Vlada TK: Besplatni udžbenici za sve prvačiće

Kako bi obezbijedila besplatne udžbenike za sve učenike prvih razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja u školama na području Tuzlanskog kantona Vlada TK je na današnjoj sjednici zadužila Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Ministarstvo finansija da unutrašnjom preraspodjelom osiguraju nedostajuća sredstva u iznosu od 90.000,00 KM za sufinansiranje hitne nabavke udžbenika. Vlada  je također donijela Odluku o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, na ime nabavke bespatnih udžbenika za učenike prvih razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, prvenstveno za one koji su u stanju socijalne potrebe, za Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona u iznosu od 106.250,00 KM, dodijeljene od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Na ovaj način svim prvačićima bit će obezbijeđeni besplatni udžbenici.

Odobren drugi upisni rok

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom daje prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Senata JU Univerziteta u Tuzli od 14.7.2017. godine o izmjenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini.

Utvrđen nacrt Zakona o Javno privatnom partnerstvu

Budući da se postojeći Zakon o javno – privatnom partnerstvu pokazao  nedovoljno efikasnim i kompleksnim za provedbu u praksi i sa tendencijom stvaranja povoljnijih uslova i procedura za ostvarivanje saradnje javnog i privatnog sektora te omogućavanja realizacije značajnijih razvojnih infrastrukturnih projekata na području Kantona, Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila nacrt novog Zakona o javno – privatnom partnerstvu. Ovim zakonom se uređuje predmet javno-privatnog partnerstva obilježja, načela, modeli javno-privatnog partnerstva, postupak dodjele ugovora o javno-privatnom partnerstvu, provođenje Zakona, pravna zaštita i kaznene odredbe te druga pitanja od značaja za javno-privatno partnerstvo iz nadležnosti Tuzlanskog kantona i jedinica lokalne samouprave sa područja Kantona. Javno-privatno partnerstvo je dugoročan ugovorni odnos između javnog i privatnog partnera sa ciljem pružanja javnih usluga iz nadležnosti javnog partnera korištenjem upravljačkih, tehničkih, finansijskih i inovacijskih sposobnosti privatnog partnera, kao i razmjenom umijeća i znanja između javnog i privatnog partnera. Uz već raniju namjeru za pojednostavljenjem regulatornog okvira za projekte javno-privatnog partnerstva, Vlada TK je uspostavila saradnju sa USAID- ovim Projektom jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP) čiji su predstavnici pružili tehničku i stručnu podršku Radnoj grupi Vlade TK u izradi nacrta novog Zakona o javno-privatnom partnerstvu Tuzlanskog kantona. Donošenje novog Zakona o JPP-u predstavlja realizaciju opredjeljenja Vlade za stvaranje ambijenta koji će potaknuti saradnju javnog i privatnog sektora na realizaciji projekata, a što će za cilj imati unaprjeđenje kvalitete života stanovnika Tuzlanskog kantona i doprinos cjelokupnom privrednom razvoju, te doprinos ispunjavanju prioriteta Reformske agende.

Realizovana polovina aktivnosti iz Reformske agende

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Izvještaj o napretku po pitanju realizacije reformske agende za BiH za izvještajni period april-jun 2017. godine. U drugom kvartalu 2017. godine ostvaren je pomak u realizaciji značajnog broja aktivnosti, pri čemu je završeno 8 aktivnosti. Od ukupnog broja aktivnosti iz Akcionog plana (71), do sada je Vlada Tuzlanskog kantona radila na realizaciji 63 aktivnosti, što čini oko 89% od ukupno planiranih. Posmatrajući ostale nivoe vlasti u BiH, na nivou institucija Bosne i Hercegovine realizovano je 18 mjera što predstavlja 53% od ukupno planirane 34 mjere, dok se 7 mjera prati kontinuirano. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ima usvojene 22 mjere što predstavlja 36% od ukupno planiranih, dok Vlada Republike Srpske ima usvojene 43 mjere što predstavlja 55% od ukupno planiranih 78 mjera.

Pozitivan trend privrednih kretanja

Vlada je usvojila Informaciju o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Kako se u Informaciji navodi, industrijska proizvodnja na nivou Federacije BiH je u 2016. godini ostvarila rast u odnosu na 2015. godinu u vrijednosti od 2,6%. U 2016. godini došlo je do novih zapošljavanja, a po broju novozaposlenih u vrhu od 20 firmi, 4 su iz Tuzlanskog kantona (Bingo Tuzla, Cimos Gradačac, JP Aerodrom Tuzla i Lafat komerc Kalesija). U Tuzlanskom kantonu u 2016. godini ostvaren je rast obima industrijske proizvodnje u odnosu na 2015. godinu u vrijednosti od 6,6%. Prerađivačka industrija ostvaruje rast od 6,2%, proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom 5,4%, a vađenje ruda i kamena 9,2%. Povećanje ukupnog prihoda i obima proizvodnje ostvarili su svi rudnici uglja u Tuzlanskom kantonu. U 2016. godini u Tuzlanskom kantonu bilo je zaposleno ukupno 97.614 osoba, što je u odnosu na isti period 2015. godine kada je broj zaposlenih iznosio 93.922 osobe, rast od 3,93 %, dok je neto plata u 2016. godini porasla za 3,3%.

Posmatrajući vanjskotrgovinsku razmjenu, u 2016. godini iz Tuzlanskog kantona ukupno je izvezeno proizvoda u vrijednosti od 1.269.958.000 KM što je u odnosu na isti period 2015. godine rast od 5,43%. U isto vrijeme je došlo do rasta uvoza od 6,30%, te je pokrivenost uvoza izvozom 83,59%. U odnosu na 2015.godinu, došlo je rasta izvoza hrane i pića 4,2%, goriva i maziva 12,9%, industrijskih materijala 11,1% i transportnih sredstava 12,2%. Došlo je do pada izvoza kapitalnih proizvoda za 13% dok je izvoz proizvoda za široku potrošnju ostao na nivou 2015. godine. Rast uvoza u odnosu na 2015. godinu je ostvaren kod industrijskih materijala 4,0%, transportnih sredstava 5,7% i proizvoda za široku potrošnju 4,8%, a do pada uvoza je došlo kod uvoza hrane i pića 3,3%, goriva i maziva 14,8% i kapitalnih proizvoda 4,5%.

Više od 400.000 KM za projekte iz oblasti vodoprivrede

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnosti na odluke Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o odobravanju sredstava planiranih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini. Općini Gradačac je za troškove izvođenja radova „Regulacija rijeke Gradašnice u dužini 300 m-faza IV“, odobreno 120.436,95 KM, a za „Subvencioniranje potrošnje električne energije i hemikalija za rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda“ 22.237,43 KM. Za sufinansiranje izvođenja radova na „Regulacija rijeke Sokoluše“ u Gračanici, Općini Gračanica je odobreno 200.000,00 KM, dok je Općini Lukavac, za finansiranje troškova „Nužna regulacija prokopa rijeke Turija (od mosta u Mosorovcu do ušća u jezero)“, odobreno 78.711,00 KM.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o vrsti školske spreme neophodne za obavljanje poslova direktora Kantonalne direkcije robnih rezervi.

Na osnovu ukazane potrebe i zahtjeva općina i škola, za mjere energijske efikasnosti za sportske dvorane u Teočaku i Kladnju kao i za Drugu osnovnu školu Gračanica – Područna škola Donja Lohinja, Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjenama Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2017. godinu. Realiziranjem planiranih mjera energijske efikasnosti na sportskim dvoranama u općinama Teočak i Kladanj omogućit će se smanjenje utroška energije i završetak ovih objekata. Također, objekat Druge osnovne škole Gračanica – Područna škola Donja Lohinja se nalazi u lošem stanju, te će se realiziranjem minimalnih mjera energijske efikasnosti poboljšati uvjeti za rad ove škole.

Vlada je danas dala suglasnost na odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o odobravanju 97.417,38 KM Općini Sapna, na ime finansiranja projekta „Toplifikacija objekta sportske dvorane“.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Mišljenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vezi sa Zaključkom Općinskog vijeća Srebrenik o pokretanju inicijative za izmjenu Zakona o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta, u dijelu kojim je regulisano da se urbanistička saglasnost izdaje tek nakon pribavljanja poljoprivredne saglasnosti, odnosno da treba propisati da je pribavljanje poljoprivredne saglasnosti uvjet za izdavanje odobrenja za građenje, te da bi generalno trebalo pojednostaviti sam postupak izdavanja navedene saglasnosti. Kako se navodi u Mišljenju, Ministarstvo podržava inicijativu Općine Srebrenik, te je u vezi s tim, a obzirom da je predmetna tematika vezana uz Zakon o poljoprivrednom zemljištu FBiH, nekoliko puta direktno i putem Vlade Tuzlanskog kantona dostavljalo Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva inicijativu za izmjenu Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Također, navodi se da će, nakon izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu, poduzeti sve radnje koje su u nadležnosti kantonalnog Ministarstva, kako bi se uklonile uočene manjkavosti i nepotrebne složenosti u određenim zakonskim rješenjima, a time i olakšala primjena Zakona i poboljšala njegova funkcionalnost.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Uredbu o uslovima i načinu davanja državnih šuma u zakup i uspostavi prava služnosti. Budući da je zakonom propisana mogućnost davanja državnih šuma i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavu prava služnosti, kao i da postoji interes od strane fizičkih i pravnih lica da im se da u zakup šumsko zemljište, kao i uspostava prava služnosti nad šumskim zemljištem, javila se i potreba donošenja Uredbe o uvjetima i načinu davanja državnih šuma u zakup i uspostavi prava služnosti. Uredbom su propisani uvjeti i način davanja šumskog zemljišta u zakup i uspostava prava služnosti nad šumskim zemljištem, utvrđen je način uplate naknade od zakupa i uspostave prava služnosti, zatim je određeno razdoblje davanja šumskog zemljišta u zakup i uspostavu prava služnosti kao i način korištenja šumskog zemljišta, te vršilac nadzora nad provođenju ugovora o zakupu i uspostavi prava služnosti.

U skladu sa Programom korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini Vlada je danas dala saglasnost na dvije odluke o odobravanju sredstava. Za finansiranje izrade „Studije i karte upotrebne vrijednosti zemljišta za područje općine Gračanica“, odobreno je 18.658,69 KM, a za finansiranje izrade „Studije i karte upotrebne vrijednosti zemljišta za područje općine Gradačac“ 16.333,20 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Mišljenje Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona u kojem se navodi da Ministarstvo nema primjedbi, prijedloga i sugestija na Nacrt Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje.

S obzirom na to da Rudnici „Kreka“ poštuju dinamiku plaćanja svojih obaveza prema ranije potpisanim Protokolima Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na tekst Aneksa V ugovora o koncesiji koji će se zaključiti između Vlade Tuzlanskog kantona, kao koncesora, i JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo ZD Rudnici uglja „Kreka“ d.o.o. Tuzla, kao koncesionara.

Vlada je dala prethodnu saglasnost na Odluku Senata Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini o broju i strukturi studenata za upis na sva tri ciklusa studija u akademskoj 2017/18. godini. Shodno odluci Senata ove visokoškolske ustanove na svim fakultetima sva tri ciklusa studija na Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini, ukupno je planiran upis 265 studenata. Na prvom ciklusu studija je planiran upis ukupno 190 studenata, na II ciklusu studija 45 studenata, a na III ciklusu studija je planiran upis za ukupno 30 studenata.

U skladu sa odredbama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu i propisanom obavezom organa državne službe, da u roku od 30 dana od donošenja podzakonskih propisa donesu pravilnike o unutrašnjoj organizaciji, Vlada je danas dala saglasnosti na pravilnike o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva za boračka pitanja , Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona i Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.

Vlada je prihvatila inicijativu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice da se u Odluci o uslovima i načinu formiranja radnih tijela Vlade Tuzlanskog kantona, upravnih organizacija i organa uprave Tuzlanskog kantona omogući isplata naknade u iznosu od 200 KM predsjedniku, odnosno 150 KM članovima komisija za tehnički predgled pregled građevina, koje se formiraju shodno Zakonu o prostornom uređenju i građenju.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas 3.000,00 KM KUD „Osman Alibašić“ Mala Brijesnica Doboj Istok povodom sufinansiranja 7. međunarodne smotre folklora i sevdaha „Brijesnica Mala 2017“.

Vlada je odobrila iznos od 3.000,00 KM Organizaciji demobilisanih boraca općine Teočak, na ime refundacije izdataka  za obilježavanje manifestacije “Teočanski dana otpora” od 17. do 21. jula 2017. godine.

Odobren je iznos od 2.500,00 KM Savezu antifašista i boraca narodnooslobodiladkog rata Tuzlanskog kantona, na ime sufinansiranja  obilježavanja 27. jula, Dana ustanka naroda Bosne i Hercegovine.

U skladu sa nedavno donesenom Odlukom o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice „Mediji“ za 2017. godinu, Vlada je danas imenovala Komisiju za provođenje postupka po javnom pozivu za raspodjelu sredstava ove potrošačke jedinice.

Vlada TK donijela je Odluku kojom prihvata tekst Sporazuma o međusobnoj saradnji Zeničko-dobojskog i Tuzlanskog kantona u oblasti prostornog planiranja i korištenja zemljišta na nivou FBIH, predložen od strane Zeničko-dobojskog kantona.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donijela Odluku kojom određuje punomoćnike državnog kapitala koji, u ime osnivača, vrše funkciju Skupštine Radio – televizije Tuzlanskog kantona.

Vlada je dala prethodnu saglasnost Skupštini Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za razrješenje Besima Mujkića, predsjednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona, na lični zahtjev.

Također je data prethodna saglasnost Skupštini Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za privremeno imenovanje Elvire Jukan za predsjednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona, na period najduže 90 dana.

Vlada je utvrdila prijedlog kandidata Zijada Omerčića za imenovanje člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost “Spreča“ d.d. Tuzla, u ime državnog kapitala.

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: