Vlada dala saglasnost na Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2018/19. godinu

Vlada je donijela Odluku kojom daje saglasnost na Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2018/19. godinu. Planom upisa učenika predviđen je upis 5.962 učenika i to u: 7 tipova gimnazija, 40 stručnih zvanja, 39 zanimanja, 4 umjetnička zvanja, 2 vjerska zvanja i 2 pomoćna zanimanja u specijalnim školama. Planirani broj učenika za upis u medicinska stručna zvanja 550 učenika, što iznosi 20,37 % od ukupno planiranog broja učenika u tehničke škole od 2.700 i ostalih 39 stručnih zvanja. Ovakav Plan upisa učenika, koji predviđa 1.723 mjesta više u srednjim školama u odnosu na broj učenika koji završavaju osnovne škole omogućit će svim učenicima koji završavaju osnovno obrazovanje, a njih je u ovoj školskoj godini na području Tuzlanskog kantona 4.239, da nastave obrazovanje u nekoj od srednjih škola Tuzlanskog kantona, u skladu sa postignutim uspjehom u osnovnoj školi, ličnim interesima i sposobnostima, kao i mogućnostima škola. Potrebno je istaći da je i oko 50 učenika sa drugih kantona i Republike Srpske polagalo eksternu maturu u osnovnoj školi, pa je za očekovati da će se i ovih 50 učenika upisati u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona.

Realan i ostvariv kolektivni ugovor za uposlenike u zdravstvu

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekst Kolektivnog ugovora  o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona. U dokument je uvršteno sve što je načelno dogovoreno i sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika u zdravstvu i Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona, sa željom da se podigne standard svih uposlenih u zdravstvu. Prema novom  kolektivnom ugovoru, za povećanje osnovne satnice sa 2,31 na 2,41 KM kao i i koeficijenata za obračun plaće, te umanjenje broja sati tokom radne sedmice sa 40 na 37,5 sati Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona izdvojit će  dodatnih 9,4 miliona KM čime je dostignuta gornja granica raspoloživih sredstava. Obim ostalih prava iz radnog odnosa ostao je nepromijenjen. Kolektivni ugovor  finansijski je ostvariv od 1. juna ove godine.

Stabilan finansijski rezultat ZZO TK

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar – mart 2018. godine. Prema prvom kvartalnom izvještaju u 2018. godini na zdravstveno osiguranje kod Zavoda na dan 31. marta 2018. godine prijavljeno je 427.502 osigurana lica što je za 1,17% manje u odnosu na isti dan prethodne godine od čega su 269.851 osiguranici odnosno 63,12% a 157.651 članovi porodica odnosno 36,88%.  Obaveznim zdravstvenim osiguranjem obuhvaćeno je 96,06 % stanovništva Kantona. Ukupni prihodi i primici za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u periodu januar – mart 2018. godine ostvareni su u iznosu od 54.088.377 KM što je za 3.376.662 KM ili 5,88% manje od planiranih, a za 3,27% više u odnosu na isti period prošle godine. U ukupnoj strukturi rashoda neposredna zdravstvena zaštita učestvuje sa 73,02%, lijekovi 17,36%, tekući transferi i drugi tekući rashodi 4,68%, ortopedska i druga medicinska pomagala 2,42%, Stručna služba Zavoda 2,10%, liječenje van Kantona i u inostranstvu 0,33%. Specifičnosti funkcionisanja sistema finansiranja zdravstvene zaštite ogledaju se u nemogućnosti realnog predviđanja određenih kategorija rashoda (lijekovi sa esencijalne liste, naknade plaća zbog bolovanja, liječenje van Kantona i ortopedska i druga pomagala) što diktira zdravstveno stanje stanovništva.

Planirana vrijednost programa javnih investicija 343.825.739 KM

Vlada TK utvrdila je Nacrt Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2019- 2021. godina. Nacrt Programa izrađen je na osnovu podataka koje su Ministarstvu privrede dostavila nadležna resorna ministarstva, općine i Grad Tuzla i javna preduzeća koji implementiraju projekat i upravljaju sredstvima namjenjenim za realizaciju projekta i programa iz Programa javnih investicija TK. Svi podaci će biti uneseni u bazu podataka Federalnog ministarstva finansija. Dostavljen je ukupno 71 IP obrazac za projekte koji su uključeni u Nacrt Programa javnih investicija sa ukupnom planiranom vrijednošću u iznosu od 343.825.739 KM od čega se 131.572.477 KM odnosi na 35 kandidovanih projekata i 212.253.262 KM na 36 projekata u implementaciji. Kandidovani projekti su oni za koje nisu osigurana sredstva za finansiranje, a sadrže podatke o ukupnoj vrijednosti projekata, odnosno ukupnom iznosu sredstava potrebnih za njihovu realizaciju. Projekti u implementaciji su oni projekti za koje postoji važeća i zvanična odluka nadležog tijela o osiguranju sredstava za implementaciju ili je izvjesno njihovo finansiranje.

Ostale odluke

Vlada TK utvrdila je amandmane na na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu te se Izjasnila na amandmane na prijedloge Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona, Zakona o izmjenama Zakona o sudskim taksama.

Vlada je također prihvatila tekst Prijedloga za izmjenu prijedloga Zaključka sa mjerama koji će doprinijeti rješavanju problematike odlaska građana i mladih sa područja Tuzlanskog kantona, koji je utvrdila Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici 18.5.2018. godine i dostavila Skupštini Tuzlanskog kantona.

Vlada TK donijela je Odluku kojom Privrednom društvu „M.H. Građevinar“ d.o.o. Živinice, dodjeljuje koncesiju za zahvatanje vode iz vlastitog izvora vodosnabdijevanja – kopanog bunara koji se nalazi u krugu privrednog društva „M.H. Građevinar“ d.o.o. Živinice, za sanitarne i tehnološke potrebe objekta za proizvodnju betona, na period od 10 godina, računajući od dana zaključenja ugovora o koncesiji.

Vlada je prihvatila Mišljenje Ministarstva zdravstva i Ministarstva privrede na zahtjeve za tumačenje i izmjene Zakona o regulisanju dospjelih a neuplaćenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Tuzlanskom kantonu.

Vlada je donijela odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.

Vlada je odobrila novčana sredstva u iznosu od 2.000,00 KM Kulturno-umjetničkom društvu “Rudar” Lukavac, za sufinansiranje organizacije 12. Međunarodne smotre folklora “Lukavac 2018” koja će se održati 23.6.2018. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o poništavanju objavljenog Javnog oglasa, raspisivanju ponovnog Javnog oglasa i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“ Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, na ime nabavke opreme i Ministarstvu pravosuđa i uprave, za nabavku opreme koja je neophodna za početak rada novoosnovanog Općinskog suda u Srebreniku.

Vlada je donijela Odluku kojom daje prethodnu saglasnost na Odluku Senata Evropskog univerziteta Kallos Tuzla o broju studenata za upis na studijske programe u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2018/19. godini.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za realizaciju projekta „ELEMEND GREECE“ za JU Univerzitet u Tuzli, u iznosu od 70.616,50 KM, dodjeljenog od strane Eidikos Logariasmos Kondylion Ereun.

Vlada je donijela odluke kojim odobrava usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, u svrhu realizacije projekta “Projekat opremanja kabineta informatike“ za JU OŠ „Edhem Mulabdić“ Gradačac u iznosu od 7.000,00 KM, dodijeljene od strane Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, za realizaciju projekta “Opremanje informatičko-fonetskog kabineta“ za JU Gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla, u iznosu od 10.000,00 KM, dodijeljene od strane Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo te donaciju u svrhu rekonstrukcije fiskulturne sale za JU OŠ „Gornja Tuzla“ Tuzla u iznosu od 1.000,00 KM, dodijeljene od strane Rudnika soli „Tuzla“ d.d. Tuzla.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu zdravstva da putem internog premještaja popuni radno mjesto državnog službenika „Sekretar ministarstva“ – 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme.

Vlada je donijela Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za kadrovska pitanja.

Vlada je također donijela niz rješenja o imenovanju školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Vlada  Kantona donijela je Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeni Nadzorni odbor Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla, u ime državnog kapitala.

Također je imenovan Upravni odbor JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona do okončanja postupka za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona po javnom oglasu, a najduže na period do 90 dana.

Vlada je donijela i Odluku o određivanju punomoćnika državnog kapitala koji, u ime osnivača, vrše funkciju Skupštine JP Radio – televizija Tuzlanskog kantona.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: