Utvrđen nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu

Vlada je danas utvrdila i Skupštini Tuzlanskog kantona uputila nacrte Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020.godinu i Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Nacrtom Budžeta prihodi, primici i finansiranje u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu ukupno iznose 416.985.251,00 KM i za 11.581.914,00 KM ili 2,86% su viši u odnosu na planirane prihode u Budžetu za 2019. godinu. Razlog za povećanje planiranih prihoda je u činjenici da se i u 2020. godini očekuje trend rasta prihoda. U Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu planirano je 2.336.482,00 KM za pokriće dijela akumuliranog deficita. U strukturi ukupnih prihoda, primitaka i finansiranja, najveći dio (81,52%) se odnosi na prihode od poreza u iznosu od 339.933.688,00 KM što je za 11.594.992,00 KM ili 3,53% više u poređenju sa Budžetom 2019. godine.

Shodno prihodovnoj strani, Ministarstvo finansija je utvrdilo da ukupni rashodi u 2020. godini iznose 416.167.557,00 KM. Akumulirani deficit sa 31.12.2018.godine iznosi 25.267.316 KM. U projekcijama za 2020. godinu, planirana su 2,3 miliona KM za pokriće dijela akumuliranog deficita sa 31.12.2019.godine.

Analizirajući strukturu rashoda najveće učešće u Budžetu za 2020. godinu imaju korisnici iz oblasti obrazovanja i nauke (45,07%) i korisnici u okviru razdjela Ministarstvo unutrašnjih poslova (14,92%).

Najveći rast u odnosu na Budžet 2019. godine u strukturi ukupnih rashoda bilježe dopunska prava boračko – invalidske zaštite (BIZ) i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a za 5.780.000,00 KM (72,61%), pri čemu se dio od 5.500.000,00 KM odnosi se za realizaciju Zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica za novčanu egzistencijalnu naknadu nezaposlenim demobiliziranim borcima do 57 godina života. Oblast poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede bilježi porast za 3.226.570,00 KM ili 11,80%. Iznos planiranih sredstava za oblast unutrašnjih poslova veći je za 3.049.732,00 KM ili 5,17%

Za kategorije socijalne zaštite je planirano 28.901.038,00 KM, što je povećanje u odnosu na plan 2019.godine za 986.544,00 KM. Za realizaciju Programa podrške razvoju kantona planirano je 1.500.000,00 KM, što je povećanje u odnosu na plan 2019.godine za 470.000,00 KM. Za projekte iz oblasti tjelesne kulture i sporta je planirano 825.000,00 KM, što je povećanje za 184.000,00 KM u odnosu na plan 2019. godine. Za podršku mladima u 2020. godini je nacrtom Budžeta predviđeno 325.000,00 KM, što je značajno povećanje za 210.000,00 KM u odnosu na plan 2019. godine.

Kada su u pitanju kapitalni transferi, nacrtom Budžeta je predviđeno 800.000,00 KM za podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, 700.000,00 za sufinansiranje nabavke medicinske opreme JZU UKC Tuzla, 750.000,00 KM kao učešće Vlade Kantona u izgradnji Osnovne i Srednje Muzičke škole, 330.000,00 KM za potrebe ulaganja u infrastrukturne objekte i opremu Međunarodnog aerodroma Tuzla, 200.000,00 KM za izgradnju Centra za autizam Tuzla, 200.000,00 KM za podršku povratku prognanih lica, te 245.500,00 KM za kapitalna ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju objekata predškolskog odgoja.

Obzirom da se radi o nacrtima zakona, koji mogu poslužiti kao osnova za izradu prijedloga gore navedenih do dokumenata, Vlada je predvidjela i provođenje javne rasprave o ovim dokumentima.

Stipendije za sportiste

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva kulture, sporta i mladih o odobravanju ukupno finansijskih sredstava, korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava za dodjelu sportskih stipendija sa potrošačke jedinice Tjelesna kultura i sport za 2019. godinu. Ukupna vrijednost stipendija za 13 sportista iznosi 34.800,00 KM. Dodjela stipendija izvršena je na osnovu Javnog poziva po osnovu kojeg je pristiglo ukupno 25 prijava. Nakon što je Komisija otvorila i pregledala dostavljene prijave utvrđeno je da 13 prijava ispunjavaju formalno pravne uslove Javnog poziva, te su iste su uzete u razmatranje, a da je 12 prijava – aplikacija odbačeno jer su bile nepotpune, neosnovane ili neblagovremene.

Skoro 400.000 KM za finansiranje sportskih projekata

Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost i na Odluku Minisatrstva kulture, sporta i mladih kojom je odobrena isplata finansijskih sredstava sa potrošačke jedinice Tjelesna kultura i sport u ukupnom iznosu do 392.808,00 KM. Radi se o realizaciji Javnog poziva za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2019. godinu. 

U oblasti vrhunskog sporta (kolektivni sportovi) nije bio prijava, dok je za vrhunski sport (pojedinačni sportovi) odobreno ukupno 42.406,00 KM. Za kvalitetni sport, u oblasti kolektivnih sportova, za 25 projekata je odobreno 106.058,00 KM, dok je za pojedinačne sportove, za 18 projekata odobreno 28.300,00 KM. Za finansiranje 20 sportskih projekata osoba sa invaliditetom odobreno 58.921,00 KM. Za 63 projekta tjelesnih aktivnosti i sportskih igara koje okupljaju veliki broj djece i omladine s ciljem pravilnog razvoja i unapređivanja zdravlja je odobreno 67.623,00 KM, od čega za tri projekta školskog sporta 2.500,00 KM, a za 60 projekata omasovljenja sporta i afirmaciju uloge sporta u društvu, posebno kod mladih 65.123,00 KM. Za jedan projekat sportskog odgoja i obrazovanja je odobreno 1.000,00 KM, a za 40 projekata organizacije sportskih manifestacija 51.500,00 KM. Za 4 projekta pružanja usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta je odobreno 37.000,00 KM.

Po javnom pozivu je pristiglo ukupno 218 aplikacija-prijava sportskih organizacija, od kojih je utvrđeno da 194 aplikacije- prijave ispunjavaju formalne uslove Javnog poziva te su uzete u razmatranje, a 24 prijave – aplikacije su odbačene jer su bile nepotpune, neosnovane ili neblagovremene. U navedene 194 validne prijave je dostavljeno 195 programa/projekta, među kojima je vrednovano njih 181, a 14 projekata su ocijenjeni kao neosnovani.

Ostale odluke

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Uredbu o načinu i postupku trajnog ili privremenog ustupanja službenih putničkih motornih vozila. Ovim dokumentom utvrđeni su način i postupak prijenosa prava korištenja ili prava vlasništva putničkih motornih vozila između kantonalnih organa državne službe i drugih budžetskih korisnika na području Tuzlanskog kantona. Pored navedenog, uredbom su uređenja i pitanja donošenja odluka u navedenim postupcima, troškovi, knjigovodstvena evidentiranja i druga pitanja od značaja za navedenu materiju.

Vlada je danas odobrila 1.000,00 KM Ministarstvu obrazovanja i nauke za pet nastavnika sa područja Tuzlanskog kantona, a na ime troškova učešća u radu regionalne konferencije „Svijet obrazovanja briše granice“, koja će se održati u Beogradu u periodu od 31.10. do 03.11.2019. godine. Pet nastavnika sa područja našeg kantona su dobitnici priznanja „Najbolji nastavnik bivše Jugoslavije“, te bi na pomenutoj Konferenciji preuzeli nagrade. Vlada je odobrila i 5.100,00 KM JU Univerzitet u Tuzli za troškove organizacije VI međunarodnog naučno-stručnog simpozija „Održivi razvoj, okolišni potencijal i proizvodnja hrane – OPORPH 2019“ koji će se održati 14. i 15. novembra u Tuzli. Također, odobreno je i 2.500,00 KM JU OŠ „Kalesija” Kalesija u svrhu nabavke novog kotla za sistem centralnog grijanja za Područnu školu „Jajići”.

Vlada je danas odobrila 6.641,00 KM JU OŠ „Miričina“ Gračanica, na ime rekonstrukcije stolarije u područnoj školi „Rašljeva“. Također, zbog iskazanih potreba tokom realizacije projekata, ali i iskorištenja dijela neutrošenih sredstava Vlada je danas donijela više odluka o izmjenama odluka odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava.

Na jednoj od svojih posljednjih sjednica Skupština Tuzlanskog kantona je zadužila  Vladu Tuzlanskog kantona da preduzme sve aktivnosti kako bi se u sva javna preduzeća i javne ustanove čiji je osnivač, odnosno nad kojim nadležnost ima Skupština Tuzlanskog kantona, uputila finansijska policija i budžetska inspekcija radi uvida i kontrole finansijskog poslovanja javnih preduzeća i javnih ustanova sa posebnim osvrtom na javne ustanove koje se  finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona. S tim u vezi Vlada je današnjim zaključkom istaknula da je Zaključak Skupštine postavljen veoma široko i obuhvata kontrolu finansijskog poslovanja svih javnih preduzeća i javnih ustanova iz nadležnosti Kantona, te imajući u vidu ograničene kadrovske i finansijske kapacitete budžetske inspekcije Tuzlanskog kantona i potreban vremenski period za izvršenje tog zadatka, kao i zakonske nadležnosti, mogućnosti angažovanja i obezbjeđenje neophodnih sredstava za angažovanje finansijske policije. S tim u vezi Vlada je zatražila od Skupštine Tuzlanskog kantona da svoj Zaključak dopuni na način da se preciznije definišu naziv subjekata kod kojih će se obaviti budžetski (inspekcijski) nadzor, predmet i obim budžetskog (inspekcijskog) nadzora, kao i period u kome se budžetski (inspekcijske) nadzor treba izvršiti.

Vlada je danas prihvatila i Informaciju Ministarstva finansija u vezi sa aktom Kantonalnog pravobranilaštva Tuzla, a u čijem prilogu je dostavljena Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, po tužbi DD „Komunalno” Živinice u stečaju. S tim u vezi Vlada je zadužila Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla da nakon stjecanja zakonskih preduslova pokrene postupak pred nadležnim sudom u cilju regresne naplate isplaćenog glavnog duga, zakonskih zateznih kamata i troškova postupka od solidarnih dužnika, te da nakon stjecanja zakonskih preduslova  pokrene postupak izjavljivanja revizije protiv Presude Kantonalnog suda u Tuzli pred Vrhovnim sudom FBiH. Ministarstvo finansija je zaduženo da u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu planira novčana sredstva za izvršenje Presude Kantonalnog suda u Tuzli, odnosno Presude Općinskog suda u Tuzli. Također Ministarstvo finansija je zaduženo da uputi pismeni zahtjev stečajnom sudiji kod koga se vodi predmet DD „Komunalno” Živinice u stečaju, kao i najvećem povjeriocu u okviru tog stečajnog postupka sa prijedlogom za otpis dijela zakonskih zateznih kamata, pod uslovom jednokratne uplate glavnog duga. Ministarstvo finansija i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak su zaduženi da  putem svojih predstavnika ostvare kontakt sa gradonačelnikom Grada Živinice i nadležnim federalnim ministarstvom u smislu traženja dobrovoljnog izmirenja dijela pripadajuće solidarne obaveze po Presudi. 

Današnjim odlukama Vlada je odobrila prijenos vlasništva nad putničkim motornim vozilom AUDI A6, godina proizvodnje 2007., sa Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona na Ured Premijera Tuzlanskog kantona, kao i putničkog motornog vozila ŠKODA OCTAVIA, godina proizvodnje 2015, sa Ministarstva unutrašnjih poslova  Tuzlanskog  kantona na Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona upoznata je sa Prijedlogom mjera za prevazilaženje nepravilnosti u Izvještaju Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine o finansijskoj reviziji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2018. godinu broj: 04/1-14-017657/19 od 04.11.2019. godine.

Vlada danas nije prihvatila izvještaje o radu u 2018. godini JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla, JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla, JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla, JU Muzej istočne Bosne Tuzla, JU Narodno pozorište Tuzla i JU Specijalna biblioteka “Behram-beg” u Tuzli.

Vlada je danas dala sagasnosti Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona da putem internog premještaja državnog službenika zaposlenog u Ministarstvu popuni upražnjeno radno mjesto državnog službenika stručnog savjetnika za unutrašnji i međunarodni saobraćaj, kao i  Ministarstvu privrede da nastavi ranije započetu proceduru za prijem državnog službenika u radni odnos stručnog saradnika za pravnu podršku razvoju MSP sektora i obrta.

Vlada je danas dala saglasnost Javnoj ustanovi Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla za prijem zaposlenika, referenta za blagajničko poslovanje, u radni odnos na određeno vrijeme, najduže do 120 dana.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala saglasnosti na odluke Upravnog odbora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona o razrješenju Senada Muhamedbegovića, dužnosti direktora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i imenovanju Admira Hukića, za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, na period do konačnog imenovanja direktora, a najduže 6 mjeseci. Vlada je donijela i Rješenje kojim se Muhamed Šadić razrješava sa pozicije direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, prije isteka mandata, zbog ostvarenog lošeg poslovnog rezultata, zaključno sa 12.11.2019. godine. Također, Vlada je imanovala Amela Mehanovića za vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona do imenovanja direktora u skladu sa zakonom, a najduže šest mjeseci. Vlada je danas razriješila Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, te privremeno imenovala novi sastav ovog tijela. Također, Vlada je danas dala saglasnosti na prijedloge odluka Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla o razrješenju Prof. dr. med. sci. Nešada Hotića, specijaliste dječje hirurgije, dužnosti direktora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, prije isteka mandata na koje je imenovan, na lični zahtjev, i imenovanju Prof. dr. med. sci. Vahida Jusufovića, specijalista oftalmologije za vršioca dužnosti direktora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, a najduže do šest mjeseci i u tom periodu ima sva prava i dužnosti direktora. Vlada je danas imenovala punomoćnike državnog kapitala koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Radio-Televizija Tuzlanskog kantona“ d.o.o., te im dala naloge za odlučivanje na narednoj sjednici Skupštine JP RTV TK.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: