Vlada TK: Nove mjere uzrokovane usložnjavanjem higijensko-epidemiološke situacije

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila zaključke Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK. Uzimajući u obzir da se Tuzlanski kanton, uzevši u obzir tri kriterija, nalazi na trećem nivou ozbiljnosti, od četiri moguća, Vlada je danas zatražila od svih obrazovnih institucija, Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, kao i Prosvjetno- pedagoškog zavoda da poduzmu sve potrebno u cilju striktne provedbe preporučenih higijensko- epidemioloških mjera tokom odvijanja nastave.

Kriteriji ozbiljnosti propisani su na osnovu četiri indikatora za procjenu nivoa prijenosa u zajednici, te definiraju potrebne javnozdravstvene mjere spram ozbiljnosti situacije u lokalnim zajednicama.

Od svih obrazovnih ustanova i nadležnih institucija je zatraženo da se kabinetska nastava ne realizira nego da odjeljenja konstantno borave u jednoj učionici, što je u skladu sa ranijim preporukama, osim kod predmeta koji kabinetsku nastavu podrazumjevaju (npr. informatika, tjelesni odgoj).

Krizni štab traži od svih obrazovnih ustanova i institucija da maksimalno utiču na uposlenike u smislu neophodne vakcinacije svih uposlenika i roditelja učenika, obzirom na činjenicu da imunizacija značajno smanjuje mogućnost pojave teške kliničke slike i smrtnih ishoda kod COVID-19 infekcije.

Od Ministarstva obrazovanja i nauke je zatraženo da u skladu sa dosadašnjim iskustvima i važećim preporukama, u saradnji sa svim obrazovnim ustanovama i institucijama osmisli i kroz Krizne planove definira mogućnosti za izvođenje nastave u slučaju daljeg pogoršanja epidemiološke situacije.

Od svih osnovnih i srednjih škola je zatraženo da precizno detektuju razrede i odjeljenja gdje provođenje važećih mjera nije moguće i iznađu mogućnosti za striktno provođenje navedenih mjera u saradnji sa nadležnim institucijama i lokalnom zajednicom.

Od Pedagoškog zavoda TK je zatraženo da Kriznom štabu dostavi informaciju o broju i lokaciji razreda i odjeljenja osnovnih i srednjih škola sa preko 20 učenika, te o poduzetim mjerama na nivou škola za provođenje epidemioloških mjera u istim, a prvenstveno u smislu održavanja socijalne distance. Također je zatraženo da Pedagoški zavod TK kontinuirano radi analizu prokuženosti i procijepljenosti nastavnog i nenastavnog osoblja u svim obrazovnim ustanovama i rezultate istu učini javno dostupnim.

U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom i predefinisanim kriterijima Krizni štab Ministarstva zdravstva smatra da nastava na Univerzitetu u Tuzli može započeti po redovnom planu i programu, uz striktno poštivanje važećih naredbi i preporuka nadležnih organa i institucija. Navedeno uključuje konkretno lociranje obrazovnih ustanova gdje provođenje važećih mjera nije moguće i iznalaženje mogućnosti za njihovo strikno provođenje.

Od Univerziteta u Tuzli je zatraženo da sa početkom nastave uradi analizu prokuženosti i procijepljenosti studenata Univerziteta u Tuzli. Navedena analiza treba da sadrži brojčane i procentualne podatke o ukupnom broju studenata, broj studenata koji su preboljeli COVID-19, broj vakcinisanih osoba sa obje doze i sa jednom dozom.

Traži se od domova zdravlja da, u skladu sa mogućnostima, realiziraju vakcinaciju u samim obrazovnim ustanovama, na način koji je racionalan u datim uslovima, spram mogućnosti samih zdravstvenih ustanova i zainteresiranosti uposlenika tj. uposlenika i studenata kada su u pitanju visokoškolske ustanove, te da saradnja bude ostvarena na način koji je optimalan za realizaciju kako je to urađeno sa privrednim subjektima.

Također, od domova zdravlja je zatraženo da se prilikom upućivanja pacijenata na Kliniku na infektivne bolesti JZU UKC Tuzla pridržavaju kriterija za upućivanje kako bi se smanjilo opterećenje na prijemnu ambulantu Klinike za infektivne bolesti.

Traži se od Zavoda za javno zdravstvo TK da u redovne izvještaje uključi i procjenu spram dokumenta Zavoda za javno zdravstvo F BiH „Javnozdravstveni kriteriji za prilagođavanje javnozdravstvenih i društvenih mjera u kontekstu COVID-19″.

Odobrava se JZU UKC Tuzla, kao jedinoj zdravstvenoj ustanovi koja se bavi bolničkim liječenjem oboljelih od COVID-19, poduzimanje svih potrebnih koraka koji su posljedica povećanih potreba za bolničkim liječenjem oboljelih od COVID-19, kada je u pitanju prostorna i organizacijska šema unutar same ustanove, uz obavezno informiranje Kriznog štaba. Navedeno može uključivati i redukciju tzv. elektivnog operativnog programa i druge slične korake ukoliko se za isto ukaže potreba zbog neophodnosti izuzimanja kadra za rad i funkcionisanje tzv. COVID odjeljenja.

Od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK i od Ministarstva unutrašnjih poslova TK traži se pojačan nadzor nad provođenjem higijensko- epidemioloških mjera.

Obzirom da su, prema podacima JZU UKC Tuzla, preko 90% trenutno hospitaliziranih nevakcinisane osobe, Krizni štab Ministarstva zdravstva apeluje na sve građane da se vakcinišu. Ovo se naročito odnosi na uposlenike javnih službi i institucija, uposlene u obrazovanju, zdravstvu i drugim javnim servisima koji obzirom na stalan kontakt sa građanima predstavljaju rizik i za ukupnu populaciju. Istovremeno, upozoravamo da vakcinacijom ne prestaje obaveza sprovođenja preporučenih zaštitnih mjera (socijalna distanca, korištenje zaštitnih maski).

Novi program povećanja energijske efikasnosti stambenog sektora
Vlada je danas dala podršku realizaciji projekta kantonalni „Zeleni plan”, a u skladu sa Sporazumom zaključenim između Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša i UNDP-a. Na osnovu Sporazuma UNDP je pripremio Operativni priručnik za finansijski mehanizam/model sufinansiranja mjera povećanja energijske efikasnosti stambenog sektora Tuzlanskog Kantona. Radi se o finansijskom mehanizmu sufinansiranja mjera povećanja energijske efikasnosti stambenog sektora. Cilj je smanjenje troškova za energiju optimiziranjem potrošnje energije, čime se osigurava otplata investicije implementacije mjera energijske efikasnosti kroz ostvarene uštede, ali i povećan komfor boravka u stambenom objektu, kao i smanjenje zagađenja na mikro-lokalitetu. Cilj predmetnog finansijskog mehanizma/Modela jeste da se stanovništvu TK pruži podrška sufinansiranjem mjera povećanja energijske efikasnosti predodređenih energijskih karakteristika energijski efikasnih materijala, opreme i tehnologija (sa većim energijskim karakteristikama), što će rezultirati većim uštedama energije, troškovima za energiju te i boljoj zaštiti okoliša. Sporazumom je predviđeno sufinansiranje Projekta sa oko 250.000,00 USD koje će obezbijediti UNDP i 370.000,00 USD što će osigurati Kantonalna vlada i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice.

U vezi sa naprijed navedenim Vlada je danas odobrila unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u iznosu od 452.000,00 KM, čime je osigurala sredstva za realizaciju planiranog programa.

Otklanjanje nedostataka u postojećem Zakonu o inspekcijama
Vlada je danas utvrdila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona. Razlog za izmjene postojeće zakonske regulative su višestruke. Između ostalog, zbog specifičnosti poslova veterinarske inspekcije, neophodno je da se u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, formira poseban inspektorat za veterinarstvo, te da se uredi njegova struktura. Osim toga, u navedenom periodu ukazala se potreba za izmjenama Zakona, a u cilju olakšanja rada kantonalnih inspektora na terenu, preciziranja pojedinih odredbi Zakona i popunjavanja pravnih praznina.

Raspoloživost krvi i lijekova od krvi je i dalje nije na zadovoljavajućem nivou
Danas je Vlada prihvatila Informaciju o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2020. godinu. Uzevši u obzir sve oblike davalaštva krvi, u toku 2020. godine, volju za davanje krvi iskazalo je 12.195 osoba. Od tog broja njih 2.196 nisu ispunili kriterije za davanje krvi, tako da je krv dalo 9.999 osoba. Imajući u vidu navedeno može se reći da je raspoloživost krvi i lijekova od krvi je i dalje na nezadovoljavajućem nivou. Broj davaoca krvi kroz planski organizirane aktivnosti ne prati porast potreba za lijekovima proizvedenim iz ljudske krvi. Nedovoljno uključivanje stanovništva u planski organizirane akcije dovodi do povećane potrebe za tzv. ciljano-porodičnim davanjem krvi, kao i samoinicijativnim prijavljivanjem građana nakon javnih poziva. Ciljano- porodično davalaštvo otežava blagovremenu i adekvatnu pripremu i upotrebu krvi i lijekova od krvi, pogotovo u hitnim situacijama.

Indikativan je podatak da veliki broj dobrovoljnih davalaca krvi iz privrednih društava ne daje krv iz razloga nerazumijevanja poslodavca za izostanak sa posla u vrijeme dana davanja krvi.

Također, ni obrazovne ustanove koje bi trebalo da su veliki rezervoar davalaštva krvi ne sudjeluju u zadovoljavajućem broju u pogledu obezbjeđenja krvi za liječenje građana Tuzlanskog kantona. Mali broj tzv. „privilegija” koje imaju dobrovoljni davaoci krvi, a koje treba u umjerenim količinama biti obezbijeđeno od strane sistema vjerovatno je sa svoje strane dovelo do tzv. depresije u dobrovoljnom davalaštvu krvi. Realizacija planiranih akcija u što većem procentu se nameće kao imperativ, da bi se postigla konstantnost količine raspoloživih jedinica krvi, navodi se u Informaciji. U narednom periodu morat će se primjenjivati model kombiniranog, dobrovoljnog, planski organiziranog i ciljanog – porodičnog davalaštva krvi kako bi se pacijentima omogućilo potrebno transfuzijsko liječenje, jedan je od današnjih zaključaka.

Ostale odluke
Vlada je današnjim zaključkom zadužila Ministarstvo finansija da pokrene proceduru izrade Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu i Izmjena i dopuna Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u cilju usklađivanja prihoda i primitaka sa ostvarenim prihodima za period 01.01.-31.08.2021.godine, te procjenom do kraja 2021. godine, kao i usklađivanje rashoda i izdataka sa procijenjenim prihodima. Također, Zaključkom su Ministarstvu date i instrukcije u kojem smjeru da pristupi izradi rebalansa.

Također, Vlada je danas dala i saglasnost na tekst Ugovora o dodjeli potpore iz budžeta FBiH. Radi se o pomoći Tuzlanskom kantonu u iznosu od 38.928.152,00 KM.

Vlada je danas i dopunila Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2021.godinu, čime je osigurano 300.009,00 KM za potrebe nabavke specijalističke opreme za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova TK. U skladu sa Programom Vlada je danas i odobrila 150.000,00 KM JU Muzej istočne Bosne Tuzla na ime građevinskih radova na započetoj rekonstrukciji dijela zgrade. Također, odobreno je i 8.500,00 KM Kantonalnoj upravi civilne zaštite na ime nabavke računarske opreme, kancelarijskog namještaja i računarskih licenci, kao i 3.300,00 KM Uredu premijera na ime nabavke opreme.

Vlada je danas odobrila usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. U svrhu projekta „Arheološka istraživanja lokaliteta Gradina u Tuzli”, za Muzej istočne Bosne Tuzla, 15.825,00 KM je donirao Grad Tuzla – Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu.

S ciljem osiguranja sredstava za subvencioniranje prijevoza učenika Vlada je danas odobrila unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u iznosu od 26.160,00 KM. S obzirom da novoizgrađeni školski objekat JU OŠ „Banovići Selo” Banovići još nije u funkciji, nastava za učenike od I do IV razreda se organizuje u Područnoj školi Pribitkovići, dok se nastava za učenike od V do IX razreda organizuje u objektu JU OŠ „Treštenica” Banovići. Današnjom internom preraspodjelom rashoda osigurana su sredstva za cjelokupne troškove prijevoza učenika.

Na danas održanoj sjednici utvrđen je koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec septembar 2021. godine u iznosu 1,00. Podsjećamo, novčana egzistencijalna naknada je mjesečna novčana naknada nezaposlenim demobilisanim braniocima koja se dodjeljuje pod uslovima i na način propisan Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica. Također je utvrđeno da osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade ostane nepromijenjena i da i u periodu jul – septembar iznosi 4.00 KM.

Vlada je danas imenovala Komisiju sa zadatkom da, shodno utvrđenim, uslovima i kriterijima, te postupku za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice „Pomoć vjerskim zajednicama” za 2021. godinu, sačine prijedlog Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Pomoć vjerskim zajednicama.

Vlada je danas dala saglasnost na tekst Protokola o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih a neuplaćenih koncesionih naknada. Ovim protokolom omogućit će se da Rudnik mrkog uglja „Đurđevik” d.o.o. Đurđevik kao koncesionar i dužnik reprogramira obračunate, a neuplaćene koncesione naknade za mrki ugalj sa 31.05.2021. godine u iznosu od 613.875,30 KM na period od 12 mjeseci.

Danas je Vlada dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa radi popunjavanja pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh” Banovići.

Vlada je danas dala saglasnosti Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika, stručnog saradnika za upravni postupak, Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika stručnog saradnika za pravne poslove, Ministarstvu zdravstva za prijem namještenika, višeg referenta – tehničkog sekretara na neodređeno vrijeme, te Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona za prijem višeg referenta, tehničkog sekretara na neodređeno vrijeme. Također, saglasnost je data i Javnoj ustanovi Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić” Tuzla za prijem jednog bibliotekara – informatora u Opštoj čitaonici u Službi za rad s korisnicima bibliotečkih usluga i promotivne aktivnosti i jedne spremačice u radni odnos na određeno vrijeme na period do 6 mjeseci.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, dala prethodnu saglasnost za prijevremeno razrješenje direktora Javne ustanove „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona” i prethodnu saglasnost za imenovanje vršioca dužnosti direktora Javne ustanove „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona”. Data je i saglasnost za imenovanje Zlatka Ledića na poziciju direktora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona.

Također, Vlada je danas donijela Rješenje o prijemu i postavljenju Zdenke Marijanović na poziciju sekretara Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa. Postavljeni državni službenik preuzima dužnost Sekretara Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa polaganjem zakletve vjernosti pred premijerom Kantona. Vlada je danas dala saglasnost Upravnom odboru Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla za razrješenje trenutnog direktora Javne ustanove, te za imenovanje vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla. Saglasnosti su date i na odluke Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Tuzla o razrješenju trenutnog vršioca dužnosti direktora i imenovanju novih vršioca dužnosti direktora i vršilaca dužnosti izvršnih direktora ovog javnog preduzeća.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: