Vlada TK: Okončana realizacija projekta podrške mladima za 2019. godinu

Vlada je danas donijela odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška mladima“ u 2019. godini. Ovim odlukama odobrena su sredstva za 45 korisnika  koji su aplicirali na program „Subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih“, kao i za 8 korisnika programa „Finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja“. Ovim je okončana ovogodišnja realizacija ukupno 115.000,00 KM, koliko je Budžetom bilo planirano na potrošačkoj jedinici „Podrška mladima“.

URDOSA-i doznačena sredstva za Centar za autizam

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK o doznačavanju 203.036,07 KM Udruženju roditelja djece-osoba sa autizmom „URDOSA“ za adaptaciju i rekonstrukciju objekta Centra za autizam Tuzla. Ministarstvo je sa Udruženjem roditelja djece-osoba sa autizmom „URDOSA“ prethodno potpisalo Sporazum o načinu realizacije Projekta adaptacije i rekonstrukcije objekta „Centar za autizam Tuzla“, kojim su obuhvaćene sve bitne aktivnosti, sredstva, obaveze i zadaci, koji se očekuju prilikom adaptacije i  rekonstrukcije objekta.

Za 675 osoba omogućeno odrađivanje pripravničkog staža

            Vlada je danas prihvatila Informaciju o angažovanju osoba sa visokom stručnom spremom u cilju odrađivanja pripravničkog staža/ stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa na TK-a i Informacija o zapošljavanju i samozapošljavanju Roma. Prema ovoj informaciji ukupna izdvajanja sredstava u 2019. godini iznose 1.424.086,58 KM, što je omogućilo odrađivanje pripravničkog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za 675 osoba. Najviše sredstava za pripravnike/stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa izdvaja Vlada Tuzlanskog kantona putem Ministarstva za boračka pitanja 910.000,00 KM, zatim Federalno ministarstvo raseljenih osoba 51.960,00 KM, Federalni zavod za za zapošljavanje 33.299,8 KM, a općine Tuzlanskog kantona ukupno su izdvojile 411.398,5 KM, od kojih su najviše izdvojile općine Banovići 179.630,00 KM, Gračanica 118.474,00 KM, zatim Grad Tuzla 50.625,00 KM, dok općine Teočak nije izdvojila finansijska sredstva za ove namjene u 2019. godini. Posmatrano po strukturi zanimanja osoba koje su odrađivale ili odrađuju pripravnički staž može se vidjeti da je najveći broj pripravnika/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa dipl. pravnika 165, ekonomista 88, zatim inženjera hemijske tehnologije 31, profesora razredne nastave 26, socijalnih radnika 24, itd…, dok je najveći broj osoba na evidenciji nezaposlenih sljedećih zanimanja: ekonomista 721, zatim pravnika 702, profesora razredne nastave 198, socijalnih radnika 184, pedagoga 174, prof. bosanskog jezika 155, itd.

            Ministarstvo svake godina putem JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona realizira Program zapošljavanja i samozapošljavanje Roma. Do sada je izdvojeno 505.000,00 KM, a oko 30 % Roma koji se zaposle na osnovu ovog Programa ostaje u stalnom radnom odnosu. U toku 2019. godine realizovan je VII Program zapošljavanja i samozapošljavanja Roma za što je bilo planirano 45.000,00 KM. Ovaj program rezultirao je potpisivanjem šest ugovora između JU Služba za zapošljavanje TK i odabranih korisnika po Javnom pozivu sa poslodavcima na osnovu kojih je zaposleno 6 Roma.

Stvaranje uslova za penzionisanje radnika

Vlada je danas dala saglasnost na Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla. Realizacijom ovog programa penzionisat će se ukupno 69 radnika i to: 17 radnika TTU d.d. Tuzla, 36 radnika FO „Aida“ Tuzla, 15 radnika „Fortuna d.d. Gračanica i jedan radnik „Bosnia valves“ d.o.o. Tuzla. Cilj Vlade Tuzlanskog kantona i resornog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak je da svim zaposlenim koji su stekli uslove za penzionisanje, kao i za one zaposlenike za čijim radom je prestala potreba u društvima sa većinskim državnim kapitalom u kojima Vlada Tuzlanskog kantona vrši ili je vršila prava i obaveze upravljanja, sa sjedištem na području TK-a, omogući uvezivanje penzionog staža. Sredstava za provođenje ovog programa osigurana su iz Budžeta Tuzlanskog kantona i deponovana kod Razvojne banke FBiH (sredstva na ESCROW računu), a njihova realizacija će se izvršiti putem JU-a Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Programom je predviđen način realizacije programa, procedure koje se moraju ispoštovati, kao i dokumenti koji se trebaju priložiti za privredna društva u fazi restruktuiranja, kao i za ona koja su u fazi stečaja, likvidacije ili privatizacije. Programom je također predviđen način utvrđivanja broja zaposlenika koji se zbrinjavaju po ovom Programu kao i procedure donošenja odluka.

Više od 250.000 KM za poticaj zapošljavanju

Vlada je danas odobrila 252.600,00 KM JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za realizaciju Programa poticaja zapošljavanja u 2019. godini. Cilj Programa je sufinansiranja zapošljavanja 41 osobe i stručnog osposobljavanja 6 osoba, sa evidencije nezaposlenih JU Službe za zapošljavanje TK-a, osoba sa posebnom rodnom osjetljivošću i sprečavanja od dugotrajne nezaposlenosti, te unapređenja radnih sposobnosti i stvaranje uslova za jačanje konkurentnosti mladih osoba bez radnog iskustva i osposobljavanjem za rad u zvanju za koje su se školovali. Ciljne grupe u okviru ovog Programa su visoko obrazovane mlade osobe starosti do 30 godina, Romi, osobe koji izlaze iz sistema javne brige, članovi porodice u kojoj ni jedan član porodice nije zaposlen i stručno osposobljavanje, za visoko obrazovane osobe bez radnog iskustva u struci.

Ostale odluke

Na danas održanoj redovnoj sjednici Vlada je utvrdila Nacrt Programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Ovaj materijal je radna verzija i predstavlja osnovu na osnovu koje će Skupština Tuzlanskog kantona planirati svoj rad i aktivnosti u 2020. godini. I u ovom obliku materijal sadrži planirane programske,  normativne i tematske aktivnosti svih ministarstava i dinamiku njihove realizacije u idućoj godini.

Vlada je na danas održanoj sjednici donijela Odluku o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini, kojim su u okvire Programa uvršteni dodatni projekti. Imajući u vidu da je nedostajalo Projekata koji bi mogli biti uvršteni u navedeni Program, ostalo je neraspoređenih sredstava i ista su planirana kao sredstva rezerve. Ministarstvo je krajem mjeseca augusta pozvalo sve jedinice lokalne samouprave da dostave nove projekte, odnosno da u već dostavljenim projektima otklone nedostatke, te je sredinom novembra Komisija razmatrala dostavljene dopune projekata i konstatovala da sadrže elemente propisane Odlukom o uvjetima i načinu korištenja sredstava od naplaćenih naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i ispunjavaju uslove propisane Zakonom o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta.

Vlada je danas odobrila 2.000,00 KM Udruženju za nutricionizam i dijetetiku Tuzla „Hranom do zdravlja“ na ime sufinasiranja 4. Kongresa o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima u Sarajevu, kao i 1.000,00 KM Udruženju građana pčelara „Tuzla“ na ime sufinansiranja manifestacije Sajam meda „Tuzla 2019“ u Tuzli.

Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o upisu dodatnih 7 studenata u statusu studenata koji se sami finansiranju, a koji ispunjavaju uslove konkursa za upis na drugi ciklus studija na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Od ovih sedam studenata 2 studenta su predviđena na studijskom programu Hemijsko inženjerstvo i tehnologija i 5 studenata na studijskom programu Prehrambena tehnologija.

S ciljem boljeg iskorištenja planiranih sredstava Vlada je danas donijela Odluku o izmjenama Programa korištenja sredstava  za  realizaciju  dopunskih  prava i  ostalih  izdvajanja  sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske  zaštite u 2019. godini. Ovim izmjenama iznos sredstava je umanjen na onim pozicijama gdje je zabilježen pad broja aplikanata i korisnika sredstava, a povećan na onim pozicijama za koje je evidentiran pojačan interes korisnika boračko – invalidske zaštite.

U cilju realizacije nedavno donesenog Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Mediji za 2019. godinu, Vlada je danas donijela i pojedinačne odluke o odobravanju sredstava korisnicima koji su ostvarili pravo na podršku u realizaciji medijskih projekata.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela i odluke o visini osnovice za obračun plaća za august 2019. godine i naknadi za ishranu zaposlenih u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave u Tuzlanskom kantonu. Osnovica je nepromijenjena i iznosi 404 KM, a naknada za ishranu 9 KM po izrađenom danu, izuzev za pripadnike Jedinice za podršku MUP-a Tuzlanskog kantona i Policijskih službenika jedinice policije za sprečavanje narušavanja javnog reda i mira, za koje je navedena naknada utvrđena posebnom odlukom.

Vlada je odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. U svrhu sufinansiranja učešća na Prvom trening programu biblioteka članica Unije bibliotekara NR Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope, za JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla Federalno ministarstvo kulture i sporta je dodijelilo 4.000,00 KM.

Vlada je danas donijela odluku kojom se stalna sredstva, kancelarijski namještaj i računarska oprema sadašnje vrijednosti 60.554,09 KM, prenose se sa Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona bez naknade, u trajno vlasništvo na Općinski sud u Srebreniku. Radi se o opremi koju je Ministarstvo pravosuđa TK nabavilo u svrhu stvaranja neophodnih preduslova za početak rada Općinskog suda u Srebreniku.

S ciljem istinski ravnomjernog razvoja svih dijelova Tuzlanskog kantona u narednom periodu Vlada je današnjim zaključkom zadužila sva ministarstva da u narednom  periodu u okviru svojih aktivnosti na planiranju i izvršavanju programa i projekata iz svoje  resorne nadležnosti, obavezno vode računa o ravnopravnoj zastupljenosti svih općina i gradova na području Tuzlanskog katnona, sa posebnim akcentom na manje razvijene općine Tuzlanskog kantona, pri čemu treba imati u vidu i nivo podrške koji se pružao pojedinim općinama u dosadašnjem periodu. Navedeno zaduženje odnosi se i na programe i projekte  koji se trenutno provode u okviru pojedinih ministarstva, i za koje potrebne aktivnosti još uvijek nisu dovršene.

Vlada je, na današnjoj sjednici donijela izmjene i dopune Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava čime je izmijenjena namjena prethodno odobrenih sredstava za Narodnu i univerzitetsku biblioteku „Derviš Sušić“ Tuzla.

Zbog odlaska radnika u penziju Vlada je danas dala saglasnost Kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta državnog službenika, sekretara uprave. Također, Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja za prijem državnog službenika, stručnog savjetnika za upravni postupak.

Kako bi bilo u stanju odgovoriti na obavezu obavljanja poslova stručne savjetodavne službe u Poljoprivrednom zavodu, na osnovu Zakona o savjetodavnoj službi, te odgovoriti na obaveze Direktive EU 2009/128 o održivoj primjeni pesticida, Direktive EU 73/2009 o dobroj poljoprivrednoj praksi, zahtjevima EU za edukacijom i formiranjem institucija koje će to obavljati, izraditi fitosanitarni informacioni sistem (FIS), te drugih obaveza, Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK.

Vlada je danas donijela Odluku kojom se Prigovor Muhameda Šadica, uložen na Rješenje Vlade Tuzlanskog kantona o razrješenju direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona odbija kao neosnovan.

Vlada je danas prihvatila Mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona izjavljeno na traženje Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, a povodom zahtjeva za tumačenje odredbe člana 14. Zakona o pravobranilaštvu, upućenog od strane sekretara organa uprave grada Živinice.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno privremenom imenovala Upravni odbor JU Arhiv Tuzlanskog kantona na  period  najduže do 60 dana. Vlada je razriješila Upravni odbor Javne ustanove Muzej istočne Bosne u Tuzli, te privremeno imenovala nove članove Nadzornog odbora ove ustanove na period do 60 dana. Također, Vlada je donijela Odluku komom se traži od Skupštine privrednog društva Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla, da razriješi trenutnog predstavnika državnog kapitala u Nadzornom odboru Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla, te utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje novog člana Nadzornog odbora u ovom privrednom društvu do imenovanja u skladu sa zakonom, a najduže do 90 dana.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: