ODRŽANA 17. REDOVNA SJEDNICA VLADE : OD OPĆINA SE TRAŽI PROGRAM ZBRINJAVANJA I SANACIJE

Vlada TK je prihvatila Informaciju o nadzoru i provjeri rada koncesionara te praćenju izvršenja koncesionih ugovora. Cilj Informacije je da Vladu TK detaljnije upozna sa radom koncesionara i izvršavanjem obaveza obiju strana potpisnica ugovora o koncesiji, te unaprijedi stanje u oblasti korištenja prirodnih dobara i dobara u općoj upotrebi na području Kantona. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao koncesor, u prvoj polovini 2014. godine vodilo je aktivnosti na provedbi 16 ugovora o koncesijama i to u oblastima eksploatacije i korištenja pitke vode za flaširanje, eksploatacije i korištenja pitke vode za vodosnabdijevanje, korištenja vode iz hidroakumulacija, korištenja vode iz vlastitog bunara i korištenja poljoprivrednog zemljišta. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, kao koncesor, u prvoj polovini 2014.godine, vodilo aktivnosti na provedbi 18 ugovora o koncesijama kada je u pitanju eksploatacija kamena, uglja, soli i solnih voda, plina, termomineralnih i mineralnih voda i kvarcnog pijeska. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, kao koncesor vodilo je aktivnosti na provedbi jednog ugovora o koncesiji zaključenog sa privrednim društvom „Eko-toplane“ d.o.o. Gračanica. Provedbu jednog ugovora o koncesiji sa Tenis klubom „Srebrenik“ iz Srebrenika pratilo je kao koncesor Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Ugovorom se koncesionar obavezao da će izgraditi tri teniska terena, od kojih jedan u 2013.godini a preostala dva u 2014. godini, te će koncesor shodno ugovoru i Zakonu o koncesijama, preduzeti radnje i mjere koje će obezbijediti ispunjenje ugovornih obaveza ili će pokrenuti raskid ugovora.

INFORMACIJA O MONITORINGU STIJENSKOG MASIVA

Vlada TK prihvatila je Informaciju o monitoringu stijenskog masiva na Tuzlanskom ležištu kamene soli. Cilj monitoringa je ostvarivanje direktnog uvida i kontrole reakcije površine terena prouzrokovanih eliminacijom deficita čvrstih masa zbog prestanka eksploatacije soli i promjene bilansa tečnih masa izraženog preko porasta nivoa podzemnih voda u ležištu. Prema Informaciji s aspekta dinamike podzemnih voda u izvještajnom periodu nisu zablježene aktivnosti koje ukazuju na nepovoljne događaje u sedimentima zahvaćenim slijeganjem. Upredbom podataka uočeno je da je promjena nivoa podzemnih voda direktno zavisi od količine padavina s tim što se ovaj period karakteriše ukupnom količinom padavina  od 616,90 L/ m2 stim što je u samo tri dana ( 13, 14 i 15 maja) je palo 233,2 L /m2 kiše. Također je zaključeno da ograničena nepotpuna hemijska ispitivanja uzoraka ukazuju na dodatno izluživanje soli na rubovima ležišta te da je intenzitet pomeranja blokova duž markantnih ožiljaka slijeganja veći u odnosu na raniji period (radi enormnog intenziteta padavina u prethodnom periodu), i da su dominantno prisutna izdizanja blokova.  Područje zahvaćeno slijeganjem nije zahvaćeno deformacijama i pojavom klizišta u većem obimu u odnosu na ostala područja Tuzle. Geodetski monitoring realizovan je u ovom periodu ali rezultati do sada nisu u potpunosti analizirani. Započeti procesi konsolidacije sedimenata degradiranih nekontrolisanom eksploatacijom slane vode, stoji u Informaciji, odvijaju prema očekivanjima i nisu uočene pojave koje bi ukazivale na dodatno pogoršanje stanja. Za pouzdaniju ocjenu stanja sedimenata iznad zapadnog dijela ležišta, potopljene jame rudnika Tušanj nužno je pristupiti seizmološkom monitoringu.

PRAVCI RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U TK

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o utvrđivanju prijedloga Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća TK za period od 2013. do 2017. godine. Programom su određeni ciljevi, politika i strategija zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području TK. Planirano je da se u tom periodu za razne projekte i aktivnosti, koji su od najšireg značaja za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara, utroši ukupno 137.459.061,00 KM. U okviru Programa utvrđena su i pitanja koja se odnose na programiranje razvoja zaštite od požara i vatrogastva na području TK. Program razvoja predstavlja okvirni i osnovni dokument koji će odrediti pravce razvoja zaštite i spašavanja kroz realizaciju konkretnih planova i projekata iz ove oblasti, uskladiti funkcionisanje sistema zaštite i spašavanja u TK između nosilaca sistema. Prema ovom dokumentu, u narednom periodu potrebno je formirati, u skladu sa potrebama i finansijskim i drugim mogućnostima, jedinice civilne zaštite opće i specijalizovane namjene u općinama, pravnim licima kao i na nivou TK. Dokument je upućen u redovnu skupštinsku proceduru.

VLADA TK OD OPĆINA TRAŽI PROGRAME ZBRINJAVANJA I SANACIJE

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici donijela je Zaključak kojim traži od općina na području Tuzlanskog kantona, koje su iskazale štete na stambenim objektima uzrokovane poplavama i klizištima u maju 2014. godine, da u što kraćem roku, a najkasnije do 15. avgusta 2014. godine, izrade Programe zbrinjavanja lica čije su kuće uništene i Programe sanacije oštećenih stambenih objekata.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Javnom preduzeću „Šume Tuzlanskog kantona“ DD Kladanj i Kantonalnom pravobranilaštvu da, u postupku pred općinskom službom Banovići, prihvate pismenu ponudu RMU „Banovići“ DD Banovići od 24.07.2014. godine. Riječ je o sporazumnom određivanju naknade za nekretnine eksproprisane u korist RMU „Banovići“ DD Banovići, u ukupnom iznosu od 55.082,53 KM.

Vlada TK donijela je Odluku kojom daje saglasnost Bosanskom kulturnom centaru Tuzlanskog kantona Tuzla za prijem zaposlenika i zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto rukovodilac odjeljenja općih i zajedničkih poslova na neodređeno, puno radno vrijeme, najranije od 1.9.2014. g.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti Upravnom odboru Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona za imenovanje Denisa Husića za direktora ove ustanove.

Vlada TK također je donijela Odluku kojom određuje punomoćnike državnog kapitala koji u ime osnivača vrše funkciju Skupštine Radio – televizije Tuzlanskog kantona u sastavu Mensur Begić, predsjednik i članovi Eldina Čustović i Omar Hadžić.

Vlada TK je dala prethodnu saglasnost Skupštini Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za razrješenje predsjednika i članova privremenog Nadzornog odbora Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona u sastavu Mirsad Zulić, predsjednik i članovi Ervin Alibegović i Fertik Glibanović.

Vlada je donijela i Odluku o davanju prethodne saglasnosti Skupštini JP RTV TK za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona, na period najduže 90 dana u sastavu  Ervin Alibegović, Fertik Glibanović i Omer Ročević.

Odjeljenje za informisanje

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: