Vlada TK: Milion maraka nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave

Vlada TK-a je donijela Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa pozicije „Podrška nižim nivoima vlasti – Grad i općine“. Kriteriji za raspodjelu ukupno 1 milion KM, koliko je Budžetom planirano za podršku nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave na području TK, su broj stanovnika, površina, broj naseljenih mjesta, rang razvijenosti. Za primjenu navedenih kriterija koristit će se socioekonomski pokazatelji po općinama Federacije BiH, utvrđeni od strane Federalnog zavoda za programiranje razvoja u 2016. i 2017. godini. Vlada Tuzlanskog kantona će posebnom odlukom utvrditi iznose sredstava koji će se doznačiti budžetima jedinica lokalne samouprave koje ispunjavanju kriterije utvrđene odlukom, dinamiku doznačavanja, te način izvještavanja o utrošenim sredstvima. Novčana sredstva ne mogu se raspoređivati za isplatu plaća, naknada i dodataka na plaću zaposlenih i isplatu materijalnih troškova. Javni poziv jedinicama lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona za dodjelu sredstava na ime finansijske pomoći budžetima bit će objavljen na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

U 2018. zabilježen trend rasta broja turista

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o stanju turističko – ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini. Prema Informaciji u protekloj godini zadržan je trend rasta broja turista u odnosu na 2017. godinu. U smještajnim objektima na području Tuzlanskog kantona registrirano je 54.378 turista, što je za 8,81% više u odnosu na prethodnu godinu. Značajno je povećan trend rasta broja dolazaka stranih turista, ali se i trend rasta broja domaćih turista povećava u odnosu na prethodnu godinu. U 2018. godini Tuzlanski kanton je, u odnosu na 2017. godinu, posjetilo 14,12% više stranih turista, dok broj domaćih turista bilježi rast od 5,08%. U 47 smještajnih objekata, čiji rad prati Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, posjetiocima Tuzlanskog kantona, tokom 2018. godine, na raspolaganju je bilo 1.826 ležaja raspoređenih u 984 sobe. Broj turista koji su koristili usluge smještaja na području Tuzlanskog kantona predstavlja 3,76% od ukupnog broja registriranih dolazaka u BiH, odnosno 5,10% od ukupnog broja registriranih dolazaka u FBiH. Najveći broj od ukupnog broja registriranih dolazaka evidentirano je u smještajnim objektima na području grada Tuzla, tačnije 63,20%, 10,54% dolazaka evidentirano je u Gradačcu, u Srebreniku 9,21%, Lukavcu 8,54%, Živinicama 3,09%, Gračanici 2,13%, Banovićima 1,9%, dok je 0,93% od ukupnog broja turista smještaj koristilo na području općine Kalesija, a samo 0,47% na području općine Kladanj. Najznačajniji napredak u broju turista ostvaren je na području Živinica (41,86%) što je direktna posljedica povećanja smještajnih kapaciteta na području ovog grada i pozitivnog rada Međunarodnog aerodroma Tuzla. Prosječna dužina boravka turista za područje Tuzlanskog kantona iskazana u broju dana, za 2018. godinu, iznosi 2,41 dan.

Skoro pola miliona KM za podršku povratku prognanih lica

Vlada je danas donijela Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava za „Podršku povratku prognanih lica“. Ovim Programom utvrđeni su uslovi, kriteriji i postupak raspodjele sredstava u ukupnom iznosu od 480.200,00 KM. Program raspodjele sredstava obuhvata pomoć drugim nivoima vlasti u slučaju potreba za hitnim intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrima u iznosu od 200.000,00 KM, projekte održivog povratka u iznosu od 260.200,00 KM i sufinansiranje troškova readmisije ranjivih readmisiranih osoba koje se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji u visini od 20.000,00 KM. Sredstva predviđena za „Pomoć drugim nivoima vlasti u slučaju potrebe za hitnim intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrima“ dodjeljivat će se općinama/gradu/udruženju za rješavanje problema u zonama povratka i kolektivnim naseljima gdje borave raseljene osobe. Uslovi za dodjelu sredstava su da se radi o mjesnim zajednicama/naseljima/udruženjima u kojima žive, odnosno, čiji su članovi povratnici, te da se radi o kolektivnim naseljima u kojima je potrebna intervencija na infrastrukturnim objektima i objektima kolektivnog stanovanja.

94.800,00 KM za sufinansiranje troškova električne energije raseljenim licima

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak  o sufinansiranju troškova električne energije u 2019. godini za raseljena lica smještena u kolektivnim naseljima na području Tuzlanskog kantona. Ovom Odlukom određena su izbjeglička naselja odnosno kolektivni smještaji u kojima se raseljenim licima sufinansiraju troškovi električne energije u 2019. godini u ukupnom iznosu od 94.800,00 KM. Odlukom je određen iznos od 25,00 KM sa uračunatim PDV-om koji će biti plaćen po jednom domaćinstvu u toku cijele godine. Iznos od 25,00 KM za cijelu godinu određen je u skladu sa novim tarifnim stavovima „FERK-a“ za isporuku električne energije a koji se primjenjuje počevši od 01.07.2011.godine i isti su za svih 12 mjeseci u toku kalendarske godine bez primjene „više“ ili „niže“ tarife. Sufinansiranje troškova električne energije je utvrđeno za raseljena lica u skladu odredbama Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, vodeći računa o prihodima koji se uzimaju u obzir za određivanje prava na sufinansiranje. Visina prihoda po članu domaćinstva iznosi 14% od prosječne neto plate u Tuzlanskom kantonu iz prethodne godine (prosječna neto plata u TK-a za 2018. godine 797,00 KM, od toga 14% je 111,58 KM) i predstavlja uslov za ostvarivanje ovog prava. Cenzus od 14% je uzet kao osnov za određivanje prava na sufinansiranje troškova električne energije što je dva puta veći iznos od cenzusa za ostvarivanje prava na stalnu novčanu pomoć za lice i porodice u stanju socijalne potrebe. Analizom boravka lica u ovim naseljima ustanovljeno je da značajan broj lica ima primanja po raznim osnovama. Na ovaj način će se izvršiti pravilno redefinisanje statusa ovih lica u pravcu određivanja stvarnog statusa i potreba u mjestu življenja, kao i pomoć onim licima kojima je pomoć stvarno potrebna.

655.000,00 KM za podršku oblasti tjelesne kulture i sporta

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava za oblast tjelesne kulture i sporta za 2019. godinu u iznosu od 655.000,00 KM. Sredstva sa ove budžetske pozicije dodjeljivat će se, između ostalog, dobavljačima koji će pružati ugovorene i druge posebne usluge po postupku javne nabavke koje provodi Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i to za pripremu TV emisija o sportu, izradu brošura i drugih informativnih letaka o sportu, za organizaciju stručnih skupova, okruglih stolova, edukacija i drugih događaja vezanih za sport na području Tuzlanskog kantona kao i za nabavku i održavanje softvera kojim se uspostavlja baza podataka svih registrovanih pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na području TK. Također, omogućeno je finansiranje vrhunskim, kvalitetnim i perspektivnim sportistima za dodjelu sportskih stipendija i nagrada, putem javnog poziva, sportskim organizacijama za sufinansiranje i ostvarivanje javnog interesa TK u oblasti tjelesne kulture i sporta koji se odnosi se na cjelokupni sistem sporta TK, a programi/projekti koji će se putem javnog poziva sufinansirati odnose se na blasti vrhunskog, kvalitetnog  i sporta lica sa invaliditetom, za tjelesne aktivnosti i sportske igre koje okupljaju veliki broj djece i omladine, s ciljem pravilnog razvoja i unaprjeđivanja zdravlja, te za finansiranje nabavke neophodnih sportskih rekvizita, sportske opreme za razvoj školskog sporta i pripremu školskih ekipa za nastup na sportskim takmičenjima i studentske omladine Tuzlanskog kantona. Sredstva su namijenjena i za sportski odgoj i obrazovanje,zdravstvenu zaštitu sportista i organizaciju sportskih manifestacija.

330.000,00 KM za Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima

Vlada TK je danas dala i saglasnost na Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima“ za 2019. godinu. Prema  Programu sredstva sa ove potrošačke jedinice u iznosu od 330.000,00 KM Ministarstvo privrede dodijelit će privrednim društvima iz oblasti rudarstva, hemijske industrije, metaloprerađivačke, elektroindustrije, industrije građevinskih materijala, građevinarstva, industrije gume i plastike, obuće i tekstila. Planirana su sredstva u iznosu 140.000,00 KM za pomoć privrednim društvima koja nisu u mogućnosti za svoje radnike da osiguraju pristup pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kao i radnicima koji ovo pravo ne mogu ostvariti preko JU Služba za zapošljavanje TK, prvenstveno za zdravstveno osiguranje 6 radnika privrednog društva „Koksno Hemijskog Kombinata“ d.d. Lukavac. Također je predviđeno sufinansiranje troškova kod realizacije Programa mjera za socijalno zbrinjavanje radnika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restruktuiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla. Uslovi, kriteriji, i postupak dodjele sredstava utvrđuju se posebnim pravilnikom kojeg donosi Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona uz saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona.

Plan upisa učenika u srednje škole u Tuzlanskom kantonu

Vlada je danas dala saglasnost na Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2019./2020. godinu. Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2019./2020. godinu omogućava upis 6.041 učenika u 32 srednje škole Tuzlanskog kantona i Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju. Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2019./2020. godinu omogućava upis 1025 učenika u gimnazije, 2700 učenika u tehničke, 2074 učenika u stručne, 75 učenika u umjetničke, 100 učenika u vjerske škole i 16 učenika u specijalne škole na području našeg kantona. Ovakav Plan upisa učenika, koji predviđa 1.900 mjesta više u srednjim školama u odnosu na broj učenika koji završavaju osnovne škole, omogućit će svim učenicima, koji završavaju osnovno obrazovanje, a njih je u ovoj školskoj godini na području Tuzlanskog kantona 4.141 da nastave obrazovanje u nekoj od srednjih škola Tuzlanskog kantona, u skladu sa postignutim uspjehom u osnovnoj školi, ličnim interesima i sposobnostima, kao i mogućnostima škola. Na kraju treba naglasiti i da ove školske godine deveti razred osnovne škole završava 98 učenika manje nego prethodne školske 2017/2018. godine.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas više izvještaja o radu i poslovanju javnih ustanova i preduzeća za 2018. godinu. Prihvaćen je Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Veterinarski zavod” Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, Izvještaj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji Programa utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2018. godinu,  te periodični Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar- mart 2019. godinu.

Vlada je dala saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o dodjeli jednokratne novčane pomoći u iznosu od 30.000,00 KM Općini Banovići, za hitne intervencije radi poduzimanja hitnih mjera na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih prirodnom nesrećom, poplavom, koja se dogodila sredinom maja 2019. godine.

Vlada je danas donijela Program o utrošku namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila za 2019. godinu. Programom se utvrđuje visina i način raspodjele sredstava prikupljenih od naknada za tehnički pregled na području TK za 2019. godinu kao i za povećanje ukupne bezbjednosti saobraćaja. Od ukupno prikupljenih sredstava Budžetom je planirano u 2019. godini utrošiti 67.700,00 KM. Od ovog iznosa 5.000 KM se odnosi na Ugovorene i druge posebne usluge, 35.000,00 KM za tekuće transfere neprofitnim organizacijama, 18.500,00 KM za nabavku opreme, te 9.200,00 KM za nabavku stalnih sredstava u obliku prava. Sredstva namijenjena neprofitnim organizacijama će se raspoređivati u skladu sa kriterijima koje će donijeti Vlada na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, po postupku javnog oglašavanja. Na osnovu donesenih kriterija, Ministarstvo će donijeti odluke o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima sa utvrđenim iznosima i namjenom.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Akcioni plan energijske efikasnosti javnih objekata na području Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Ovim Akcionim planom se, u skladu sa Studijom energijske efikasnosti javnih objekata Tuzlanskog kantona, utvrđuju javni objekti sa područja Tuzlanskog kantona za koje će biti finansirane mjere energijske efikasnosti iz namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2019. godinu, način finansiranja i druga pitanja od značaja za primjenu mjera energijske efikasnosti. Prema akcionom planu više od polovine  objekata je obrazovnog karaktera, a ukupna vrijednost radova i investicija je 2.017.000,00 KM. Sredstva za realiziranje ovog Akcionog plana će se osigurati iz namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2019. godinu, u skladu sa Programom raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2019. godinu.

Vlada je danas donijela i Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Za realizaciju kapitalnih projekata ukupno je planirano 2.062.320,00 KM. Od ovog iznosa 1.336.937,00 KM se odnosi na projekte u četrdesetjednom školskom objektu i obrazovnoj instituciji, 395.000,00 KM na investicije u objektima pravosudnih institucija, 60.000,00 KM za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, dok se preostali iznos odnosi na nabavku opreme i druge manje investicijske projekte u ostalim kantonalnim institucijama.

Vlada je danas donijela i Odluku o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2019. godinu.

Vlada je donijela dvije odluke kojim se odobravaju unutrašnje preraspodjele rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, izmedu budžetskih korisnika, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2019. godinu.

Vlada je donijela Odluku o preknjižavanju ostvarenih vlastitih prihoda Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije u periodu januar – mart 2019. godine. Također, Vlada je donijela Odluku o otpisu potraživanja Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Naime, revizija koja je vršila kontrolu u ovom Ministarstvu tokom mjeseca januara 2019.godine sugerisala je potrebu otpisa sumnjivih i spornih potraživanja, obzirom da se ova potraživanja više od 10 godina knjiže i terete bespotrebno bruto bilanse, a uz to su se stekli i zakonski uslovi za njihov otpis.

Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na Odluku Senata o prijedlogu broja studenata za upis u prvu godinu studija na Odjeljenju Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Tuzli. Na osnovu Odluke Senata ove visokoškolske ustanove, za akademsku 2019/20. godinu, planiran je upis za 30 redovnih i 50 studenata na daljinu za studijski program „Inženjerska informatika“, te 30 redovnih studenata i 50 studenata na daljinu za studijski program „Poslovna informatika“.

Vlada TK donijela je Odluku kojom u svrhu finaliziranja projektne dokumentacije za Projekat „Obezbjeđenje uslova za izvođenje nastave u JU Osnovna muzička škola Tuzla i JU Srednja muzička škola „Čestmir Mirko Dušek“ u Tuzli”, a u cilju ostvarivanja prava na sufinansiranje projekta putem Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničkog projekta Vlade Švicarske i UNDP-a u Bosni i Hercegovini, daje se saglasnost na tekst pisma namjere u skladu sa predloškom ILDP-a.  Vlada je također odlučila da u svrhu finaliziranja projektne dokumentacije za Projekat „Business Start Up Fond“ u cilju ostvarivanja prava na sufinansiranje projekta putem Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničkog projekta Vlade Švicarske i UNDP-a u Bosni i Hercegovini, da saglasnost na tekst pisma namjere u skladu sa predloškom ILDP-a.

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku  kojom se ovlašćuje  ministar za boračka pitanja, da u ime Vlade Tuzlanskog kantona, zaključi Ugovor o kupoprodaji stanova, između stečajnog dužnika GIP „VISOKOGRADNJA“ d.d. Kladanj kao proizvođača i Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona kao udružioca, za 13 stambenih jedinica koje se nalaze u Kladnju, a u kojima žive branioci i članovi njihovih porodica. Navedeno ovlaštenje predstavlja osnov da se  članovima porodica šehida i poginulih boraca, kao i ratnim vojnim invalidima općine Kladanj, nakon propisane procedure stanovi, dodijele u vlasništvo shodno odredbama Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica.

Vlada je donijela dvije odluke o usmjeravanju donacija u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. JU OŠ “Dr. Safvet – beg Bašagić” Gradačac, u svrhu realizacije projekta „Rekonstrukcijom muške i ženske svlačionice za osobe sa smetnjama u kretanju do boljih inkluzivnih uslova u našoj školi“, 5.800,00 KM je dodijelilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Također, navedeno ministarstvo je za realizaciju projekta „Inkluzija u školskim pričama“ JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla dodijelilo 6.859,00 KM

Također, Vlada je donijela i dvije odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Za realizaciju projekta „Interesantna nastava u opremljenom kabinetu informatike“ JU OŠ „Lukavac Mjesto“ Lukavac 3.000,00 KM je dodijelio BH Telecom d.d. Sarajevo. Također, isti iznos BH Telecom je u svrhu realizacije projekta „Budimo informatički pismeniji i kulturniji“ dodijelio JU OŠ „Poljice“ Lukavac.

Vlada je danas dala saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva obrazovanja i nauke.

Također, Vlada je dala saglasnosti Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona za prijem zaposlenika i zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, putem sporazumnog preuzimanja državnog službenika iz drugog organa državne službe, za radno mjesto stručni savjetnik za upravno rješavanje. Date su i saglasnosti za prijem državnih službenika i namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Kantonalnom pravobranilaštvu Tuzla, Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona i općinskim sudovima u Gradačcu, Lukavcu, Tuzli, Srebreniku i Gračanici, kao i Javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona za prijem zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme najduže do 120 dana. Riječ je o radnim mjestima majstor scene i radnik u radionici. JU BKC TK iskazuje potrebu za popunjavanjem ovih radnih mjesta, u cilju organizovanja nesmetanog rada navedene ustanove jer je unazad godinu dana za tri radnika prestao ugovor o radu, a od 16.05.2019. godine prestali su važiti ugovori o radu na određeno vrijeme za još dva zaposlenika, a vezanih direktno za rad na sceni i program predviđen za realizaciju.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: