Održana 61. redovna sjednica Vlade TK

Tokom augusta na području našeg kantona evidentirano 2.699 ilegalnih migranata

 Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o aktualnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru TK za august 2020. godine. Tokom mjeseca augusta službenici Uprave policije su pronašli i evidentirali 2.699 migranata, koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil. Ipak došlo se do saznanja da najveći broj migranata dolazi iz Pakistana 1039, Afganistana 610, Maroka 372, Bangladeša 297, Sirije 82, Irana 71, Alžira 68, Libije 59, Iraka 29, Turske 23, Palestine 17, Indije 9, Tunisa 7, Zapadne Sahare 5, Eritreje 3, te Filipina, Sudana i Senegala po 1 migrant. U ovom periodu evidentirana su i 34 sigurnosno interesantna događaja u kojim su učestvovali migranti. Od toga, 4 događaja su rezultirala podnošenjem izvještaja o učinjenom krivičnom djelu i to za jedno djelo teške krađe, dva krivična djela krađe i jedno krivično djelo narušavanja nepovredivosti doma. U mjesecu augustu službenici policije Policijske uprave i Policijske stanice Kalesija pružili su asistenciju službenicima Službe za poslove sa strancima BiH, u provođenju planskih aktivnosti prema stranim državljanima. U navedenim aktivnostima pronađeni migranti su transportovani do Terenskog centra Tuzla, odnosno do imigracionog/prihvatnog centra u Sarajevu. Ovom prilikom pregledano je oko 250 migranata, te je doneseno 55rješenja o protjerivanju i 55 rješenja o stavljanju pod nadzor. Također, u tri navrata izvršena je kontrola vozila za koje su postojale osnove sumnje da vrše nezakonit prijevoz migranata, nakon čega je nastavljeno preduzimanje drugih mjera iradnji radi utvrđivanja postojanja elemenata krivičnog djela ,,Krijumčarenje ljudi“.

Kriteriji za sufinansiranje manifestacija kulture

Kantonalna vlada je danas utvrdila kriterije, uslove i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton. Od ukupno planiranih 130.000,00 KM, za sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture planirano je 120.000,00 KM, dok je za sufinansiranje programa/projekata izdavačke djelatnosti planirano 10.000,00 KM. Od ukupno 120.000,00 KM za projekte neprofitnih organizacija je planirano 115.000,00 KM, a 5.000,00 je planirano za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima. Ono što je značajno za ovaj program jeste da će nakon višegodišnje pauze Vlada Tuzlanskog kantona ove godine ponovno sufinansirati projekte izdavačke djelatnosti u oblasti kulture. Raspodjela sredstava za sufinansiranje projekata izdavačke djelatnosti će biti izvršena na način daće se po 5.000,00 KM dodijeliti neprofitnim organizacijama i privatnim preduzećima i poduzetnicima.

Ovim programom Vlada Tuzlanskog kantona i Kantonalno ministarstvo kulture, sporta i mladih nastoji finansijski pomoći pojedinačne programe/projekte pravnih lica koja organizuju tradicionalne i druge značajne pozorišne, književne, muzičko-scenske, muzičke, plesne, muzejske, likovne, galerijske, arhivske manifestacije, tribine, simpozije i programe, kao i manifestacije, tribine, simpozije i programe usmjerene na promociju i očuvanje kulturne baštine. Maksimalan iznos koji će se odobravati po projektu je 7.000,00 KM,a podnosilac zahtjeva može predložiti jedan program/projekat. Sufinansiranje projekata izdavačke djelatnosti vršit će se u iznosu od maksimalno 2.000,00 KM po programu/projektu izdavačke djelatnosti.

Ostale odluke

            Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila kriterije za raspodjelu sredstava za obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju. Ova sredstva, planirana za 2020. godinu su raspoređena za nabavku nagrada za „Životno djelo“ povodom manifestacije 5. oktobar – Svjetski dan učitelja. Nagradu za „Životno djelo“ u 2020. godini, dobit će ukupno dvadeset nastavnika, od toga: 12 nastavnika osnovnih škola, 6 nastavnika srednjih škola, 1 nastavnik predškolskih ustanova i 1 savjetnik/državni službenik iz Pedagoškog zavoda ili Ministarstva.

Za nesebičnu podršku pri realizaciji odgojno-obrazovnog  procesa  u  osnovnim  i  srednjim  školama  Tuzlanskog  kantona  u  školskoj  2019/2020.  godini,  Vlada  Tuzlanskog  kantona danas je dodijelila javno priznanje „Zahvalnica“ organizaciji UNICEF Bosna i Hercegovina, JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla, JU Osnovna škola „Sjenjak“  Tuzla, Radio-televizija Tuzlanskog kantona, te urednici dokumentarno-obrazovnog programa RTV TK Edini Fazlić. Naime, tokom obustave redovne nastave uzrokovane pandemijom COVID-19. navedene institucije, organizacije i pojedinci su dali nesebičnu podršku pri realizaciji odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona u školskoj 2019/2020. godini.

Na danas održanoj sjednici Vlada je odobrila 219,00 KM po jednom studentu mjesečno za subvencioniranje troškova ishrane i smještaja (2 obroka) studenata sa područja Tuzlanskog kantona smještenih u Studentski centar u Sarajevu, Studentski centar Univerziteta u Mostaru, Studentski centar Sveučilišta u Mostaru i Studentski centar Univerziteta u Zenici. Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata vršit će se za period od 15.9.2020. godine do 15.7.2021. godine.

Danas donesenom odluku Vlada je zadužila Ministarstvo  finansija  da  pokrene  proceduru  izrade  Izmjena  i  dopuna  Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu i izmjena i dopuna  Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu.

Vlada je danas utvrdila i kriterije, način i postupak raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila. Za sufinansiranje projekata neprofitnih organizacija, koji su usmjereni na unaprjeđenje vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama tehničkog pregleda, edukaciju djece u predškolskom i školskom uzrastu iz oblasti saobraćajne kulture, poznavanja saobraćajnih propisa, edukaciju vozača o zaštiti čovjekove okoline i smanjenju emisije izduvnih gasova, promociju i organizaciju biciklističkih, auto i moto utrka i manifestacija, povećanje nivoa bezbijednosti saobraćaja, unaprjeđenje nivoa usluge prijevoza putnika, obilježavanje značajnih datuma iz oblasti saobraćaja, Vlada je planirala ukupno 35.000,00 KM.

Danas donesenom odlukom Vlada je utvrdila iznose finansijskog učešća Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona u nabavci ortotsko-protetskih pomagala i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetskih i ortodonskih pomagala, pomagala i sanitarnih sprava za ratne vojne invalide, propisanih Odlukom o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica. Za ove namjene Vlada je ove godine osigurala 965.000,00 KM.

U skladu sa prethodno donesenim Programom raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice „Pomoć vjerskim zajednicama za 2020. godinu“, Vlada je danas donijela i pojedinačne odluke o odobravanju sredstava Srpskoj pravoslavnoj – Crkvena opština Tuzlanska u Tuzli, Islamskoj zajednici u BiH – Muftijstvu tuzlanskom, Katoličkoj crkvi za Franjevački samostan „Sv. Petra i Pavla“ Tuzla i Župi Sveti Ivan Krstitelj, Živinice.

Kako bi osigurala dodatna sredstva za finansiranje povećanih, a nepredviđenih izdataka prilikom organizacije Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije „Sajam šljive“ u Gradačcu i Sajma pčelarstva „Medena Tuzla 2020“, Vlada je danas donijela Odluku o izmjeni i dopuni Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2020. godinu.

Među ostalim odlukama, Vlada je danas usvojila Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za period januar – juni 2020. godine, čiji su sastavni dio i Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaj o pasivnom podbilansu Agencije za spomenuti period, te je odbila da prihvati Izvještaj o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2019. godinu.

Vlada je danas dala i saglasnost za isplatu naknade članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa prvog ciklusa studija Računarstvo i informatika na Visokoj školi računarstva i informatike eMPIRICOM.

Također, donijela je i Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2020. godinu.

Zbog ispravljanja tehničke greške iz prethodno donesene odluke, Vlada je danas ponovno donijela odluke o doznačavanju sredstava Udruženju roditelja djece-osoba sa autizmom „URDOSA“ za adaptaciju i rekonstrukciju objekta Centra za autizam Tuzla.

Zbog stvaranja uslova za ažurnije i kvalitetnije vršenje radnih zadataka i usklađivanja sa Zakonom o državnoj službi, Vlada je danas dala saglasnosti na pravilnike o izmjenama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe Skupštine Tuzlanskog kantona i Ministarstva prostornog uređenja Tuzlanskog kantona, te Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima radnika Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila tekst Aneksa II Ugovora o međusobnim  pravima, obavezama i odgovornostima suosnivača Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama, te ovlastila premijera Tuzlanskog kantona da u ime Vlade Tuzlanskog kantona potpiše Aneks Ugovora.

Vlada je danas dala saglasnosti Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak za prijem državnog službenika, stručnog saradnika za opće poslove socijalne zaštite i poslove kontrole izvještaja na neodređeno vrijeme kao i Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog  kantona  za  prijem  državnog službenika, stručnog saradnika za pravosuđe i upravu u  radni odnos  na određeno vrijeme do tri mjeseca.

            U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala saglasnost na prijedlog Odluke Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski  klinički Centar  Tuzla o imenovanju Prof. dr. med. sci. Vahida Jusufovića, specijalista  oftalmologije  za  direktora  Javne  zdravstvene  ustanove  Univerzitetski  klinički centar Tuzla, na mandatni period od četiri godine. Vlada je imenovala  Upravni  odbor  JU  Odgojni  centar  Tuzlanskog  kantona  na  period  od  četiri godine. Data je prethodne saglasnosti Upravnom odboru Javne ustanove  Odgojni centar Tuzlanskog kantona za prijevremeno razrješenje Emira Huskića vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona, te imenovanje prethodna  Marine Tomić  za  vršioca  dužnosti  direktora  Javne  ustanove  Odgojni  centar  Tuzlanskog  kantona, do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora, a najduže 6 mjeseci.

            Vlada je danas imenovala i punomoćnike koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“  d.o.o., utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“, te dala saglasnost  na  Odluku  Nadzornog odbora JP „Međunarodni aerodrom   Tuzla“ o imenovanju Mensuda Brčaninovića iz Živinica za  vršioca dužnosti Izvršnog direktora za saobraćaj i tehniku ovog javnog preduzeća do  okončanja procedure za izbor i imenovanje Izvršnog direktora za saobraćaj i tehniku, a najduže 3 mjeseca.

Vlada je zatražila od Skupštine JP “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj da  razriješi dužnosti članove, predstavnike državnog kapitala, imenovane u privremeni Nadzorni odbor JP “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj, te utvrdila prijedlog kandidata za imenovanje u privremeni Nadzorni odbor javnog preduzeća do   imenovanja   novog   Nadzornog odbora u skladu sa zakonom, a najduže do 90 dana.

Vlada je danas dala i prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za imenovanje Belkise Avdagić, dipl.oec. za izvršnog direktora za ekonomsko- finansijske i pravne poslove Javnog preduzeća, kao i za imenovanje Alena Nuhića, dipl.ing.el. za izvršnog direktora za tehničke poslove Javnog preduzeća, na mandatni period na koji je imenovan direktor Javnog preduzeća.

Kada je u pitanju JP RTV TK, Vlada je dala prethodnu saglasnost na   Odluku   Nadzornog   odbora   o   prijedlogu   za   imenovanje  vršioca  dužnosti  Uprave  JP  Radio –  televizija  Tuzlanskog  kantona  d.o.o.  Tuzla,  do okončanja konkursne procedure a najduže na period do šest mjeseci, i to: Kasim Softić,  vršilac dužnosti direktora, Hasan Jahić, vršilac dužnosti izvršnog direktora za razvoj i Admira Bakić, vršilac dužnosti izvršnog direktora za program.

            Prethodne saglasnosti su date i Nadzornom  odboru  privrednog  društva  Rudnik  soli  „Tuzla“ d.d. Tuzla za razrješenje Mujkić Mirnesa, dipl. kriminalista sa pozicije v.d. direktora privrednog društva, te imenovanje Aziza Čačkovića, dipl. pravnika na poziciju vršioca dužnosti direktora Privrednog društva na period od 27.09.2020. godine do okončanja  konkursne procedure, a najduže do šest mjeseci. Osim razrješenja i imenovanja v.d. direktora ovog privrednog društva, Vlada je dala prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog  društva Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla za razrješenje trenutnih i imenovanje v.d. izvršnih direktora Privrednog društva.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: