Vlada TK prihvatila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana ZZO za 2017. godinu

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2017. Godinu i uputila ga u skupštinsku proceduru. Prema Izvještaju, na zdravstveno osiguranje kod Zavoda u ’17. godini bilo je  prijavljeno 427.193 osiguranih osoba od čega su 270.562 osiguranici odnosno 63% a 156.631 članovi porodica odnosno 37%. Obaveznim zdravstvenim osiguranjem obuhvaćeno je 96% stanovništva Kantona. Ukupni prihodi i primici za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 232.333.696 KM što je za 5.870.490 KM ili 2,6% više od planiranih, a za 6% više u odnosu na 2016. godinu. Ukupna dugovanja obveznika obračuna i uplate doprinosa JP Elektroprivreda ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla, po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, na dan

31.12.2017. godine iznose 4.827.817 KM, od čega se na obaveze prema Zavodu odnosi 1.592.524 KM, a na obaveze prema Federalnom Zavodu iznos od 3.235.293 KM. U izvještajnom periodu Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla izvršili su uplatu u ukupnom iznosu 10.004.955 KM.  U toku prethodnih godina potrošnja lijekova na području TK iznosila je preko 100.000 KM dnevno, što prelazi nivo sredstava koja Zavod može obezbijediti za ove namjene u okviru Finansijskog plana (potrošnja lijekova u prosjeku iznosi 19-20% na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, dok je evropski standard u prosjeku 12%-15%).

Utvrđen način raspodjele sredstava od ekoloških naknada

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Program raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2018. godinu. Zajedno sa prenosenim sredstvima iz 2017. godine u iznosu od 640.351,02 KM ukupan očekivani prihod u ovoj godini je 5.817.000,00 KM. Prema Programu sredstva će, izmedju ostalog, biti raspodijeljena za troškovi rada i održavanja Sistema za praćenje kvaliteta zraka na području Tuzlanskog kantona, za druge nivoe vlasti planirano je 500.000,00 KM, za tekuće transfere neprofitnim organizacijama planiran je ukupan iznos od 90.000,00 KM, kao subvencije javnim preduzećima, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM, a za javnu ustanovu Zaštićeni pejzaž „Konjuh“, u skladu sa Zakonom o osnivanju JU Zaštićeni pejzaž “Konjuh” 250.000 KM i ostalim javnim ustanovama 50.000,00 KM. Također je programom planirano izdvajanje za privatna preduzeća. Iznosi su planirani na osnovu analize projekata iz prethodnih godina, te je za subvencije privatnim preduzećima planiran iznos od 75.000,00 KM. Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (općine/Grad Tuzla) planirani su u ukupnom iznosu 2.625.000,00 KM. U okviru toga planirana su sredstva za Podršku Habitat projektu stambenih zgrada, Podršku projektima u skladu sa Kantonalnim planom zaštite okoliša TK 2015-2020, te kapitalni transferi općinama/Grad Tuzla planirani za raspodjelu u 2018. godini sa prenesenim obavezama iz 2017. godine za Tuzlu i Lukavac.

Kao transferi neprofitnim organizacijama, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 250.000,00 KM. Od toga za planirani UNDP–Sporazum o sufinanciranju projekata energijske efikasnosti predviđen je iznos od 200.000,00 KM, a za ostale neprofitne organizacije – Sporazum o sufinanciranju projekata energijske efikasnosti, iznos od 50.000,00 KM.

Precizno definisanje projekata javno-privatnog partnerstva

Vlada je donijela Uredbu o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno – privatnog partnerstva. Uredbom se detaljnije uređuju postupci i odnosi vezani za sprovođenje Zakona o JPP i ima za cilj da obezbjedi uspješnu pripremu i implementaciju projekata po modelu javnoprivatnog partnerstva, a koji mogu značajno doprinijeti socio-ekonomskom razvoju Tuzlanskog kantona. Interresorna Radna grupa Vlade Tuzlanskog kantona je uz podršku USAID/SGIP projekta, pripremila tekst prijedloga Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno-privatnog partnerstva. Osnovni razlog za donošenje Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno-privatnog partnerstva proizilazi iz Zakona o JPP kojim je utvrđena obaveza donošenja.

U 2017. finansirana 21 kulturna manifestacija

Vlada je prihvatila Informaciju o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu za 2017. godinu. Prema Informaciji na kalendaru manifestacija kulture od interesa za Kanton u 2017. godini nalazi se 21 manifestacija kulture. TK se prepoznaje po tradicionalnim, međunarodno vrednovanim i afirmisanim manifestacijama poput Međunarodnog arhivskog savjetovanja „Arhivska praksa“ u Tuzli, Likovne kolonije „Breške“ u Tuzli, Gradačačkih književnih susreta koji su preimenovani u Kikićeve književne susrete, internacionalne likovne manifestacije „Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik“, Tuzlanskih pozorišnih dana, koji su prerasli u Festival evropskog teatra, kojima su se poslije rata pridružili TK-fest – pozorišna manifestacija u organizaciji Teatar-kabarea u Tuzli, zatim su tu Bijenale likovne minijature BiH i Dani BKC-a u BKC-u u Tuzli, književni susreti “Ikre” u Kalesiji i Pjesnički memorijal “Avdo Mujkić” u Lukavcu, “Dani Djevojačke pećine” u Kladnju, Dani kulture u Čeliću, zatim Festival sevdalinke Tuzlanskog kantona, Međunarodni književni susreti „Lejla Avdić“ u Banovićima, Međunarodni horski šampionat „LegeArtis“u Tuzli, Međunarodni dani keranja i čipkarstva u Gračanici, itd. U okviru neposredne pomoći kroz finansijsko učešće, u okviru programa Manifestacije kulture od značaja za Tuzlanski kanton, 2017. godine su dodijeljeni grantovi u iznosu do 3.000,00 KM, organizatorima ovih manifestacija, među kojima su i neke koje traju po četiri decenije (Kikićevi književni susreti u Gradačcu i Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik). Od 1.aprila 2017. godine, došlo je do promjene u odnosima osnivačkih prava i obaveza nad Međunarodnom galerijom portreta Tuzla koju je u potpunosti preuzeo Grad Tuzla. Vlada Tuzlanskog kantona nastavila je sa finansiranjem Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“ Tuzla sa 70% od ukupnog iznosa, a Narodno pozorište Tuzla Vlada finansira sa 51%, što je u konačnici rezultiralo sa uštedama u Budžetu Tuzlanskog kantona.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila godišnji Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2017. godinu i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti Kantonalnoj direkciji robnih rezervi da ustupi dizel gorivo Kantonalnom štabu civilne zaštite Tuzlanskog kantona.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa.

Vlada je donijela Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Kantonalnog odbora za razvoj.

Vlada je usvojila Informaciju o utrošku realizovanih sredstava po Ugovoru o sufinansiranju nabavke medicinske opreme.

Vlada je donijela Zaključak kojim ponovno pokreće inicijative za izmjene i dopune odgovarajućih propisa Federacije Bosne i Hercegovine upućene u toku 2015., 2016. i 2017. godine, prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i nadležnim federalnim ministarstvima.  U zaključku je zamolila Vladu Federacije Bosne i Hercegovine i nadležna federalna ministarstva da sedam inicijativa još jednom razmotre i upute u dalju proceduru.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2018. godinu.

Vlada je donijela Odluku o usmjeravanju prihoda za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Odobreno je usmjeravanje prihoda za posebne namjene u iznosu 94.000,00 KM Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice, za realizaciju Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti premjera i katastra za 2018. godinu.

Vlada je donijela Zaključak kojim prihvata Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak na Nacrt Strategije zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine 2018- 2021. godina.

Vlada TK je donijela Odluku kojom odobrava novčana sredstva u iznosu od 2.500,00 KM Studentskom vijeću Medicinskog fakulteta “Medicus” Tuzla, kao finansijsku podršku u organizaciji projekta “Tuzla Brain Week” 2018, koji se održao u Tuzli u periodu od 12. do 18. marta ove godine

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za drugi kvartal 2018. godine.

Vlada je imenovala Disciplinsku komisiju za kantonalne organe državne službe u sastavu  predsjednik Esmina Divjaković i članovi Asim Bojić i Sead Subašić. Za zamjenike predsjednika i članova Komisije imenovani su kao zamjenik predsjednika Melika Saračević, i zamjenici članova Anela Memić i Adnan Hadžić.

Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluku o prihvatanju teksta Aneksa Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Odluku o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu kojom se u svrhu realizacije projekta „Formiranje kabineta za rad sa djecom sa posebnim potrebama“ za JU OŠ „Kalesija“ Kalesija, odobrava iznos od 6.770,00 KM, dodijeljen od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Vlada je također donijela Odluku o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona  za 2018. godinu, u svrhu realizacije projekta „Zamjena stolarije i kotlova za zagrijavanje u JU OŠ „Kladanj“ Kladanj“ u iznosu 96.533,90 KM, dodijeljene od Ambasade Japana u BiH.

Vlada je donijela Odluku o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za sufinansiranje projekta institucija kulture Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, a u svrhu finansiranja aktivnosti iz projekta „Muzej za sve“, za JU Muzej Istočne Bosne u iznosu 10.000,00 KM, dodijeljene od Ministarstva civilnih poslova BiH .

Vlada Tuzlanskog kantona usmjerila je donaciju u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za realizaciju projekta „Obilježavanje 20 godina JU BKC Tuzla“, sa manifestacijama: Opera „Zmaj od Bosne“, Balet Palčica, Prvi dani komedije u Tuzli, 9. bijenale umjetnosti minijature BiH, Veče saza, Dječije predstave:“Bosanska bajka“ i „Plava boja snijega“ u iznosu 27.500,00 KM, dodijeljene od Grada Tuzle .

Vlada je usvojila Informaciju o prihodima i stepenu naplate po ugovorima o koncesiji iz nadležnosti Ministarstva privrede za 2017. godinu.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti za obnavljanje za eksploataciju kamena krečnjaka na loaklitetu „Orlova klisura“, Potpeć u općini Srebrenik koji je zaključen između Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona i privrednog društva „JATA GROUP“ d.o.o. Srebrenik.

Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje kriterija za raspodjelu sredstava na poziciji „Podrška nižim nivoima vlasti – grad i općine“.

Vlada je prihvatila izvještaje o radu u 2017. godini ministarstava poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, unutrašnjih poslova te Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak.

Vlada je donijela Odluku kojom daje saglasnost Ministarstvu finansija za prijem pet državnih službenika i dva namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme i to za Službu računovodstva – stručni savjetnik za ekonomsko-finansijske poslove i stručni savjetnik – glavni knjigovođa. Za Odjeljenje za internu reviziju – interni revizor – stručni savjetnik ekonomske struke  i interni revizor – stručni savjetnik – pravne struke te za Odjeljenje za opće i pravne poslove – stručni saradnik za finansijsko pravo i pravne poslove te za Službu centralizovanog obračuna plaća –  viši referent za obradu plaća i viši referent za obraćun plaća.

Vlada je dala saglasnost Općinskom sudu u Gračanici i Općinskom sudu u Banovićima za prijem  po jednog namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na mjesto višeg referenta za operativno – tehničke poslove (daktilograf).

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom prihvata tekst Protokola o saradnji koji će se zaključiti između Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona, Univerziteta u Tuzli, Ekonomskog fakulteta u Tuzli, Fakulteta elektrotehnike u Tuzli, Mašinskog fakulteta u Tuzli, Rudarsko geološko građevinskog fakulteta u Tuzli, Tehnološkog fakulteta u Tuzli, Internacionalne poslovno-informacione akademije u Tuzli, Instituta za zavarivanje d.o.o. Tuzla, Rudarskog instituta d.d. Tuzla, i Rudnika soli d. d. Tuzla. Cilj Protokola je stvaranje i uspostavljanje saradnje između strana potpisnica, kojom su predviđena razmjena znanja i zajedničkih aktivnosti u naučnim i stručnim ekonomsko-privrednim oblastima.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK donijela je Odluku o određivanju punomoćnika državnog kapitala koji u ime osnivača vrše funkciju Skupštine Radio televizije Tuzlanskog kantona i to Mensur Begić, predsjednik i članovi Mirela Omerović i Jasmin Bajrić.

Vlada je također donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Javnog preduzeća Radio televizija Tuzlanskog kantona za imenovanje Elvire Jukan za predsjednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća Radio televizija Tuzlanskog kantona, na period utvrđen Odlukom Skupštine JP RTV TK.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.