Održana 57. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Kontinuitet uspješnih rezultata Instituta za zavarivanje

Vlada je danas prihvatila izvještaj o radu Instituta za zavarivanje Tuzla za 2018. godinu. I prošlu godinu Institut je okončao sa zavidnim rezultatima u svim oblastima svog poslovanja i time nastavio dugogodišnji niz svog uspješnog rada. Tokom 2018. godine u Institutu za zavarivanje je za potrebe kompanija iz Bosne i Hercegovine i regiona izvršena obuka 710 kandidata za zavarivače, koji su svojim radom nesumnjivo povećali kvalitet zavarivanja u metalnoj industriji. Nakon obuke svi kandidati su se zaposlili, a dio njih je dobio posao u zemljama EU. U navedenom periodu obavljena je atestacija zavarivača i izdato je ukupno 837 atesta, a od toga 484 međunarodno priznatih atesta (DVS, TŰV). Atestacijom zavarivača firme iz metalnog sektora su ispunile kriterije po evropskim i BiH standardima za obavljanje svoje poslovne aktivnosti, a sa dobijanjem međunarodno priznatih atesta i obavljanje djelatnosti za zahtjevno evropsko tržište. U poređenju sa brojem atesta izdatim u 2017. godini, u 2018. je izdato oko 16% više atesta. U okviru obavljanja obuke i atestacije zavarivača ovdje treba istaći da je tokom prošle godine realizovan projekat Ministarstva privrede TK, a u saradnji sa JU Služba za zapošljavanje TK, koji se odnosi na prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za zanimanje zavarivača u cilju njihovog zapošljavanja. Realizacijom ovog projekta, vrijednosti 63.700,00 KM, od čega je Vlada osigurala 47.000,00 KM, u firmama na području našeg kantona je zaposleno šesnaest osoba koje su bile na evidenciji JU Služba za zapošljavanje TK. Institut za zavarivanje je bio i domaćin kantonalnog takmičenja učenika – zavarivača. Takmičenje su organizovali Pedagoški zavod TK i Mašinska škola – Tuzla uz učešće svih Mašinskih škola u TK. Najbolji učenici na takmičenju su dobili ateste zavarivača i nakon završetka školske godine su se  veoma dobili posao u firmama na području našeg kantona. Takođe, u okviru praktične obuke učenika Mašinske škole koja se tokom školske godine obavlja u „Institutu za zavarivanje” d.o.o. Tuzla, najbolji učenici (8 učenika) su na kraju školske godine dobili ateste zavarivač, a nakon toga ubrzo i zaposlenje. Također značajno je za istaknuti da su u 2018. godini realizovane aktivnosti na pripremi laboratorije za akreditaciju po međunarodnom standardu EN ISO 17025. Tokom novembra 2018 godine obavljen je predaudit, a konačan audit je realizovan krajem februara 2019 godine od strane Instituta za akreditaciju BATA – Sarajevo. Na području TK ne postoji niti jedna druga akreditovana laboratorija prema međunarodnim standardima u oblasti zavarivanja (ispitivanje zavarenih spojeva i ispitivanje materijala). Akreditovana laboratorija je veoma bitna za rad industrije (termoelektrana, rudnici uglja, cementara, i sl.), kao i  metalnog sektora, pogotovo firmi koje su izvozno orijentisane i moraju ispunjavati kriterije i evropske standarde. Ovdje treba imati u vidu da se u bližoj budućnosti očekuje izgradnja bloka u Termoelektrani Tuzla i Termoelektrana u Banovićima, gdje će metalni sektor imati veliko i posebno učešće, kao kooperanti ino izvođača.

Gledajući finansijske rezultate, Institut je i na ovom planu uspješno okončao prošlu godinu, iskazavši dobit u iznosu od 143.839,00 KM.

542.500,00 KM za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje

            Vlada je danas donijela Odluku o realizaciji Plana implementacije Startegije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim Planom implementacije u Tuzlanskom kantonu za 2019. godinu, za što je odobreno ukupno 542.500,00 KM. Od ovog iznosa, za uspostavu šest centara za razvoj inkluzivnih praksi u šest lokalnih samouprava predviđeno je 201.600 KM, za eliminaciju prostornih prepreka 194.500 KM, za uspostavljanje mreže predškolskih ustanova/škola za uzajamnu podršku uz imenovanje centara izvrsnosti u području razvoja i implementacije inkluzivne prakse planirano je 65.000 KM, od čega 40.000 KM za predškolske i 20.000 za školske ustanove. Osim navedenog, nešto manji iznosi sredstava planirani su za opremanje vrtića i škola specifičnom didaktičkom opremom, licenciranje, obučavanje, nastavno-obrazovnog kadra, učenika i roditelja, te druge aktivnosti koje su predviđene Planom.

Ostale odluke

Vlada je danas donijela i više odluka kojima se utvrđuju iznosi određenih oblika socijalnih davanja. Iznos novčane pomoći na ime prehrane djeteta do šest mjeseci za nezaposlene majke porodilje čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2018. godine, ove godine iznosit će 80,00 KM mjesečno po djetetu, odlučeno je na današnjoj sjednici Vlade. Ovo pravo isplaćivat će se u trajanju od maksimalno šest mjeseci, a zahtjev za ostvarivanje prava se može podnijeti najkasnije do jedne godine starosti djeteta.

Također, odlučeno je da visina naknade za obrok u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja, iznosi 1,00 KM po djetetu po danu redovnog prisustva nastavi. Pravo na ovaj oblik naknade imaju djeca iz porodica koje su se našle u stanju socijalne potrebe, odnosno djeca čiji su roditelji korisnici stalne novčane pomoći, djeca čiji su roditelji materijalno neosigurani i za rad nesposobni, teškog zdravstvenog stanja, samohrani roditelji, a ne ostvaruju prihode od kojih  bi se izdržavali ili postoje drugi uzroci koji su doveli do toga da se nalaze u teškom stanju socijalne potrebe. Ocjenu ovih stanja vrše nadležni centri za socijalni rad.

Jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta utvrđena je u visini od od 159,00 KM, odnosno 20% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2018. godine.  Pravo na ovaj oblik pomoći imaju porodice čiji mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2018. godine.

Visina naknade za izdržavanje hranjenika u tradicionalnom hraniteljstvu iznosit će 327,00 KM, odnosno 36,8 % prosječne plate u Federaciji BiH za 2018. godinu.

Na kraju, dječji dodatak, za djecu iz porodica u kojima mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 7% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu iz 2018. godine, iznosit će 20,00  KM  po jednom djetetu mjesečno, izuzimajući porodice sa troje i više djece za koje se dječji dodatak utvrđuje u visini od 40,00 KM mjesečno po svakom djetetu iz te porodice.

Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila tekst Mišljenja Ministarstva za boračka pitanja na nacrt Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica. Predmetni materijal, Vlada je razmatrala zbog njegovog društvenog značaja, iako se radi o radnoj verziji koja nije prošla redovnu proceduru u smislu utvrđivanja od strane Vlade Federacije. Ipak, Vlada je mišljenja da je najbolja varijanta da se Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica predvidi ostvarivanje svih prava na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kao što je definisano u Zakonu o osnovnim pravima boraca i članova njihovih porodica i Zakonu o posebnim pravima dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja, kako bi se na jedinstven način riješilo ostvarivanje prava  demobiliziranih branilaca i time izbjegla mogućnost ostvarivanja prava demobiliziranih branilaca na različite načine i u različitom obimu od kantona do kantona. Time bi se, zbog različitih finansijskih mogućnosti kantona, izbjegla diskriminacija demobiliziranih branilaca po bilo kojem osnovu. Ukoliko predmetnim Zakonom bude predviđeno učešće kantona u finansiranju prava demobiliziranih branilaca, Vlada Tuzlanskog kantona je zatražila da se predložena dobna granica za ostvarivanje prava na novčanu  egzistencijalnu naknadu demobiliziranog branioca, sa 57 pomjeri na 50 godina života, na teret budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada je mišljenja da predloženi nacrt Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica može biti dobra polazna osnova za sistemsko uređenje prava demobiliziranih branilaca, ali da je nacrt Zakona u  predloženom tekstu neprovodiv jer su potrebna dodatna sredstva za njegovu realizaciju na području Tuzlanskog kantona u minimalnom iznosu od 24.238.000,00 KM godišnje, budući da se za mnoga prava ne može precizno utvrditi potreban iznos za realizaciju. Zbog ove činjenice Vlada Tuzlanskog kantona smatra da je prije usvajanja Zakona potrebno usvojiti izmjene i dopune Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine čime bi se obezbjedila potrebna dodatna sredstva svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine za implementaciju  novog Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

Vlada je danas prihvatila Plan korištenja finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2019. godini. Radi se o sredstvima koja su obavezna uplaćivati društva za osiguranje i druga pravna lica koja se bave osiguranjem imovine pravnih i fizičkih lica. Iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila društva izdvajaju 6%, a 1% sredstava od naplaćene funkcionalne premije osiguranja, koja se odnosi na osiguranje motornih vozila. Prikupljena sredstva se raspodjeljuju tako što 10% pripada Federaciji BiH, 20% kantonu od čega 4% za dobrovoljne vatrogasne jedinice formirane u dobrovoljnim vatrogasnim društvima na nivou kantona i 70 % općini i gradu od čega 6 % za dobrovoljne vatrogasne jedinice formirane u dobrovoljnim vatrogasnim društvima u lokalnoj zajednici u kojoj su ta sredstva ostvarena.

Vlada je danas donijela i Uredbu o dopuni Uredbe o organizovanju službi zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu. Ovom dopunom u okviru djelatnosti Crvenog krsta/križa formira se nova služba „Služba za spašavanje“. Novoformirana služba će imati veoma značajnu ulogu za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće, kao i u fazi otklanjanja njenih posljedica. I do sada je angažman Crvenog križa/krsta bio veliki, ali nije bio precizno definisan u oblasti zaštite i spašavanja, posebno u vezi sa angažiranjem, područjem djelovanja, nadležnostima, korištenju opreme i tehničkih sredstava, načinom njihove upotrebe i drugo.

Vlada je danas prihvatila i Informaciju o radu Garantnog fonda Udruženja za razvoj NERDA. Podsjećamo, ovaj garantni fond je projekat kojim se poduzetnicima sa područja Tuzlanskog kantona i regije olakšava da osiguraju finansijska sredstva iz eksternih izvora kroz izdavanje garancija za kredite za unaprjeđenje poslovne aktivnosti. Zaključno sa 22.04.2019. ukupna vrijednost deponovanih sredstava u Fond iznosi 1.438.250 KM, navodi se u Informaciji. Uz već postojeći multiplikator od 4,0, dogovoren sa Sberbank d.d., trenutna vrijednost garantnog potencijala Fonda iznosi 5.753.000 KM. Garantnom fondu Udruženja za razvoj NERDA do sada je ukupno pristupilo preko 800 poduzetnika od kojih je njih 466 preuzelo dokumentaciju za pristup Fondu, 283 je dostavilo dokumentaciju koja je omogućila ispitivanje njihove kreditne sposobnosti kroz Centralni registar kredita, a 260 preduzeća je prošlo kompletnu proceduru i predalo zahtjeve koji su ocjenjivani na Garantnom odboru fonda. Garantni odbor je odobrio 200 zahtjeva, od kojih je 155 dobilo sredstva, dok su ostali ili odbijeni od strane Kreditnog odbora banke ili su sami odustali. Zaključno sa 22.04.2019. godine 155 klijenata je realizovalo kreditna sredstva ukupne vrijednosti 7.865.614,14 KM. Evaluacijom svih projekata, u proteklih 11 godina, podržanih kroz Garantni fond procijenjeno je da su ove investicije omogućile firmama da zadrže preko 2.800 postojećih radnih mjesta, te stvorile uslove za zapošljavanje preko 950 novih radnika, zaključuje se u danas prihvaćenoj informaciji.

Vlada je danas odobrila usmjeravanje  transfera  za  posebne  namjene,  u  Budžet  Tuzlanskog  kantona  za  2019.  godinu.   Za  projekat  sanacija,  restauracija  i  konzervacija  lokaliteta  nekropole sa stećcima Stare kuće, Donje Breške, Grad Tuzla je Javnoj ustanovi „Zavod  za  zaštitu  i  korištenje  kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona“ dodijelio 10.000,00  KM.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: