ODRŽANA 12. REDOVNA SJEDNICA VLADE TK: UTVRĐENA OSNOVICA ZA OBRAČUN PLAĆE

Vlada TK je donijela Pravilnik o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih obitelji u institucijama Tuzlanskog kantona. Razlog za donošenje bilo je nezadovoljstvo boračkih organizacija Tuzlanskog kantona primjenom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica kojim je na nov način regulisano pravo na zapošljavanje. Savezi boračkih organizacija Tuzlanskog kantona donijeli su jedinstveni pravilnik za sve institucije Tuzlanskog kantona, koji sadrži kriterije za zapošljavanje po Zakonu o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.

OBEZBJEĐIVNJE  DIJELA SREDSTAVA ZA ISPLATU PLAĆA

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom je odobrena jednokratna pozajmica novčanih sredstava sa podračuna Tuzlanskog kantona u iznosu do 3.000.000,00 KM, sa podračuna pod nazivom sredstva posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, u iznosu do 2.000.000,00 KM i sredstava za zaštitu okolice u iznosu do 3.000.000,00 KM. Pozajmica je odobrena u cilju obezbjeđenja nedostajućeg dijela novčanih sredstava za isplatu plaća za maj 2014. godine, za zaposlene kod budžetskih korisnika čijim korištenjem se ne smije ugroziti izvršenje obaveza po namjenskom podračunu.

UTVRĐENA OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE

Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju osnovice za obračun plaće i visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za maj 2014. godine. Osnovica za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za april 2014. godine iznosit će od 380,25 KM a naknada za ishranu u toku rada bit će 8,00 KM po izrađenom danu.

ZBOG VREMENSKIH NEPRILIKA DVOSTRUKO PRESIJAVANJE KULTURA

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o realizaciji proljetne sjetve u 2014. godini za područje Tuzlanskog kantona. Prema podacima nadležnih općinskih organa Tuzlanskog kantona od ukupno planiranih 50.115 ha sjetva je obavljena je na 47.466,50 ha, odnosno na 94,72 % planiranih površina. U periodu optimalnih rokova sjetve kukuruza nepovoljne vremenske prilike su otežavale sjetvu tako da do pojave vremenskih nepogoda, polovinom maja, dio površina nije zasijan. Također, vremenske nepogode su u velikoj mjeri uništile površine zasijane kukuruzom te ukoliko se ne poduzmu aktivnosti oko obezbjeđenja stočne hrane,upitna je prehrana postojećeg stočnog fonda, na području Tuzlanskog kantona, stoji u informaciji. U ovoj godini najveće površine zasijane su kukuruzom, što ukupno iznosi 31.037 ha, odnosno  65% od ukupno ostvarene proljetne sjetve. Ostala žita su zasijana na površinama od 543 ha ili 81% u odnosu na plan.U 2014. godini povećane su sjetvene površine u općinama Kalesija, Lukavac i Srebrenik. Znatnije smanjenje sjetvenih površina u ovoj godini u odnosu na prošlu godinu je u općini Kladanj, Teočak i Tuzla dok je u ostalim općinama skoro u nivou prošlogodišnje sjetve. Udio pojedinih poljoprivrednih kultura u sjetvenoj strukturi se mijenja tako da značajnije površine zauzima silažni kukuruz i druge krmne kulture. Razlog povećanja sjetvenih površina su podsticajne mjere u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i regresiranje kamata na kredite iz oblasti poljoprivredne proizvodnje.

UKUPNO 599.648,00 KM ZA PROJEKTE ZAŠTITE OKOLICE

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o odobravanju ukupno 250.000,00 KM privrednim društvima u privatnom vlasništvu koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realiziraju projekte na području Tuzlanskog kantona, a koja su kandidovala projekte iz oblasti zaštite okolice radi dodjele sredstava. Shodno Odluci Rudniku krečnjaka „Vijenac“ d.o.o. Lukavac, za Glavni projekat prikupljanja, odvodnje i tretmana otpadnih voda pogona RK „Vijenac“, odobreno je 28.125,00 KM, kompaniji Delvir Prom d.o.o. Tuzla za sanaciju i toplifikaciju poslovnog objekta–radionice tekućeg održavanja 28.125,00, Bony d.o.o. Tuzla je za plinsku stanicu i kotlovnicu na plin BONY Tuzla odobreno 21.875,00 KM, za Eko Partner d.o.o. Tuzla je za nabavku presa za obradu otpadnog papira i kartona odobreno 26.562,50. Za zbrinjavanje komunalnog otpada kompaniji RIF–POST d.o.o. Živinice je odobreno 21.875,00. Firmi Fragmat Izolirka d.o.o. Gračanica je za zamjenu starog parnog kotla novim Viessman „Vitomax 200“ HS Tip M237 sa plinskom instalacijom i rezervoarom za plin je odobreno 28.125,00. Za uspostavljanje odvojenog sakupljanja ambalažnog otpada na području općina Tuzlanskog kantona – zeleni otoci u TK, firmi EKO ŽIVOT d.o.o. Tuzla je odobreno 23.437,50 KM. KOP i KO d.o.o. Živinice je za izgradnju solarne elektrane snage 60 kW dobio 28.125,00 KM, a za energetsku učinkovitost toplovodnog kotla na biomasu pelet u Variplast d.o.o. Gračanica odobreno je 18.750,00 KM. TQM d.o.o. Lukavac je za akreditaciju sistema upravljanja kvalitetom prema standardima ISO/IEC 17025:2005 ispitne laboratorije TQM d.o.o. Lukavac za područje „Mjerenje i ocjenjivanje okolinske buke“, nabavka softvera za izradu karti i eleborata buke za praćenje i kontroliranje buke na otvorenom prostoru je odobreno 25.000,00 KM.

Također, Vlada je dala saglasnost i na Odluku o odobravanju ukupno 149.949,00 KM javnim preduzećima koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realiziraju projekte na području Tuzlanskog kantona, a koja su kandidovala projekte iz oblasti zaštite okolice radi dodjele sredstava. JP Komunalno d.o.o. Banovići je za nabavkau kamiona sa nadogradnjom nosivosti do 3.000 kg za odvoz i prikupljanje komunalnog otpada odobreno 15.784,00 KM. Za poboljšanje uslova za odvoz kabastog otpada, održavanje vodotoka i održavanje zelenih površina na području općine Tuzla JKP Komunalac Tuzla je odobreno 10.852,00 KM, a 17.757,00 KM je odobreno JP Komunalac d.d. Gradačac za priključak deponije komunalnog otpada na magistralnu saobraćajnicu i nabavku kolske vage u skladu sa Glavnim projektom sanacije postojeće deponije komunalnog otpada “Višnjik” na lokalitetu Zrnići uz izgradnju pratećih objekata prilagođenih sanitarnom konceptu odlaganja do njenog zatvaranja, općine Gradačac. JP SKPC Mejdan, Tuzla je za zamjenu postojećih metal halogenih reflektora snage 1.000W, LED reflektorima snage 241W, u dvoranama i vanjskoj rasvjeti objekta SKPC Mejdan odobreno 11.838,00 KM. JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Banovići je za povećanje energetske efikasnosti dijela objekta zamjenom dotrajale fasadne stolarije u prostorijama JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Banovići odobreno 13.811,00 KM. JKP Čistoća, Čelić je za saniranje deponije Cerik i smanjivanje nastajanja otpada u cilju zaštite i očuvanja životne sredine odobreno 12.825,00 KM. Za prikupljanje i trajno zbrinjavanje komunalnog otpada JKP Teočak, Teočak je odobreno 7.892,00 KM. JP za komunalne poslove Komus d.o.o. Gračanica je za sanaciju i uklanjanje divljih deponija na području općine Gračanica odobreno 15.784,00 KM. JP Komunalac d.d. Kladanj je na ime unaprjeđenja i jačanja komunalnog preduzeća općine Kladanj odobreno 13.811,00 KM. Za projekat za izradu fasade na objektu u cilju provedbe energetskih programa na skijalištu Karaula, Kladanj, JP Karaula d.o.o. Kladanj je odobreno 13.811,00 KM, a JKP Komunalno d.d. Živinice je za saniranje deponija u vodozaštitnim zonama i drugim lokacijama na području općine Živinice odobreno 15.784,00 KM.

Za podršku projekata međuopćinskog upravljanja otpadom Vlada je dala saglasnost za isplatu ukupno 124.700,00 KM javnim preduzećima koja su kandidovala projekte iz oblasti zaštite okolice. JP Komunalno d.o.o. Banovići je za obuhvatanje većeg broja korisnika radi adekvatnog korištenja međuopćinske deponije odobreno 49.700,00 KM. Za sanaciju deponije Stanovi, Kladanj JP Komunalac d.d. Kladanj je odobreno 50.000,00 KM.  JP “Eko – Sep” d.o.o. Živinice je za izradu Studije o uticaju na okoliš za Regionalnu sanitarnu deponiju na području Tuzlanskog kantona odobreno 25.000,00 KM.

Kada su u pitanju udruženja čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unaprijeđenje okolice, Vlada je dala saglasnost na odobravanje ukupno 74.999,00 KM udruženjima registrovanim na području Tuzlanskog kantona, kao i udruženjima koja su registrovana u skladu sa zakonom na entitetskom ili državnom nivou čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unaprjeđenje okolice, a koja su radi dodjele sredstava kandidovala projekte iz oblasti zaštite okolice. Sredstva je dobilo ukupno 29 uduženja.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona. Jedan od razloga za donošenje Zakona je i potreba usklađivanja sa Zakonom o pečatu TK. Također je bilo potrebno uskladiti djelatnosti JU BKC TK Tuzla sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 koja je počela s primjenom od 1.1.2011. godine, racionalizovati organe upravljanja BKC-a Tuzla, utvrditi inspekcijski nadzor nad radom Ustanove, te popuniti pravne praznine i precizirati pojedine odredbe Zakona o osnivanju Javne ustanove Bosanski kultumi centar Tuzlanskog kantona.

FABRICI OBUĆE „AIDA“ D.D. TUZLA 22.000,00 KM

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o odobravanju 22.000,00 KM privrednom društvu Fabrika obuće „Aida“ d.d. Tuzla, kao pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti, i to za troškove koji nastaju tokom organizacije proizvodnog procesa.

FRIZERI, AUTOMEHANIČARI I PEKARI NAJZASTUPLJENIJI ZANATI U TK

Vlada TK prihvatila je Informaciju o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona za 2013. godinu i pravcima razvoja. Krajem 2013. godine na području Tuzlanskog kantona poslovalo je ukupno 10.723 obrta, što je više za 181 obrt odnosno za oko 1,7% u odnosu na prethodnu godinu. Na 1.000 stanovnika registrovan je u prosjeku 21 obrt. Najveći broj ukupnog obrta u 2013. godini zabilježen je na području općine Tuzla u kojoj se bilježi rast broja registrovanih obrta u periodu 2010.-2013. godina. Nakon Tuzle, po broju obrta na području Tuzlanskog kantona prednjače Lukavac, Gračanica i Gradačac. Zabilježeni porast broja obrta u 2013. godini na području TK odraz je povećanja broja obrta u svim općinama, izuzev Gračanice gdje je zabilježen pad broja obrta za 10 obrta u 2013. u odnosu na 2012. godinu. Na području Tuzlanskog kantona preovladavaju obrti registrovani u grupi djelatnosti koja se odnosi na trgovinu na veliko i trgovinu na malo, popravak motornih vozila i motocikala (3.657), djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo) (1.769), djelatnosti prerađivačke industrije (1.202), te djelatnosti prijevoza i skladištenja (1.085). Među najzastupljenijim tipskim zanatskim djelatnostima na području Tuzlanskog kantona su frizeri, automehaničari i pekari. U 2013. godini prijavljena su ukupno 53 obrta koji se vode kao stari i tradicionalni zanati što je pad za 52,48% u odnosu na 2012. godinu kada je prijavljen 101 novi stari i tradicionalni obrt. Najveći broj starih i tradicionalnih zanata u 2013. godini prijavljen je u općinama Tuzla, Čelić i Lukavac, dok u općinama Doboj Istok, Kalesija, Sapna i Teočak nisu zabilježeni novoprijavljeni obrti u svojstvu starih i tradicionalnih zanata.

OSTALE ODLUKE

Sa zadatkom da sačini i Vladi Tuzlanskog kantona dostavi na razmatranje prijedlog kratkoročnih mjera u cilju pomoći privrednim subjektima koji su pretrpjeli direktne štete na području pogođenom prirodnom nesrećom, Vlada Tuzlanskog kantona danas je imenovala Radnu grupu. Predsjednik Grupe je Bahir Imamović, predstavnik Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, a članovi su Fehrija Bajramović, predstavnik Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, Enver Halilović, predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Medžid Čehić, predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Fikreta Hajdarbegović, predstavnik Ministarstva pravosuđa i uprave, Zineta Habul, predstavnik Ureda za internu reviziju, Ankica Ilić, predstavnik Ureda za zakonodavstvo.

Vlada TK donijela je Odluku o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2014. godinu. Odobreno je usmjeravanje 1.500,00 KM neplanirane donacije u Budžet TK za 2014. godinu za nabavku reklamno-propagadnih usluga za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo, JU Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla. Riječ je o donaciji „BH TELECOM” d.d. Sarajevo.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za Nadzorni odbor „Polet“ d.d. Tuzla u sastavu Božić Irena, dipl.ecc. iz Tuzle i Rizvić Meliha, dipl.pravnik iz Tuzle.

Vlada je utvrdila prijedloga kandidata za Nadzorni odbor u „Koksno-hemijski kombinat“ d.d. Lukavac u sastavu Softić Ramiz, mr. ekonomskih nauka iz Tuzle i Baraković Tarik, mr. ekonomskih nauka iz Tuzle.

Također je utvrđen prijedloga kandidata za Nadzorni odbor „Livnice čelika“ d.o.o. Tuzla u sastavu Muhamedbegović Nurdin, dipl.inž.maš. iz Tuzle i Paočić Almir, dipl.ecc. iz Tuzle.

Vlada tuzlanskog kantona donijela je Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za Nadzorni odbor u „Tvornica transportnih uređaja“ d.d. Tuzla u Plavšić Fikret, dipl.mašinski inženjer iz Lukavca i Đulović Abdulah, dipl.ecc iz Ljubača, Tuzla.

Vlada je donijela Rješenje o imenovanju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Almira Hurić, dipl.ekonomista imenuje se za direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog direktora, na najduže tri mjeseca.

Vlada TK imenovala je Almasu Begić za člana Školskog odbora JU Gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla iz reda osnivača na period do 90 dana.

Odjeljenje za informisanje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: