Vlada TK: 237.000,00 KM za materijalno zbrinjavanje osoba u stanju socijalne potrebe

Vlada je danas dala saglasnost na Program Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK za raspodjelu sredstava za materijalno zbrinjavanje osoba u stanju socijalne potrebe za 2022. godinu. Za ove namjene budžetom je planirano ukupno 237.000,00 KM.

Od ovog iznosa 55.000,00 KM je planirano za prevenciju siromaštva i podršku materijalno neobezbijeđenim pojedincima i porodicama u vidu dodjele prehrambenih i higijenskih paketa i ogrjeva, 50.000,00 KM za podršku djeci i mladima sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta kroz provođenje procesa habilitacije i rehabilitacije, usluga boravka i drugih vaninstitucionalnih usluga podrške i usluga ranog rasta i razvoja, a za osnaživanje osoba sa invaliditetom, profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje i druge oblike usluga i podrške ovim licima i njihovim porodicama, a koje preveniraju institucionalni smještaj osoba sa invaliditetom predviđeno je 38.000,00 KM. Za podršku pojedincima i porodicama, koja zbog posebnih okolnost, kao što su poremećeni porodični odnosi, problemi u vaspitanju djece i u odnosima roditelja i djece, problemi rizičnih ponašanja djece i omladine, nasilja u porodici i u drugim kriznim situacijama, trebaju podršku putem savjetovanja, usluga sigurne kuće, specifičnih tretmana, razvoja hraniteljstva i drugih vaninstitucionalnih oblika zaštite koji jačaju instituciju porodice planirano je 40.000,00. Osim svega navedenog 54.000,00 KM planirane su za program poboljšanja kvaliteta življenja starijih lica putem vaninstitucionalnih usluga, usluga pomoći i njege u kući i drugih oblika podrške. Za realizaciju ovih projekata pravo za apliciranje imat će organizacije i udruženja koji će u obrascu projektnog prijedloga za odobravanje sredstava odrediti cilj na koji apliciraju sa svojim projektom.

Osim navedenog, Vlada je danas dala saglasnost i na Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije intervencije i resocijalizacije maloljetničke delinkvencije za 2022. godinu. Za ovu namjenu ove godine je planirano 20.000 KM, čime će se podržati realizacija projekata organizacija i udruženja koji doprinose prevenciji bolesti ovisnosti o drogama i realizaciji ciljeva Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničke delinkvencije za područje Tuzlanskog kantona za period 2020-2023. godine.

Zaštita građana i privrednih subjekata Tuzlanskog kantona
Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o načinu donošenja i efektima primjene Zakona o izdavanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata, te je proslijedila Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje. Naime, kako se u Informaciji navodi, kao rezultat novih dopuna Federalnog Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata, u narednom periodu trebalo bi da dođe do znatnog povećanja iznosa naknada za isporučenu vodu i električnu energiju društvima koja gazduju hidroakumulacijskim objektima, a što bi u konačnici neminovno rezultiralo i povećanjem cijene vode za sve kupce, odnosno privredu Tuzlanskog kantona i građane Tuzle, Živinica i Lukavca koji koriste vodu iz jezera „Modrac”.

Dopunama federalnog zakona, koji je objavljen krajem prošle godine, predviđeno je povećanje naknade JP Spreča d.d. za 8 puta, te bi naknada, umjesto oko 309.000 KM, koliko to „Spreča” trenutno uplaćuje, prema novom obračunu iznosila oko 2,5 miliona KM, bez obzira na količinu isporučene industrijske vode ili proizvedene električne energije, navodi se u informaciji.

Kako bi zaštitili naše građane i privredu, Vlada TK je danas donijela zaključak kojim je inicirana hitna izmjenu donesenih dopuna Federalnog zakona ili njegovo stavljanje van snage, jer privreda Tuzlanskog kantona ne bi mogla podnijeti ovakav udar i rast troškova. Predloženo je da se od ove naknade izuzmu akumulacije koje imaju prvenstvenu namjenu vodosnabdijevanja stanovništva i privrede. U slučaju da ovaj zahtjev ne dobije podršku i ne pokrenu se procedure izmjene i dopune predmetnog federalnog zakona, te time ne zaštite privreda i građani Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona će zatražiti ocjenu ustavnosti donesenih posljednjih dopuna ovog Zakona. Također, Vlada TK će zatražiti od Federalne Vlade i resornog federalnog ministarstva zatražiti podatke o proceduri donošenja spornih dopuna Zakona od predlaganja do usvajanja, u skladu sa Pravilima i postupcima za izradu zakona i drugih propisa Federacije BiH.

Pokrenut proces izrade Strategije razvoja MUP-a TK-a 2022 – 2027.
Na danas održanoj sjednici Vlada je donesenom odlukom pokrenula proces izrade Strategije razvoja Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona 2022 – 2027., kao strateškog dokumenta koji definiše javne politike, pravce, ciljeva i resurse razvoja Ministarstva i proizlazi iz Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021 – 2027. godina. Strategija će sadržavati razvojne prioritete kantona i razvojne pravce definisane u strateškim dokumentima Kantona i Federacije Bosne i Hercegovine i dokumentima relevantnim za proces integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Rok za izradu i usvajanje Strategije je 31.10.2022. godine, a sredstva za pokrivanje troškova u procesu izrade Strategije su planirana u okviru Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu.

Konkretne aktivnosti u cilju sanacije zgrade „Soda – So”
Vlada Tuzlanskog kantona vodi intenzivne aktivnosti na rekonstrukciji adaptaciji zgrade „Soda-So” u Tuzli, te je u cilju pripreme budućeg postupanja i narednih aktivnosti danas Vlada prihvatila Informaciju o do sada provedenim aktivnostima za potrebe rekonstrukcije zgrade Vlade Tuzlanskog kantona i potrebnim sredstvima za nastavak aktivnosti. Naime, za aktivnosti na realizaciji ranije odobrenog Idejnog projekta za rekonstrukciju i adaptaciju Zgrade, izvođenje radova rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje objekta, te vanjsko uređenje oko objekta neophodno je osigurati i određena finansijska sredstva. S tim u vezi, kako se u Informaciji navodi, potrebno da se ta sredstva planiraju u 2022. godini. Imajući u vidu sve navedeno, današnjim zaključkom Vlada je ovlastila premijera Tuzlanskog kantona da uputi pismo namjere nadležnim organima Grada Tuzla, kojim će se izraziti namjera Vlade Tuzlanskog kantona da se uđe u postupak kupoprodaje dijela gradskog građevinskog zemljišta neophodnog za realizaciju projekta rekonstrukcije poslovne zgrade Vlade Tuzlanskog kantona na Slatini, kao i zemljišta koje je neophodno za nesmetano korištenje i upotrebu predmetne poslovne zgrade. Također, Vlada će u Programu kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava za 2022.godinu planirati iznos od cca. 350.000,00 KM, kao procijenjenog iznosa neophodnog za kupovinu predmetnog gradskog građevinskog zemljišta. Od nadležnih organa i službi Grada Tuzla je zatraženo da, po prijemu Pisma namjere započnu postupak parcelizacije i identifikacije parcela u dijelu gradskog građevinskog zemljišta koje bi bilo predmetom kupoprodaje, te kada za to budu spremni i ukoliko imaju odabranu odgovarajuću notarsku kuću uđu u postupak izrade prednacrta Ugovora o kupoprodaji gradskog građevinskog zemljišta za koje obje strane iskažu svoju spremnost, a po trenutno važećim cijenama gradskog građevinskog zemljišta u skladu sa odlukama nadležnih gradskih organa i tijela. Osim navedenog, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je ovlašteno da u ime Vlade Tuzlanskog kantona vrši poslove prikupljanja neophodne dokumentacije, učešća u pripremi i izradi prednacrta Ugovora o kupoprodaji i drugim neophodnim aktivnostima u tom smislu, te da prije predlaganja Vladi kantona nacrta pripremljenog Ugovora o kupoprodaji pribave odgovarajuće mišljenje Kantonalnog pravobranilaštva i Ministarstva finansija.

Ostale odluke
Vlada je danas prihvatila Izvještaj o rezultatima vrednovanja rada osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2020/2021. godinu. Na osnovu vrednovanja svih osnovnih škola prva tri mjesta zauzele su JU OŠ „Safvet – beg Bašagić” iz Gradačca, JU „Prva osnovna škola Živinice i JU OĐ Novi Grad Tuzla. U rangu gimnazija to su JU „Behrum-bagova medras” Tuzla, PU Richmond Park International Secondary School i JU Gimnazija „Meša Selimović” Tuzla. U rangu mješovitih tehničkih i stručnih škola prva tri mjesta zauzele su JU MSŠ Gračanica, JU MSŠ Živinice i JU MSŠ „Hasan Kikić” Gradačac. Gledajući rezultate vrednovanja svih srednjih škola, najbolje rezultate u školskoj 2020/2021. godini ostvarile su JU „Behram – begova medresa” Tuzla, JU MSŠ Gračanica i PU Richmond Park International Secondary School. Analizirajući podatke u Izvještaju se navodi da je u prethodne dvije školske godine nastavljen trend smanjenja broja učenika u osnovnim školama na području TK i to za 1594 učenika manje u odnosu na pretprošlu tj. školsku 2018/2019. godinu. Isti trend bilježe i srednje škole te je zabilježeno 693 učenika manje u odnosu na školsku 2018/2019.godinu.

Na današnjoj sjednici Vlada je podržala prijedloge Ministra unutrašnjih poslova i Nezavisnog odbora za godišnju ocjenu rada direktora Uprave policije MUP-a TK-a za period 23.02.2021. do 30.11.2021. godine, te rad direktora Dževada Kormana ocijenila ocjenom odličan (5).

Danas je Vlada utvrdila kriterije, uslove i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice troškovi manifestacija za 2022. godinu. Kriterijima je predviđeno da će Vlada, iz Budžeta TK za 2022. godinu sufinansirati programi manifestacija koji afirmišu razvoj Tuzlanskog kantona, uključuju ili su uključeni u programe manifestacija međunarodnog karaktera i saradnje ili su sajamskog karaktera i realizuju se na području Tuzlanskog kantona. S druge strane Vlada neće sufinansirati programe koji su usmjereni isključivo za ostvarivanje vjerskih ciljeva, promociju programa političkih stranaka, finansiranje plata i drugih izdataka zaposlenika u pravnom licu. Također, neće se podržavati ni projekti koji su usmjereni isključivo na investicijska ulaganja, izgradnju i adaptaciju objekata, kupovinu opreme i slično, te projekti čiji podnosioci zahtjeva nisu dostavili izvještaj o namjenskom utrošku sredstava dobijenih od Vlade Tuzlanskog kantona u prethodnoj godini.

Osobe koje podnesu zahtjev i nastave započeti postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka na Univerzitetu u Tuzli, u obavezi su plaćati neizmireni iznos utvrđene-školarine, te dodatnu participaciju u troškovima tog postupka u visini od 300,00 KM, po semestru, a koju uplaćuju u prvoj sedmici naučne akademske godine u kojoj nastavljaju postupak, odnosno u prvoj sedmici ljetnog semestra iste akademske godine ukoliko do početka ljetnog semestra ne odbrane doktorsku disertaciju, definisano je Odlukom Upravnog odbora JU Univerziteta u Tuzli o iznosu dodatne participacije u troškovima sticanja naučnog stepena magistra i doktora nauka na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli, na koju je Vlada danas dala prethodnu saglasnost. Također, ovom odlukom je definisano i da su osobe koje podnesu zahtjev i nastave započeti postdiplomski studij na Univerzitetu u Tuzli, u obavezi uz neizmireni iznos utvrđene školarine, platiti i dodatnu participaciju u troškovima tog studija u visini od 200,00 KM, po semestru, a koju također uplaćuju u prvoj sedmici nastave akademske godine u kojoj nastavljaju studij, odnosno u prvoj sedmici ljetnog semestra iste akademske godine ukoliko do početka ljetnog semestra ne odbrane magistarski rad.

Vlada je danas utvrdila koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec januar 2022. godine u iznosu od 1,00, te visinu osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade, za period januar – mart 2022. godine u iznosu od 4,00 KM.

Danas je Vlada dala saglasnost na tekst ugovora o zakupu poslovnog prostora. Radi se o dvije kancelarije u poslovnom objektu u Ulici Rudarska br 63. u Tuzli, koje će se koristiti za potrebe pripremanja predmeta za unos podataka prema Pravilniku o uspostavi jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite i skeniranja dokumentacije i arhiviranja spisa u svrhu primopredaje Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave.

Vlada je danas donijela Plan robnih rezervi Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, te u skladu s tim izmijenila Plan robnih rezervi Kantona za period 2020-2024.godina. Planom nabavke tokom tekuće godine predviđena je nabavka određenih količina esencijalnih namirnica, neophodnih za potrebe robnih rezervi, za što je predviđeno 805.000,80 KM.
Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Pravila JU „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona” Tuzla.

Vlada je danas izmijenila Odluku o uslovima i načinu formiranja radnih tijela Vlade Tuzlanskog kantona, upravnih organizacija i organa uprave Tuzlanskog kantona.

Imajući u vidu da je prestala potreba za primjenom ranije donesenog Zaključka, odnosno da njegova dalja primjena predstavlja otežavajuću okolnost za poslovanje Rudnika soli Tuzla, posebno s obzirom da je Zaključak u koliziji sa Granskim kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, Vlada je danas stavila van snage Zaključak Vlade TK iz 2014. godine.

Vlada je danas dala saglasnost Općinskom sudu u Gračanici za prijem namještenika, višeg referenta za operativno-tehničke poslove (daktilograf), u radni odnos na neodređeno vrijeme.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala Upravni odbor Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona na period od četiri godine. Također, data je prethodna saglasnost Upravnom odboru Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona za razrješenje Mirele Ibrahimović Mehanović sa dužnosti direktora ove javne ustanove, kao i za imenovanje Benjamina Bajrektarevića za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora, a najduže na period do šest mjeseci. Osim navedenog, Vlada je danas imenovala članove u privremenim školskim odborima u školama u Tuzlanskom kantonu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: