Vlada TK: Skoro 8 miliona KM za dopunska prava branilaca i članova njihovih porodica

Vlada je danas donijela Program Ministarstva za boračka pitanja za korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2019. godini. Ovim programom vrši se raspodjela sredstava, planiranih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, za prava utvrđena Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakonom o značajnim datumima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona, Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica, Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, kao i za ostala izdvajanja za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2019. godini. Planirana sredstva za ove namjene iznose 7.960.000,00 KM. Kao najznačajniji  segmenti iz navedenog Programa izdvaja se finansiranje prava na zdravstvenu zaštitu, obavezno zdravstveno osiguranje, lijekove, higijensko sanitetski materijal, ortopedska pomagala,  invalidska kolica i banjsko klimatsko liječenje za što je planirano 2.577.000,00  KM. Za stipendiranje učenika i studenata iz boračkih kategorija planirano je 1.200.000,00 KM. Za osiguravanje povoljnijih uslova za zapošljavanje djece porodica šehida-poginulih boraca,  kao i osiguravanje povoljnijih uslova za zapošljavanje boračke populacije Vlada je kroz program predvidjela 850.000,00 KM, a za jednokratne novčane pomoći u svrhu rješavanja socijalnih potreba 780.000,00KM. Za rješavanje stambenih potreba ukupno planirana sredstva iznose 586.000,00 KM, a za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 550.000,00 KM.

Ostale odluke

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost na Odobrenje Plana novčanih tokova za period od 01.04. do 30.06.2019. godine. Također, Ministarstvo finansija je zaduženo da poveća alokaciju sredstva budžetskim korisnicima iznad odobrenog plana novčanih tokova za iznos od 5.707.035,94 KM i izvrši odobravanje operativnog plana Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.04.-30.06.2019. godine iz budžetskih sredstva u skladu sa zahtjevima budžetskih korisnika u iznosu od 92.738.035,94 KM.

U cilju usaglašavanja plaća policijskih službenika na federalnom nivou, Vlada Tuzlanskog kantona je u Budžetu za 2019. godinu odobrila sredstva za povećanje koeficijenata za činove „generalni inspektor policije“, „stariji narednik“, „narednik“, „stariji policajac“ i „policajac“, počev od 01. aprila 2019.godine. S tim u vezi Vlada je danas donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o plaćama i naknadama plaća policijskih službenika Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o visini i rasporedu sredstava kantonalnim udruženjima pripadnika braniteljske populacije od posebnog društvenog interesa Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica propisano je da Vlada Tuzlanskog kantona odobrava sredstva za rad i aktivnosti kantonalnih udruženja pripadnika boračke populacije od posebnog društvenog interesa, koje predstavljaju većinsko članstvo na Tuzlanskom kantonu.

Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, o predmetu po kojem Porezna uprava Tuzla traži plaćanje poreza koje je Kantonalna direkcija robnih rezervi Tuzla naslijedila od svog prethodnika Federalnog distributivnog logističkog centra Tuzla, čije su obaveze prešle na Direkciju i čiju je dokumentaciju izuzela Finansijska policija u februaru 1999. godine. Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona je zaduženo da izvrši plaćanje utvrđenih obaveza na osnovu Presude Kantonalnog suda u Tuzli i Naloga za plaćanje Federalnog ministarstva finansija – Porezna uprava Kantonalni porezni ured Tuzla – Porezna ispostava Tuzla.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona o imenovanju Amira Jahića iz Tuzle za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona do imenovanja direktora, a najduže šest mjeseci.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: