Vlada TK: Skoro 710.000 KM za vodoprivredne projekte

Inicijativa za Zakon o pravima žrtava torture

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas inicijativu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK za donošenje Zakona o pravima žrtava torture. Naime, u Bosni i Hercegovini ni nakon vise od dvadeset godina od završetka rata žrtve torture nisu prepoznate kao posebna kategorija i njihov pravni status nije u potpunosti riješen. Ne postoji zakon na državnom nivou koji štiti žrtve torture niti sveobuhvatna strategija koja bi implementirala njihova prava. Prema Evropskoj konvenciji o sprječavanju mučenja, nehumanog iii ponižavajućeg tretmana ili kažnjavanja, koju je ratifikovala i Bosna i Hercegovina, naša država dužna je sačiniti pravni okvir koji bi riješio pitanja reparacije, rehabilitacije i statusnog prepoznavanja žrtava u našem društvu. Budući da su međunarodni dokumenti o ljudskim pravima sastavni dio pravnog sistema Bosne i Hercegovine, te da je i Aneks 6. Obavezujućeg karaktera za nasu državu, time je i donošenje Zakona o žrtvama torture utemeljeno na obavezama Bosne i Hercegovine po osnovu preuzimanja međunarodnih dokumenata iz Ustava Bosne i Hercegovine. Argumenti koji idu u prilog donošenju navedenog propisa temelje se i na istraživanju koje je provelo UG „Vive žene“ u saradnji sa udruženjima logoraša iz BiH 2012. godine, kojim je procjena statusa i potreba ove populacije urađena na uzorku 1016 ispitanika. Istraživanje je pokazalo da samo 22% ispitanika uživaju neka prava u okviru postojeće zakonske regulative u BiH, a da većina od 788 ili 78% nije ostvarilo ta prava. Također je naglašeno da niti jedna osoba koja je bila uključena u procjenu nema zakonski riješen status žrtve torture budući da ne postoji jedinstven zakon koji bi im to omogućio.

Pomoć studentima iz Palestine

Vlada je danas donijela i Odluku o upisu, oslobađanju troškova školarine i troškova participacije, kao i odobravanju sredstava za troškove smještaja, ishrane i zdravstvenog osiguranja studenata iz Palestine. Radi se o šest studenata iz Palestine koji studiraju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/2018. godini, te se ovom odlukom oslobađaju troškova školarine i troškova participacije. Studentima iz Palestine, u akademskoj 2017/2018. godini, omogućit će se smještaj i ishrana u Studentskom centru Tuzla.

Skoro 710.000 KM za vodoprivredne projekte

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o odobravanju 36.497,40 KM Gradu Tuzla za finansiranje radova na izgradnji dijela gradskog sistema „Izvođenje radova na vodosnadbijevanju naselja Hukići, Galešići i Momanovo u MZ Slavinovići“. Za sufinansiranje obaveza po Ugovoru o kreditu za sanaciju komunalne infrastrukture sektor „Vodoopskrba, kanalizacija i čvrsti otpad“ Općini  Kladanj odobreno je 78.397,70 KM, a Općini Lukavac je za izgradnju i rekonstrukciju primarne distributivne mreže u naselju Puračić – I faza odobreno 120.000 KM. Općini Banovići su za finansiranje projekta „Čišćenje brane na lokalitetu Mačkovac“ odobrene 94.240,00 KM. Za tri projekta na području Gračanice odobreno je ukupno 19.415,00 KM. Za izradu glavnog projekta sanacije i uređenja korita rijeke Drijenča u naselju Lendići odobreno je 5.890,00 KM, za izradu elaborata sanacije i uređenja korita Lukavačke rijeke u naselju Lukavica 6.645,00 KM, a za izradu glavnog projekta sanacije i uređenja korita Rijeka u naselju Donja Orahovica 6.880,00 KM. Kada je u pitanju Kalesija, danas je dana saglasnost na 5 odluka o odobravanju sredstava u ukupnom iznosu od 360.818,65 KM. Za finansiranje izvođenja radova na izgradnji potisnog cjevovoda crpilište Krušik-rezervoar Džafići odobreno je 305.980,28 KM, a za izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji vodovoda u MZ Seljublje odobreno je 41.498,37 KM. Za finansiranje troškova izrade Glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje vodovoda u MZ Kalesija Gornja odobreno je 4.790,00 KM, za finansiranje troškova izrade Glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje vodovoda u MZ Memići 4.880,00 KM, dok je za finansiranje troškova izrade „Glavnog projekta vodosnadbijevanja visinskih zona u MZ Rainci Gornji odobreno 3.670,00 KM.

Obzirom da je nakon provedenih procedura javnih nabavki, u okviru provođenja projekata predviđenih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini, na određenim stavkama došlo je do manje izlicitiranog iznosa od predviđenog, Vlada je danas dala saglasnost na izmjene i dopune ovog programa te su sredstva rezerve povećavana na iznos od 1.039.059,89 KM.

Zapošljavanje stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju

Vlada je danas prihvatila tekst Sporazuma o međusobnoj saradnji u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH. Ovaj sporazum potpisat će Federalni zavod za zapošljavanje Sarajevo, Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. U tekstu Sporazuma Federalni zavod za zapošljavanje se obavezuje da putem Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona uplatiti sredstva u iznosu od 105.272,00 KM. Ovim će se, u cilju podrške učenicima sa posebnim potrebama u redovnim osnovnim školama, omogućiti zapošljavanje 29 osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje TK, odgovarajućeg stručnog profila, u 29 škola Tuzlanskog kantona na 40% radnog vremena u periodu od 1.11.2017.godine do 31.12.2017. godine i 1.2.2018. godine do 31.5.2018. godine. Shodno Sporazumu nadležno kantonalno ministarstvo će, po potrebi, osigurati razliku sredstava iz vlastitih izvora za isplatu ukupnog iznosa bruto plaće, za svaku osobu čije se zapošljavanje sufinansira.

Ostale odluke

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, kojom se odobrava ukupno 143.325,00 KM za realizaciju projekta „Nabavka roba i radova rekonstrukcije objekata sportskih dvorana: sportska dvorana u općini Teočak u iznosu od 70.217,55 KM i sportska dvorana u općini Kladanj“ u iznosu od 73.107,45 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa da podnese pismeni zahtjev za primopredaju toplinske podstanice, koja je smještena u poslovnoj zgradi Rudarska 65, na nadzor, upravljanje i održavanje Centralnom grijanju d.d. Tuzla.

Vlada je donijela Odluku kojom se odobrava usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, na ime sufinansiranja realizacije programskog plana Radio-televizije Tuzlanskog kantona u iznosu 30.000,00 KM dodijeljene od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

Vlada je danas donijela i Odluku o izmjeni Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2017. godinu. Obzirom da su sredstva za Izradu Projekta za rekonstrukciju zgrade Općinskog suda u Živinicama i uređenje staze za invalide pronađena iz drugog izvora, ovom izmjenom Programa planiranih 10.000,00 KM usmjerit će se za rekonstrukciju ulaznog dijela u zgradu Suda, vanjskih stepenica, parking prostora i uređenje staze za invalide. Također, Vlada je donijela i odluke o odobravanju ukupno 17.000,00 KM Ministarstvu finansija na ime nabavke računarske opreme, uredskih stolica i kuhinjskog namještaja i opreme za kuhinju.

Vlada je donijela i odluku na osnovu koje se pristupa dodjeli koncesije i određivanju koncesora u postupku po samoinicijativnoj ponudi privrednog društva „POLO“ doo Kalesija. Radi se o koncesiji za zahvatanje vode iz vlastitog bunara koji se nalazi u krugu benzinske pumpne stanice „POLO“ d.o.o. Kalesija u naselju Dubrave Donje, za potrebe benzinske pumpne stanice PJ Dubrave Donje, općina Živinice.

Vlada je danas dala i saglasnost na Odluku o prijenosu sredstava po kojoj će se izvršiti prijenos 237.079,06 KM na depozitni račun Grada Tuzle. Ovom odlukom prihvaćena je dokumentacija o plaćanju dijela sredstava u iznosu od 237.079,06 KM za projekte „Toplifikacija MZ Šićki Brod – II faza“ i „Toplifikacija MZ Bukinje – II faza (naselje Kolone)“. Radi se o realizaciji finansijskih sredstava Gradu Tuzla za realiziranje četiri projekta iz sredstava koja su dosuđena Presudom Općinskog suda u Tuzli. Također, Vlada je dala saglasnost i odobrila V privremenu situaciju koja se odnosi na izvršavanje obaveza iz Ugovora o izvođenju radova zaključenom između općine Lukavac i „Energotehnika“ d.o.o. Doboj. Ovom odlukom odobren je i prijenos 64.864,66 KM na račun Općine Lukavac.

Vlada je danas odobrila i 2.000,00 KM Bokserskom klubu „Tuzla“ u Tuzli, kao finansijsku podršku realizaciji projekta promocije knjige „Štit i Mač“.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za prijem nastavnika u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora za nastavni predmet „Neuropsihijatrija sa medicinskom psihologijom“ na Medicinskom fakultetu, sa dijelom radnog vremena od 80%, te nastavnika u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora za užu naučnu oblast „Elektrotehnika i sistemi konverzije energije“ na Fakultetu elektrotehnike, sa dijelom radnog vremena od 80%.

Vlada je danas donijela i dvije odluke o unutrašnjim preraspodjelama rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona 2017. godinu. Ovim unutrašnjim preraspodjelama ne mijenja se visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2017. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o isknjižavanju obaveze u iznosu od 7.000,00 KM koja je nastala 2014. godine potpisivanjem ugovora o implementaciji nepovratnih sredstava između Ministarstva razvoja i poduzetništva i Udruženja inovatora TK Tuzla. Obzirom da je Udruženje prestalo sa radom, a time je i onemogućena realizacija projekta, Vlada je danas isknjižila ovu obavezu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: