Vlada TK: Izmjenama Zakona pomoć Rudnicima „Kreke“

Kako ne bi ugrozila rad Rudnika „Kreka“, u smislu omogućavanja ovjere zdravstvenih knjižica, a time i pružanja zdravstvenih usluga za uposlenike Rudnika, Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila danas Prijedlog Zakona o regulisanju dospjelih, a neuplaćenih obaveza za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Tuzlanskom kantonu. Imajući u vidu da Kreka objektivno nije u mogućnosti ispuniti obavezu, da sa otplatom duga započne 01.01.2018. godine, ovim prijedlogom predviđeno je da se ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla izuzimaju se od ranije utvrđene dinamike plaćanja duga, te da prva mjesečna rata za Kreku dospijeva za naplatu 01.01.2023.godine, s tim da ukupan dug mora biti izmiren najkasnije do 31.12.2032.godine. Podsjećamo nedavno je, zbog nepoštivanja ove zakonske odredbe došlo do kratkotrajne obustave u ovjeri zdravstvenih knjižica za rudare Kreke. Obaveza je bila da se dugovanja nastala do 31.12.2009.godine, a koja kada je Kreka u pitanju iznose nešto više od 33 miliona KM, počnu izmirivati 1. januara 2018.godine.

Mladi bračni parovi trebaju biti oslobođeni plaćanja poreza na romet nekretnina

Vlada je danas utvrdila nacrt Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava. Ovim nacrtom Vlada je inicirala oslobađanje od plaćanja poreza na promet nepokretnosti i prava mladih bračnih parova koji prvi puta rješavaju stambeno pitanje. Predloženim nacrtom Zakona, Vlada je predložila d se od plaćanja poreza na promet nepokretnosti i prava oslobode mladi bračni parovi, starosti do 30 godina, u slučaju prijenosa vlasništva na nepokretnostima do 70 m2 površine koja služi za stanovanje, kada je kupac mladi bračni par koji prvi puta rješava svoje stambeno pitanje pitanje i koji u periodu do početka primjene ovog zakona nisu vlasnici, odnosno posjednici ili nisu bili vlasnici,odnosno posjednici nepokretnosti koja je služila ili služi za stanovanje. Obzirom da da prihodi ostvareni od poreza na promet nepokretnosti i prava u cjelosti predstavljaju prihode gradova i općina, Ministarstvo finansija će eventualni prijedlog Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava, uputiti svim općinskim vijećima na području Tuzlanskog kantona i Gradskom vijeću grada Tuzla na davanje mišljenja o dostavljenoj inicijativi.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

Vlada je danas, s ciljem usklađivanja sa odredbama Zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine kao i preciznijeg definisanja Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom kada je u pitanju smještaj u ustanove socijalne zaštite, utvrdila prijedlog izmjena i dopuna ovog zakonskog rješenja. Odredbama Federalnnog zakona o hraniteljstvu, čija primjena počinje od 23. marta 2018.godine, utvrđeni su principi hraniteljstva, pojam i vrste hraniteljstva, vrste hranjenika, podobnost za obavljanje hraniteljstva, hraniteljske naknade i naknade za izdržavanje hranjenika, obaveze, odgovornosti i prava hranitelja i centra za socijalni rad, prava i obaveze hranjenika, osposobljavanje i edukacija, registar i evidencija i druga pitanja iz oblasti hraniteljstva. Propisano je i da troškove hraniteljske naknade i naknade za izdržavanje hranjenika plaća lice koje je smješteno u hraniteljsku porodicu, usvojitelj ili srodnik koji je prema odredbama Porodičnog zakona Federacije BiH dužan izdržavati to lice, ili drugo pravno ili fizičko lice koje je preuzelo obavezu plaćanja troškova. U suprotnom isplatu hraniteljske naknade i naknade za izdržavanje hranjenika vrše kantonalna ministarstva.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu

Nakon tehničkih dorada, koje su bile neophodne, a zbog kojih je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu i povučen sa dnevnog reda prethodne sjednice Skupštine Kantona, Vlada je danas ponovno utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu. Razlog za izmjene i dopune je otklanjanje nedostataka uočenih u primjeni ovog zakona, posebno u odnosu na općinska i gradsko pravobranilaštvo. Naime, postojeći tekst Zakona o pravobranilaštvu sadrži rješenja koja utiču ili bi mogla uticati na samostalnost u radu pravobranilaštva. Izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu predviđaju se kvalitetnija rješenja za pojedine situacije, a također je uočeno da su pojedine odredbe postojećeg teksta Zakona o pravobranilaštvu u koliziji sa drugim odredbama, te je ujedno potrebno otkloniti i te nedostatke.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.