Održana 9. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Kvalitetnija rješenja za izvršenja odgojnih mjera za maloljetnike

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija. Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku kao i brojnim međunarodnim dokumentima propisano je da se prema maloljetniku treba postupati na način koji odgovara njegovom uzrastu, starosnoj zrelosti i drugim karakteristikama ličnosti, te da im je potrebno omogućiti osnovno i srednje obrazovanje, kreativno izražavanje, ispoljavanje vjerskih osjećanja itd.  S druge strane Zakon o izvršenju krivičnih sanckija u Federaciji BiH ostavlja mogućnost da sve ono što nije regulisano navedenim zakonom, a u nadležnosti je Kantona, može biti uređeno kantonalnim zakonodavstvom. Imajući u vidu navedeno, kao i činjenicu da je Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima propisano da se maloljetniku može izreći mjera neprekidnog boravka u Odgojnom centru u trajanju od najmanje 15 dana do najviše tri mjeseca, potrebno je izvršiti usklađivanje Kantonalnog zakona sa navedenim federalnim zakonom. Naime, kakva je trenutno situacija dijete koje je u Odgojni centar upućeno na neprekidni boravak u trajanju od npr. 20 dana nema mogućnosti da izađe iz Odgojnog centra radi prisustva nekim sportskim ili kulturnim manifestacijama i slično, te je zbog navedenog potrebno je u naš Zakon o izvršenju krivičnih sankcija uvrstiti pogodnosti koje će maloljetniku, na preporuku stručnog tima Odgojnog centra omogućiti dodatna prava u smislu proširenih posjeta porodice, organizovanog prisustva sportskim ili kulturnim manifestacijama i slično, a što doprinosi samoj svrsi izrečene mjere upućivanja u Odgojni centar.

Osim navedenog, prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija definisani su i troškovi zdravstvenog osiguranja maloljetnika koji nisu osigurani po drugom osnovu, kao i usklađivanje sa Zakonom o bezbijednosti saobraćaja na putevima u BiH, a koji je pretrpio određene promjene u proteklom periodu.

Finansijskom disciplinom Tuzlanski kanton i u prošloj godini ostvario suficit u budžetu

Odgovornom finansijskom politikom Vlada Tuzlanskog kantona ostvarila je godišnji suficit u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2017. godinu u iznosu od 9.808.056 KM, navodi se u danas usvojenom godišnjem Finansijskom izvještaju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu i Periodičnom izvještaju budžeta kantona za period od 01.01.-31.12. 2017. godine. Imajući u vidu postojanje akumuliranog deficita u Budžetu Tuzlanskog kantona, ovogodišnji suficit u iznosu od skoro 10 miliona KM, doveo je do dodatno smanjenja akumuliranog deficita. Ovo je treći uzastopni pozitivan godišnji finansijski rezultat Vlade Tuzlanskog kantona kojim je akumulirani deficit , sa oko 93 miliona KM, koliko je iznosio na početku 2015. godine, smanjen na trenutnih oko 46 miliona KM.

Kada je su u pitanju izvještaji za 2017. godinu, ostvareni prihodi i primici iznose 334.867.223,41 KM i za 5,48% su veći u odnosu na 2016. godinu, a u odnosu na plan, oni su manji za 7,30%. Istovremeno ukupni rashodi, izdaci i finansiranje su ostvareni u iznosu 325.059.168,01 KM što je za 3,62% više u odnosu na izvršenje 2016. godine. Kada su i pitanju najznačajniji iznosi, plaće i naknade troškova zaposlenih u oblastima policije, obrazovanja, praosuđa i uprave čine 63,26% ukupnih rashoda i u odnosu na izvršenje 2016. godine su veći za 4.346.322,00 KM ili 2,34 %. Razlog povećanja rashoda je isplaćeni regres za 2017. godinu svim zaposlenim, dok je u 2016. godini regres isplaćen samo sudijama. Kapitalni transferi iznose 11.193.736,00 KM i u odnosu na 2016. godinu su veći za 3.383.139,00 KM ili 43,31%. Ako uzmemo u obzir da se tokom 2017. godine Tuzlanski kanton nije kreditno zaduživao, a da su ukupne otplate kredita iznosile 18.705.224 KM, odnosno da su bile veće za 16,21% nego 2016. godine, onda postignuti finansijski rezultat dodatno dobiva na značaju.

2 miliona KM za kapitalne investicije u obrazovnim ustanovama

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Od ukupno 3 miliona KM, koliko je planirano za kapitalne investicije u našem kantonu, 1.952.000,00 KM je planirano za investicije u osnovnim, srednjim školama i javnim ustanovama u oblasti obrazovanja. Za kapitalne investicije u pravosudnim institucijama u nšem kantonu planirane su 404.906,00 KM, a za rekonstrukciju i investicijsko ulaganje u objekat u Kampusu Univerziteta, koji je dodijeljen na korištenje MUP-u, a u cilju osposobljavanja za funkcije i rad policijskih organa Programom je planirano 115.000,00 KM. Za investicije u drugim ustanovama i institucijama planirani su manji iznosi sredstava, a 125.824,00 KM su ostale neraspoređene.

Podrška zapošljavanju i samozapošljavanju boračke populacije

Vlada je danas utvrdila uslove, kriterije i postupak za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice. Cilj donošenja ovoga propisa je da se putem izdvajanja finansijskih sredstava omogući otvaranje novih radnih mjesta putem pokretanja odnosno proširenja djelatnosti, na području Tuzlanskog kantona, od strane braniteljskih kategorija. Prema ovoj odluci sredstva se mogu odobriti za samozapošljavanje radi pokretanja nove privredne djelatnosti i zapošljavanje radi proširenja postojeće privredne djelatnosti ili pokretanja nove privredne djelatnosti. Zapošljavanje mogu vršiti fizička lica koja obavljaju, obrtničku ili srodnu djelatnost i privredna društva.

185.000 KM za podršku malim i srednjim preduzećima i obrtnicima

Vlada je danas donijela više dokumenata kojim se preciziraju oblici, iznosi, te kriteriji i postupci raspodjele sredstava predviđenih za podršku privredi. Utvrđeni su program, uslovi, kriteriji i postupak za raspodjelu 185.000,00 KM, koliko je u Budžetu TK za 2018. godinu predviđeno na poziciji „Podrška razvoju Kantona“. Od ovog iznosa za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima planirano je 90.000,00 KM, za subvencije javnim preduzećima 65.000,00 KM, tekuće transferi neprofitnim organizacijama 10.000,00 KM, dok je za ugovorene i druge posebne usluge predviđeno 20.000,00 KM. Kako bi se u što skorije vrijeme krenulo i sa implementacijom ovih sredstava Vlada je dala i saglasnost na uslove, kriterije i postupak za dodjelu nepovratnih sredstava za subvencije malim i srednjim preduzećima i obrtnicima za nabavku opreme i alata. Za realizaciju ovih programa planirano je po 20.000,00 KM, a sredstva će se dodjeljivati u traženom iznosu, a maksimalan iznos je do 3.000,00 KM, odnosno do 1.500,00 KM za obrtnike. Kao oblik pomoći, a imajući u vidu iskazani interes poslodavaca, Vlada je danas dala i saglasnost na uslove, kriterije i postupak za dodjelu nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače, a u cilju njihovog zapošljavanja. Nepovratna sredstva, koja su za ovaj program predviđena u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM namijenjena su isključivo za sufinansiranje dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba za certificiranog zavarivča, uz obavezu poslovnog subjekta koji ostvari pravo na dodjelu sredstava po ovom programu da osobu čija se dokvalifikacija/prekvalifikacija sufinansira, zadrži u radnom odnosu u trajanju od najmanje 6 mjeseci. Imajući u vidu neophodnost certificiranja privrednih subjekata, a u cilju njihove konkurentnosti na tržištu, Vlada je danas dala saglasnost na ulove, kriterije i postupak za dodjelu nepovratnih sredstava za sufinansiranje (refundaciju) troškova za uvođenje ISO/IEC standarda, osiguranje CE znaka i obnavljanje standarda javnim preduzećima sa sjedištem na prostoru Tuzlanskog kantona. Za ovaj program planirano je ukupno 65.000,00 KM, a sredstva će se dodjeljivati u iznosu od 80% priznatih troškova utrošenih za ove namjene, a u maksimalnom iznosu do 10.000,00 KM po jednom korisniku. Kada su u pitanju transferi neprofitnim organizacijama, po 5.000,00 KM je namijenjeno za podršku obrtničkim komorama i za  sufinansiranje programa/projekata edukacije za pokretanje biznisa.

Za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe 187.000,00 KM

Vlada je danas dala saglasnost na Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2018. godinu. Za ove namjene u Budžetu Tuzlanskog kantona za ovu godinu je planirano 187.000,00 KM. Sredstva će biti raspoređena organizacijama/udruženjima za podršku realizacije projekata koji za ciljeve imaju prevenciju siromaštva i podršku materijalno neobezbijeđenim pojedincima i porodicama, podršku djeci i mladima sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta kroz provođenje procesa habilitacije i rehabilitacije, usluga boravka i drugih vaninstitucionalnih usluga podrške i usluga ranog rasta i razvoja, osnaživanje osoba sa invaliditetom, profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje i drugi oblici usluga i podrške ovim licima i njihovim porodicama, a koje preveniraju institucionalni smještaj osoba sa invaliditetom, podršku pojedincima i porodicama, koja zbog posebnih okolnosti trebaju podršku (poremećeni porodični odnosi, problemi u vaspitanju djece i u odnosima roditelja i djece, problemi rizičnih ponašanja djece i omladine, nasilja u porodici i u drugim kriznim situacijama) putem savjetovanja, usluga sigurne kuće, specifičnih tretmana i drugih vaninstitucionalnih oblika zaštite koji jačaju instituciju porodice i poboljšanje kvaliteta življenja starijih lica putem vaninstitucionalnih usluga i drugih oblika podrške.

Vlada je danas dala saglasnost i na Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2018. godinu. Ovim programom utvrđuje se raspodjela 20.000 KM, koliko je u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu planirano za ove namjene, a podržat će se realizacija projekata organizacija i udruženja koji doprinose prevenciji bolesti ovisnosti o drogama i realizaciji ciljeva Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničke delinkvencije za područje Tuzlanskog kantona za period 2016.-2019. godine.

Ostale odluke

Vlada je danas usvojila Izvještaj o radu Vlade za 2017. godinu, iz kojeg se kao generalna ocjena može reći da je Vlada uspješno je stabilizirala stanje u Tuzlanskom kantonu uloživši maksimalne napore za osiguranje povoljnijeg poslovnog ambijenta za razvoj privrede, očuvanju postojećih i otvaranje novih radnih mjesta.

Vlada je danas prihvatila Informaciju JU Direkcije regionalnih cesta Tuzla o toku aktivnosti u postupku kreditnog zaduženja, te konstatovala da Razvojna banka Federacije BiH nije utvrdila mogućnost kreditnog zaduženja javnih ustanova čiji su osnivači kantoni. S tim u vezi zadužena je JU Direkcija regionalnih cesta Tuzla da provede ponovljeni postupak kreditnog zaduženja kod komercijalnih banaka u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2017. godinu, Izvještaj o radu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla za period 01.01. – 31.12.2017. godine, kao i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ za 2017. godinu.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila i Sedmi Izvještaj o napretku Vlade Tuzlanskog kantona po pitanju realizacije reformske agende za BiH za izvještajni period januar-mart 2018. godine. Kako se u Izvještaju navodi, u ovom periodu ostvaren je pomak u realizaciji značajnog broja aktivnosti, pri čemu su u potpunosti završene još 4 aktivnosti. Od ukupnog broja aktivnosti iz Akcionog plana, do sada je Vlada Tuzlanskog kantona radila na realizaciji 67 aktivnosti, što čini 94.36%.

Vlada je današnjom odlukom odredila manifestacije od interesa za Tuzlanski kanton za 2018. godinu, za čije je sufinansiranje u Budžetu Kantona za 2018. godinu planirano ukupno 100.000,00 KM.

Današnjim zaključkom Vlada je zadužila Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa da, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, provede postupak javne nabavke za uslugu čišćenja odnosno skidanje krhotina polupanih stakala i ostalih predmeta koji vise sa poslovne zgrade „Soda So“ u Tuzli, a koje se uslijed jačih vjetrova raznose oko objekta, a što predstavlja potencijalnu opasnost za prolaznike i vozila koja se nalaze u blizini.

Vlada je danas prihvatila tekst mišljenja na odobrena kreditna sredstva Sparkasse Bank d.d. Sarajevo iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, za novih osam privrednih subjekata koji su od posljednjeg mišljenja iz kreditnog portfelja povukli novih 3.750.000,00 KM. Zaključno sa ovim (četvrtim) mišljenjem ukupno će biti odobreno 42 zahtjeva sa plasmanom u vrijednosti 14.076.000,00 KM.

Vlada je danas saglasnost Skupštini Tuzlanskog kantona za prijem dva uposlenika u radni odnos i to Stručnog saradnika za predstavke i prijedloge, kao i Višeg referenta – vozača.

Vlada je danas dala saglasnost na Program mjera zdravstvene zaštite životinja za 2018. godinu. Ovim programom određuju se mjere za sprečavanje, otkrivanje, kontrolu i suzbijanje zaraznih i parazitarnih oboljenja kod životinja na području Tuzlanskog kantona i način finansiranja u 2018. godini. Sredstva za realizaciju mjera zdravstvene zaštite životinja od posebnog interesa za Tuzlanski kanton, obezbijeđena su u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, u ukupnom iznosu od 310.000,00 KM koje će se utrošit za participaciju preventivnih vakcinacija životinja (vakcinacija protiv bedrenice i vakcinacija protiv svinjske kuge), naknadu za eutanazirane životinje, troškove provođenja mjera zdravstvene zaštite životinja po naređenju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona i mjera veterinarskog javnog zdravstva, troškove eutanazije i rezerve u 2018. godini.

Vlada je danas dala i saglasnost na tekst Prijedloga Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj i tekst Prijedloga Odluke o prihvaćanju Kolektivnog ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika u JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj.

Vlada je današnjim zaključkom dala saglasnost Nadzornom odboru Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ D.D. Kladanj da može razmatrati Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ D.D. Kladanj za 2017. godinu sa Revizijom finansijskih izvještaja za 2017. godinu kod ovog javnog preduzeća, urađenom od strane ORECONS & AUDIT d.o.o. Zenica, uz uvažavanje primjedbi i preporuka navedenih u Reviziji, a bez Izvještaja Odbora za reviziju o pregledu finansijskih izvještaja za 2017. godinu Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ D.D. Kladanj.

Obzirom da je Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa bio zadužen da provede postupak javne nabavke usluga prevođenja pravnih propisa sa bosanskog na engleski jezik i stručne redakture, shodno iskazanim potrebama kantonalnih organa i institucija Tuzlanskog kantona koje su učestvovale u procesu odgovaranja na Upitnik Evropske komisije, Vlada je danas odobrila 315,90 KM, Uredu, za plaćanje računa za usluge prevođenja „Zakona o zaštiti od buke”. Također, Vlada je danas odobrila 5.323,50 KM Dječjem „Selu mira“ Turija, za izvođenje radova na popravci, nasipanju i proširenju pristupnog puta u sklopu obilježavanja 20 godina postojanja i rada Sela.

Kantonalna vlada odobrila je danas usmjeravanje više transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. U svrhu realizacije projekta „Savremena nastava informatike“ BH Telecom d.d. Sarajevo je za JU OŠ „Kalesija“ Kalesija dodijelilo 8.250,00 KM. Također, BH Telecom d.d. Sarajevo je za „Opremanje multimedijalne učionice“ za JU OŠ „Pazar“ dodijelio  3.720,00 KM, a za realizaciju projekta „Mladi osnovci i korištenje interneta“ JU OŠ „Grivice“ Banovići, je dodijelio 3.500,00 KM. Za izgradnju Područne škole u MZ Vučkovci za JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ Gradačac, Općina Gradačac je dodijelila 42.000,00 KM.

Također, Vlada je odobrila i usmjeravanje dijela donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Za realizaciju projekta „Učionica za sve“ JU OŠ „Hasan Kikić“ Gradačac 198,68 KM je dodijelilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Za realizaciju u svrhu projekta „Preko računara do znanja“ JU OŠ „Breške“ Tuzla, 4.850,00 KM je dodijelio „BH Telecom“ d.d. Sarajevo. Isti donator je za projekat „Sa Telecomom se udruži i računar zasluži“ JU OŠ „Centar“ Tuzla, dodijelio 5.000,00 KM, a za projekat „Informatička pismenost i abeceda novog doba“ JU OŠ „Gornja Tuzla“ Tuzla 4.000,00 KM. Javnoj ustanovi „Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora“ Tuzla u svrhu realizacije projekta „Razvijanje čitalačke kulture sa akcentom na učenike koji imaju probleme sa sluhom“, Fondacija „Junuzović“ Lukavac je dodijelila 200,00 KM, dok je ovoj ustanovi Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke dodijelilo 7.000,00 KM za projekat „Opremanje prostorije za razvoj senzorne integracije učenika s oštećenim sluhom u cilju poboljšanja inkluzivnosti“. Za JU Muzej istočne Bosne, Fondacija za bibliotekačku djelatnost Sarajevo je za sufinansiranje bibliotekačke djelatnosti,a u svrhu nabavke opreme za biblioteku dodijelila 1.035,26 KM, te je Vlada danas odobrila i usmjeravanje ove donacije u Budžet TK.

Vlada je danas dala saglasnost na prijedlog za sufinansiranje rada JU NUB „Derviš Sušić“ Tuzla i JU Narodno pozorište Tuzla, koji je sačinila Komisija za analizu stanja i predlaganje usklađivanja mjesečnog iznosa sredstava potrebnih za rad JU NUB „Derviš Sušić“ Tuzla i JU Narodno pozorište Tuzla. Obzirom da je kod svih uposlenika kod budžetskih korisnika, shodno sporazumu Vlade i sindikata, došlo do povećanja plaće u iznosu od 6,25%, to povećanje odrazilo se i na uposlenike u JU NUB „Derviš Sušić“ Tuzla i JU Narodno pozorište Tuzla, što je prouzrokovalo nedostatak sredstava na budžetskim pozicijama plaća u ovim institucijama. S tim u vezi Vlada je zadužila Ministarstvo za kulturu, sport i mlade da unutrašnjom preraspodjelom sredstava osigura dodatna sredstva na ime usklađivanja mjesečnog iznosa za finansiranje rada JU NUB „Derviš Sušić“ Tuzla i JU Narodno pozorište Tuzla.

Vlada je danas usvojila Informaciju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o realizaciji projekata JU ,,Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona” po Zaključcima Vlade TK, te naložila Direkciji da u što kraćem roku iznađe način za finansiranje svih nerealizovanih projekta koji su navedeni u Zaključcima Vlade iz augusta i oktobra 2017.godine

Vlada je danas dala Saglasnost na Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice. Odluka sadrži principe i kriterije za tekuće i kapitalne transferi drugim nivoima vlasti, tekuće i kapitalne transferi neprofitnim organizacijama, subvencije i kapitalne transfere javnim preduzećima, subvencije i kapitalne transfere privatnim preduzećima i ulaganja u tuđa stalna sredstva. Također, ovom Odlukom je preciziran način provođenja javnog konkursa kao i nadzor nad korištenjem odobrenih sredstava.

Vlada je danas imenovala i Radnu grupu za izradu prijedloga Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restruktuiranja i privatizacije ostali ili ostaju bez posla. Program pored općeg, pravnog i finansijskog okvira treba da sadrži i konkretne odredbe koje se odnose na uplatu doprinosa za bivše zaposlenike (povezivanje radnog staža) koji su stekli uvjete za odlazak u penziju i izvor sredstava za uplatu tih doprinosa.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donijela nekoliko rešenja o razrješenju i imenovanju članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: