Tuzlanski kanton lider u provedbi strateških aktivnosti

Vlada je prihvatila Izvještaj o razvoju sa pregledom implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.- 2020. godina za 2018. godinu. Izvještaj je dokument kojim se sagledavaju rezultati u ostvarivanju razvojnih ciljeva i implementaciji strateških dokumenata, sa ciljem je da prezentira cjelovit pregled situacije i napretka Tuzlanskog kantona u 2018. godini, te da posluži Vladi Tuzlanskog kantona kao putokaz u budućim razvojnim procesima. U Akcionom planu Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2018.–2020. godinu planirano je provođenje ukupno 48 mjera sa 113 razvojnih projekata, od čega u 17 mjera nisu planirane pojedinačne aktivnosti, te ih možemo nazvati opšte ili „samostalne“ što je u ukupnom iznosu 130 razvojnih projekata. Kontinuirano se provodi 82 projekta (63,08%), završena su za 2018. godinu 52 projekta (40,00%), odgođeno je 22 (16,92%), i nijedan projekat nije zamijenjen ili otkazan. Većina aktivnosti se provodi kontinuirano u skladu sa raspoloživim sredstvima, a odgođeni projekti i oni koji nisu započeti su isključivo vezani za obezbjeđenje finansijskih sredstava. Ukupno planirana sredstva za realizaciju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona su na nivou od 346.971.980 KM za ukupno 45 mjera u svim sektorima, dok je Akcionim/operativnim planom za 2018. godinu planiran iznos od 82.437.488 KM. Uvidom u prikupljene izvještaje o implementaciji strateških dokumenata, u kojima su sadržani i godišnji izvještaji o radu resornih ministarstava, utvrđeno je da suukupno planirana sredstva veća i iznose 82.895.204 KM, dok vrijednost uloženih sredstava po svim osnovama iznosi 64.893.099 KM ili 78,28% od planiranih sredstva.

Analizirajući makroekonomske podatke u Izvještaju, utvrđeno je da je broj poslovnih subjekata u 2018. godini u Tuzlanskom kantonu iznosio 26.937, što čini 19,2% poslovnih subjekata u FBiH, i veći je u odnosu na prethodnu godinu za 499 poslovna subjekta, što pokazuje kontinuirani trend rasta broja novih poslovnih subjekata u Tuzlanskom kantonu. Ostvareni izvoz u Kantonu iznosi 1.729,5 miliona KM, a uvoz 1.942,3 miliona KM, te pokrivenost uvoza izvozom iznosi 89,0%, što je znatno više u odnosu na pokrivenost uvoza izvozom u FBiH, gdje pokrivenost iznosi 59,6%. Važno je napomenuti da je jedan od ključnih razloga rasta izvoza u nekoliko proteklih godina u Tuzlanskom Kantonu, kontinuirani rast i razvoj prerađivačke industrije kao pokretačkog sektora privrede Tuzlanskog kantona, na koju posljednjih par godina u prosjeku otpada polovina realizovanog izvoza Tuzlanskog kantona. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u 2017. godini u Tuzlanskom kantonu je zabilježen prosječan broj od 96.548 zaposlenih osoba, što je za 3,3% više nego u 2017. godini, a što se može dovesti u korelaciju sa povećanjem broja poslovnih subjekata na području Tuzlanskog kantona. Na području Tuzlanskog kantona je u 2018. godini evidentiran prosječan broj od 80.989 nezaposlenih osoba, što je za 3,8% manje u odnosu na prethodnu godinu, te je već drugu godinu za redom zabilježen veći broj zaposlenih od nezaposlenih. Ključni razlozi za spomenuto se prvenstveno odnosi na povećanje privrednih aktivnosti u kontekstu otvaranja novih privrednih subjekata i rasta ukupnih prihoda privrednih subjekata. Prosječna neto plata isplaćena u Tuzlanskom kantonu u 2018. godini iznosila je 797 KM i veća je od prosječne neto plate u 2017. godini, koja je iznosila 767 KM, te je manja u odnosu na iznos prosječne mjesečne neto plate u FBiH, koja iznosi 889 KM.

Podršku Vladi Tuzlanskog kantona u izradi Izvještaja o razvoju, kao i ukupnim procesima izrade i provedbe Strategije razvoja, pruža zajednički projekt Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP). U dosadašnjoj zajedničkoj saradnji ILDP-a sa Tuzlanskim kantonom u provedbi svih planiranih strateških aktivnosti je više puta naglašena liderska pozicija koju drži Tuzlanski kanton. U saradnji sa Projektom ILDP,se na godišnjem nivou realizuje i procjena kapaciteta kantona za planiranje i upravljanje razvojem, te je u skladu sa rezultatima ILDP procjene u 2018. godini, prvu nagradu za najbolji sistem za planiranje i upravljanje razvojem u FBiH u 2018. godini dobio Tuzlanski kanton (97% indeksa).

U proteklih 10 godina Tuzlanski kanton bilježi negativan priraštaj

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Analizu zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2018. godini. Kako se u Analizi navodi kretanje vitalnih demografskih parametara u periodu od 2008. do 2018. godine pokazuje negativne trendove. Analizirajući odnos nataliteta i mortaliteta na području našeg kantona, registrovane stope vitalnih pokazatelja ukazuju na negativni prirodni priraštaj od (-1,4 ‰). Vodeći uzroci umiranja na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini su iz grupe kardiovaskularnih oboljenja, dok su vodeći uzroci obolijevanja akutne infekcije gornjih disajnih puteva, povišeni krvni pritisak, šećerna bolest, dorzopatije, te akutni bromhitisi i bronhiolitisi. U bolničkim kapacitetima Tuzlanskog kantona u 2018. godini pacijenti su najčešće liječeni zbog cirkulatornih oboljenja, malignih neoplazmi te oboljenja digestivnog sistema. Stopa incidence malignih oboljenja za područje Tuzlanskog kantona iznosila je 227/100.000 stanovnika, a kao najčešća lokacija malignoma registrovani su: dojka, pluća i bronh, te debelo crijevo. Također, interesanotno za istaknuti je i da tokom 2018. godine nije dostignuta zadovoljavajuća pokrivenost većim brojem vakcina iz obaveznog Programa imunizacije, kako kod ciljne grupe planiranih obveznika tako i kod djece starijih/nevakcinisanih dobnih skupina. U cilju sprečavanja epidemijske pojave oboljenja mora se postići primovakcinacijski i revakcinacijski obuhvat obveznika preko 95% za MRP vakcinu, odnosno 90% za ostale vakcine.

Također, značajno je za istaknuti i da je u odnosu na 2017. godinu u 2018. godini na području Tuzlanskog kantona registrovano povećanje broja doktora medicine i smanjenje broja doktora medicine specijalista, povećanje ukupnog broja doktora stomatologije a smanjenje specijalista, povećavanje magistara farmacije i zdravstvenih tehničara visoke stručne spreme. S druge strane, registruje se smanjenje broja, zdravstvenih tehničara više i srednje stručne spreme, između ostalog se navodi u Analizi.

Više od 125.000 KM za projekte održivog povratka

S ciljem realizacije Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu „Podrška povratku prognanih osoba“ Vlada je danas dala saglasnosti na odobravanje sredstava Gradu Tuzla i općinama Sapna, Bratunac, Lopare, Modriča i Osmaci. Gradu Tuzla je kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, za realizaciju projekta dovršetka Doma kulture u MZ Dragunja odobreno 11.556,00 KM. Za rekonstrukciju seoskog puta Kobilići – Međeđa, Općini Sapna je odobreno 20.000,00 KM. Opštini Bratunac u entitetu Republika Srpska je za asfaltiranje puta kroz naselje Redžići u MZ Mihaljevići odobreno 15.924,56 KM, a Opštini Lopare je za sanaciju i uređenje ambulante u MZ Koraj odobreno 49.907,98 KM. Opštini Modriča je odobreno 20.000,00 KM za mjesnu zajednicu Tarevci, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u realizaciji projekta završetka adaptacije kupljenog devastiranog objekta u Agrobiznis centru Tarevci za smještaj proizvodne infrastrukture radi stavljanja u optimalnu funkciju izgrađenih proizvodnih kapaciteta I faze Agro-biznis centra Tarevci. Za završetak izgradnje rasvjete kroz naseljeno mjesto Mahala u Mjesnoj zajednici Caparde, Opštini Osmaci je odobreno 7.999,87 KM.

Projekti unaprjeđenja lovišta

Vlada je, na današnjoj sjednici, dala saglasnost na Program Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za korištenje sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportskoprivrednih lovišta za 2019. godinu. Ukupan iznos sredstava planiran Programom iznosi 27.747,00 KM i raspoređen je za realizaciju finansiranja i sufinansiranja projekata u 13 lovišta na području našeg kantona i to: Sportsko-privredno lovište „Zelemboj“, Sportsko-privredno lovište „Vjetrenik“, Sportskoprivredno lovište „Klokotnica“, Sportsko-privredno lovište „Šamunica“, Sportsko-privredno lovište „Gradašnica“, Sportsko-privredno lovište „Spreča“, Sportsko-privredno lovište „Sokolina“, Sportsko-privredno lovište „Svatovac“, Sportsko-privredno lovište „Munjača“, Sportsko-privredno loviste „Gradina“, Sportsko-privredno lovište „Sniježnica“, Sportsko-privredno lovište „Majevica“ i Sportsko-privredno lovište „Toplica“.

Podsjećamo Zakonom o lovstvu je između ostalog propisano da se godišnja zakupnina za korištenje sportsko-privrednih lovišta uplaćuje u omjeru 60% u korist Budžeta kantona, a po 20% u korist Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i Budžeta općine na čijem području se ostvaruje prihod, a koristi se za unaprjeđenje lovstva, kao i druge obaveze propisane ovim Zakonom.

Ostale odluke

             U cilju realizacije Programa kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava, Vlada je danas, na ime nabavke kancelarijskog namještaja i licenci za antivirusnu računarsku zaštitu, Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona odobrila 7.000,00 KM.

Vlada je danas dala saglasnost za upis četiri studenta iz Palestine na Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/2020. godini. Ovi studenti su oslobođeni troškova školarine i troškova participacije, a smještaj i ishrana će im biti osigurani u Studentskom centru Tuzla. U dosadašnjoj saradnji i pomoći od strane Vlade Tuzlanskog Kantona desetina palestinskih studenata je, zahvaljujući obezbijeđenim sredstvima za školovanje, upisala i završila fakultete na Univerzitetu u Tuzli.

Današnjim zaključkom Vlada je izrazila zabrinutost u vezi sa sjednicom Skupštine privrednog društva GIKIL d.o.o. Lukavac odlukama koje su donesene na toj Skupštini, obzirom da na osnovu pribavljane relevantne dokumentacije i neposredno prikupljenih informacija proizlazi njihova upitnost sa aspekta zakonitosti, te da iste nisu ni u najboljem interesu tog privrednog društva.  Također, nije ispoštovana statutarna obaveza tog društva da se u Skupštinu izaberu i predstavnici drugog osnivača društva KHK d.d. Lukavac u stečaju, odnosno da članove tog Društva  predstavljaju ovlašteni zastupnici. Imajući u vidu prava i ovlaštenja stečajnog upravnika, dužnost stečajnog upravnika u stečajnog postupka KHK d.d. u stečaju je da odmah  i bez odlaganja, radi zaštite državne imovine koja spada u stečajnu masu,  uđe u posjed i njom upravlja. Kako od dana otvaranja stečaja nad KHK d.d., 22. februara 2019. godine pa do danas, stečajni upravnik nije preduzeo efikasne mjere upravljanja udjelom KHK-a u GIKIL-u, te da Vlada Kantona raspolaže saznanjima da je pokušaj da se to uradi putem Skupštine društva GIKIL od 23.09.2019. godine bio bezuspješan, današnjim Zaključkom Vlada traži od stečajnoj upravnika Kunalić Hajrudina, kao i drugih organa stečajnog postupka nad firmom KHK-a, da hitno preduzmu efikasne mjere na preuzimanju upravljanja svojim udjelom u GIKIL-u. Preduzimanje navedenih mjera neophodno je kako bi se rad privrednog društva GIKIL d.o.o Lukavac doveo u zakonite okvire, i to zakonitim izborom Skupštine i Nadzornog odbora koji će odražavati volju stvarnih i aktuelnih osnivača GIKIL-a. U skladu sa naprijed navedenim, Vlada Kantona je preporučila da se od strane stečajnog upravnika, a u ime KHK d.d. u stečaju, odmah i bez ikakvog daljnjeg odlaganja podnese Tužba za pobijanje svih donesenih odluka Skupštine GIKIL-a od 23.09.2019. godine, te da odmah i bez odlaganja, u najkraćem mogućem roku, stečajni upravnik u ime  KHK-a d.d. u stečaju, u svojstvu člana, a u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima F BiH, sazove novu Skupštinu društva GIKIL, uz pozivanje ovlaštenih predstavnika drugog osnivača GIKIL-a, kao i da predloži izbor novih organa upravljanja GIKIL-a u skladu sa važećim propisima. Ovaj Zaključak će se uputiti i ostalim organima stečajnog postupka KHK d.d. u stečaju, radi upoznavanja i preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti, te je zatraženo od nadležnih organa stečajnog postupka da o poduzetim mjerama blagovremeno informišu Vladu Kantona.

Vlada je danas, na prijedlog Kantonalne direkcije robnih rezervi donijela Uredbu o priznavanju kala, kvara, rastura i loma robe. Ovom uredbom se propisuju normativi rashoda koji se knjiže kao troškovi poslovanja Kantonalne direkcije robnih rezervi i utvrđuju najviše vrijednosti do kojih Direkcija priznaje rastur, kalo, kvar i lom pravnim licima kao i disimilacijske gubitke na robama robnih rezervi, koje se kod njih uskladištavaju, i uslovi uskladištenja robnih rezervi.

Vlada je danas odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. U svrhu realizacije projekta „Aktivan i zainteresovan učenik je zadovoljno i uspješno dijete“ Općina Lukavac je za JU OŠ „Prokosovići“ Lukavac, dodijelila 1.000,00 KM, a ista općina je za realizaciju projekta „Sportom protiv poroka današnjice“ JU OŠ „Poljice“ dodijelila 900,00 KM. Kao sufinansiranje izgradnje pri1azne staze i trotoara, te izgradnje  septičke jame Općina Gradačac je OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ – Područna škola Vučkovci dodijelila ukupno 14.000,00 KM.

Vlada je danas utvrdila da je Općinski sud u Tuzli izvršio povrat 142.000,00 KM na račun Trezora Tuzlanskog kantona. Radi se o sredstvima koja su Sudu bila odobrena na ime uplate predujma finansiranja prethodnog postupka i stečajnog postupka nad dužnikom Fabrika obuće „Aida“ d.d. Tuzla. S tim u vezi, Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva privrede TK o isknjižavanju spomenutog iznosa sredstava na potrošačkoj jedinici „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima“.

Vlada je danas donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2019. godinu.

Obzirom na dostavljenu pravosnažnu sudsku presudu Vlada je danas utvrdila i Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje i donošenje uputila prijedlog Odluke za razrješenje Ešefe Kantić, predsjednika Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas imenovala drugostepene komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2019/20. godini.

Uvažavajući zahtjeve punomoćnika Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona, Vlada je danas izmijenila Odluku o imenovanju Pregovaračkog tima i davanju ovlaštenja za pregovaranje, a u vezi sa zaključivanjem Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području TK. Ovim izmjenama iz pregovaračkog tima Vlade je isključen predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona Admir Suljić.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala Upravni odbor Javne ustanove  Arhiv Tuzlanskog kantona, na period najduže do 60 dana i Upravni odbor JU Direkcija  regionalnih cesta Tuzlanskog kantona do okončanja konkursne procedure imenovanja novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: