Usvojen Izvještaj o izvršenju budžeta TK za 2016. godinu, potvrđen ostvareni tekući suficit

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2016. godine. Posmatrajući ukupno ostvarene prihode i primitke Budžeta Tuzlanskog kantona za spomenuti period, u odnosu na izvršene rashode i izdatke, evidentno je da je Budžet u 2016. godini ostvario ukupan finansijski rezultat – suficit u iznosu od 3.772.177,13 KM. Ukupna sredstva od prihoda i primitaka u protekloj godini iznose 317.450.801,08, dok su rashodi i izdaci ostvareni u iznosu od 313.678.623,95 KM. Ostareni suficit predstavlja rezultat kontrolisanog korištenja rashoda i izdataka, kroz odobrene kvartalne operativne planove budžeta od strane Vlade Kantona. Akumulirani deficit Budžeta Tuzlanskog kantona na dan 31.12.2015. godine je iznosio 60.067.166,00 KM i djelimično je pokriven ostvarenim suficitom tekuće 2016. godine. Dodatno smanjenje  akumuliranogdeficita izvršeno je isknjižavanjem obaveza odnosno potraživanja, tako da je akumulirani deficit Budžeta Tuzlanskog kantona na dan 31.12.2016. godine smanjen za 4.158.953 KM i iznosi 55.908.213,00 KM. Također, Vlada je danas usvojila i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2016. godine. Važno za istaći jeste činjenica da Tuzlanski kanton u protekloj godini nije imao primitaka po osnovu kreditnih zaduženja, te time ostvareni finasijski rezultat, odnosno suficit dobiva na svom značaju. Također, u usporedbi sa finansijskim rezultatima drugih kantona, Tuzlanski kanton je ostvario najbolji finansijski rezultat i time dodatno pokazao svoju finansijsku odgovornost i disciplinu, te istinsku opredjeljenost za stabilizaciju fnansijskih prilika u našem kantonu.

Ostale odluke

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Izvještaja o radu Zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr Mustafa Beganović” Gračanica i Javnog preduzeća Radio televizija Tuzlanskog kantona za 2016. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o dodjeli koncesije za zahvaćanje prirodne izvorske vode iz bušenog bunara, koji se nalazi u krugu tvornice „Bony“, MZ Ljubače, naselje Morančani u Gradu Tuzla. Također, dana je saglasnost na obnavljanje Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne vode na eksploatacionom polju „Ljubače“ na području grada Tuzla, koji je zaključen između Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona i privrednog društva Pivara d.d. Tuzla.

Kantonalna vlada danas je dala saglasnost na ažurirani Plan zaštite od požara Tuzlanskog kantona.  Plan zaštite od požara Tuzlanskog kantona ažuriran je u skladu Uredbom o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara, a na osnovu novonastalih promjena koje su važne za zaštitu od požara i u skladu sa zahtjevom Federalnog inspektora za zaštitu od požara. Ovim Planom ažurirani su podaci u tabelama uzbunjivanja i stavljanja u pripravnost vatrogasnih jedinica u općinama i dodati podaci o Službi zaštite od požara Tuzlanskog kantona koja je u međuvremenu formirana. Ažurirani su podaci o kapacitetima i opremljenosti javno zdravstvenih ustanova i podaci koji se odnose na broj i strukturu zdravstvenog osoblja. Kada je u pitanju sistem obilaska, osmatranja i dojave požara u slučajevima opasnosti za nastajanje požara na šumskom ili drugom otvorenom prostoru, ažurirani su podaci o osmatračkim mjestima, sredstvima i opremi za gašenje požara kojom raspolaže JP „Šume TK“ d.d. Kladanj i naveden je opis poslova štaba civilne zaštite JP „Šume TK“ d.d. Kladanj. Također, ažurirani su podaci o pravnim licima koja raspolažu potrebnom opremom i mehanizacijom koja bi se mogla koristiti u većim požarima ili havarijama, s osnovnim podacima, pregled javnih ustanova, preduzeća i pravnih lica od značaja za TK i dodato je podpoglavlje koje navodi pravna lica, državne organe i druge institucije koje su dužne izraditi plan zaštite od požara.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas prethodnu saglasnost na Odluku Senata Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA sa sjedištem u Brčko distriktu BiH o upisu studenata u prvu godinu studija na Odjeljenju Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Tuzli za akademsku 2017/18. godinu. Shodno Odluci Senata, na studijske programe Inžinjerska informatika i Poslovna informatika upisat će se po 30 redovnih i 50 studenata na daljinu.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o isknjižavanju obaveze nastale po osnovu Odluke o odobravanju sredstava,  iz novembra 2016. godine. Naime korisnik subvencije nije ispunio obaveze iz potpisanog Ugovora, odnosno, odustao je od nabavke opreme za koju su sredstva odobrena, te je raskinuo navedeni Ugovor, zbog čega je Odluka o dodjeli sredstava stavljena van snage.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o odobravanju 2.269,00 KM namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za nabavku klima uređaja za Sistem za praćenje kvalitete zraka.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o odobravanju 3.000,00 KM privrednom društvu „Nuhanović“ d.o.o. Lukavac na ime pomoći za organizovanje i realizovanje manifestacije Međunarodni sajam turizma i ekologije „LIST“ 2017 , koja će se održati od 11. do 13. maja 2017. godine u Lukavcu.

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Informaciju Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u vezi sa postupkom po podnesenim tužbama iz oblasti povratka, te ovlastila Kantonalno pravobranilaštvo da zaključi sudsku nagodbu sa povratnicima u predmetima u kojima povratnici pristaju da vrate ukupno odobrena sredstva na ime održivog povrataka i predlaže u tu svrhu zaključivanje sudske nagodbe. U sudskoj nagodbi bi bilo navedeno da je povratnik u obavezi vratiti ukupno odobreni iznos sredstava odjednom ili u jednakim mjesečnim ratama, kao i da nadoknadi eventualno nastale troškove sudskog postupka, a da Ministarstvo, odnosno Kantonalno pravobranilaštvo odustaje od potraživanja zateznih kamata, te da će protiv povratnika odmah biti pokrenut izvršni postupak u slučaju da ne plati ili zakasni sa plaćenjem bilo koje mjesečne rate.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Kantonalnom sudu u Tuzli, odnosno Kantonalnom tužilaštvu za prijem dva, odnosno jednog namještenika, višeg referenta za operativno tehničke poslove – daktilografa, u radni odnos na neodređeno vrijeme. Također, Vlada je dala saglasnost Kantonalnoj upravi civilne zaštite za prijem u radni odnos stručnog saradnika za ekonomsko – finansijske poslove.

Vlada Tuzlanskog kantona ovlastila je danas ministra za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona Zorana Jovanovića, da u ime Vlade Tuzlanskog kantona vodi pregovore sa domaćim i stranim udruženjima, nevladinim i humanitarnim organizacijama i drugim organima i institucijama, na prikupljanju sredstava-donacija za nastavak i završetak izgradnje Centra za autizam, kao i da vodi pregovore sa gradom Tuzla za rješavanje imovinsko-pravnih pitanja u vezi sa objektom i zemljištem na kojem se nalazi Centar za autizam, a što je preduslov za prikupljanje donacija. Ministar će svakih šest mjeseci izvještavati Vladu Tuzlanskog kantona o svim pitanjima u vezi sa datim ovlaštenjem.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je danas punomoćnike koji će u ime osnivača vršiti ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: