ODRŽANA 9. REDOVNA SJEDNICA VLADE TK: U NOVOJ ŠKOLSKOJ GODINI 5.616 SREDNJOŠKOLACA

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Zakon o izmjeni Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona. Razlog za izmjene je činjenica da je Zakonom o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona regulisano da Uprava policije ima status budžetskog korisnika unutar budžetskog razdjela MUP-a TK i samostalno koristi sredstva za plaće, dodatke na plaće, naknade i doprinose, opremu, vozila i sitni inventar, školovanje i spezijalizaciju, gorivo, uniforme i materijale za održavanje javnog reda i sigurnosti, kao i druge pripadajuće troškove vezane za policijske poslove. Jednom od odredbi Zakona, utvrđeno je da će se ove odredbe primjenjivati od proračunske 2014. godine. Od 2012. godine vode se intenzivne aktivnosti na izradi radne verzije kantonalnih zakona o unutrašnjim poslovima, kojim se predviđa da Uprava policije bude osnovna organizaciona jedinica Kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova, uz punu operativnu samostalnost, dok bi cjelokupno finansiranje rada policije ostalo na nivou Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona.
Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža branilaca i članova njihovih porodica. Sredstva za obavljanje pripravničkog staža obezbjeđena su u Budžetu Tuzlanskog kantona a realizuju se putem Službe za zapošljavanje TK. Finansijska sredstva odobrena su radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa, kako bi kandidati stekli radno iskustvo, potrebno za rad na određenim radnim mjestima i/ili za polaganje stručnog ispita. Pravo na obavljanje pripravničkog staža, prema listi koja se utvrđuje u skladu sa ovom Odlukom, imaju osobe koje imaju prijavljeno mjesto prebivališta na području Tuzlanskog kantona, odnosno mjesto boravišta u statusu raseljene osobe na području Kantona, odgovarajuću stručnu spremu, da je bez radnog iskustva u struci, da je prijavljen na evidenciji Službe kao nezaposlena osoba, prije objavljivanja javnog poziva, da ostvaruje ili je ostvarivao prava iz oblasti boračko – invalidske zaštite u općinama Kantona i da posjeduje valjanu dokumentaciju za učešće po javnom konkursu.

U NOVOJ ŠKOLSKOJ GODINI 5.616 SREDNJOŠKOLACA

Vlada TK dala je saglasnost na Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2014./2015. godinu. Planom je omogućen upis 5.616 učenika u 32 srednje škole Tuzlanskog kantona i Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju. Ovakav Plan upisa učenika, koji predviđa 1.553 mjesta više u srednjim školama u odnosu na broj učenika koji završavaju osnovne škole, omogućit će svim učenicima, koji završavaju osnovno obrazovanje, a njih je u ovoj školskoj godini na području Tuzlanskog kantona 4.063 da nastave obrazovanje u nekoj od srednjih škola Tuzlanskog kantona, u skladu sa postignutim uspjehom u osnovnoj školi, ličnim interesima i sposobnostima, kao i mogućnostima škola. Ove školske godine osmi i deveti razred osnovne škole završava 4.063 učenika ili 36 učenika više nego prethodne školske 2012./2013. godine. Pri donošenju Plana upisa moralo voditi računa o upisu ženske populacije u prvi razred srednjih škola. Kod nekih stručnih zvanja i zanimanja koja su atraktivna za žensku populaciju, prihvaćeni su prijedlozi škola, iako se veliki broj lica sa stečenim upravo tim stručnim zvanjima i zanimanjima nalaze na evidenciji lica koja traže posao.

ZAPOČET PROCES PROFESIONALIZACIJE KOMISIJA

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Predloženom izmjenom Pravilnika ommoguć ena je profesionalizacija ispitnog tijela, čime će se postignuti uštede u odnosu na dosadašnje rashode za ovu namjenu u iznosu oko 50%. Analizom projektovanih potreba, na bazi dosadašnjeg broja zahtjeva za polaganjem vozačkih ispita na godišnjem nivou, utvrđeno je da bi izmjenom uslova kao i strukture zaposlenika očekivane zahtjeve za polaganjem vozačkih ispita moglo izvršiti 7 zaposlenika različitih pozicija i to 4 državna službenika i 3 namještenika. S druge strane na tržištu radne snage moguće je pronaći ove profile zaposlenika. Prema važećem Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva, za poziciju «viši stručni saradnik za polaganje vozačkih ispita» planirano je 5 izvršilaca državnih službenika. Resorno ministarstvo je 2012. godine raspisivalo konkurs za prijem 2 izvršioca na ovu poziciju, ali se na isti nije prijavio nijedan kandidat, obzirom da na tržištu radne snage nije bilo traženog profila.
Vlada TK prihvatila je Obračun sredstava u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. Ukupna sredstva u toku 2013. godine iznose nepunih 300 miliona KM što je za 0,3% više u odnosu na prethodnu godinu. Ukupno ostvareni prihodi na području TK u 2013. godini po stanovniku iznose 601 KM. U Zavodu zdravstvenog osiguranja ostvareno je 394 KM, u zdravstvenim ustanovama iz sredstava obaveznog osiguranja 62 a 145 KM po stanovniku u ustanovama izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja. Obračun ukupnih sredstava ostvarenih i utrošenih u zdravstvu i zdravstvenom osiguranju dostavile su 174 ustanove. Obračunom su prikazani izvori i način prikupljanja finansijskih sredstava kao i njihovi tokovi kroz sistem zdravstvenog osiguranja i zdravstva te upotreba po namjenama u Zavodu zdravstvenog osiguranja, javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama, ordinacijama i apotekama.
Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je izvještaje o radu Ministarstva finansija Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona za period 1.1. – 31.12.2013. godine.
Vlada je dala saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 13010002 „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima“ od 12.05.2014 godine.
Vlada TK donijela je zaključak kojim zadužuje Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i Ministarstvo finansija da, u saradnji sa Kantonalnim pravobranilaštvom, razmotre zahtjev općine Lukavac, te Vladi Tuzlanskog kantona dostave prijedlog za postupanje po zahtjevu. Presudom Općinskog suda u Tuzli Općini Lukavac je naloženo da vrati sredstva u iznosu od 896.646,00 KM, koja su bila dodijeljena na za izgradnju deponije krutog otpada na lokaciji „Lukavačka rijeka“ Lukavac, a čija izgradnja je obustavljena. Ministarstvo finasija je svojima aktom od 8.5.2014. godine obavijestilo općinu Lukavac da su u roku od 30 dana dužni vratiti dosuđena sredstva kao i zatezne kamate u iznosu od 556.854,02 KM. Općina Lukavac je u među vremenu zatražila da se isplata navedenog duga odgodi na period od 20 godina, sa početkom otplate od 1.1.2015. godine, a bez daljeg zaračunavanja zateznih kamata, navodeći kao razlog tešku finansijsku situaciju uzrokovanu ekonomskom krizom u BiH, te činjenicu da je u proteklim poplavama privreda općine Lukavac skoro uništena.
Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekst Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem prirodne nasreće uzrokovane poplavama i klizištima na području Tuzlanskog kantona u maju 2014. godine.
Vlada TK dala je saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da donese Odluku o određivanju lokacije i načina zbrinjavanja mlijeka sa povećanim sadržajem aflatoksina M1 primjenom alternativne metode iz objekta „PPM“ Tuzla na farmi „Farma Spreča“doo Tuzla. Vlada TK dala je saglasnost na prijedlog pravila Javne ustanove Specijalna biblioteka „Behram-beg“ Tuzla od 19.6.2012.
Vlada je dala saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za prijem zaposlenika i zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto viši stručni saradnik za poslove zaštite na radu, zaštite od požara i obezbjeđenja objekata.
Vlada TK dala je prethodnu saglasnost Ministarstvu zdravstva TK za prijem namještenika na upražnjenu poziciju viši referent tehnički sekretar na određeno vrijeme.
Vlada TK prihvatila je tekst Inicijative Privredne komore Tuzla za uvođenje preferencijalnog tretmana domaćeg u sistemu javnih nabavki u Bosni i Hercegovini. Namjera je inicijativom podstaknuti Vijeće Ministara da zaštiti domaću proizvodnju i zajednički sudjelovati u rješavanju teške privredne situacije u Bosni i Hercegovini, a samim tim u Tuzlanskom kantonu, posebno poslije elementarnih nepogoda koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu, Tuzlanski kanton i privredu Tuzlanskog kantona.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK donijela je Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanje Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Međunarodni aerodrom Tuzla”.
Vlada je dala saglasnost za imenovanje Nihade Halilčević, za vršioca dužnosti direktora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, do okončanja postupka po konkursu za izbor i imenovanje direktora Ustanove, a najduže šest mjeseci.
Vlada TK razriješila je Midhata Parića dužnosti člana Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih saradnika a Smiljanu Vovna, imenovala za člana Školskog odbora JU Gimnazija “Meša Selimović” Tuzla iz reda nastavnika i stručnih sardnika na period utvrđen Rješenjem o imenovanju Školskog odbora.

Odjeljenje za informisanje

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.