Vlada TK: Programi socijalne pomoći

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnosti na Program raspodjele sredstava jednokratnih novčanih pomoći i Program raspodjele sredstava subvencija za djecu, učenike i studente za 2018. godinu, koje je donijelo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak. Za raspodjelu sredstava jednokratnih novčanih pomoći u 2018. godini Budžetom Tuzlanskog kantona je planirano 560.000,00 KM, a kriteriji za raspodjelu sredstava prema općinama i Gradu su broj stanovnika po popisu stanovništva iz 2013. godine, nezaposlenost stanovništva u decembru 2017. godine, broj korisnika stalne novčane pomoći u 2017. godini, broj korisnika jednokratnih novčanih pomoći u 2017. godini, broj djece korisnika dodatka na djecu u 2017. godini i broj penzionera sa iznosom najniže penzije u decembru 2017. godine.

Kada su u pitanju subvencije za djecu, učenike i studente Programom je utvrđena raspodjela sredstava u ukupnom iznosu od 876.400,00 KM. Troškovi prijevoza subvencioniraju se u iznosu od 100% za djecu, učenike i studente iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, djecu, učenike i studente bez roditeljskog staranja koji su na porodičnom smještaju, te djecu, učenike i studente korisnike uvećanog dječijeg dodatka i njihove pratioce (ukoliko je pratilac neophodan). Ova sredstva doznačavati će se na tekuće račune korisnika prava u skladu sa mjesečnim potrebama i dostavljenim spiskovima po bankama i rekapitulacijama od strane centara za socijalni rad, ovisno o broju korisnika koji ostvaruju pravo, te sa raspoloživim sredstvima Budžeta i operativnim planovima izvršenja Budžeta za 2018. godinu.

Vlada je današnjom odlukom utvrdila i iznos dječijeg dodatka za djecu iz porodica u kojima mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 7% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu iz 2017. godine, u visini od 20,00 KM po jednom djetetu mjesečno, izuzimajući porodice sa troje i više djece za koje se dječiji dodatak utvrđuje u visini od 40,00 KM mjesečno po svakom djetetu iz te porodice.

Također, danas je Vlada utvrdila i iznos jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta u visini od 153,00 KM ili 20% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2017. godine. Pravo na ovaj oblik pomoći imaju porodice čiji mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2017. godine.

Kada su u pitanju novorođenčad, Vlada je danas utvrdila da će novčana pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci u 2018. godini iznositi 77,00 KM mjesečno po djetetu. Pravo na ovu pomoć imaju nezaposlene majke porodilje čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2017. godine, a pomoć će se isplaćivati u trajanju od maksimalno šest mjeseci. Zahtjev za ostvarivanje prava se može podnjeti najkasnije do jedne godine starosti djeteta.

Uslov za legalizaciju građevina ortofoto snimci iz 2012. godine

Vlada je danas utvrdila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina. Ove izmjene, između ostalog, predviđaju da je umjesto dosadašnje odredbe da se građevina nalazi na satelitskom snimku iz 2007. godine, uslov za leglizaciju građevine, propisana odredba da se građevina nalazi na ortofoto snimcima iz 2012. godine. Naime, satelitski snimak iz 2007. godine, urađen za potrebe legalizacije, u primjeni je pokazao nekoliko manjkavosti, a nije bio ni dovoljno jasan zbog povećane oblačnosti u vrijeme snimanja, što je izazvalo otežano provođenje ovog zakona, odnosno identifikaciju objekata u pojedinim općinama Tuzlanskog kantona. Drugi razlog su zahtjevi pojedinih općina Tuzlanskog kantona i poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona kojim se predlaže da se ovaj snimak zamijeni drugim snimkom na kojem će biti jasnije vidljive građevine koje su predmet legalizacije, a ujedno obuhvati i vrijeme koje je proteklo do izrade preciznijeg snimka. U konsultaciji sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove utvrđeno je da su najprecizniji snimci iz proteklog perioda ortofoto snimci Federacije BiH iz 2012. godine, objavljeni na Geoportalu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a za koje je od strane navedene Uprave dobiveno ovlaštenje da ih se može besplatno i trajno koristiti za potrebe Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice i svih općina Tuzlanskog kantona.

Ostale odluke

Na danas održanoj redovnoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za 2017. godinu, te Program rada i Finansijski plan Agencije za 2018. godinu, kao i Izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite za 2017. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Uredbu o plaćama i naknadama plaća policijskih službenika Tuzlanskog kantona i time omogućila usklađivanje visine primanja policijskih službenika u Tuzlanskom kantonu sa odredbama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine.

Kako bi se u narednom periodu pripremili podzakonski akti, odnosno Uredba o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekta javno – privatnog partnerstva (JPP) i Pravilnika o uspostavljanju i vođenju Registra ugovora JPP-a, te zbirni pregled potencijalnih projekata JPP-a, Vlada je danas imenovala Radnu grupu. Osim navedenog zadatak Radne grupe je i da pripremi Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama Tuzlanskog kantona kako bi se navedena dva Zakona harmonizirala i pravilno regulisala oblast koncesija i u dijelu javno-privatnog partnerstva. Također, Vlada je danas imenovala i Radnu grupu za izradu nacrta Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas donijela odluku kojom se privrednom društvu „Lovac“ d.o.o. Ormanica, Srebrenik, dodjeljuje koncesija za zahvatanje vode iz potoka za potrebe jezera – revira koji se nalazi u krugu sportsko – rekreacionog centra „Orion“ u naselju Ormanica, općina Srebrenik. Koncesija je dodijeljena na period od deset godina, računajući od dana zaključenja ugovora o koncesiji.

Budući da je nedavnom rekonstrukcijom Vlade Tuzlanskog kantona došlo i do promjene naziva resora i ministarstava, Vlada je danas izmijenila Odluku o imenovanju članova Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Tuzlanskog kantona ispred Vlade Tuzlanskog kantona. Umjesto kao ministar industrije, energetike i rudarstva, Srđan Mićanović, nastavlja biti član Vijeća kao ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, a Osman Puškar kao ministar privrede Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas prihvatila tekst Izmjena Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Tuzlanskog kantona. Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Tuzlanskog kantona socijalni partneri su se usaglasili da izmjene Sporazum o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Tuzlanskog kantona zbog njegovog usaglašavanja sa odredbama Zakona o radu Federacije BiH prema kojima je za dva socijalna partnera utvrđena reprezentativnost i to za reprezentativni sindikat – Savez samostalnih sindikata BiH Kantonalni odbor Tuzlanskog kantona i reprezentativno udruženje poslodavaca – Udruženja poslodavaca Federacije BiH Grupacija poslodavaca Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas donijela Odluku o raspisivanju i uvrđivanju teksta Javnog konkursa za nominiranje i izbor kandidata za predsjednika i člana školskog odbora iz reda osnivača i lokalne zajednice u osnovnim školama, gimnazijama i srednjoj umjetničkoj školi, odnosno predsjednika i člana školskog odbora iz reda osnivača, lokalne zajednice i tržišta rada u srednjim tehničkim, stručnim i mješovitim školama, kao javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas donijela odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, te imenovala Komisiju za izbor i provođenje postupka po ovom javnom konkursu.

Obzirom da je po prethodno raspisanom javnom pozivu pristigla samo jedna uredna prijava Vlada je danas donijela Odluku o poništavanju Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, raspisivanju ponovnog Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa. Također, zbog tehničkih izmjena, a u vezi sa izmjenom naziva Ministarstva kulture i sporta, Vlada je danas donijela i Odluku o poništavanju Javnog oglasa i raspisivanju ponovnog Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas imenovala i Komisiju za analizu stanja i predlaganje usklađivanja mjesečnog iznosa sredstava potrebnih za rad JU NUB „Derviš Sušić“ Tuzla i JU Narodno pozorište Tuzla. Komisiju čine tri predstavnika Tuzlanskog kantona, dva predstavnika Grada Tuzle, te po jedan predstavnik Biblioteke i Pozorišta.

Zbog promjene zakonske regulative na području Tuzlanskog kantona, te potrebe da se donesu odgovarajuća rješenja koja se tiču odlučivanja o pravima i dužnostima iz radnog odnosa Vlada je danas dopunila prethodno donesenu Odluku o davanju ovlaštenja premijeru Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas dala saglasnost JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla za prijem deset

Uposlenika u radni odnos na određeno vrijeme, uz sufinansiranje od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje, a u skladu sa Sporazumom o međusobnoj saradnji potpisanog između Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo, JU Služba za zapošljavanje TK i JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.

Shodno potpisanim sporazumima sa sindikatima Vlada je danas utvrdila osnovicu za obračun plaće uposlenicima u obrazovanju, policiji pravosuđu i upravi za mjesec januar 2018. godine u iznosu od 404,00 KM. Vlada je utvrdila i naknadu za ishranu ovim uposlenicima, a ona je ostala nepromijenjena i iznosi 8 KM po izrađenom danu.

Vlada je danas donijela odluku kojom je odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, na ime realizacije projekta „Američki kutak“. Za realizaciju ovog projekta JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država je donirala 7.037,37 KM.

U okviru kadrovskih potanja Vlada je danas odredila punomoćnike državnog kapitala koji, u ime osnivača, vrše funkciju Skupštine Radio – televizije Tuzlanskog kantona.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: