Održana 78. redovna sjednica Vlade TK: Oko tri miliona KM za projekate podrške privrednim subjektima

Data saglasnost na plan upisa na Univerzitet u Tuzli

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini.

Prema prijedlogu Senata, na prvi ciklus studija na fakultetima, odnosno Akademiji, Univerziteta u Tuzli upisat će se ukupno 2.380 studenata, i to: 1.110 studenata koji se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona, 1.210 studenata koji se sami finansiraju i 60 vanrednih studenata. Na drugi ciklus predviđen je upis minimalno 546, a maksimalno 1.295 studenata, dok je na treći ciklus predviđen upis minimalno 79, a maksimalno 159 studenata.

Ono što karakteriše ovaj plan upisa jeste reduciranje broja studenata za upis na ona zanimanja za kojim tržište rada već neko vrijeme ne iskazuje potrebe, te podrška i nešto veći planirani broj za upis  studenata na tehničkim i proizvodnim usmjerenjima. Ovakvim upisom, Univerzitet u Tuzli nastoji odgovoriti na zahtjeve tržišta rada i školovati onaj kadar u mjerama i količinama u kojima potrebu iskazuje privreda i društvena zajednica na ovom području.

Odobreno 1.364.140 KM za kapitalne projekte u oblasti obrazovanja

Prema Programu kapitalnih investicija Vlada je danas donijela više odluka kojim se odobravaju finansijska sredstva za realizaciju kapitalnih projekata. Najveći iznosi odnose se na izgradnju školskog objekta područne škole Vučkovci i II Etapu izgradnje Područne škole u MZ Požarike, za što je odobreno po 280.000 KM, te izgradnju fiskulturne sale u Osnovnoj školi „Sjenjak“ za što je odobreno 150.000 KM. Dominantan broj ostalih odluka o odobravanju sredstava odnosi se na projekte rekonstrukcije sistema toplifikacije u školskim objektima. Naime, u proteklom periodu veći broj škola susretao se sa problemima u sistemu toplifikacije, pucanjem kotlova i toplotnih instalacija, te Vlada  na ovaj način pokušava stvoriti preduslove da škole spremne dočekaju narednu sezonu grijanja. Također iz ovih sredstva predviđena je i nabavka i ugradnja UV filtera za osnovne škole u našem kantonu. Ukupna vrijednost danas donesenih odluka iznosi 1.364.140 KM

Također danas su donesene o odluke o odobravanju sredstava Ministarstvu finansija na ime rekonstrukcije elektroinstalacija u zgradi Ministarstva finansija i nabavke software-a za antivirusnu zaštitu računarskog sistema, kao i nabavku računarske i druge opreme u Ministarstvu za boračka pitanja TK.

2.989.944,99 za projekate podrške privrednim subjektima u Tuzlanskom kantonu

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Programa za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BiH, popularno poznata kao sredstva na ESCROW računu. Prema ovom programu 1.859.944,99 je planirano za realizaciju Sporazuma o preuzimanju obaveze plaćanja obračunatih, a neuplaćenih određenih javnih prihoda obveznika uplate Fabrike obuće „Aida“ d.d. Tuzla, 1.100.000,00 za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima na području Tuzlanskog kantona, te 30.000,00 za knjiženje subvencioniranih kamata na kredite koji su dobiveni putem Garantnog fonda.

Shodno ovom Programu Vlada je danas donijela i Pravilnik o provođenju postupka dodjele sredstava za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona. Ovim Pravilnikom uređuju se postupci u provođenju Programa korištenja ESCROW sredstava za 2017.godinu odobrenih za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, na način koji osigurava jednakopravnost njihovih krajnjih korisnika, kao učesnika provođenja, te uređuje postupak izbora banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona.

205.765 KM za zaštitu okolice

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o dodjeli 205.765,00 općinama Tuzlanskog kantona za sufinansiranje kapitalnih transfera iz oblasti zaštite okolice, kao podršku Habitat projektu stambenih zgrada. Za utopljavanje zgrade u ulici Alije Izetbegovića br. 11 – 19 (Trgovačka) u Banovićima je odobreno 150.000,00 KM, za utopljavanje stambene zgrade u ulici Zlatnih ljiljana u Gračanici je odobreno 40.000,00 KM, a za Izvođenje radova na provođenju energetskih mjera na zgradi „Alma” u Gradačcu je odobreno 15.765,00 KM.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona danas je razmatrala i zbog uočenih brojnih propusta u radu i poslovanju nije prihvatila Izvještaj o radu JU Univerzitet u Tuzli za 2016. godinu, te je Izvještaj proslijedila Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje razmatranje.

Vlada je usvojila Periodični izvještaji Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.01.-31.03.2017. godine i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.03.2017. godine.

Vlada je danas dala saglasnost na tekst Ugovora o partnerstvu za implementaciju Projekta „Inovativnim umom do pametnih škola“, te ovlastila pomoćnika ministra za razvoj u Ministarstvu razvoja i poduzetništva Salmira Avdibašića, Koordinatora Projekta ispred Vlade TK, da u ime Vlade Tuzlanskog kantona potpiše Ugovor. Podsjećamo, Vlada Tuzlanskog kantona je zajedno sa Udruženjem Centar za razvoj i podršku (CRP) Tuzla aplicirala za EU/IPA INTERREG Program saradnje Republike Hrvatske – Bosne i Hercegovine – Republike Crne Gore, za Projekat za energetsku obnovu škola na području Tuzlanskog kantona čiji je naziv „Inovativnim umom do pametnih škola“. S obzirom da je navedeni Projekat odobren za finansiranje, potrebno je potpisati Ugovor o partnerstvu za implementaciju Projekta između svih projektnih partnera. Partneri na Projektu su: Udruženje Centar za razvoj i podršku, Tuzla, Zelena akcija, Zagreb, Brodsko-posavska županija, Tuzlanski kanton i Brodsko-ekološko društvo – BED Slavonski Brod.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski Klinički Centar Tuzla na provođenje postupka promjene opšteg akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Naime, razvojna aktivnost Ustanove zahtijeva i promjene unutrašnje organizacije i njeno prilagođavanje prilikama na tržištu, razvoju nauke, stjecanju novih znanja i vještina i potrebama korisnika usluga. U tom cilju današnjom saglasnošću omogućeno je da se unutrašnja organizacija i sistematizacija prilagođavaju nastalim razvojnim potrebama, te da se pitanja unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta rješavaju Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji UKC Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas prethodnu saglasnost na Odluku Senata Visoke škole „CMS – Centar za multidisciplinarne studije“ Tuzla o prijedlogu broja studenata za upis u prvu godinu studija za akademsku 2017/18. godinu. Prema prijedlogu na opet usmjerenja ove visokoškolske ustanove („Saobraćaj“, „Energetika“, „Poslovna ekonomija“, „Zaštita na radu i zaštita od požara“ i „Informacijske tehnologije“ predviđen je upis ukupno 1.050 studenata i to 320 redovnih i 730 vanrednih studenata.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas 2.000,00 KM Udruženju-Atletsko rekreativni klub „Rekreativci“ Tuzla, za sufinansiranje programa manifestacije pod nazivom, l. Noćni Tuzla polumaraton“ koji ce se održati 15. jula 2017. godine u Tuzli. Radi se o večernjoj utrci međunarodnog karaktera, dugoj 21 kilometar, na kojoj se očekuje sa oko 500 učesnika, a trčala bi se u terminu od 21 sat. Uz ovu utrku planirano je da se održi i još jedna utrka dužine 5 kilometara, koja bi bila masovnijeg karaktera, odnosno otvorena za građanstvo i na kojoj se očekuje učešće oko 3.000 takmičara. Vlada ovim je potvrdila praksu da podržava sve manifestacije međunarodnog karaktera koje promoviraju Tuzlu i Tuzlanski kanton.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas rješenja o imenovanju komisija za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2017/18. godini. Vlada Tuzlanskog kantona za svaku školsku godinu imenuje komisije za zbrinjavanja zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja, kako bi se planirane aktivnosti zbrinjavanja tehnološkog viška i davanja saglasnosti na potrebe, te raspisivanja konkursa mogle realizirati do početka naredne školske godine.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas 37.192,00 KM Sportskom savezu Tuzlanskog kantona na ime sufinansiranja rada Saveza za 2017. godinu.

Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila Nacrt Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2018-2020. godine. Nacrt Programa je izrađen na osnovu podataka koje su Ministarstvu razvoja i poduzetništva dostavila nadležna resorna ministarstva, općine i Grad Tuzla i javna preduzeća koji implementiraju projekat i upravljaju sredstvima namijenjenim za realizaciju projekta i programa iz Programa javnih investicija TK. Svi podaci su uneseni u bazu podataka informacionog sistema za upravljanje javnim investicijama Federalnog ministarstva finansija. U dosadašnjem periodu dostavljeno je ukupno 59 obrazaca za projekte koji su uključeni u Nacrt Programa javnih investicija sa ukupnom planiranom vrijednošću u iznosu od 338.810.226 KM od čega se 124.366.332 KM odnosi na 22 kandidovana projekata i 214.443.894 KM na 37 projekata u implementaciji.

Također, Vlada je donijela i Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju komisije za izradu Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Program raspodjele namjenskih sredstava iz naknada za korištenje podataka premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2017. godinu. Ovim Programom utvrđuje se struktura prihoda iz naknada za korištenje podataka premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja i naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra koji pripadaju Ministarstvu, rashodi, način raspodjele namjenskih sredstava, obaveze korisnika namjenskih sredstava i nadzor nad trošenjem namjenskih sredstava.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za popunjavanje upražnjenih pozicija članova nadzornih odbora u Rudniku soli „Tuzla” d.d. Tuzla i „Koksno hemijskog kombinata” d.d. Lukavac.

Vlada je prihvatila danas Informacija o stanju sa arbitražnim postupkom pokrenutim po prijedlogu kompanije GLOBAL STEEL HOLDINGS LIMITED protiv Vlade Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača na ime rekonstrukcije prostorija na I spratu zgrade u ul. Rudarska 65. Vlada je zadužila Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa da u ime Vlade Tuzlanskog kantona, sprovede proceduru javne nabavke, te imenovala Komisiju za provedbu ovog postupka.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Zaključak kojim se Javnoj ustanovi Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona odobrava finansiranje projekta asfaltiranja puta u povratničkoj mjesnoj zajednici Tršić, na području Grada Zvornika. Ova pomoć jedan je od vidova podrške Vlade Tuzlanskog kantona povratnicima na područje entiteta Republika Srpska, obzirom da se ovim povratnicima u povratničkim naseljima omogućava lakši, ugodniji život i uslovi za ostanak.

Vlada je danas donijela Rješenje kojim se Amel Mehanović, postavlja za vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove do povratka direktora sa odsustva, odnosno do postavljenja drugog direktora u skladu sa zakonom, a najduže šest mjeseci.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: