najduže 60 dana.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: