Vlada TK nastoji izmjenama zakona osigurati povoljniji poslovni ambijent

Kako bi obezbijedili stimulativan poslovni ambijent za razvoj privatnog sektora Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila prijedlog izmjena Zakona o sudskim taksama i Zakona o kantonalnim administrativnim taksama i Tarifi kantonalnih administrativnih taksi.

Predloženim izmjenama, predlaže se smanjenje iznosa pojedinih sudskih taksi koje se odnose na plaćanje taksi pri upisu osnivanja privrednog društva, dijelova privrednog društva, te prava vršenja vanjskotrgovinskog prometa. Također, izmjenama Zakona o kantonalnim administrativnim taksama i Tarifi kantonalnih administrativnih taksi predloženo je smanjenje pojedinih administrativnih taksi koje se odnose na takse iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okolice, takse iz oblasti industrije, energetike i rudarstva i takse iz oblasti pljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Stupanjem na snagu današnjih prijedloga zakona Tuzlanski kanton bit će, s aspekta visine tarifa kantonalnih administrativnih taksi, najpovoljniji kanton za razvoj privrednih društava. Prijedlog izmjena ovih zakona potvrda je nedvosmislenog opredjeljenja Vlade Tuzlanskog kantona za unapređenje poslovnog ambijenta i rasterećenje privrede, a predlaganjem ovog zakona prvenstveno se želi omogućiti jeftinija registracija privrednih subjekata i jeftinije ostvarivanje pojedinih prava privrednih subjekata iz nadležnosti Tuzlanskog kantona. Posebno se mogu istaknuti značajno smanjenje iznosa sudske takse za tužbu i presudu u sporovima iz zdravstvenog, mirovinskog i invalidskog osiguranja, dječjeg dodatka, starateljstva, usvojenja i socijalne pomoći sa aspekta obveznika uplate koja je više socijalna mjera.

Izmjene Zakona o osnivanju JU Odgojni centar TK

Zbog neopravdanosti daljeg postojanja Nadzornog odbora JU Odgojni centar TK, te potrebi korigovanja teksta Zakona u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, na današnjoj redovnoj sjednici Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o osnivanju JU Odgojni centar TK. Naime, Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, je propisano da nadzor nad izvršenjem i kontrolu izvršenja odgojne mjere upućivanja maloljetnika u odgojni centar, vrši sudija koji je izrekao odgojnu mjeru. Ujedno, neposredni nadzor i kontrolu izvršenja odgojnih mjera vrši sudija ili tužilac najmanje jednom godišnje, a identična norma je propisana i Zakonom o osnivanju JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona. Takođe, propisano je i da nadzor nad provedbom odredaba tog zakona vrši Ministarstvo pravosuđa i uprave TK. Osim toga, Odgojni centar kao javna ustanova se nalazi u budžetskom sistemu kao potrošačka jedinica Tuzlanskog kantona, te je samim tim kontrola poslovanja Odgojnog centra podložna kontroli interne revizije Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona, u skladu sa Zakonom o internoj reviziji. Imajući u vidu Ministarstvo pravosuđa i uprave je smatralo neopravdanim dalje postojanje Nadzornog odbora u Odgojnom centru.

Izmjene Zakona o koncesijama

Vlada je danas utvrdila i prijedlog izmjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama TK. Razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, jeste usklađivanje važećeg Zakona o koncesijama sa Zakonom o javno – privatnom partnerstvu Tuzlanskog kantona. Naime, Zakona o javno – privatnom partnerstvu propisano je, da u svrhu realizacije ugovora o javno – privatnom partnerstvu, javni partner može privatnom partneru dodijeliti koncesiju, zbog čega se ukazala potreba za izmjenama i dopunama važećeg Zakona o koncesijama. Izmjenama i dopunama je predviđen poseban oblik koncesije koja se dodjeljuje privatnom partneru u skladu sa kantonalnim propisima kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo (JPP). Definisan je novi oblik dodjele koncesije, a odnosi se na dodjelu koncesije za provođenje ugovora o JPP-u, obzirom da važećim Zakonom nije definisan ovaj način dodjele koncesije, te su i definisani uslovi i postupak dodjele koncesije za provođenje ugovora o JPP-u.

Otklanjanje nedostataka u primjeni Zakona o državnoj službi TK

Nakon što je u maju 2017. godine počela primjena Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, uočeni su određeni nedostaci prilikom primjene pojedinih njegovih odredaba, te su od strane Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona pozvani svi organi i institucije na koje se odnosi Zakon o državnoj službi, da dostave svoje primjedbe i sugestije za eventualne izmjene tog zakona. Nakon što su razmotreni dostavljeni prijedlozi za izmjene pojedinih odredaba Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, Ministarstvo je pripremilo prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu.

Tuzlanski kanton i dalje lider u FBiH u oblasti obrta

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Informaciju o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona za 2017. godinu sa pravcima razvoja. Prema podacima iz Informacije u Tuzlanskom kantonu je registrovano oko ¼ od ukupnog broja obrta u FBiH. Po brojnosti obrta na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini prednjači grad Tuzla (3.492 obrta), zatim općine Lukavac (1.298), Gračanica (1.235), Gradačac (1.232), i Živinice (1.138). Značajan rast broja obrta zabilježen je u općinama Gračanica, Kalesija, Gradačac, Sapna i Banovići. Također, treba napomenuti da su, na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini, zabilježene 532 prijave obrta, 359 trajnih odjava obrta i 54 privremenih odjava obrta. Najbrojnije prijave obrta na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini su iz oblasti poljoprivrede (108), starih i tradicionalnih zanata (50), frizersko-kozmetičkih salona (42), taxi prevoznika (40) te autoprevoznika (34).
Analizirajući poticajnu politiku, u okviru Javnog konkursa za odabir korisnika grant sredstava „Tekućih transfera” za 2017. godinu Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za 54 korisnika sa područja Tuzlanskog kantona odobreno je ukupno 717.315,87 KM, što je 14,90% od ukupnog iznosa odobrenih sredstava federalnog ministarstva. U okviru Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava sa budžetske pozicije „Podrška razvoju Kantona” za 2017. godinu resorno kantonalno ministarstvo je podržalo ukupno 25 korisnika sa područja Tuzlanskog kantona u iznosu od 29.296,29 KM od čega 16 obrtnika u ukupnom iznosu od 15.930,60 KM. Smjernice za aktivnosti koje je potrebno realizirati u 2018. godini kako bi se doprinijelo unapređenju stanja obrta na području Tuzlanskog kantona između ostalog obuhvataju nastavak rada na informatičkom uvezivanju nadležnih subjekata za oblast obrta i kreiranja jedinstvenog i ažurnog registra obrtnika na području Federacije BiH. Također, novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima Federacije BiH bi trebao donijeti unapređenju regulatornog okvira za poslovanje obrtnika, prije svega ubrzanje procesa registracije obrtnika i osoba koje obavljaju srodnu djelatnost, a u Informaciji su navedene i druge smjernice čija bi implementacija dovela do još boljeg stanja u oblasti obrta u Tuzlanskom kantonu.

Ostale odluke

Vlada je danas prihvatila tekst mišljenja na odobrena kreditna sredstva Sparkasse Bank d.d. Sarajevo iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, za novih osam privrednih subjekata koji su od posljednjeg mišljenja iz kreditnog portfelja povukli novih 3.260.000,00 KM. Do sada je Vlada dala saglasnost za 42 zahtjeva u ukupnom iznosu od 14.076.000,00 KM, za koje je Banka odobrila kreditna sredstva. Zaključno sa ovim, petim po redu, mišljenjem ukupno će biti odobreno 50 zahtjeva sa plasmanom u vrijednosti 17.336.000,00 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Informaciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o stanju u privrednim društvima iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, prehrambene i drvne industrije, šumarstva i vodoprivrede na području Tuzlanskog kantona za 2017. godinu.
Realizirajući Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2018. godinu Vlada je danas donijela više odluka kojima se odobrava ukupno 79.200,00 KM Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona za potrebe nabavke računarske i druge opreme neophodne za rad računarskog sistema. Također, Vladi je odobreno 7.000,00 KM za potrebe nabavke rolo zavjesa za prozore na objektu na adresi Rudarska 65 na prostorijama koje koriste Ured premijera, Ured Vlade i Ured za zakonodavstvo.
Vlada je danas donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu sa pozicije „Podrška nižim nivoima vlasti – grad i općine”. Radi se o jedan milion KM finansijske pomoći budžetima nerazvijenih jedinica lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona. Prema ovoj odluci Općini Kladanj dodijeljeno je 370.000,00 KM, Općini Sapna 330.000,00 KM, Općini Teočak 160.000,00 KM, Općini Čelić 40.000,00 KM, a 100.000,00 KM je ostalo neraspoređeno. Ova, neraspoređena sredstva, Vlada će naknadno rasporedi u skladu sa potrebama i utvrđenim kriterijima ili unutarnjom preraspodjelom u slučaju nedovoljno planiranih sredstava na drugim budžetskim pozicijama.
Vlada je danas dala i saglasnost JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla, za organizovanje i realizaciju odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog tretmana prema Selektivnom programu za rad preko ljetnog raspusta sa učenicima osobama sa autizmom u period 2.7.2018-17.8.2018. godine.
Vlada je danas prihvatila tekst Protokola o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih a neuplaćenih koncesionih naknada između Vlade Tuzlanskog kantona i JP „Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo ZD Rudnici „Kreka” d.o.o. Tuzla. Povjerilac putem ovog Protokola vrši reprogram obaveza dužnika po osnovu obračunate, a neuplaćene koncesione naknade za ugalj lignit, sa stanjem na dan 31.03.2018. godine, u ukupnom iznosu od 11.745.601,85 KM na period od 68 rata. Rudnici „Kreka” d.o.o. Tuzla, kao dužnik, će, po ovom protokolu, dug u iznosu od 11.745.601,85 KM, izmiriti u 68 mjesečnih rata.
Vlada je danas odobrila 8.000,00 KM „Nuhanović” doo, podružnica „Lukavački sajam” Lukavac na ime refundacije troškova organizacije i realizacije Međunarodnog sajma turizma i ekologije „LIST 2018″, koji je održan u Lukavcu u periodu 03. – 05. maja 2018. godine. Nevladinoj organizaciji „Radio Kameleon” – otvorena mreža ljudskih prava i demokratije Tuzla je na ime refundacije troškova organizacije i realizovanja manifestacije Prvi međunarodni „Festival savremene žene” Tuzla, koji je održan u Tuzli od 19- 22. april 2018. godine odobreno 5.000,00 KM. Također, 4.000,00 KM odobrene su Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona, za sufinansirmje programa manifestacije obilježavanja 12.juna – Dana dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona, a 2.000,00 KM Udruženju „Radničke sportske igre” Tuzla kao podrška u organizaciji i omogućavanju uslova za realizaciju IV Memorijalnog turnira „Srđan Aleksić” koji je održan 13. maja 2018. godine u JP SKPC „Mejdan” Tuzla.
Vlada je danas utvrdila prijedlog kandidata za članove Komisije ispred osnivača Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za provođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača u postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koje se mogu dati u zakup.
Na današnjoj sjednici Vlada je donijela dvije odluke o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora. Ovim odlukama pristupilo se dodjeli koncesije, u postupku po samoinicijativnoj ponudi privrednog društva „BIO POOL” doo Starić, općina Kladanj, za zahvatanje vode sa izvorišta „Pod Bratilo” u mjestu Starić, općina Kladanj, kao i dodjeli koncesije privrednom društvu „Kobens” doo Priluk – Živinice, za zahvatanje i korištenje prirodne izvorske vode Kristal iz bunara B-2 za pakovanje pitke vode radi njenog flaširanja i distribuiranja na tržište.
Vlada je danas odobrila usmjeravanje više transfera, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Radi se donacijama za realizaciju oređenih projekata u javnim ustanovama u Tuzlnaskom kantonu. Također, Vlada je danas odobrila i usmjeravane više donacija u Budžet Tuzlanskog kantona, namijenjenih realizaciji projekata u školama u Tuzlanskom kantonu.
Vlada je danas dala i saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona.
Vlada je danas prihvatila Zaključak Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice sa mjerama za poboljšanje kvaliteta zraka na području Tuzlanskog kantona, te ga uputila Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje i dalje postupanje.
Na današnjoj sjednici Vlada je imenovala radnu grupu Vlade TK-a za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2021). Zadatak Koordinacionog tijela Vlade TK je da prikuplja podatke o realizaciji planiranih aktivnosti, prati i usmjerava aktivnosti predviđene Strategijom, sarađuje sa Koordinacionim tijelom Vlade Federacije BiH za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2021), podnosi godišnji i završni izvještaj Vladi Tuzlanskog kantona i Koordinacionom tijelu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Vlada je danas dala saglasnost za prijem jednog zaposlenika u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove i radne zadatke noćnog dežurnog odgajatelja, zbog odlaska ranijeg zaposlenika u penziju. Također, Vlada je dala saglasnosti JU Univerzitet u Tuzli da na upražnjene pozicije izvrši za prijem više uposlenika u radni odnos.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić” Tuzla, kao i člana Upravnog odbora Javne ustanove Specijalna biblioteka „Behram-beg” u Tuzli.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: