Održana 62. redovna sjednica Vlade TK: Donesen program rada Vlade TK za 2017. godinu

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program svog rada za 2017. godinu. Zadovoljna rezultatima koje su polučile aktivnosti iz 2016. godine, iz novog programa je vodljivo da će Vlada nastaviti raditi na istom kursu. Podrška privredi, realnom sektoru, otvaranju novih radnih mjesta, te pitanja iz oblasti socijalne zaštite i dalje će biti u fokusu rada izvršne vlasti Tuzlanskog kantona. Samo za podršku razvoju privrede Vlada će, između ostalog, raditi na realizaciji programa koji će osigurati oko 20 miliona KM za beskamatne kredite privrednim subjektima sa područja našeg kantona. Intenzivno će se raditi na provođenju Akcionog plana Tuzlanskog kantona za realizaciju Reformske agende za BiH za period 2015. – 2018. godina, strateških ciljeva iz Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godina, ciljeva i zadataka iz Ekspozea Premijera Tuzlanskog kantona, kao i izvršavanju aktivnosti nadležnih kantonalnih organa i institucija na odgovaranju na pitanja iz Upitnika Evropske Komisije u okviru EU integracija. U narednom periodu u nastavit će se proces rekonstrukcije Vlade TK u smislu rasterećenja Ministarstva obrazovanja nauke, kulture i sporta osnivanjem novog ministarstva za kulturu sport i mlade, te spajanjem Ministarstva industrije, energetike i rudarstva i Ministarstva razvoja i poduzetništva u jedno Ministarstvo privrede. Ovom aktivnošću Vlada će pokazati i konkretnu institucionaliziranu brigu za pitanja mladih osoba u našem kantonu, ali i značajniju pažnju usmjeriti ka oblastima kulture i sporta.

Govoreći o kapitalnim projektima Vlada će nastaviti realizaciju već započetih aktivnosti, a to se odnosi na početak rekonstrukcije terminalne zgrade Međunarodnog aerodroma Tuzla, obnove i sanacije regionalnih putnih pravaca u našem kantonu, više kapitalnih investicija u oblasti obrazovanja i dr.

Posebnu brigu Vlada Tuzlanskog kantona je posvetila boračkoj populaciji

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Analizu o socijalno-statusnim pitanjima branilačke populacije Tuzlanskog kantona. Ovom analizom prezentirane su aktivnosti Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona u 2016.-u godini, u primjeni osnovnih prava iz federalnih propisa kao i dopunskih prava iz nadležnosti Tuzlanskog kantona. Tokom rada u protekloj godini Ministarstvo je imalo četiri strateška cilja koji su u potpunosti i realizirani. Prvi strateški cilj se odnosio na zdravstvenu zaštitu branilaca i članova njihovih porodica. Ostvarivanjem navedenog cilja omogućeno je da branioci i članovi njihovih porodica imaju zdravstvenu zaštitu i da ostvarivanjem navedenog dopunskog prava pored zdravstvenog osiguranja istovremeno ostvaruju pravo i na premiju osiguranja, ortotsko-protetska pomagala, lijekove i liječenje. Zdravstvena zaštita za navedena lica se provodi kao primarna, specijalističko-konsultativna i bolnička, bez ličnog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i liječenja na području Kantona. Prema naprijed navedenom obveznik uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje je Ministarstvo, koje je tokom 2016. godine uplaćivalo doprinose za 4.748 korisnika na području našeg kantona, a pravo na premiju zdravstvenog osiguranja ostvarila su ukupno 49.074 pripadnika ove populacije. Osim navedenog Ministarstvo je borcima obezbjeđivalo i ortotsko – protetska pomagala, higijensko-sanitetski materijal za RVI – osobe sa paraplegijom, lijekove, te banjsko – klimatsko liječenje.

Drugi cilj bilo je stipendiranje branilaca i članova njihovih porodica. Pravo na finansijska sredstva za stipendiranje, ostvarilo je ukupno 950 kandidata u statusu učenika i 759 kandidata u statusu studenta.

Treći cilj je obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica i nakon obavljenog javnog konkursa pravo na obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, radi stručnog osposobljavanja istih za samostalan rad ostvarilo je 288 kandidata. Svim volonterima za vrijeme obavljanja volonterskog staža Ministarstvo je obezbijedilo mjesečnu naknadu u neto iznosu 200,00 KM, te uplatu u iznosu od 30,00 KM Fondu penziono-invalidskog osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

U nastojanju da se pospješi brže zapošljavanje branilačke Vlada i Ministarstvo su se odlučili na realizaciju Programa o rasporedu sredstava u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica. Ukupno je odobreno 579.448,71 KM i uposlena 71 osoba iz reda boračke populacije. Po Programu zapošljavanja privrednim društvima i registriranim licima koja obavljaju obrtničku ili srodnu djelatnost za 11 kandidata odobren je iznos od 250.000,00 KM i uposleno je novih 35 lica iz reda boračke populacije, dok je po programu samozapošljavanja za 36 kandidata odobreno 329.448,71 KM.

Osim spomenutog Ministarstvo je realiziralo i brojne druge vidove podrške boračkoj populaciji. Projekat pomoći u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica omogućio je da 191 kandidat ostvari pravo na ovu vrstu podrške, a uz brojne druge projekte Vlada je uspjela i da izmiri zaostale obaveze prema boračkoj populaciji koje su datirale iz 2014. i 2015. godine.

Produženje roka za donošenje općinskih prostornih planova

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o prostornom uređenju i građenju. Razlog donošenja izmjena Zakona je taj što je 31.12.2016. godine istekao rok do kojeg su općine trebale donijeti svoje prostorne planove, te zbog činjenice da od navedenog datuma, nije moguće izdavanje rješenja o urbanističkoj saglasnosti i odobrenja za građenje na području općina koje nisu donijela ove prostorne dokumente. Ovim izmjenama pomenuti rok je prolongiran do 31. decembra 2017. godine čime se daje još jedna mogućnost općinama da donesu svoje prostorne planove. Napominjemo da je Skupština Tuzlanskog kantona, rok utvrđen osnovnim Zakonom o prostornom uređenju i građenju za donošenje prostornih planova općina u trajanju od dvije godine, već u tri navrata produžavala, ali sve općine još uvijek nisu donijele svoje prostorne planove. Prostorni plan su donijele općine Doboj Istok, Gračanica, Živinice, Lukavac, Čelić kao i Grad Tuzla, a u fazi izrade su prostorni planovi općina Kladanj, Banovići, Srebrenik, Gradačac, Kalesija i Sapna, a postupak izrade prostornog plana je pokrenula i općina Teočak.

Neplaćanje sudskih taksi oštećuje Budžet Tuzlanskog kantona

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju u vezi sa primjenom Zakona o sudskim taksama. Prema podacima iz Informacije ukupan iznos neplaćenih sudskih taksi u periodu 2013-2016 godine iznosi 509.013,05 KM, za koji iznos su manji prihodi Budžeta Tuzlanskog kantona. Podaci ukazuju i na drastično povećanje neplaćenih sudskih taksi bez obzira na okončane sudske postupke, te se ovom informacijom sve organe htjelo i podsjetiti da se taksenom obvezniku neće dozvoliti ostvarivanje bilo kog prava pred kantonalnim organima uprave, dok ne plati sve takse koje su evidentirane u Registru neplaćenih sudskih taksi. Kako se navodi, svi kantonalni organi uprave, a na osnovu Zakona o sudskim taksama, dužni su prije odlučivanja o zahtjevu kojim se traži ostvarivanje nekog prava, po službenoj dužnosti provjeriti da li je podnosilac zahtjeva kao takseni obveznik evidentiran u Registru sa neizmirenim dugom prema Kantonu, te ukoliko utvrde da je podnosilac zahtjeva pravno lice ili osoba koje ime evidentiranu neplaćenu sudsku taksu, kantonalni organ kome je podnesen zahtjev za ostvarivanje nekog prava, dužan je to lice pozvati da u roku od osam dana dostavi dokaz o izmirenju duga, uz upozorenje da će se u protivnom smatrati kao da zahtjev nije ni podnesen.

Istovremeno Kantonalno pravobranilaštvo provodi postupke za naplatu pred nadležnim sudovima.

Imajući u vodu navedeno, Vlada je zaključkom zadužila Ministarstvo pravosuđa i uprave da u najkraćem roku sagleda stanje u drugim kantonima u Federaciji BiH po pitanju uređivanja i naplate sudskih taksi, te u tom smislu sačini i Vladi Kantona dostavi na razmatranje prijedlog odgovarajućih izmjena i dopuna Zakona o sudskim taksama sa ugrađenim instrumentima, kojim će se obezbijediti uredna i efikasna naplata propisanih sudskih taksi.  Također donesenim zaključcima Vlada je i upozorila sve kantonalne organe uprave, koji vode upravne postupke po zahtjevima stranaka kojim se traži ostvarivanje nekog prava, da su, dužni, po službenoj dužnosti, a prije odlučivanja o zahtjevu, provjeriti da li je podnosilac zahtjeva kao takseni obveznik evidentiran u Registru neplaćenih sudskih taksi koji vodi Ministarstvo finansija sa podacima o neizmirenim dugom prema Tuzlanskom kantonu, te u tom smislu sa zahtjevom postupati na propisan način. Istovremeno, zaduženi su svi rukovodioci kantonalnih organa uprave da uspostave i primjenjuju odgovarajuću internu kontrolu izvršavanja prethodno navedenih obaveza od strane voditelja upravnih postupaka, kao i da, nakon što se utvrdi da neko od voditelja upravnih postupaka te obaveze ne izvršava, protiv istih pokrenu disciplinski postupak zbog nesavjesnog rada u službi i neizvršavanja propisanih radnih obaveza.

Ostale odluke

U duhu nastavka posvećivanja posebne pažnje boračkoj populaciji Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju učešća Ministarstva za boračka pitanja u nabavci ortotsko-protetskih pomagala, drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetskih i ortodonskih pomagala i sanitarnih sprava za ratne vojne invalide Tuzlanskog kantona. Imajući u vidu da je Skupština Tuzlanskog kantona donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branitelja i članova njihovih porodica, kojom je, a u cilju bolje i adekvatnije zdravstvene zaštite korisnika prava boračko invalidske zaštite, proširen asortiman ortotsko protetskih pomagala za ratne vojne invalide, bilo je neophodno pristupiti i utvrđivanju prosječne cijene pomagala u svrhu učešća Ministarstva u nabavci ortotsko-protetskih pomagala, drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetskih i ortodonskih pomagala i sanitarnih sprava za ratne vojne invalide Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas donijela i Odluku o utvrđivanju kriterija za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period februar – mart školske 2016/2017. godine. Ovom odlukom odobreno je sufinansiranje troškova linijskog i vanlinijskog prijevoza učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona za period februar – mart školske 2016/17. godine u iznosu od 50% mjesečne karte u linijskom prijevozu, odnosno 50% iznosa utvrđenog pismenim ugovorom između prijevoznika i korisnika usluga prijevoza u vanlinijskom prijevozu, za učenike koji stanuju na udaljenosti većoj od četiri kilometra od najbliže škole, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim propisima i općim aktima, kao i učenike sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona na udaljenosti većoj od četiri kilometra od najbliže škole, koju pohađaju, kao najbližu, osnovnu školu na području drugog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Odluke o promjeni naziva Javna ustanova Srednja muzička škola Tuzla u Javna ustanova Srednja muzička škola Tuzla “Čestmir Mirko Dušek” Tuzla. Utvrđeni prijedlog proslijeđen je Skupštini Tuzlanskog kantona na donošenje. Inače profesor Dušek je prvi profesor i suosnivač Srednje muzičke škole u Tuzli koja je osnovana 1957.godine.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost Kantonalnoj upravi civilne zaštite za održavanje komandno – štabne vježbe sa 77. brigadom Vojske Velike Britanije. Ova vježba, koja će biti održana krajem februara ove godine je posvećena provjeri osposobljenosti sistema zaštite i spašavanja za koordinirano djelovanje u slučaju događanja velike avionske nesreće. Vježba je zasnovana i na pozitivnim iskustvima već održanih komandno-štabnih vježbi „Civil Bridge 14B“, iz marta 2015. i „Bold Chinthe 16“ iz marta 2016. godine.

Današnjim Zaključkom Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost za produženje Ugovora o obezbjeđenju i davanju na korištenje dijela objekata Kampusa Univerziteta u Tuzli Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona do pet godina i izmjenu i dopunu navedenog Ugovora, u dijelu koji se odnosi na davanje na korištenje i objekta „magacin klase 1“ i pripadajućeg zemljišta. Javna u stanova Univerzitet u Tuzli i Ministarstvo unutrašnjih poslova TK, su zaduženi da međusobne odnose u vezi sa preuzimanjem i korištenjem ovih objekata regulišu međusobnim sporazumom.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnosti na tekstove sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu, kao i Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. Pregovarački tim Vlade Tuzlanskog kantona u postupku je kolektivnog pregovaranja sa predstavnicima Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona i Kantonalnog odbora TK Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH radi zaključenja novih kolektivnih ugovora za ove djelatnosti. Obzirom da pregovori još nisu okončani, te da je rok za zaključivanje Kolektivnih ugovora utvrđen sporazumima o produženju važenja kolektivnih ugovora neophodno je postići novi sporazum o produženju važenja kolektivnog ugovora radi nesmetanog obavljanja poslova i ostvarivanja prava iz radnog odnosa zaposlenika u osnovnom obrazovanju.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala Saglasnost za isplatu naknade članovima komisije za ispitivanje uslova za početak rada i obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja za Odjeljenje Univerziteta u Travniku na području Tuzlanskog kantona za Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju i Pravni fakultet.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Razlog za izmjene Pravilnika je činjenica da će dodatnom profesionalizacijom ispitnog tijela za provođenje vozačkih ispita na području Tuzlanskog kantona doći do smanjenja rashoda, odnosno do ušteda u Budžetu Tuzlanskog kantona, u iznosu od oko 50.000,00 KM na godišnjem nivou. Također, potpuna profesionalizacija ovog procesa napravit će pozitivan učinak u radu, jer zbog konstantno prisutnog kašnjenja u isplati naknada spoljnim saradnicima članovima Komisije za polaganje vozačkih ispita mjeseci dolazi do narušavanja sistema polaganja i kriterija ispitivanja što utiče na kvalitet proizvedenih vozača i bezbjednost saobraćaja.

Vlada je danas izmijenila je danas Rješenje o imenovanju Tima za sprečavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona. Umjesto Nermina Alispahića i Merime Hajdarević predsjednik i član Tima ubuduće će biti Kristina Tadić i Mirjana Lepić-Marinković.

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je danas Komisiju za izbor i provođenje postupka po javnom oglasu za nominiranje i imenovanje članova Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona, kao i Komisiju za izbor i provođenje postupka po javnom oglasu za imenovanje kantonalnog pravobranioca u Kantonalnom pravobranilaštvu u Tuzli.

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je danas drugostepene komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja obrazovanja na području našeg kantona.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona je imenovala Školski odbor JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla i Upravni odbor Javne ustanove Muzej istočne Bosne u Tuzli.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: