Usvojen izvještaj o radu Vlade Tuzlanskog kantona

Vlada Tuzlanskog kantona je danas usvojila Izvještaj o svom radu tokom 2018. godine. Kada su u pitanju aktivnosti koje su obilježile rad Vlade Tuzlanskog kantona tokom 2018. godine, onda tu, na prvom mjestu moramo istaknuti nastavak finansijske discipline, što je rezultiralo tekućim suficitima koji su evidentirani tokom sva tri prva kvartala ove godine. Obzirom da je disciplina provođena i tokom IV kvartala, očekivanja su da će i na kraju godine, u konačnom izvještaju biti evidentan konačan godišnji suficit. Taj godišnji suficit, iskoristiti će se za pokrivanje ranije akumuliranog deficita, te se može očekivati da na kraju ove godine akumulirani deficit bude smanjen na manje od 30 miliona KM. S druge strane, osim vođenja računa o finansijskim tokovima, kako bi dali doprinos i stimulisali poslovni ambijent za razvoj privatnog sektora Vlada je predložila izmjene Zakona o sudskim taksama i Zakona o kantonalnim administrativnim taksama i Tarifi kantonalnih administrativnih taksi. Ovim su smanjeni iznosi pojedinih sudskih taksi koje se odnose na plaćanje taksi pri upisu osnivanja privrednog društva, dijelova privrednog društva, te prava vršenja vanjskotrgovinskog prometa. Također, izmjenama Zakona o kantonalnim administrativnim taksama i Tarifi kantonalnih administrativnih taksi smanjene su pojedine administrativne takse koje se odnose na takse iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okolice, takse iz oblasti industrije, energetike i rudarstva i takse iz oblasti pljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Ovo je potvrda nedvosmislenog opredjeljenja Vlade Tuzlanskog kantona za unapređenje poslovnog ambijenta i rasterećenje privrede, a ovim zakonom prvenstveno se htjela omogućiti jeftinija registracija privrednih subjekata i jeftinije ostvarivanje pojedinih prava privrednih subjekata iz nadležnosti Tuzlanskog kantona. Posebno se mogu istaknuti značajno smanjenje iznosa sudske takse za tužbu i presudu u sporovima iz zdravstvenog, mirovinskog i invalidskog osiguranja, dječjeg dodatka, starateljstva, usvojenja i socijalne pomoći sa aspekta obveznika uplate koja je više socijalna mjera.
Istovremeno, putem novog Ministarstva privrede realizirana je kreditna linija i putem Sparkasse banke privredi našeg kantona na raspolaganje stavljeno oko 25 miliona KM kredita po kamatnoj stopi od 4,2%, pri čemu je Vlada subvencionirala 3% od ukupne kamatne stope, tako da je konačna kamatna stopa za privredne subjekte iznosila 1,2%.
Putem Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja i Direkcije regionalnih cesta je realizirana najveća investiciju kada je u pitanju rekonstrukcija regionalnih putnih pravaca u posljednjih 20 godina. Ukupno preko 30 miliona KM je usmjereno u sanaciju i rekonstrukciju regionalnih puteva, te je time „približen“ i omogućen kvalitetniji promet roba i usluga između naših regionalnih centara. Utvrđene su izmjene niza propisa kako bi od prvog januara 2019. godine, tokom porodiljskog dopusta uposlenici u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave, imali pravo na isplatu punog iznosa plaće, umjesto dosadašnjih 90% ostvarene prosječne plaće korisnika. Izmjenama ovih propisa Vlada Tuzlanskog kantona želi potaknuti populacijsku politiku, kojom bi se djelovalo na zaustavljanje iseljavanja, socio-ekonomske faktore i pomoć mladim roditeljima.
Tokom 2018. godine Vlada Tuzlanskog kantona je kontinuirano zajedno sa Ministarstvom za boračka pitanja radila na ostvarivanju prava po osnovu Programom korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite i time pokazala svoju socijalnu osjetljivost prema navedenoj kategoriji. Za projekat stipendiranja boraca i članova njihovih obitelji ukupno je izdvojeno 1.106.000,00 KM, za projekat volonterskog staža – stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa boraca i članova njihovih obitelji ukupno je realizovano 474.614,81 KM, za projekat zapošljavanja i samozapošljavanja boraca i članova njihovih obitelji ukupno je realizovano 500.000,00 KM. Takođe je realizovan i Projekat zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca i po navedenom Projektu ugovoreno je sufinansiranje 40 osoba, a realizovano je ukupno 201.600,00 KM. Za projekat pomoć za rješavanje stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica u 2018. godini ukupno je realizovano 726.762,70 KM.
Podsjećamo i kroz kolektivno pregovaranje sa sindikatima i pripremu kolektivnih ugovora dogovoreno je da od januara ove godine poboljšamo standard svih uposlenika koji platu primaju iz Budžeta TK. Još u aprilu prošle godine dogovorili smo povećanje plaća uposlenicima u oblasti zdravstva i na najkvalitetniji način u Federaciji BiH riješili ovo pitanje. Kada je u pitanju oblast obrazovanja, kroz Program kapitalnih ulaganja, oko 2 miliona KM je uloženo u rekonstrukcije, obnove i druge kapitalne investicije u obrazovnim ustanovama u našem kantonu. Uz to je kroz IPA INTERREG projekat „Pametne škole“, okončana rekonstrukcija i otvorene su tri prve pametne škole u našem kantonu. Još tri će biti urađene u narednom periodu, a sve to je bio uvod, i već je aplicirano na novi projekat u okviru kojeg se planira utopliti i prihvatljivim za okoliš učiniti još oko 20 školskih objekata u našem kantonu.
Posmatrano statistički, Vlada je tokom prošle godine održala ukupno 76. sjednica od čega 67. redovnih i 9. vanrednih sjednica Vlade što je u prosjeku više od 6. sjednica mjesečno i što govori o veoma velikoj dinamici rada Vlade u sjednicama. Programom rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2018. godinu planirano je ukupno 218 mjera od čega 127 normativnih mjere i 91 tematska mjera. Od planiranih 218 mjera, realizovano je 187 mjera (ili 85,8%), a nerealizovana 31 mjera (ili 14,2%), od čega 30 normativnih mjera i 1 tematska mjera. Razlozi zbog kojih nije realizovan najveći broj planiranih normativnih i tematskih mjera su uglavnom objektivne prirode i resorna ministarstva i drugi organi su Vladu Tuzlanskog kantona i Skupštinu Tuzlanskog kantona obavještavali o razlozima zbog kojih se nije moglo pristupiti realizaciji.
Važno je napomenuti da je Vlada Tuzlanskog kantona realizirala i značajan broj mjera i aktivnosti koje nisu bile planirane Programom rada, te ih kao takve nije moguće prikazati procentualnim iznosom i učešćem u realizaciji Programa rada. U izvještajnom periodu realizovan je i značajan broj neplaniranih mjera, iz čega proizilazi da je rad Vlade bio znatno sadržajniji, efikasniji i efektivniji nego što je to bilo moguće planirati, i samim time i iskazati kroz analitičke podatke izvršenja Programa rada Vlade TK za 2018. godinu.

Ostale odluke
Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je odobrila 3.507,00 KM Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa, u svrhu nabavke opreme i usluge ugradnje video nadzora na objektu u kojem je sjedište Vlade Kantona, vladinih ureda i drugih kantonalnih organa uprave, kao i parking prostora ispred zgrade i portirsko-prijemne službe na ulazu u zgradu na adresi Rudarska 65 u Tuzli.
Vlada je danas prihvatila i Informaciju o polaganju vozačkih ispita, instruktorskih ispita i licenciranju predavača i ispitivača za period januar-decembar 2018.godine. Kako se u Informaciji navodi, na 7 ispitnih mjesta (Banovići, Gračanica, Gradačac, Lukavac, Živinice, Srebrenik i Tuzla), na ispitu iz poznavanja propisa o bezbjednosati saobraćaja testirano je ukupno 11.060 kandidata, od čega je 8.670 kandidata položilo, a 2.390 kandidata nije položilo. Prosječna prolaznost na ispitu iz poznavanja propisa u izvještajnom periodu je iznosila 78%. Ispitu iz poznavanja pružanja prve pomoći pristupio je 8.881 kandidat. Broj kandidata koji su položili ispit iz poznavanja saobraćajnih propisa veći je za oko 6% u odnosu na 2017.godinu. U istom periodu na 10 ispitnih mjesta (Banovići, Gračanica, Gradačac, Lukavac, Živinice, Srebrenik, Čelić, Kladanj, Kalesija i Tuzla) na ispitu iz upravljanja motornim vozilom ispitano je ukupno 15.710 kandidata od čega je 10.998 kandidata položilo, a 4.722 kandidata nije položilo ispit. Prosječna prolaznost na ispitu iz upravljanja motornim vozilom u izvještajnom periodu je iznosila 70% te je za 5% veća u odnosu na 2017.godinu. Broj kandidata koji su položili ispit iz upravljanja motornim vozilom je za oko 10% veći u odnosu na 2017.godinu. Istovremeno, na javne pozive za stjecanje instruktorske dozvole ukupno je prijavljeno 30 kandidata od čega su 24 kandidata stekla instruktorsku dozvolu.
Vlada je danas prihvatila Informaciju o utrošku sredstava sa budžetske pozicije „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima“ sa postignutim efektima za 2018. godinu, Izvještaj o realizaciji programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini, te Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći Tuzla za period od 0l.01. do 31.12.2018.godine.
Vlada je danas imenovala energijskog menadžera koordinatora u skladu sa Pravilnikom o informacionom sistemu energijske efikasnosti FBiH.
Vlada je danas prihvatila Izvještaj o realizaciji Programa korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2018. godinu. Kako se u Izvještaju navodi, prihod od zakupa sportsko-privrednih lovišta na području Tuzlanskog kantona za 2016., 2017. i 2018. godinu ukupno iznosi 48.852,00 KM. Od ovog iznosa tokom prošle godine su utrošene ukupno 43.452,00 KM, a u 2019. godinu su prenesena sredstva u iznosu od 5.400,00 KM. Kada su u pitanju utrošena sredstva treba istaknuti da je nakon realizacije projekata i dostavljanja Izvještaja o realizaciji projekata od strane Korisnika lovišta Ministarstvo donijelo dvadeset četiri odluke o odobravanju sredstava Korisnicima lovišta za realizaciju navedenih projekata u ukupnom iznosu 43.452,00 KM, a za finansiranje/sufinansiranje Projekta „Izgradnja visokih čeka-osmatračnica“ za 2016. i 2017. godinu utrošeno je 3.600,00 KM.
Vlada je današnjim zaključkom obavezala sve rukovodioce kantonalnih organa i institucija za čije se zaposlenike obračun i isplata plaća vrši iz Budžeta Tuzlanskog kantona da, za vrijeme primjene Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 01.01.2019. do 31.03.2019.godine („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 18/18), obustave izdavanje bilo kakvih rješenja o obračunu plaća sa određenim uvećanjima, izuzev eventualnog donošenja rješenja o novim koeficijentima zaposlenika uvećanim do visine 6,5%, u skladu sa usvojenim odlukama, pravilnicima, i sporazumima, kao i usklađivanje koeficijenata za pripadnike Uprave policije, a za čije izvršenje je neophodno usvajanje Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Sva rješenja izdata suprotno prethodno navedenom stavu rukovodioci trebaju povući i izmijeniti, a eventualno ne povučena i ne usklađena rješenja u tom smislu, Ministarstvo finansija će obustaviti od izvršenja i iste vratiti njihovom izdavaocu.
Vlada je danas donijela odluku kojom se odobrava usmjeravanje dijela transfera za posebne namjene, u Odluku o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine. U svrhu sufinansiranja projekta „Zamjena stolarije Tehnološkog fakulteta u Tuzli u cilju uštede energije“ Federalno ministarstvo prostornog uređenjaje dodijelilo 6.605,00 KM.
U okviu kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor JU Arhiv Tuzlanskog kantona, te privremeno imenovala člana Upravnog odbora Javne ustanove Specijalna biblioteka “Behram-beg” u Tuzli.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.