Vlada TK-a utvrdila izmjene i dopune Zakona o cestovnom prijevozu

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona. Razlog za donošenje izmjena i dopuna Zakona je korekcija pojedinih odredbi, uvođenje pojma „grad“ i kvalitetnije uređenje za pružanje usluga taksi prijevoza na području Tuzlanskog kantona, lakši i efikasniji rad organa inspekcije i policije koji vrše kontrolu nelegalnog rada u oblasti taksi prijevoza. Ovim dokumentom visine kazni za prekršaje koje čine pravna i fizička lica, odgovorna lica ili vozači, a za pojedine prekršaje i putnici, usklađene su sa izmjenama Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o prekršajima FBiH. Ono što je značajno istaći da je tokom javne rasprave u vezi sa ovim izmjenama i dopunama zakona pristigao značajan broj prijedloga i sugestija, te da je veći dio njih uvažen i ugrađen u tekst prijedloga Zakona.

Poticaji za kapitalne investicije i otvaranje novih radnih mjesta

Vlada Tuzlanskog kantona dala je suglasnost na više odluka Ministarstva industrije, energetike i rudarstva donesenih po Programu raspodjele sredstava sa potrošačke „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima. Radi se o realizaciji ranije najavljenog programa iz oblasti pomoći u realizaciji investicionih programa i poticaja otvaranju novih radnih mjesta u realnom sektoru na području našeg kantona. Dodjelom grant sredstava u iznosu od 300.000 KM Vlada i resorno ministarstvo industrije, energetike i rudarstva u narednih 6 mjeseci pokrenut će investicije u privrednim subjektima u ukupnoj vrijednosti od oko 2 miliona KM, te otvaranje nova 43 radna mjesta u realnom sektoru.

Prema programu sredstva su kao pomoć u investiranju, a kao podrška i poticaj novom upošljavanju odobrena privrednim subjektima „Bita-Invest“ d.o.o. Tuzla, „Bosna-Niless“ d.o.o. Lukavac, „Gramat“ d.o.o. Gračanica, „Kanetex“ d.o.o. Gračanica, „Klimainvest“ d.o.o. Banovići i „Kuvvet“ d.o.o. Kalesija, „Lafatkomerc“ d.o.o. Kalesija, „Plastex“ d.o.o. Gračanica i „Primateh“ d.o.o. Gradačac.

 

Više od 1.000.000 KM za projekte zaštite okolice

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas više saglasnosti na odluke Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o odobravanju namjenskih sredstava od ekoloških naknada.

Za Sistem za praćenje kvalitete zraka, finansiranje troškova redovnog rada JU Zaštićeni pejzaž “Konjuh” Banovići, za projekte iz oblasti zaštite okolice na području Srebrnika, na ime finansiranja projekta „Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Gradačcu – Izgradnja objekta za obezvodnjavanje mulja i zgrade sa kompresorom (duvaljkom)“, za više projekata u općinama Sapna, Kalesija, Kladanj, Banovići, Srebrenik, Doboj Istok i Gračanica, te na ime organiziranja manifestacije „Svjetski dan zaštite okoliša“ udruženju građana Ekološki savez Tuzlanskog kantona “EKO-ZELENI” Tuzla Vlada je dala saglasnost na odluke ukupne vrijednosti 1.006.326,89 KM.

 

Usvojena Informacija o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2015. godinu

Vlada je prihvatila danas Informaciju Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2015. godinu. Prema Informaciji rast od 9,9 % je u 2015. godini ostvaren u oblasti vađenja ruda i kamena, prerađivačka industrija rasla je za oko 1 %, vađenje uglja i lignita oko 1 %, dok je pad zabilježila proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i plinom (3,5 %), energija od 1,8 % i industrija ukupno od 0,2 %. U 2015. godini iz Tuzlanskog kantona ukupno je izvezeno proizvoda u vrijednosti od 1.204.581.000 KM što je u odnosu na 2014. godinu rast od 6,65 %. U isto vrijeme je došlo do rasta uvoza od 10,53 %, te je uvezeno roba u vrijednosti od 1.429.171.000 KM. Pokrivenost uvoza izvozom je 84,29 %. Prosječna neto plata u Tuzlanskom kantonu u 2015. godini iznosila je 739,00 KM što je ispod prosjeka Federacije BiH. Najviše prosječne neto plate u Tuzlanskom kantonu su u sektoru proizvodnje i opskrbe električnom energijom, dok su najniže prosječne neto plate u građevinarstvu. Nakon današnjeg usvajanja Informacija će biti upućeni Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje.

Urednija naplata koncesija

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o nadzoru, provjeri rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih ugovora. Ukoliko se izuzmu dva rudnika uglja, može se konstatovati da se većina koncesionara ponaša u skladu sa ugovorima o koncesiji, jer njihove obaveze u pravilu ne prelaze visine utvrđene za zadnji obračunski period, koje najčešće tek dospijevaju za naplatu, navodi se u Informaciji. I u narednom periodu svi oni koji učestvuju u procesu realizacije ugovora o koncesijama, trebaju raditi na tome da se zadrži postojeći trend i da se učine dodatni napori da se prema onima koji ne ispunjavaju obaveze iz ugovora, poduzmu odgovarajuće mjere, kako bi se svi koncesionari doveli u ravnopravan položaj, uputa je Komisije za koncesije TK.

Usvojen Dokument okvirnog Budžeta TK za period 2017-2019.godine

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Dokument okvirnog Budžeta Tuzlanskog kantona za period 2017– 2019. godinu. Izrada dokumenta okvirnog budžeta (DOB) za trogodišnji period je zakonska obaveza, koja veže vladine politike i budžet.

DOB predstavlja ključni rezultat srednjoročnog procesa planiranja a namjena mu je da postavi strateški okvir i gornje granice resursa, unutar kojih bi trebalo pripremiti godišnji budžet. Polazne osnove za izradu DOB-a za period 2017-2019. godine su makroekonomske projekcije i pretpostavke za naredni srednjoročni period, kao i prioriteti Vlade Tuzlanskog kantona i ciljevi fiskalne politike, imajući u vidu okvir raspoloživih sredstava. Ključni cilj Dokumenta okvirnog budžeta je da se osigura bolja povezanost između prioritetnih politika Vlade Kantona i načina na koje ona vrši raspodjelu budžetskih sredstava, kao i da doprinese razvoju kvalitetnijeg strateškog srednjoročnog planiranja budžeta. Dokument okvirnog budžeta za period 2017.-2019. godina predstavlja preliminarni nacrt budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, te sadrži preliminarne projekcije budžeta za 2018. i 2019. godinu.

Iznos školarina isti za domaće i strane studente II i III ciklusa

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o participaciji troškova studija za drugi i treći ciklus na fakultetima JU Univerzitet u Tuzli za studente koji ne posjeduju državljanstvo Bosne i Hercegovine. Shodno ovoj odluci studenti drugog ciklusa studija upisani u akademskoj 2016/17. godini, za studijske programe u trajanju od jedne akademske godine plaćaju školarinu u visini od 2.400,00 KM, a studenti studijskih programa u trajanju od dvije akademske godine, plaćat će školarinu u iznosu od 2.400,00 KM po studijskoj godini. Studenti strani državljani i lica bez državljanstva koji su u akademskoj 2016/17. upisali treći ciklus studija, školarinu na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport plaćat će 9.000,00 KM, na Filozofskom fakultetu 10.000,00 KM, Edukacijsko-rehabilitacijskom, Medicinskom, Pravnom i Tehnološkom fakultetu 12.000,00 KM, a na Fakultetu Elektrotehnike i Mašinskom fakultetu 14.000,00 KM.

OSTALE ODLUKE

Vlada TK nije prihvatila Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” d.d. Tuzla za 2015. godinu. Prije razmatranja na sjednici Vlade ovaj izvještaj nisu prihvatili ni organi upravljanja u ovom javnom preduzeću. Izvještaj će uz danas doneseni zaključak biti dostavljen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas prethodnu saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli. Razlozi za donošenje prijedloga Pravilnika su usklađivanje osnovnog teksta Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli sa Zakonom o plaćma i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona i sa odredbama Standarda i normativa visokog obrazovanja TK. Također, izmjenama su precizirane pojedine odredbe radi lakše primjene u praksi, te osigurana jednaka prava na naknadu zaposlenicima Univerziteta.

Vlada Tuzlanskog Kantona donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa. Izmjene i dopune su utvrđene radi jasnije, preciznije i konkretnije određenosti poslova zajedničkih nabavki koje Ured obavlja, kao i potrebe usklađivanja uslova za obavljanje poslova sa Bolonjskim sistemom studiranja.

Također, Vlada je dala saglasnost na izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa. Ovim izmjenama predviđeno je 6 radnih mjesta manje u odnosu na važeći Pravilnik, a izvršena je i unutrašnja reorganizacija i optimizacija postojećih poslova i njihovih izvršilaca. Ova odluka u skladu je sa prethodno donesenim zaključkom Vlade TK kojim je od svih organa traženo da optimiziraju i racionaliziraju svoje pravilnike o sistematizaciji radnih mjesta.

Kantonalna vlada danas je donijela Odluku kojom odobrava 3.000,00 KM Medžlisu Islamske zajednice Bratunac, na ime obezbjeđenja dijela potrebnih finansijskih sredstava, kao doprinos održivom povratku, a za realizaciju projekta na području MZ Konjević Polje u opštini Bratunac. Također, novčana sredstva u iznosu od 5.000,00 KM odobrena su Hrvatskom kulturnom društvu „Napredak“ Tuzla, na ime refundacije dijela finansijskih sredstava za organizaciju projekta „Petrovo u Tuzli“, a isti iznos sredstava odobren je i Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“ BiH  – Općinsko društvo Tuzla, na ime obezbjeđenja dijela finansijskih sredstava potrebnih za organizaciju multimedijalnog pozorišnog projekta „Putovi – zapis o zemlji“ koji će se održati u svim općinama Kantona uz besplatan ulaz za građane.

Vlada je utvrdila osnovicu za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za juni 2016. godine. Osnovica za obračun plate i visina naknade za ishranu u toku rada ostale su nepromijenjene i iznose 380,25 KM, odnosno 8,00 KM po izrađenom danu.

Vlada je donijela Odluku o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona. Naime, kako je internim premještajem popunjena pozicija „Budzetski inspektor pravne struke“ Vlada je dala saglasnost za pounu upražnjene pozicije „Stručni savjetnik za finansijsko pravo i pravne poslove“.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom odobrava usmjeravanje transfera za posebne namjene u iznosu 151.125,00 KM. Ova sredstva je za finansiranje projekata „Podrška poboljšanju sigurnosti školskih fiskulturnih sala i otvorenih igrališta/osiguranje nabavke sigurnosnih golova“, Ministarstvu obrazovanja nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona dodijelilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Vlada je odobrila i usmjeravanje 6.943,20 KM, kao dijela transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, kojeg je  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke uplatilo za Univerzitet u Tuzli.

Vlada je donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje/imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Narodno pozorište Tuzla. S obzirom da je Upravnom odboru Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla istekao četeverogodišnji mandat, a imenovan je privremeni Upravni odbor na period najduže do 60 dana, neophodno je pokrenuti proceduru za imenovanje Upravnog odbora na period od 4 godine, kako bi ova ustanova kulture mogla nesmetano funkcionisati.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o popisu i formiranju komisije za popis i predaju materijalnih sredstava u obliku stvari ili nepokretne imovine, nematerijalnih stvari u obliku prava, materijala, sitnog inventara i auto guma, te Odluku o popisu i formiranju komisije za popis i predaju novčanih sredstava, obaveza i potraživanja JU Gimnazija Lukavac. Ove aktivnosti neophodne su kako bi se okončala transformacija JU Gimnazija Lukavac u JU Mješovita srednja škola Lukavac.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost i na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost za pokretanje postupka popune upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Radno mjesto rukovodećeg državnog službenika „Sekretar“ je ostalo upražnjeno penzionisanja dosadašnjeg uposlenika, te je zbog obima posla tog radnog mjesta i nesmetanog funkcionisanja Ministarstva neophodno popunjavanja upražnjene pozicije.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom daje saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona da nastavi aktivnosti na realizaciji Projekta podizanja jedinstvenih spomen obilježja poginulim borcima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine u ratu 1992 – 1995. godine, koji su sahranjeni van područja Tuzlanskog kantona. Izgradnja spomenima vršit će se prema priloženom spisku koji je verifikovala Komisija za realizaciju Projekta podizanja jedinstvenih spomen obilježja poginulim pripadnicima Armije Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u ratu 1992-1995. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o stavljanju van snage Odluke o realizaciji Projekta za izradu monografije Drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine sa Univerzitetom u Tuzli. Obzirom da se Univerzitet u Tuzli, naknadno, negativno izjasnio po osnovu dostavljene prijave Filozofskog fakulteta, Odsjek: Historija, te odbio potpisivanje Ugovora o realizaciji Projekta za izradu monografije Drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine Vlada se odlučila da predmetnu odluku stavi van snage.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila 8.565,64 KM preduzeću „Šuma Plan“ d.o.o. Banja Luka za nadzor nad izradom šumskoprivrednih osnova za šumsko-privredna područja „Majevičko“ i „Vlaseničko“ kako je to predviđeno Programom utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2016. godinu. Također, Vlada je dala saglasnost za odobravanje 728.905,86 KM Javnom preduzeću “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj za finansiranje rada čuvarske službe za 2016. godinu.

Vlada TK odobrila je finansijska sredstva Poljoprivrednom zavodu, Upravnoj organizaciji u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u iznosu od 7.050,00 KM na ime rekonstrukcije mokrog čvora.

Vlada je na današnjoj sjednici dala suglasnost na odluke o odobravanju finansijskih sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja na ime pomoći privrednim društvima koja nisu u mogućnosti da za svoje radnike osiguraju pristup pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kao i radnicima koji ovo pravo ne mogu ostvariti putem JU Služba za zapošljavanje TK.

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je danas Avdić Adnana na poziciju zamjenika člana Policijskog odbora. Dosadašnji zamjenik člana Ibrić Lejla zatražila je prestanak radnog odnosa radi prelaska na drugu poziciju, čime je i njena pozicija u Policijskom odboru ostala upražnjena.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o određivanju punomoćnika državnog kapitala koji, u ime osnivača, vrše funkciju Skupštine JP Radio – televizija Tuzlanskog kantona, te dala prethodnu saglasnost za privremeno imenovanje Nadzornog odbora JP RTV TK. Vlada je dala saglasnost na Odluku NO JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. o imenovanju izvršnog direktora za saobraćaj i tehniku i izvršnog direktora za marketing i razvoj  Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o., do okončanja zakonske procedure za izbor i imenovanje izvršnog direktora, a najduže 90 dana.

Vlada je prihvatila ostavke i razriješila Upravni odbor Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona, te donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora ove javne ustanove.

Također, Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Tuzli iz reda osnivača, te Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona.

Na današnjoj sjednici doneseno je i više rješenja o razrješenju predsjednika i članova školskih odbora u školama na području našeg kantona.

U oblasti zdravstva doneseno je Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Opće bolnice „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica.

Na kraju donesena je i Odluka o delegiranju člana Nadzornog odbora Turističke zajednice Tuzlanskog kantona ispred Vlade Tuzlanskog kantona.

 

 

 

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: