Na sutrašnjoj sjednici Vlade TK razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći općini Kalesija

Premijer Kantona Jakub Suljkanović sazvao je 27. redovnu redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati sutra, u četvrtak, 23.08.2018. godine sa početkom u 8,45 sati.

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 24. i 25. redovne i 6. i 7. vanredne sjednice VladeTuzlanskog kantona;
 2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o Radio – televiziji Tuzlanskog kantona;

Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 1. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o dopunama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu;

Obrađivač: Ministarstvo finansija

 1. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period januar – juni 2018. godine;

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

 1. a)Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći općini Kalesija, za hitne intervencije radi preduzimanja hitnih mjera na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih prirodnom nesrećom – poplavom iz jula 2018. godine;

        b)Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta zahtjeva za dodjelu jednokratne              pomoći za hitne intervencije za općinu Kalesija;

        c)Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o                                           dodjeli  jednokratne novčane pomoći Gradu Tuzla, za hitne intervencije radi preduzimanja hitnih               mjera na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih prirodnom nesrećom –                           poplavom iz jula 2018. godine;

        d)Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta zahtjeva za dodjelu jednokratne              pomoći za hitne intervencije za Grad Tuzla;

Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o postupku razrješenja rukovodilaca samostalnih uprava i upravnih organizacija i uprava i upravnih organizacija u sastavu organa državne službe, prije isteka mandata;

Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju iznosa subvencije troškova ishrane i smještajas tudenata u studentskim centrima u Federaciji BiH;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za JU OŠ “Simin Han” Tuzla;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava” za JU OŠ “Sapna” Sapna;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 1. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskih programa prvog ciklusa studija Matematika, Fizika, Hemija, te Biologija na Prirodno – matematičkom fakultetu JU Univerzitet u Tuzli;
 2. b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskih programa prvog ciklusa studija Politologija, Psihologija, te Pedagogija na Filozofskom fakultetu JU Univerzitet u Tuzli;
 3. c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskih programa prvog ciklusa studija Menadžment u turizmu na Ekonomskom fakultetu i Turizmologija na Prirodno – matematičkom fakultetu JU Univerzitet u Tuzli;
 4. d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskih programa trećeg ciklusa studija Geologija na Rudarsko – geološko – građevinskom fakultetu JU Univerzitet u Tuzli;
 5. e) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskih programa trećeg ciklusa studija Građevinarstvo, naučno polje Građevinarstvo, naučna grana Hidrotehnika na Rudarsko – geološko -građevinskom fakultetu JU Univerzitet u Tuzli;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 1. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije “Tekuća rezerva” Kulturno umjetničkom društvu “Mladi rudar” Dobrnja, Tuzla;
 2. b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije “Tekuća rezerva” JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik;
 3. c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije “Tekuća rezerva” Udruženju građana Lovačko društvo “Zelemboj” Banovići.
 4. d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije “Tekuća rezerva” Uduženju pčelara “Pčela” Gradačac;
 5. e) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije “Tekuća rezerva” Košarkaškom invalidskom klubu “Zmaj” Gradačac.

Obrađivač: Ministarstvo finansija

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: