Utvrđen Program rada Vlade TK za 2018. godinu

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je program rada za 2018. godinu. Ovaj dokument kreiran je na osnovu programa rada ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona će u 2018. godini svoje djelovanje temeljiti na postizanju strateških razvojnih ciljeva koji su definisani u Strategiji razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godina. Nakon što je u proteklom periodu radila na stabilizaciji situacije u Tuzlanskom kantonu Vlada je za 2018. godinu planirala nekoliko razvojnih projekata. To oslikava i nekoliko kapitalnih programa, planiranih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Kroz povećanje sredstava za poticaje poljoprivrednoj proizvodnji Vlada je planirala značajniju pažnju posvetiti ovog grani privrede. Također, posebna pažnja bit će posvećena i podršci lokalnim zajednicama, za što je osim namjenskih sredstava vodnih naknada i sredstava za zaštitu okolice predviđena i posebna, nova stavka u Budžetu. U okviru ove stavke Vlada je za projekte lokalnih zajednica planirala 1 milion KM. Za program kapitalnih ulaganja ove godine predviđeno je 3 miliona KM, a što će najvećim dijelom biti usmjereno u obrazovne i pravosudne institucije u Tuzlanskom kantonu. Ovaj plan također karakteriše i reorganizacija rada Vlade, odnosno formiranje novih i spajanje postojećih ministarstava. U okviru novog Ministarstva kulture i sporta planirana je kvalitetnija podrška oblastima kulture i sporta, te program podrške mladim osobama. U oblasti rada, socijalne politike i povratka predviđena su kvalitetnija rješenja u oblasti socijalne zaštite, te sredstva za kvalitetniju podršku porodiljama i novorođenčadi iz socijalnih kategorija. Podrška povratku je povećana za oko 230.000 KM, a kao novi socijalni program, za užinu u toku nastave djeci iz socijalnih kategorija planirano je 118.000 KM.  Tokom ove godine planirana je i realizacija dodatnog sufinansiranja izgradnje Centra za autizam, a planirano je i sufinansiranje Sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja planirano 20.000 KM. Ono što je još interesantno, a radi se o novim projektima, Vlada je predvidjela realizaciju programa stipendiranja učenika koji upišu deficitarna zanimanja, kao i projekat prekvalifikacije i dokvalifikacije. Imeđu svega ostalog, ove godine Vlada je planirala i realizirati projekat podrške naučno – istraživačkom radu, što je u skladu sa novim Zakonom o naučno – istraživačkom radu TK.

Kontinuirani razvoj  MAT-a

Vlada TK je prihvatila Plan poslovanja Međunarodnog aerodroma Tuzla za 2018. godinu. U ovoj planskoj godini Aerodrom će voditi aktivnosti na povećanju obima putničkog saobraćaja, povećanje broja destinacija u zemlje zapadne Evrope i proširenja na zemlje Bliskog Istoka te intenzivno raditi na iznalaženju mogućnosti na povećanju razvoja cargo saobraćaja. Započeti radovi na rekonstrukciji i dogradnji zgrade putničkog terminala, izgradnja carinskog skladišta, renoviranje i saniranje PSS, u potpunosti stavljanje u funkciju osvjetljenja PSS u projektovanoj dužini koji se planira dovršiti u prvoj polovini planske godine će u velikoj mjeri unaprijediti uslove u provedbi zračnih operacija. Uspostavljanjem vlastitog školskog centra za stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih na Aerodromu, obezbijedit će se uslovi za kontinuirano doškolovanje i licenciranje u toku cijele godine, čime će se ostvariti značajne finansijske uštede u odnosu na dosadašnji period, doškolovanja uposlenika u nastavnom centru Međunarodni aerodrom Sarajevo. U planskom periodu će se učiniti maksimalan napor na povećanju broja letova sa postojećim avioprevoznikom, ali će se nastaviti sa aktivnostima na iznalaženju mogućnosti saradnje i sa drugim avioprevoznicima. Izgradnjom carinskog skladišta kapaciteta cca 300 tona goriva JET-1 u 2018. godini će biti značajno unaprijeđeno snadbijevanje zrakoplova avio gorivom kako postojećih korisnika (kupaca) tako i novih kupaca koji su zainteresirani za dopunu gorivom na aerodromu kojeg do sada nisu mogli koristiti zbog nedovoljnog kapaciteta, navodi se, između ostalog, u planu poslovanja tuzlanske zračne luke.

Izmjene i dopune Zakona o pravobranilaštvu

Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu Tuzlanskog kantona. Naime, Kantonalno pravobranilaštvo je Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona uputilo inicijativu za izmjene i dopune ovog Zakona, a s ciljem otklanjanja neostataka uočenih u primjeni ovog zakona, posebno u odnosu na općinska pravobranilaštva. Naime, postojeći tekst Zakona o pravobranilaštvu sadrži rješenja koja utiču ili bi mogla uticati na samostalnost u radu pravobranilaštva. Izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu predviđaju se kvalitetnija rješenja za pojedine situacije, a takođe je uočeno da su pojedine odredbe postojećeg teksta Zakona o pravobranilaštvu u koliziji sa drugim odredbama, te je ujedno potrebno otkloniti i te nedostatke.

Izmjene i dopune Zakona o komunalnim djelatnostima

Vlada je danas utvrdila i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima. Razlog za ove izmjene i dopune je potreba da se reguliše obaveza priključenja poslovnih i stambenih objekata na komunalnu infrastrukturu za opskrbu toplinskom energijom, a u cilju smanjena zagađenja zraka kroz smanjenje broja individualnih ložišta. Naime, prema ovom prijedlogu, vlasnik ili investitor poslovnog objekta, kao i vlasnik ili investitor stambenog objekta korisne površine preko 200 m2, obavezan je priključiti objekat na komunalnu infrastrukturu za opskrbu toplinskom energijom, ukoliko postoje tehničke mogućnosti za priključenje objekta na vrelovodnu ili toplovodnu mrežu daljinskog sistema zagrijavanja. Izmjenama i dopunama predviđene su i kaznene odredbe za nepostupanje i one se kreću od 1.000 do 5.000 KM za fizička lica, od 2.000 KM do 10.000 KM za odgovorna lica u pravnom licu, te od 5.000 KM do 20.000 KM za pravno lice, ako ne priključi objekat na komunalnu infrastrukturu za opskrbu toplinskom energijom.

Proces povratka nije završen

Vlada je usvojila Informaciju o efektima ulaganja u povratak iz Budžeta Tuzlanskog kantona na području Republike Srpske i Tuzlanskog kantona za 2017. godinu. Prema podacima iz Informacije, u 2017. godini 15 osoba se vratilo u prijeratno mjesto prebivališta na području Tuzlanskog kantona. Istovremeno se na područje opština entiteta Republika Srpska vratila 161 osoba, što je za 56% više u odnosu na broj povrataka iz prethodne godine (71 osoba). Na osnovu neposrednog kontakta sa raseljenim licima koja izražavaju želju za povratkom, broja podnesenih prijava za dobrovoljni povratak, kao i prijava na javne oglase, može se konstatovati da proces povratka nije završen. U tom pogledu Ministarstvo je u protekloj godini realiziralo nekoliko programa podrške izbjeglim i raseljenim osobama, te povratku i povratnicima, za što su ukupno izdvojene 624.602 KM. Za projekte održivog povratka izdvojeno je ukupno 182.000,00KM, od čega 85.800,00 za povratak na područje TK, a 96.200,00 KM za povratak u entitet RS. Za obavezno zdravstveno osiguranje socijalno ugroženih raseljenih lica izdvojeno je 236.234,75 KM, za subvenciju električne energije za raseljene osobe 91.444,31 KM, dok je za nabavku ogrjeva-uglja za socijalno ugrožene raseljene osobe izdvojeno 62.310,55 KM. Za pomoć drugim nivoima vlasti izdvojene su ukupno 42.700,00 KM od čega 23.700,00 za općine na području našeg kantona a 19.000,00 za općine u RS-u, dok je za dženaze i sahrane prognanih i raseljenih osoba izdvojeno 9.913,00 KM. Kao rezultat kontinuirane kontrole utroška sredstava Ministarstvo je zaključilo da u 2016. i 2017. godini nije bilo korisnika koji su nenamjenski utrošili dodijeljena sredstava.

Stipendiranje deficitarnih zanimanja

U cilju u cilju afirmacije stipendiranja djece koja pohađaju obrazovanje za deficitarna zanimanja Vlada je donijela i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija braniocima i članovima njihovih porodica. Naime, s ciljem omogućavanja dobivanja stipendija i djeci sa manjim prosjekom ocjena, a koja se školuju za deficitarna zanimanja, Vlada se opredijelila da promijeni ograničavajući faktor i da time dopunsko pravo iz oblasti boračke zaštite omogućimo i ovoj djeci. Izmjenama i dopunama prethodne odluke pristupilo se u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona, odakle je pribavljen spisak deficitarnih zanimanja. Odluka je urađen u skladu sa opredjeljenjima Vlade Tuzlanskog kantona u oblasti zaštite pripadnika boračke populacije, uz prilagođavanje realnim materijalnim mogućnostima, rukovodeći se pri tome načelima pravičnosti i racionalnosti kojima se osigurava socijalno-ekonomska zaštita branitelja i članova njihovih porodica.

Ostale odluke

Vlada je donijela i Odluku o utvrđivanju učešća Ministarstva za boračka pitanja u nabavci ortotsko-protetskih pomagala, drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetskih i ortodonskih pomagala i sanitarnih sprava za ratne vojne invalide Tuzlanskog kantona. Ova odluka urađena je shodno Odluci Skupštine Tuzlanskog kantona, kojom je proširen asortiman pomagala za potrebe ratnih vojnih invalida. Budžetom Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, planirana su finansijska sredstva za navedena dopunska prava, a ista će biti raspoređena u skladu sa Programom o korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2018. godini.

Vlada je utvrdila kriterije za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period februar – juni školske 2017/18. godine. Shodno ovoj odluci odobreno je sufinansiranje troškova linijskog i vanlinijskog prijevoza učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona u iznosu od 50% mjesečne karte u linijskom prijevozu, odnosno 50% iznosa utvrđenog pismenim ugovorom između prijevoznika i korisnika usluga prijevoza u vanlinijskom prijevozu. Pravo na ovu subvenciju imaju učenici koji stanuju na udaljenosti većoj od četiri kilometra od najbliže škole, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim propisima i općim aktima. Također obuhvaćeni su i učenici sa prebiva1istem na području Tuzlanskog kantona na udaljenosti većoj od četiri kilometra od najbliže škole, koju pohađaju, kao najbližu, osnovnu školu na području drugog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas odluku kojom se rad policijskog komesara Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Fadila Šljivića, za 2017. godinu, ocjenjuje ocjenom odličan (5). Odluka je donesena na osnovu prijedloga Ministra unutrašnjih poslova TK i Nezavisnog odbora Skupštine TK.

Vlada je usvojila i Informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini, te Plan deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.

Vlada je, u postupku po samoinicijativnoj ponudi privrednog društva „Luxuria“, pristupila dodjeli koncesije za zahvatanje vode iz vlastitog izvora vodosnabdijevanja – bunara za tehnološke potrebe poslovnog objekta koji se nalazi u naselju Bistarac. Kao koncesor određeno je Ministarstvo poljoprivrede, sumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela i odluke o visini osnovice za obračun plaća za decembar 2017. godine i naknadi za ishranu zaposlenih u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave u Tuzlanskom kantonu. Osnovica iznosi 380,25 KM, a naknada za ishranu 8 KM po izrađenom danu.

Vlada je prihvatila Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak na Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, kao i Mišljenje na tekst nacrta Sporazuma i nacrta Administrativnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti, te ih proslijedila nadležnom federalnom ministarstvu na dalje postupanje.

Vlada je donijela odluku kojom se odobrava prekoračenje na transakcijskom računu budžeta Tuzlanskog kantona u iznosu do 4.000.000,00 KM i dala saglasnost Ministarstvu finansija za zaključivanje ugovora o dozvoljenom prekoračenju. Prekoračenje bi se koristilo u cilju eventualne realizacije obaveza koje proizlaze iz prava radnog odnosa zaposlenih u budžetskim organizacijama Tuzlanskog kantona.

Vlada TK donijela je Zaključak kojim traži od Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Sindikata ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona da, u što kraćem roku, usaglase tekst Kolektivnog ugovora za policijske službenike Tuzlanskog kantona i isti dostave Vladi Kantona na razmatranje i usvajanje. Nakon potpisivanja Kolektivnog ugovora za policijske službenike Tuzlanskog kantona ići će se u proceduru usaglašavanja Uredbe o plaćama i naknadama plaća policijskih službenika sa odredbama Kolektivnog ugovora.

Vlada je donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Kantonalne direkcije robnih rezervi u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona. Također, Vlada je ovlastila ministra trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona da u ime Vlade Tuzlanskog kantona odlučuje o pravima i dužnostima iz radnog odnosa direktora Kantonalne direkcije robnih rezervi u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu finansija za prijem dva namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Privremenog Upravnog odbora Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona o imenovanju Senada Hamzića dr. vet. med. za direktora Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona, na period od četiri godine.

Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona na period najduže do 90 dana, u sastavu: Dario Memić, predsjednik i članovi Izudin Jahić i Amela Jamaković.

Vlada je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti Upravnom odboru JU Narodno pozorište Tuzla da se Mirza Ćatibušić, dipl. glumac, imenuje za direktora JU Narodno pozorište Tuzla, na period od četiri godine.

Vlada je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti Upravnom odboru JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla da se Mirna Trifković, profesor engleskog jezika i književnosti, imenuje za direktora JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla, na period od četiri godine.

Vlada je također donijela niz rješenja o razrješenju kao i privremenom imenovanju školskih odbora osnovnih škola sa područja TK.

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: