Vlada TK: „Niti jedan pojedinac, interesna grupa, niti područje ne mogu biti iznad zakona i države“

Vlada je danas donijela zaključak kojim se prihvata Informacija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i na osnovu nje poduzela aktivnosti iz nadležnosti Kantonalne vlade, s ciljem osiguranja uslova za nesmetano održavanje desete vanredne sjednice Skupštine privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići, koja će se održati u ponedjeljak, 21. oktobra 2019. godine u Banovićima, u prostorijama Radničkog doma, sa početkom u 12.00 sati. S tim u vezi Vlada je zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Upravu policije Tuzlanskog kantona da poduzmu sve zakonom propisane mjere i aktivnosti, kako bi se omogućio nesmetan rad i održavanje sjednice Skupštine privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići, uključujući i angažman policijskih službenika, kojim će se osigurati da na sjednici Skupštine Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići prisustvuju samo ovlaštene osobe, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
„Niti jedan pojedinac, interesna grupa ili dio teritorije ne mogu biti iznad zakona i države ili izvan ustavno – pravnog poretka Kantona, Federacije ili države Bosne i Hercegovine“, rekao je ministar unutrašnjih poslova Sulejman Brkić.

Po prvi puta defektolozi i u srednjim školama
Vlada je danas prihvatila tekst Aneksa Sporazuma o međusobnoj saradnji u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH, čime se omogućava zapošljavanje 12 defektologa različitog profila u 12 redovnih srednjih škola na 40% radnog vremena u periodu 1.10.2019. godine do 31.12.2019. godine, te od 1.2.2020. godine do 31.5.2020.godine, a u cilju podrške učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama u redovnim srednjim školama.
Za realizaciju ovog programa bit će potrebno za sedam mjeseci za 12 defektologa, anagažovanih na 40% radnog vremena, osigurati ukupna sredstva u iznosu od 65.814,00 KM. Od ovog iznosa Federalni zavod za zapošljavanje će, putem Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, uplatiti 50.400,00 KM, a nedostajuća sredstva za realizaciju Programa finansirat će se iz Budžeta Tuzlanskog kantona u iznosu od 15.414,00 KM, odnosno u 2019.godini 6.606,00 KM, a u 2020.godini 8.808,00 KM.
Radi se o realizaciji sporazuma Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo, Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona kojim je uspostavljena uzajamna saradnja radi efikasnog realiziranja Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u srednjem obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH.

Inicijativa za novu dionicu magistralnog puta Šićki brod – Kladanj
Vlada je danas podržala Inicijativu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK, za izgradnju dionice magistralnog puta M-18 Šićki Brod – Kladanj, te je uputila Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje razmatranje i odlučivanje. Ovim dokumentom inicira se izgradnja nove dionice pomenutog magistralnog puta, obzirom da trenutna dionica, kao i prostor kroz koji ona prolazi, ne pružaju mogućnosti da se sanacijom i rekonstrukcijom postojeće dionice postigne potreban efekat. Naime, elementi postojeće trase su takvi da onemogućavaju značajno unaprjeđenje i poboljšanje njenog stanja, a sve u cilju povećanja stepena sigurnosti saobraćaja, povećanje protoka saobraćaja, smanjenje gustine saobraćaja i eliminisanje uskih grla.
Ovom inicijativom navode se i brojni drugi podaci i činjenice koje govore u prilog neophodnosti povećanja prohodnosti i stepena sigurnosti na ovoj dionici magistranog puta M-18.

Kvalitetnije podrške i podsticaji u poljoprivrednoj proizvodnji
Vlada je danas na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, izmijenila Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini. Obzirom da je uočeno je da je na području svih općina došlo do smanjenja poljoprivredne proizvodnje, posebno u oblasti voćarstva, kao i izvoza voća, Vlada je, a kako bi poljoprivrednim proizvođačima dat poticaj za veći angažman u proizvodnji voća, te kako bi se ublažile posljedice klimatskih promjena koje sve više utiču na prinose u oblasti voćarstva, izmjenom i dopunom Programa povećala iznos novčane podrške po jedinici mjere za proizvodnju voća, sa 0,07 KM/kg na 0,10 KM/kg. U cilju povećanja otkupne cijene voća za preradu na području Tuzlanskog kantona, te stvaranja uvjeta za proširenje prerađivačkih kapaciteta povećan je iznos novčane podrške za otkup voća sa 20 KM/ t na 30 KM/t, čime je povećan i ukupan iznos planirane novčane podrške. Također, je povećan i iznos novčane podrške za otkup voća za dalju prodaju i izvoz sa dosadašnjih 20 KM/t na 30 KM/t. Kod novčane podrške za podizanje nasada krošnjastog voća, pored nasada jabuke, kruške i šljive, dodan je i nasad višnje, s obzirom da se veliki broj poljoprivrednih proizvođača odlučuje za podizanje nasada višnje.
S obzirom da je evidentan porast nasada jagode, kao i potrebu za obnavljanjem starijih nasada izmjenom i dopunom Programa je uvrštena i proizvodnja sadnica jagode. Novčana podrška za proizvodnju sadnica jagode iznosi 0,02 KM po komadu. Pored navedenog, cilj uvrštavanja novčane podrške za proizvodnju sadnica jagode je i postizanje niže cijene sadnice.

Podrška realizaciji medijskih projekata
Vlada je danas utvrdila kriterije, uslove i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke Mediji. U skladu sa Budžetom Tuzlanskog kantona za 2019. godinu i Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za podršku medijima u realizaciji medijskih projekata planirana su sredstva ukupnom iznosu od 80.000,00 KM od čega 62.000,00 KM za medije u privatnom sektoru (privatna preduzeća i poduzetnici) i 18.000,00 KM za neprofitne organizacije koje u okviru svoje djelatnosti obavljaju i poslove javnog informisanja. Osim općih kriterija predviđeno je da programski projekti treba da obrađuju najmanje jednu od slijedećih aktivnosti: afirmacija poduzetništva, afirmacija obrtništva, umjetničkih i starih zanata, razvoj i unapređenje poljoprivrede, afirmacija i unapređenje turizma, privredni razvoj, racionalno korištenje energije, racionalno korištenje prirodnih i mineralnih resursa, afirmacija korištenja obnovljivih izvora energije, zaštitu i očuvanje okolice sa akcentom na zaštitu većih vodotoka i akumulacije Modrac, razvoj obrazovanja, te afirmaciju upisa učenika i studenata u tehničke škole, odnosno fakultete, djecu i mlade ili su namijenjeni djeci i mladima, zaštitu i unapređenje kulture, afirmacija moralnih vrijednosti, zaštitu ljudskog zdravlja, zaštitu i unapređenje civilnog društva.

Ostale odluke
Vlada je danas donijela Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Pomoć vjerskim zajednicama za 2019. godinu. Ovim programom planirani iznos od ukupno 180.000,00 KM se raspoređuje vjerskim zajednicama i koristit će se za programske aktivnosti vjerskih zajednica, za izgradnju, za sanaciju i rekonstrukciju vjerskih objekata i drugo. Islamskoj zajednici-Muftijstvo Tuzlansko odobreno je 80.000,00 KM, a Katoličkoj crkvi za Franjevački samostan „Sv. Petra i Pavla“ Tuzla i za župe na području Tuzlanskog kantona i za Srpsku pravoslavnu crkvu-Crkvena Opština Tuzla odobreno je po 50.000,00 KM.
Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o dodjeli jednokratne novčane pomoći Gradu Tuzla, u iznosu od 35.000,00 KM, za otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem prirodne nesreće izazvane poplavama iz 2019.godine. Također, Vlada je prihvatila Zahtjev za dodjelu sredstava Federacije za otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem prirodne nesreće uslijed spomenutih poplava. Ovaj Zahtjev će biti upućen Vladi Federacije BiH i Federalnom štabu civilne zaštite.
Zbog interne preraspodjele i bolje iskorištenosti sredstava Vlada je danas izmijenila Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2019. godini. Ovim izmjenama iznos sredstava je umanjen na onim pozicijama gdje je zabilježen pad broja aplikanata i korisnika sredstava, a povećan na onim pozicijama za koje je evidentiran pojačan interes korisnika boračko – invalidske zaštite.
Također, Vlada je danas izmijenila Odluku o utvrđivanju učešća Ministarstva za boračka pitanja u nabavci ortotsko-protetskih pomagala i drugih pomagala za ratne vojne invalide Tuzlanskog kantona. Ovim izmjenama učešće Ministarstva za boračka pitanja u nabavci invalidskih kolica je povećano sa 5.000,00 KM, na iznos do 6.500,00 KM.
Vlada je danas, u cilju osiguranja neophodnih finansijskih sredstava za nabavku potrebnih roba i usluga u pravosudnim institucijama, kao i preciznije formulacije planirane investicije izmijenila i dopunila Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“.
Vlada Tuzlanskog kantona danas nije prihvatila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar-juni 2019. godine. Također, Vlada je danas odbila da prihvati i Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period 01.01. – 30.06.2019.godine.
Vlada je na danas održanoj sjednici odobrila usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. U svrhu realizacije projekta „23. Tuzlanski pozorišni dani 2018“, za JU Narodno pozorište Tuzla 2.000,00 KM je dodijelilo JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo.
Vlada je danas donijela odluku kojom je odobrila 6.357,39 KM na ime OeKB marže, kreditora UniCredit Bank Austrija AG, u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić.
Vlada je danas donijela odluku kojom se odobrava prijenos prava vlasništva putničkog motornog vozila marke Ford Fiesta sa Ministarstva finansija na JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla.
Na današnjoj sjednici Vlada je donijela i odluke o visini osnovice za obračun plaća za august 2019. godine i naknadi za ishranu zaposlenih u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave u Tuzlanskom kantonu. Osnovica je nepromijenjena i iznosi 404 KM, a naknada za ishranu 9 KM po izrađenom danu, izuzev za pripadnike Jedinice za podršku MUP-a Tuzlanskog kantona i Policijskih službenika jedinice policije za sprečavanje narušavanja javnog reda i mira, za koje je navedena naknada utvrđena posebnom odlukom.
Vlada je danas donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Poljoprivrednog zavoda.
Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona za prijem državnih službenika pomoćnika ministra za kulturu i stručnog savjetnika za mlade.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala predsjednike i članove školskih odbora JU OŠ „Novi Grad“ Tuzla i JU OŠ „Tinja“ Tinja Srebrenik, te dala prethodnu saglasnost za imenovanje vršioca dužnosti direktora JU Arhiv Tuzlanskog kantona.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: