Održana 1. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Vlada je danas usvojila Plan proljetne sjetve u 2018. godini. Ovaj dokument sačinjen je na osnovu općinskih planova za proljetnu sjetvu, a njim je predviđeno je da se na području našeg kantona žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije ukupno 52.014 ha. Površine koje se planiraju zasijati u ovoj proljetnoj sjetvi su nešto veće u odnosu na prethodne dvije godine. Žitarice se planiraju zasijati na površini od 22.332 ha, što iznosi 42,93 % od ukupnog plana sjetve, a što je manje za 229 ha u odnosu na 2017. godinu. Što se tiče povrtnog bilja, krompirom se planira zasaditi 7.283 ha, što predstavlja 14,00% od ukupnog plana, a što je za 193ha više u odnosu na prošlogodišnji plan. Ostalim povrtnim biljem planira se zasijati, odnosno zasaditi 5.131 ha što je za 71 ha više u odnosu na 2017. Industrijskim biljem planira se zasijati 234 ha što je za neznatno manje u odnosu na 2017. godinu. Krmnim biljem planiraju se zasijati površine od 17.034 ha što je za 616 ha više u odnosu na plan iz 2017. godine. Posmatrajući prostorno, Plan proljetne sjetve u općinama Čelić, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Lukavac, Sapna i Tuzla je veći u odnosu na prošlu godinu. Povećanje plana se kreće od 0,08% u općini Gračanica do 8,35 % u Tuzli. U ostalim općinama plan sjetve u odnosu na prošlu godinu je nešto manji. Također je evidentno da su sjetvene površine veće u općinama gdje se nalaze kompleksi poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države kao što su općine Čelić, Gradačac, Živinice, Lukavac, Kalesija i Tuzla.

Kada su u pitanju preporuke, Ministarstvo navodi da je, u cilju ostvarenja plana proljetne sjetve, potrebno stvoriti preduslove kao što je obezbijeđenje kvalitetnog sjemena i sadnog materijala sa odgovarajućim porijeklom, certifikatom, fitopatološkim uvjerenjem i sortnoj čistoći, obezbijediti ostale repromaterijale za sjetvu ( mineralno đubrivo, zaštitna sredstva, gorivo i mazivo), osigurati neophodne rezervne dijelove za poljoprivrednu mehanizaciju (traktori i priključna oruđa), te u organizaciji Poljoprivrednog zavoda izvršiti edukaciju poljoprivrednih proizvođača radi prezentacije novog sortimenta kukuruza kao i drugih kultura, a cilju povećanja prinosa po jedinici površine.

Odobrena kreditna sredstva za novih 8 privrednih subjekata

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas pozitivno mišljenje na odobrena kreditna sredstva Sparkasse  Bank  d.d.  Sarajevo za novih 8 aplikanata iz  kreditne  linije  uz  subvencioniranje  dijela  kamatne  stope  iz  sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu. Ukupan iznos kreditnih sredstava za koje su zainteresovani ovi aplikanti iznosi 1.701.000,00 KM. Prije nekoliko dana Vlada  je već dala saglasnost za ukupno 26 zahtjeva sa plasmanom u ukupnoj vrijednosti 8.625.000,00 KM, tako da će zaključno sa ovim trećim mišljenjem ukupno biti odobrena 34 zahtjeva sa plasmanom u vrijednosti 10.326.000,00 KM. U narednim danima Banka će nastaviti sa realizacijom ove kreditne linije čija je ukupna vrijednost više od 25 miliona KM. Podsjećamo Vlada Tuzlanskog kantona je u Budžetu za 2017. godinu osigurala sredstva za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, čime se omogućava obezbjeđenje finansijskih sredstava za pokretanje ili unaprjeđenje poslovnih aktivnosti putem kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope.

Ostale odluke

Vlada je danas dala saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, kojom se, za potrebe Narodne kuhinje „Imaret“ u Tuzli, odobrava 250.000,00 KM Udruženju HO „Merhamet“ MDD Sarajevo Regionalni odbor Tuzla.

Na danas održanoj redovnoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je odobrila 5.000,00 KM Udruženju Donorska mreža u BiH, kao finansijsku podršku za organizaciju manifestacije „Svjetski dan bubrega”, koja će se održati 08.03.2018. godine u Tuzli.

Današnjom odlukom Vlada je odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. U svrhu stvaranja boljih uslova za odvijanje nastave u prostorijama škole za JU Mješovita srednja škola „Musa Ćatim Ćatić“ Kladanj, Općina Kladanj je Školi dodijelila 1.373,47 KM. Također, za JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona odobreno je usmjeravanje 2.000,00 KM. Ovaj iznos je za realizaciju Projekta „Nacionalni spomenici u funkciji razvoja turizma Tuzlanskog kantona“ dodijelila Turistička zajednica Tuzlanskog kantona.

Vlada je prihvatila tekst Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu. Ovim sporazumom predviđeno je produženje važenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu na period od dvije godine, počevši od 04.04.2018. godine.

Vlada je danas dala saglasnost na nacrt Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti obrazovanja i nauke koji će biti zaključen između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Kabineta ministara Ukrajine. Sporazumom je predviđeno da Ukrajina i BiH šalju na godišnjoj i recipročnoj osnovi do tri kandidata za stjecanje prvog („Bekalaureat“) ili drugog („Master“) visokoobrazovnog stepena.

Obzirom na novi saziv Vlade Tuzlanskog kantona, na današnjoj sjednici Vlada je za kolektivno potpisivanje naloga za plaćanje preko Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona ovlastila Jakuba Suljkanovića, premijera Kantona, Miralema Nuhanovića, ministra finansija, Zlatana Muratovića, ministra obrazovanja i nauke, Mirsada Gluhića, ministra trgovine, turizma i saobraćaja, Bahrudina Hadžiefendića, ministra zdravstva, Slavenu Vojinović, ministra za kulturu, sport i mlade, Merimu Hajdarević, sekretara ministarstva finansija, Bahriju Jusupović, pomoćnika ministra finansija za trezor i Edinu Kurević, pomoćnika ministra finansija za budžet. Također, za raspolaganje sredstvima na depozitnom računu Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije BiH ovlašteni su Jakub Suljkanović, premijer Kantona, Miralem Nuhanović, ministar finansija, Mirsad Gluhić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja, Slavena Vojinović, ministar za kulturu, sport i mlade,  Mufid Klinčević, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Osman Puškar, ministar privrede.

Kako bi se omogućio i efikasan rad Vlade danas su imenovane i Kadrovska i Komisija za administrativna pitanja Vlade. Predsjednik Kadrovske komisije je Husein Topčagić, a članovi su Mirsad Gluhić, Zlatan Muratović, i Ivana Kulić. Kada je u pitanju Komisija za administrativna pitanja, predsjednik je  Enes Gegić, a članovi Mufid Klinčević i Bahrudin Hadžiefendić.

Vlada je danas donijela Odluku prema kojoj se pristupa dodjeli koncesije, u postupku po samoinicijativnoj ponudi MZ Brijesnica Mala, općina Doboj Istok, za zahvatanje vode iz bušenog bunara EB-3 u mjesnom vodovodnom sistemu MZ Brijesnica Mala. Kao koncesor je određeno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, koje će, u skladu sa Zakonom o koncesijama, poduzeti sve aktivnosti u postupku dodjele koncesije.

Vlada je danas donijela Odluku o poništavanju objavljenog Javnog oglasa, raspisivanju ponovnog Javnog oglasa i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova, odnosno predsjednika Upravnog odbora JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas stavila van snage Odluke o davanju saglasnosti za obnavljanje Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne vode na eksploatacionom polju Ljubače na području grada Tuzla, zaključenog između Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona i privrednog društva PIVARA d.d. Tuzla. Odredbama navedenog ugovora, predviđen je isti iznos minimalne godišnje tekuće koncesione naknade.  Obzirom da je u posljednje dvije godine koncesionar smanjio eksploataciju mineralne vode, ovu odredbu je ocijenio neprihvatljivom i odustao od obnavljanja ugovora.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: