Vlada TK: Izmjene zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju i odgoju

Uslovi za osamostaljivanje Uprave policije

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona. Ovo je rezultat činjenice da je Skupština Tuzlanskog kantona usvojila Zakon o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima TK-a, kojim su osigurani uslovi za efikasniju realizaciju diobnog bilansa, između Ministarstva i Uprave policije. Kako bi se osigurali uslovi za funkcionisanje Uprave policije kao budžetskog korisnika unutar budžetskog razdjela Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno na adekvatan i efikasan način osiguralo vršenje poslova iz nadležnosti Ministarstva i Uprave policije, neophodno je unutrašnju organizaciju Ministarstva i Uprave policije prilagoditi novim potrebama, tako što će se uspostaviti nove ili prilagoditi postojeće osnovne organizacione jedinice.

Harmonizacija propisa

Vlada Tuzlanskog kantona je danas, radi usaglašavanja teksta sa propisima drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, utrvdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Cilj ovih izmjena i dopuna je harmonizacija propisa u oblasti radno-pravnog statusa, ovlaštenja i odgovornosti policijskih službenika u policijskim organima u Bosni i Hercegovini. Ovim izmjenama i dopunama vrši se usklađivanje sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, Zakonom o zaštiti tajnih podataka, Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH, Zakonom o radu Federacije BiH, Zakonom o Ministarstvima i drugim organima uprave TK i Zakonom o organizaciji organa uprave u FBiH.

Izmjene zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju i odgoju

Vlada Tuzlanskog kantona danas je ponovno u skupštinsku proceduru danas uputila prijedloge Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju. Ove prijedloge zakona Vlada je već ranije upućivala Skuštini Tuzlanskog kantona na donošenje, ali ih je Vlada povukla na doradu. Podsjećamo, ovim zakonima otklanjene su mnoge nejasnoće i nedorečenosti i usklađeni postojeći zakoni sa činjenicom da je od 1.1.2018. godine počelo sa radom Ministarstvo obrazovanja i nauke, te da je u prethodnom periodu Grad Tuzla promjenio status i izvršeno usklađivanje sa odredbama Zakona o radu i kolektivnih ugovora.

Izmjene obuhvaćene novim zakonima, a vezane za osnovno obrazovanje, su sufinansiranje prevoza učenika. Prema dokumentu, ovo pravo obuhvatit će učenike koji imaju prebivalište/boravište na udaljenosti većoj od dva kilometra od škole, umjesto dosadašnjih četiri kilometra. Zakon je dopunjen i odredbom kojom se obavezuju škole da neodložno obavijeste nadležnu inspekciju za obrazovanje i Centar za socijalni rad na području mjesta prebivališta ili boravišta učenika, ukoliko učenik tokom trajanja obaveznog obrazovanja neopravdano izostaje sa nastave. Poseban razlog za ugrađivanje predmetnog stava jeste i činjenica da pojedine škole, u dosadašnjoj praksi, nisu dovoljno brzo reagovale na pojavu „napuštanja škole“. Ostale odredbe tiču se organa upravljanja i rukovođenja školom te prava i obaveza iz radnog odnosa zaposlenika škole.

Kada je u pitanju prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju novina je uvođenje novog tipa gimnazije „gimnazija informacionih tehnologija“. Također su dorađene, u korist samih učenika, odredbe kojima se reguliše prelazak učenika iz jednog obrazovnog programa u drugi te stvorena mogućnost za stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja, kao jedna od mjera i aktivnosti koja za cilj ima podsticanje učenika za upis na ona zanimanja koja su potrebna tržištu rada. Što se pak ostalih odredbi tiče radi se o istim odredbama koje tretira i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, odnosno odredbama kojima se uređuju organi upravljanja i rukovođenja školom te prava i obaveze iz radnog odnosa zaposlenika škole.

Ostale odluke

Vlada je danas odobrila 25.000,00 KM Općini Bratunac za mjesnu zajednicu Bjelovac, Opština Bratunac, kao pomoć za izgradnju mosta u mjestu Pirići MZ Bjelovac – Opština Bratunac, a  kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u rješavanju projekata održivog povratka. Izgradnjom ovoga mosta znatno će se olakšati život povratnika i stvorit će se uslovi za pokretanje malih biznisa koji isključivo zavise od putne infrastrukture.

Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 80 osoba za čin „policajac“. Također, Ministarstvu je data i saglasnost za prijem 6 namještenika, i to: viši referent za sprovođenje propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima, viši referent za sprovođenje propisa o prebivalištu i boravištu, ličnoj karti i jedinstvenom matičnom broju građana, viši referent Arhivar i viši referent operater u Odjeljenju za administraciju Tuzla, viši samostalni referent za poslove pisarnice u Odjeljenju za administraciju Kalesija i viši samostalni referent za sprovođenje propisa iz oblasti građanskih stanja i saobraćaja u Odjeljenju za administraciju Srebrenik.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila 3.000 KM Udruženju građana pčelara „Maslačak“ Sapna, na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije „Dani jabuke i pekmeza“, koja će biti održana u Sapni.

Vlada je danas donijela Odluku o izmjenama i dopuni Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Ovom izmjenom odobreno je dodatnih 5.500,00 KM JU OŠ „Rapatnica“ Srebrenik kako bi završili započete radove i nesmetano započeli školsku godinu. Naime, ranije dodijeljenih 20.000,00 KM pokazala su se nedovoljnim za potpunu rekonstrukciju mokrih čvorova u prizemlju i prvom spratu škole.

Također Vlada je dala saglasnost na Odluku o izmjenama Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2018. godinu.

Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona o izmjeni Odluke o određivanju broja redovnih sudija na Kantonalnom sudu u Tuzli. Vlada je zadužila Ministarstvo da u okviru svojih nadležnosti, u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovine, provede aktivnosti potrebne za izmjenu odluke i prijem četvoro redovnih sudija u Kantonalnom sudu u Tuzli, a sve sa ciljem povećanja efikasnosti rada suda i smanjenja broja odluka Ustavnog suda donesenih po apelacijama zbog kršenja prava na suđenje u razumnom roku.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na tekst Aneksa Kolektivnog ugovora za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Nakon potpisivanja Kolektivnog ugovora uočena greška je koja se odnosi na visinu isplate jednokratne pomoći u slučaju nastanka teške invalidnosti ili teške bolesti policijskog službenika ili člana njegove uže porodice. Ovim aneksom otklanja se uočena greška.

S ciljem uspostave optimalne organizacije rada i efikasnije linija rukovođenja, a kako bi se omogućilo brže, profesionalnije i efkasnije izvršavanje poslova, Vlada je danas dala saglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a TK. Ovim izmjenama i dopunama predviđeno je osnivanje policijskih uprava u Banovićima i Srebreniku.

Vlada je danas dala saglasnosti na isplatu naknade predsjedniku i članovima komisija za provođenje postupaka licenciranja studijskog programa drugog ciklusa studija na odsjeku Sigurnost i pomoć, usmjerenje Upravljanje rizicima od katastrofalnih događaja i protivpožarni inžinjering, te studijskog programa trećeg ciklusa studija Rudarstvo na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu JU Univerzitet u Tuzli.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost za upis četiri studenta iz Palestine na Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/2019. godini, te se oslobađaju troškova školarine i troškova participacije. Studentima iz Palestine omogućit će se smještaj i ishrana u Studentskom centru Tuzla. Troškovi zdravstvenog osiguranja studenata iz Palestine finansiraju se iz planiranih sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.

Vlada je danas prihvatila dodatno izjašnjenje Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona na aplikacije Bradarić protiv BiH i Iveljić protiv BiH i odgovor na zahtjev aplikanata na pravičnu naknadu, kao konačne. Također, Vlada je zadužila Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona da Uredu zastupnika Savjeta ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava dostavi izjašnjenje kojim se ne prihvata rješenje navedenih predmeta zaključivanjem prijateljskih nagodbi pod predloženim uslovima od strane punomoćnika apelanata Bradarić Nedžada i Iveljić Milenka.

Vlada je danas dala i saglasnost Općinskom sudu u Tuzli za prijem tri namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, i to dva viša referenta za operativno – tehničke poslove – daktilografa i jednog višeg samostalnog referenta za sudska izvršenja.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona, Upravni odbor JU Arhiv Tuzlanskog kantona, člana Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona i člana Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Također, Vlada je utvrdila Rang listu kandidata za izbor i imenovanje direktora Kantonalne direkcije robnih rezervi u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: