Utvrđen iznos participacije školarina na Univerzitetu u Tuzli

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini. Prema ovoj odluci redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se finansiraju iz Budžeta TK i koji nemaju status zaposlenog lica, u akademskoj 2017/18. godini plaćat će participaciju u troškovima studija u visini od 100,00 KM po semestru. Redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se sami finansiraju, a prvi puta upisuju prvu studijsku godinu plaćat će školarinu u rsponu od 600,00 KM po semestru na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Ekonomskom fakultetu, Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, Fakultetu elektrotehnike (Tehnički odgoj i informatika), Filozofskom fakultetu i Pravnom fakultetu, 750,00 KM po semestru na Fakultetu elektrotehnike (Elektrotehnika i računarstvo), Farmaceutskom fakultetu, Mašinskom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu, Rudarsko-geološko- građevinskom fakultetu i Tehnološkom fakultetu, te 900,00 KM po semestru na Akademiji dramskih umjetnosti i Medicinskom fakultetu.

Vanredni studenti prvog ciklusa studija, koji se sami finansiraju, a prvi puta upisuju studijsku godinu, plaćat će školarinu u iznosu od 750,00 KM po semestru na Ekonomskom fakultetu (Poslovna ekonomija) i Fakultetu za tjelesni odgoj i sport (Edukacija trenera u sportu).

Redovni i vanredni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se sami finansiraju, a koji su ranije stekli status studenta, u akademskoj 2017/18. godini plaćaju školarinu u visini utvrđenoj za akademsku godinu u kojoj su stekli status studenta prve godine. Studenti drugog ciklusa studija, za studijske programe u trajanju od jedne akademske godine plaćat će školarinu u visini od 2.400,00 KM, a studenti studijskih programa u trajanju od dvije akademske godine u iznosu od 2.400,00 KM po studijskoj godini. Studenti trećeg ciklusa studija upisani u akademskoj 2017/18. godini, plaćat će školarinu u iznosima od 9.000,00 do 14.000,00 KM u zavisnosti od fakulteta.

Ovom odlukom predviđeno je i da redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se finansiraju iz Budžeta TK i redovni studenti koji se sami finansiraju, a koji pripadaju boračkim kategorijama, odnosno sobe koje pripadaju socijalnim kategorijama, što je predviđeno Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih ,žrtava rata i zaštiti porodice s djecom, u akademskoj 2017/18. godini plaćaju 50% iznosa participacije, odnosno 50% iznosa školarine utvrđenih ovom Odlukom.

Skoro 280.000 KM za projekte zaštite okoliša

Na današnjoj sjednici Vlada je dala više saglasnosti na odluke Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o odobravanju sredstava za finansiranje projekata zaštite okolice. Na ime finasiranja projekta „Poboljšanje sistema upravljanja otpadom na području općine Kalesija“ Općini Kalesija je dodijeljeno 56.427,70 KM. Općini Banovići je, na ime finansiranja projekta „Rekonstrukcija krova termoizolacijom poda negrijanog tavana na zgradi Samačka”, dodijeljeno 82.950,00 KM, a za više projekata u općini Gračanica odbreno je ukupno 137.250,00 KM. Od ovog iznosa za rekonstrukciju kanalizacije u romskom naselju – Rijeka Spreča odobreno je 40.000,00 KM, a isti iznos planiran je za proširenje toplovodne mreže u gradu, trasa Belamionix – Etna. Za rekonstukciju i zamjenu javne rasvjete u parku ispred Općine Ministarstvo je dodijelilo 50.250,00, a za izradu glavnog projekta uređenja izletišta Vis 7.000,00 KM. Na ime organiziranja manifestacije 5. juni Svjetski dan zaštite okoliša 2.000,00 KM  je dodijeljeno Ekološkom savezu Tuzlanskog kantona „EKO-ZELENI” Tuzla.

Izmjenama zakona do kvalitetnije zaštite Zaštićenog pejzaža „Konjuh“

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom „Konjuh“. Razlog donošenja Zakona je potreba da se granice Zaštićenog pejzaža „Konjuh“ koriguju na način da se obuhvate prostori sa novim vrijednostima, a isključe prostori za koje je procijenjeno da nemaju vrijednost zaštićenog pejzaža, te da se preciznije odrede mjere zaštite u zaštićenim zonama.

Utvrđen Program korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta

Vlada je danas utvrdila Program korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini. Ukupno planirana namjenska sredstva za 2017. godinu utrošit će se za realizaciju projekata uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta, za realizaciju studije upotrebne vrijednosti zemljišta (projekati višenamjenskog vrednovanja korištenja i zaštite zemljišta i izrada karata upotrebnih vrijednosti poljoprivrednog zemljišta), za uspostavu monitoringa poljoprivrednog zemljišta na području Tuzlanskog kantona, te za dovršetak realizacije projekata odobrenih prethodnim Programima. U Program su uvršteni projekti uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta na području općina, kao i projekti višenamjenskog vrednovanja korištenja i zaštite zemljišta i izrade karte upotrebne vrijednosti zemljišta. Programom su planirana i sredstva za pokretanje aktivnosti na uspostavi monitoring poljoprivrednog zemljišta, što podrazumijeva sistemsko i permanentno praćenje stanja i promjena u zemljištu i na zemljištu. Provođenje ovih aktivnosti od posebnog je značaja nakon učestalih poplava na području Tuzlanskog kantona, kako bi se kontinuirano moglo pratiti stanje poljoprivrednog zemljišta, odnosno registrirati eventualna zagađenja, te provoditi odgovarajuće mjere zaštite zemljišta. Realizacija projekata višenamjenskog vrednovanja korištenja i zaštite zemljišta i izradu karata upotrebne vrijednosti zemljišta predstavlja nastavak ranije započetih aktivnosti.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar-mart 2017. godine. Ukupni prihodi i primici za ovaj periodu ostvareni su u iznosu od 52.374.539 KM, što je za 10,04% više nego u istom periodu 2016. godine.

Također, Vlada je zadužila Zavod da sačini i Vladi Kantona dostavi Informaciju o utrošku sredstava po osnovu propisivanja lijekova sa Pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona za period januar-mart 2017.godine, sa spiskom ljekara koji su izvršili prekoračenje u broju propisanih recepata sa Pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona u odnosu na plan, kao i ljekara koji su u propisivanju recepata i izdavanju lijekova odstupili od propisane doktrinarne prakse, te mjerama koje su u okviru svojih ovlaštenja prema tim ljekarima poduzeli Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Zavod zdravstvenog osiguranja je zadužen i da poduzme dodatne aktivnosti kako bi se ljekari svih nivoa zdravstvene zaštite pridržavali doktrinarnih pristupa koji su propisani Pozitivnom listom lijekova koju je usvojila Vlada Kantona. Obzirom na činjenicu da je važeća pozitivna lista lijekova identična listi lijekova koja je važila za prošlu godinu, kada je potrošnja lijekova bila u skladu sa finansijskim planom, te trend da potrošnja lijekova za prva tri mjeseca ove godine već najavljuje značajno premašivanje finansijskog plana predviđenog za lijekove sa Liste lijekova, neophodno je potrošnju i propisivanje lijekova sa Pozitivne liste lijekova uskladiti sa finansijskim sredstvima koja su za tu namjenu predviđena u Finansijskom planu ZZO TK za 2017.godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona je razmatrala danas Radnu verziju Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava, te zadužila Ministarstvo finansija da ovaj dokument uputi svim općinama na području Tuzlanskog kantona i Gradu Tuzla, kao i Savezu općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine radi pribavljanja odgovarajućeg mišljenja. Naime, prihvatanjem inicijative Udruženja poslodavaca izmijenile bi se određeni stavovi u Zakonu, a što bi moglo imati negativne posljedice po budžete lokalnih zajednica. Zbog toga će, nakon što pribavi neophodna mišljenja, Ministarstvo finansija, zavisno od izražene volje općina na području Tuzlanskog kantona, odnosno Grada Tuzle, Vladi Tuzlanskog kantona dostaviti odgovarajuću informaciju ili tekst Nacrta Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na tekst Ugovora koji bi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak zaključilo sa Gradom Tuzla u vezi sa davanjem na korištenje zgrade i zemljišta za izgradnju Centra za autizam. Ovim ugovorom ne stvaraju se finansijske ili druge obaveze za Tuzlanski kanton i Ministarstvo, nego Grad Tuzla, daje na korištenje objekat i zemljište Ministarstvu, isključivo za potrebe smještaja buduće Javne Ustanove Centra za autizam TK-a, koja će  imati  zdravstvenu i obrazovnu funkciju i namjenjena za  korisnike usluga, prevashodno sa područja Tuzlanskog kantona, ali i čitave BiH.

Za realizaciju aktivnosti u okviru obilježavanja 22. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici Vlada je danas odobrila 1.000,00 KM Udruženju građana „Majke Srebrenice i Podrinja“. Za refundaciju dijela troškova projekta „Apsolventsko Gala veče“ koje je održano dana 19.05.2017. godine u Tuzli Studentskom parlamentu Univerziteta u Tuzli je odobreno 5.000,00 KM, a isti iznos dodijeljen je i za refundaciju dijela troškova vezanih za realizaciju projekta pod nazivom „Balkanijada 2017“ koja je održana u Tuzli od 17- 19.05.2017. godine. Na ime nabavke polica za arhivu Općinskom sudu Tuzla odobrene su 2.094,00 KM, a 10.000,00 KM dodijeljeno je za sufinansiranje direktne tehničke podrške Projekta integriranog lokalnog razvoja ILDP-a.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period 2018 – 2022. godine. Zadatak Radne grupe je da na osnovu Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća područja Tuzlanskog kantona i Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu uradi Nacrt Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2018. do 2022. godine.

U skladu sa nedavno donesenim Programom, a u cilju njegove realizacije Vlada je danas dala saglasnosti na Odluku o sufinansiranju mjera zdravstvene zaštite životinja na području Tuzlanskog kantona, za 2017. godinu i Odluku o finansiranju mjera zdravstvene zaštite životinja na području Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, po naredbi veterinarskog inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas utvrdila više prijedloga odluka o pristupanju izradi regulacionih planova lokaliteta dijela naselja Brateljevići, lokaliteta Zlača, Muška voda i lokaliteta Djevojačka pećina, te ih uputila Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Vlada je danas donijela i odluku kojom se odobrava usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budzet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu. Radi se o 600,00 KM koje je Grada Tuzla dodijelio JU Srednja muzička škola Tuzla, za sufinansiranje kulturne manifestacije „60 godišnjica Srednje muzičke škole u Tuzli“.

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je danas Komisiju za izradu prijedloga izmjena i dopuna Uredbe o polaganju stručnog ispita u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas dala saglasnost JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla za organizovanje dodatnog rehabilitacijskog programa tokom ljetnog raspusta za djecu osobe sa autizmom.

U skladu sa Programom rasporeda sredstava za kapitalne izdatke za korisnike budžetskih sredstava, Vlada je danas donijela odluke o odobravanju sredstava Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvu razvoja i poduzetništva, te Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Zaključak kojim se konstatuje da se ne može prhvatiti zahtjev Općine Čelić a oslobađanje plaćanja zakonske zatezne kamate, te se zadužuje Ministarstvo finansija da nastavi postupak naplate zakonskih zateznih kamata na glavni dug, koji je u međuvremenu izmiren od strane općine Čelić, a sve po Rješenju o izvršenju Općinskog suda u Tuzli, a sve u vezi sa odobrenom pozajmici Općini Čelić iz 1999.godine.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas visinu naknade za korištenje godišnjeg odmora uposlenicima zaposlenim u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave u pojedinačnom iznosu od 425,50 KM, izuzev nosilaca pravosudnih funkcija kojima se visina naknade za korištenje godišnjeg odmora utvrđuje na osnovu Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužilaca u Federaciji BiH.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas dvije odluke o pristupanju dodjeli koncesije. Radi se o samoinicijativnoj ponudi privrednog društva „DOMAŽIĆ“ doo Vučkovci, općina Gradačac za zahvatanje vode iz bunara  B-1 i B-2, za potrebe snabdijevanja vodom potrošača naselja Vučkovci i Srnice Donje u Gradačacu, kao i samoinicijativnoj ponudi privrednog društva „LOVAC“ doo Ormanica, Srebrenik, za zahvatanje vode iz potoka za potrebe jezera.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2017. godinu. Za ove namjene Programom su predviđena sredstva u ukupnom iznosu od 10.000,00 KM.

Vlada je prihvatila danas Informaciju o poduzetim mjerama i aktivnostima u podršci slijepim i  slabovidnim učenicima u ostvarivanju prava na jednak pristup udžbenicima. U skladu sa zaključcima sa jučerašnjeg sastanka sa predstavnicima udruženja slijepih i slabovidnih osoba, te izdavačkih kuća, zadužila sve relevantne subjekte da u što kraćem roku pristupe realizaciji dogovorenih aktivnosti.

Vlada je danas dala saglasnost na odluku o prijenosu vlasništva putničkog motornog vozila „Škoda Octavia“ sa Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona na Kantonalno tužilaštvo Tuzla.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: