Vlada TK osigurala beskamatne kredite za privredne subjekte

Privrednicima na području Tuzlanskog kantona na raspolaganje biti stavljeno ukupno nešto više od 27 miliona KM beskamatnih kreditnih sredstava. Na današnoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ovim je, kao najpovoljnija banku za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog Kantona izabrana Bosna Bank International dd Sarajevo. Za subvencioniranje dijela kamatne stope u visini od 3%, Vlada Tuzlanskog kantona je u Kantonalnom budžetu za 2019. godinu planirala 1 milion KM. U proteklim danima Ministarstvo privrede je provelo proceduru javnog poziva za odabir najpovoljnije banke.

Na javni poziv se prijavilo ukupno 7 banaka, a izabrana banka je ponudila ukupan iznos sredstava za kreditnu liniju u iznosu od 27.150.000,00 KM, visinu kamatne stope od 2,86%, visinu troškova obrade kredita od 0.39 %, te rok otplate kredita 72 mjeseca uz grace period od 12 mjeseci.

135 novih lijekova na Esencijalnoj listi

Vlada je danas donijela Odluku kojom se utvrđuje Pozitivna lista lijekova Tuzlanskog kantona, a koja sadrži lijekove koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. U odnosu na prethodnu listu, na novu listu je uvršteno 135 novih lijekova, sa kojima je proširena lista za značajan broj dodatnih indikacija, kako bi se dodatno poboljšala zdravstvena zaštita stanovništva Tuzlanskog kantona, te terapijski pokrio što veći broj oboljenja pacijenata na Tuzlanskom kantonu.

Nova lista sadrži ukupno 1.165 lijekova, što je najveći broj lijekova koji su se do sada nalazili na listi. Na A listi se nalazi 1.127 lijekova i to su lijekovi čiju nabavku finansira Zavod zdravstvenog osiguranja, odnosno mogu se dobiti samo „na recept“, dok se na B listi nalazi 38 lijekova i to su lijekovi za koje građani moraju plaćati određeno učešće.

Više sredstava za razvojne  i projekte zaštite okoliša u 2020.godini

Na današnjoj sjednici Vlada je, Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o rokovima izmirenja internih obaveza transakcijskog računa Budžeta Tuzlanskog kantona prema posebnim podračunima u okviru Jedinstvenog računa trezora (JRT) Tuzlanskog kantona, rasporedila dodatna 2.000.000,00 KM prema podračunu za zaštitu okolice. Naime, radi se o namjenskim sredstvima koja su ranijih godina posuđena, i koja se ovim vraćaju i stavljaju u funkciju. Prvobitno je blo planirano da Vlada tokom ove godine na ovaj podračun vrati 2 miliona KM, ali je shodno ostvarenom pozitivnom poslovnom rezultatu i projekcijama Ministarstva finansija TK za preostali dio fiskalne godine, odlučeno da se na namjenski podračun vrati i dodatnih 2 miliona KM, što uz prethodno već odobreno povećanje znači da je Vlada na podračune vratila ukupno 6 miliona KM umjesto prvobitno planiranih 2 miliona KM. Ovaj potez rezultirat će uvećanjem raspoloživih sredstava za realizaciju razvojnih i projekata zaštite okoliša tokom iduće godine.

Izvođači radova na zimskom održavanju puteva pripremljeni za predstojeću sezonu

Svi izvođači radova na zimskom održavanju puteva u Tuzlanskom kantonu su blagovremeno pripremljeni za predstojeću zimsku sezonu, kako sa aspekta mehaničke pripremljenosti tako i sa aspekta posipnog materijala i ljudstva, navodi se u danas prihvaćenoj Informaciji o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva. Pripremljenost i način organizovanja za zimsko održavanje puteva, koji su u nadležnosti gradova i općina (gradske ulice, lokalni i drugi nekategorisani putevi) različiti su, od općine do općine, ali se može konstatovati da su preduzete neophodne mjere da se najvažniji poslovi, u vezi sa zimskim održavanjem puteva, obave što efikasnije. Pripremljena su sva raspoloživa materijalno-tehnička sredstava (MTS) u mjesnim zajednicama, kao i kod drugih subjekata u gradovima i općinama, koji raspolažu odgovarajućom mehanizacijom za zimsko održavanje puteva, u skladu sa gradskim/općinskim planovima zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i općinskim odlukama o komunalnom redu. JU Direkcija regionalnih cesta TK ima potpisane okvirne ugovora sa firmama koje su ponudile najpovoljnije uslove za izvođenje radova na zimskom održavanju svih regionalnih puteva, na području TK. Odabrane su firme koje raspolažu sa odgovarajućom mehanizacijom, posipnim materijalom za puteve i drugim sredstvima za ove poslove, navodi se u Informaciji Kantonalne uprave civilne zaštite, koju je danas prihvatila Vlada Tuzlanskog kantona. JP Ceste Federacije BiH na vrijeme je sklopilo ugovore za zimsko održavanje magistralnih puteva na području TK, sa 3 firme koje raspolažu sa odgovarajućom mehanizacijom i drugim sredstvima za navedene poslove. Imajući u vodi sve navedeno, ako poslovi budu obavljeni u skladu sa ugovorenim obavezama, uz maksimalno angažovanje odabranih firmi na zimskom održavanju puteva, u uslovima normalnog intenziteta snježnih padavina, u zimskom periodu neće biti većih problema u odvijanju saobraćaja na lokalnim, regionalnim i magistralnim putevima na području TK. U slučaju izuzetno obilnih snježnih padavina, kada redovne snage nisu u stanju održavati normalnu prohodnost lokalnih puteva, gradskih ulica, te regionalnih i magistralnih puteva i kada prijeti opasnost od ozbiljnog ugrožavanja normalnog odvijanja saobraćaja i ugrožavanja normalnog rada institucija od značaja za život i rad građana, na ugroženom području će se, u skladu sa zakonskom procedurom, proglasiti stanje prirodne nesreće uslijed snježnih padavina. U takvoj situaciji gradski/općinski štabovi civilne zaštite će izvršiti mobilizaciju svih raspoloživih ljudskih i materijalnih snaga koje će biti angažovane na uklanjanju snijega sa važnijih saobraćajnica i drugih lokacija od značaja za normalno odvijanje rada i života građana.

Ostale odluke

Vlada je danas donijela i Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Mediji za 2019. godinu. Cilj ovog programa je da pruži podršku medijima i njihovom nastojanju za objektivnim i redovnim informisanjem javnosti Tuzlanskog kantona o afirmaciji poduzetništva, obrtništva, unapređenju poljoprivrede, turizma, racionalnom korištenju energije, zaštite vodotoka i akumulacije Modrac, razvoju obrazovanja, zaštiti i unapređenju kulture, ljudskog zdravlja i civilnog društva. Po javnom pozivu za sufinansiranje medijskih projekata pristigle su ukupno 24 prijave, od ukupno 20 aplikanata, odnosno ukupno 36 projekata. Nakon otvaranja i vrednovanja aplikacija Komisija je zaključila da 4 aplikanta, odnosno 6 projekata ne ispunjavaju uslove propisane javnim pozivom. Shodno navedenom, Programom je podržana realizacija ukupno 30 medijskih projekata, za što će biti izdvojeno ukupno 66.300,00 KM.

Na danas održanoj sjednici Vlada je dopunila Odluku o realizaciji Plana implementacije Strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim Planom implementacije u Tuzlanskom kantonu za 2019. godinu. Naime, Ministarstvo obrazovanja i nauke je od odgojno-obrazovnih ustanova koje nisu otklonile prostorne prepreke (vanjske arhitektonske barijere), zatražilo premjer i predračun radova. Analizom tražene dokumentacije uočeno je da su premjeri i predračuni radova različiti (obuhvataju različite građevinske operacije, materijale i sl.), te da kao takvi ne mogu se zbirno specificirati. Dopunom navedene Odluke omogućuje se Ministarstvu obrazovanja i nauke donošenje Odluke kojim će se odgojno-obrazovnim ustanovama koje nisu otklonile prostorne prepreke (vanjske arhitektonske barijere), omogućiti da realizuju projektne aktivnosti.

Vlada je danas dala saglasnost na tekst Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ dioničko društvo Kladanj, a koji se odnosi na obavljanje poslova i finansiranje troškova čuvarske službe u državnim šumama, stručnih poslova gospodarenja privatnim šumama i drugih poslova propisanim Zakonom o šumama.

U skladu sa Odlukom o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2019. godinu, Vlada je danas odobrila 2.000,00 KM Udruženju policije „Manevarac“ Tuzla, na ime refundacije dijela troškova za manifestaciju „Kolona sjećanja u Vukovaru 2019“.

Vlada je danas dala odobrila usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. U svrhu realizacije projekta „Savremenim kabinetom tehničke kulture do kvalitetnijeg obrazovanja“ Dioničko društvo Raiffeisen BANK Sarajevo je JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Zelinja Donja Gradačac, doniralo 1.000,00 KM.

Vlada je danas donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje predsjednika Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas formirala Centralnu popisnu komisiju Ministarstva pravosuđa i uprave za korisnike iz nadležnosti ovog ministarstva, Centralnu popisnu komisiju sredstava i izvora sredstava Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Centralnu popisnu komisiju za popis sredstava i obaveza po izvoru sredstava Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona za korisnike iz nadležnosti ovog ministarstva.

Vlada je danas dala saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za prijem šest saradnika u saradničko zvanje asistent za uže naučne oblasti na Fakultetu elektrotehnike u radni odnos na neodređeno radno vrijeme: i to dva asistenta za naučnu oblast „Telekomunikacije“, te po jedan asistent za naučne oblasti „Automatika i robotika“, „Elektroenergetske mreže i sistemi“, „Elektrotehnika i sistemi konverzije energije“ i „Računarstvo i informatika“.

Vlada je dala saglasnost i Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski Klinički Centar Tuzla za prijem ukupno 62 uposlenika u radni odnos putem javnog oglašavanja. Od ovog broja po 5 se odnosi na doktore medicine – specijaliste koji će biti primljeni na neodređeno vrijeme i doktore medicine, na određeno vrijeme do godinu dana. Na neodređeno vrijeme će biti primljeni i dva diplomirana inženjera medicinske radiologije, 30 medicinskih sestara-tehničara sa srednjom stručnom spremom i 20 nekvalifikovanih nemedicinskih ranika.

Također, data je saglasnost Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta državnih službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, i to po jednog stručnog saradnika za predškolsko i osnovno obrazovanje i  stručnog saradnika za finansijsko-materijalno poslovanje i poslove analize i kontrole, te tri viša referenta za administrativne poslove za rad na ispitnom mjestu.

Ministarstvu unutrašnjih poslova je dana saglasnost za prijem tri državna službenika i 6 namještenika. Pozicije državnih službenika su stručni saradnik za zaštitu tajnih podataka, stručni saradnik za zaštitu ličnih podataka i stručni  savjetnik  za  upravo  rješavanje  u  prvom  stepenu, dok su pozicije namještenika viši referent za provođenje propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima – Odsjek za administraciju Lukavac, viši referent za provođenje  propisa o prebivalištu i boravištu, ličnoj karti i JMBG – Odsjek za administraciju Lukavac, viši referent za provođenje propisa o prebivalištu i boravištu, ličnoj karti i JMBG – Odsjek za  administraciju Živinice, viši referent – VKV automehaničar, te dva pomoćna radnika-higijeničara.

Vlada je danas Prigovor Ibrahima Sarajlića, uložen na Rješenje Vlade Tuzlanskog kantona o razrješenju direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona odbila kao neosnovan.

U cilju realizacije Programa kapitalnih ulaganja Vlada je danas odobrila 40.000,00 KM Skupštini Tuzlanskog kantona na ime nabavke službenog vozila.

Vlada je danas donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2019. godinu.

U okviru kadrovskih pitanja  Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Također, razriješeni su i   privremeno imenovani novi predsjednici školskih odbora JU Osnovna škola „Mehmed – beg  Kapetanović Ljubušak” Srnice Donje, Gradačac i JU Mješovita srednja škola Kalesija. Vlada je dala i prethodnu saglasnost za imenovanje Nataše Perić na poziciju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Muzej istočne Bosne Tuzla, te privremeno imenovala Upravni odbor Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: