ODRŽANA 19. REDOVNA SJEDNICA VLADE TK: PRELIMINARNA ŠTETA OD POPLAVA 120 MILIONA KM

Vlada TK prihvatila je Informaciju o poplavama i klizištima na području Tuzlanskog kantona u period od 05.08. do 09.08.2014. godine. Obilne kišne padavine, stoji u Informaciji, uzrokovale su nagli porast vodostaja u svim vodotocima, izlijevanje iz korita i poplave na području cijelog TK. Poplavljeno je više stotina stambenih i pomoćnih objekata, industrijskih objekata i poljoprivrednog zemljišta. Općinske komisije za procjenu šteta uradile su preliminarnu procjenu šteta od poplava i klizišta koja iznosi 119.678.256,48 KM. Došlo je do prekida purtnog saobraćaja i plavljenja i oštećenja magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva. Aktiviran je veliki broj klizišta koja ugrožavaju stambene, privredne i infrastrukturne objekte, kaže se u Informaciji  Kantonalne uprave civilne zaštite. Stanje prirodne nepogode zbog poplava i klizišta proglašeno je u općinama Kladanj i Čelić, dok je na području ostalih općina i na nivou TK na snazi stanje prirodne nesreće proglašeno u maju ove godine. U akcijama zaštite i spašavanja vršena je evakuacija stanovništva, evakuirano je 2.367 građana i smješteno kod rodbine, prijatelja i prihvatne centre koje su organizovali štabovi civilne zaštite. Tokom trajanja nesreće i u akcijama zaštite i spašavanja nije bilo smrtnog stradanja. Pri izvođenju radova u hitnim mjerama sanacije terena na području općine Tuzla povrijeđena su 2 uposlenika Općine, jedan sa prelomom noge a drugi sa lakšim povredama.

KATEGORISANJE KLIZIŠTA PO PRIORITETIMA

Vlada Tuzlanskog kantona  prihvatila je tekst Sporazuma za izradu Elaborata o inžinjerskoj prospekciji klizišta na području TK. Sporazum će zaključiti Vlada TK i Rudarsko-geološko-građevinski fakulteta Univeziteta u Tuzli. Zadatak koji proističe kao rezultat aktivnosti Sporazuma podijeljen po fazama. U prvoj fazi bit će utvrđen obim i stanje klizišta pojedinačno na svakoj općini kao i detekcija velikih i klizišta koja ugrožavaju živote ljudi i njihovu imovinu i infrastrukturu. U ovoj fazi predviđeno je utvrđivanje prioriteta za sanaciju klizišta po pojedinim općinama i  njihovo kategorisanje po prioritetima za stabilizaciju.  Slijedi druga faza  sa detaljnom inženjerskom prospekcijom odabranih klizišta za stabilizaciju. Studija uticajnih parametara na nestabilnost padina na Tuzlanskom kantonu i mogućnost preventivnih mjera predviđeni su u trećoj fazi. Rok za izradu Elaborata i dostavljanje Vladi Kantona na upoznavanje i postupanje je do 40 dana od potpisivanja Sporazuma. Rudarsko-geološko-građevinski fakultet u Tuzli  izradit će Elaborat bez naknade.

PLANIRANA GODIŠNJA UŠTEDA OD 2,5 MILIONA KM

Vlada TK donijela je Odluku o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Odlukom se utvrđuje Lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja TK, sačinjena prema inernacionalnim nezaštićenim nazivima lijeka (generičkim nazivima), kao i cijene lijekova na Listi lijekova TK. Listu lijekova čine dvije liste. A listu čine lijekovi sa učešćem Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u cijeni od 100%, za koje nije moguće utvrđivati učešće osiguranika u nabavci lijeka. Na B listi su  lijekovi sa učešćem Zavoda u procentualnom iznosu određenom odlukom Vlade TK, saglasno finansijskim mogućnostima. Skupština Tuzlanskog kantona je zadužila Ministarstvo zdravstva i Vladu TK da odmah pristupe izradi esencijalne liste lijekova Kantona u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja, a zatim i pozitivnih listi lijekova prema tržišno najnižim cijenama lijeka.  U međuvremenu je Ministarstvo zdravstva uputilo dopis svim proizvođačima lijekova u BiH i predstavništvima za BiH da, u cilju utvrđivanja cijene koja će biti priznata od stane Zavoda zdravstvenog osiguranja, za lijekove iz proizvodnog asortimana navedu cijene po kojima su spremni isporučivati.

Nakon dostavljenih cijena od strane proizvođača Ministarstvo je utvrdilo Listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona sa najnižim ponuđenim cijenama i usklađenim cijenama.

PODRŠKA RURALNOM RAZVOJU

Vlada TK usvojila je Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2014. godini. Programom se određuje visina sredstava za pojedine modele novčanih podrški, kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu podršku i plan raspodjele sredstava po oblastima i vrstama novčanih podrški. Sredstva  su utvrđena u Budžetu TK za 2014. godinu, kao podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji  u ukupnom iznosu od 3.748.216,00 KM. Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona propisano je da se sredstva za novčanu podršku u poljoprivredi obezbjeđuju u budžetu Tuzlanskog kantona za svaku kalendarsku godinu. Iznos tih sredstava ne može biti manji od 3,5 % vrijednosti poreskih prihoda godišnjeg budžeta Kantona. Prema Zakonu o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju TK visina sredstava za pojedine modele novčanih podrški, kriteriji za njihovo ostvarivanje sa planom raspodjele sredstava po oblastima i vrstama novčanih podrški određuje se Programom. Dokumentom su određeni opći kriteriji koje moraju ispuniti fizička i pravna lica da bi ostvarila pravo na novčanu podršku. Programom je predviđeno da će korisnicima koji imaju registrovan obrt biti obračunat 20 % veći iznos novčane podrške po jedinici mjere u odnosu na visinu novčane podrške planiranu ovim Programom u okviru modela podrške proizvodnji za animalnu i biljnu proizvodnju. Također su Programom planirana i sredstva u iznosu od 630.198,41 KM za realizaciju neisplaćenih podrški iz 2013. godine. Programom su planirana i sredstva rezerve, za realizaciju neplaniranih izdataka u toku budžetske godine.

UVOĐENJE MONITORINGA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Program korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2014. godini. U Program je uvršteno sedam projekata uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta na području šest općina, kao i projekti višenamjenskog vrednovanja korištenja i zaštite zemljišta i izrade karte upotrebne vrijednosti zemljišta na području pet općina. Prilikom promjene namjene poljoprivrednog zemljišta plaća se naknada koja podrazumijeva

adekvatnu protuvrijednost u novcu na ime umanjenja vrijednosti i izgubljenog obima poljoprivredne proizvodnje Po prvi put su Programom planirana i sredstva za pokretanje aktivnosti na uspostavi monitoringa poljoprivrednog zemljišta, što podrazumijeva sistemsko i permanentno praćenje stanja i promjena u zemljištu i na zemljištu. Provođenje ovih aktivnosti od posebnog je značaja nakon nedavnih poplava na području Tuzlanskog kantona, kako bi se kontinuirano moglo pratiti stanje oljoprivrednog zemljišta, odnosno registrirati eventualna zagađenja, te provoditi odgovarajuće mjere zaštite zemljišta. Realizacija projekata višenamjenskog vrednovanja korištenja i zaštite zemljišta i izradu karata upotrebne vrijednosti zemljišta predstavlja nastavak ranije započetih aktivnosti, te je do sada ovaj projekt u cijelosti realiziran na području općine Kalesija, dok je na području općina Gračanica, Gradačac i Živinice realizacija projekta u završnoj fazi. Programom su planirana i sredstva za nerealizovane projekte koji su odobreni prethodnim Programima, a to su nerealizovani projekti višenamjenskog vrednovanja korištenja i zaštite zemljišta i izradu karata upotrebnih vrijednosti za općine Gračanica, Gradačac i Živinice, te nerealizovani pojekti uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta, od kojih se onaj na području općine Gračanica treba realizirati u ovoj godini, dok su kod projekta na području općine Gradačac prilikom nadzora izvršenih radova utvrđene nepravilnosti, te je u toku upravni spor.

PRILAGOĐAVANJE STANJU U BUDŽETU TK

Vlada TK donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2014. godini. Budžetom Tuzlanskog kantona za 2014. godinu na poziciji Ministarstva za boračka pitanja, planirana su finansijska sredstva za realizaciju dopunskih prava korisnika boračko invalidske zaštite. Razlog za  donošenje Odluke je potreba nastala izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona prema kojem je na poziciji Dopunska prava iz BIZ-a i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a, došlo do umanjenja planiranih sredstava za 2.150.000,00 KM, odnosno, sa ranije planiranih 10.550.000,00 KM iznos je smanjen na 8.400.000,00 KM. Na poziciji „Obavezno zdravstveno osiguranje“ s obzirom da su se planirana izdvajanja pokazala većim od potrebnih za 60.000,00 KM bit će umanjenje planirane pozicije zbog preraspodjele. Sredstva za „Premiju osiguranja“ pokazala su se većim od potrebnih za 80.000,00 KM pa se vrši umanjenje planirane pozicije u cilju preraspodjele na drugu poziciju. Također u okviru stavke „Liječenje u zemlji“ a s obzirom na povećan broj podnesenih zahtjeva korisnika boračko invalidske zaštite za ostvarivanje navedenog dopunskog prava, planirana  izdvajanja pokazala su se nedostatnim za 10.000,00 KM. Na poziciji „Ortotsko-protetska pomagala“ u dijelu izdvajanja za „Sanitetsko higijenski materijal“ planirana izdvajanja pokazala su se većim od potrebnih za 100.000,00 KM pa se vrši umanjenje planirane pozicije.Na poziciji „Banjsko klimatsko liječenje“ obzirom na stanje u Budžetu i umanjen broj podnesenih zahtjeva, planirana izdvajanja pokazala su se većim od potrebnih za 40.000,00 KM. Sredstva planirana za provođenje dopunskog prava „Obavljanje pripravničkog staža“ s obzirom na stanje u Budžetu, umanjena su za 230.000,00 KM. Na poziciji „Pravo na zapošljavanje“ a u vezi sa planiranim aktivnostima Ministarstva i Vlade TK za maksimalan doprinos dodatnom zapošljavanju, došlo je do povećanja planiranih izdataka za 500.000,00 KM. Sredstva planirana za provođenje dopunskog prava „Pomoć u stambenom zbrinjavanju dodjelom bespovratnih sredstava“ s obzirom na stanje u Budžetu, umanjena su za 700.000,00 KM i za 2014. godinu ugašen je ovaj projekat. Sredstva planirana za provođenje dopunskog prava „Pomoć u stambenom zbrinjavanju dodjelom beskamatnih kreditnih sredstava“, umanjena su za 1.500.000,00 KM i za 2014. godinu ugašen je ovaj projekat.

OSTALE ODLUKE

Vlada TK utvrdila je osnovicu za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za mjesec juli 2014. godine u iznosu od 380,25 KM.

Također je utvrđena naknada za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec juli 2014. godine u iznosu od 8,00 KM po izrađenom danu.

Vlada  Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za prijem jednog državnog službenika i 11 namještenika. Riječ je o načelniku Odjeljenja za administraciju Banovići u Sektoru za upravno-pravne i kadrovske poslove, višem referentu za provođenje propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Odjeljenju za administraciju Tuzla, Lukavac, Živinice i Banovići. Također je data saglasnost za prijem višeg referenta za provođenje propisa o prijavi prebivališta, boravišta, ličnoj karti i JMBG u Odjeljenju za administraciju Živinice i Kladanj, višem referentu za poslove pisarnice i kurirske pošte u Odjeljenju za administraciju Sapna, višem referentu – operateru u Odjeljenju za kadrovske poslove i tri higijeničara u Odjeljenju za tehničko-higijenske poslove.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Akcioni plan za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje Tuzlanskog kantona 2014.-2015. Okvir za izradu Akcionog plana predstavljaju Strategija za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici Federacije BiH i Akcioni plan na federalnom nivou kojima se predlaže kantonalnim vladama da donesu svoje akcione planove za realizaciju aktivnosti na kantonalnom nivou. Cilj je usklađivanje normativno-pravnog okvira u oblasti nasilja u porodici sa domaćim i međunarodnim standardima iz ove oblasti, unaprjeđenje znanja i vještina osoba koje se profesionalno bave pitanjima nasilja u porodici, unaprijeđenje metodologije za prikupljanje podataka o slučajevima nasilja u porodici kao i povećanje društvene svijesti o nasilju u porodici i oblicima nenasilničkog ponašanja.

Vlada Tuzlanskog kantona je donijela je odluke o usmjeravanju neplaniranih  donacija u Budžet TK za 2014. godinu. Odobreno je usmjeravanje neplanirane donacije za implementaciju TEMPUS projekta, JU Univerzitet u Tuzli, u iznosu 58.674,90 KM, dodijeljene od Univerziteta u Beogradu.

Odobreno je usmjeravanje neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2014. godinu za sufinansiranje izdavanja „SPOMEN KNJIGE“ Gradačačka gimnazija 1951-2011.godina, JU Gimnazija „Mustafa Novalić“ Gradačac, u iznosu 2.850,00 KM, dodijeljene od privrednih subjekata.

Iznos od 3.094,03 KM koji je donirala Američka ambasada u BiH odobren je za finansiranje projekta „Međuentitetska razmjena škola“, JU Druga OŠ Gračanica.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je radnu grupu čiji je zadatak da u partnerstvu sa Centrom za razvoj i podršku Tuzla (CRP) sačini prijedlog Akcionog plana zapošljavanja osoba sa invaliditetom Tuzlanskom kantona i isti dostavi Vladi Tuzlanskog kantona na razmatranje.

Vlada TK donijela je Rješenje o imenovanju stalnog člana Garantnog odbora Garantnog fonda Udruženja za razvoj NERDA.

Odjeljenje za informisanje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: