Izvještaj sa 16. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Olakšice za stambeno zbrinjavanje mladih bračnih parova

Vlada je utvrdila prijedlog Zakona dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava i uputila ga u skupštinsku proceduru. Ovim izmjenama Vlada inicira oslobađanje plaćanja poreza na promet nepokretnosti i prava mladih bračnih parova koji prvi put rješavaju stambeno pitanje. Naime, plaćanja poreza na promet nepokretnosti i prava u slučaju prijenosa vlasništva na stanovima do 70 m2 površine, bit će oslobođeni mladi bračni parovi koji prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje i koji u periodu do početka primjene ovog zakona nisu ili nisu bili vlasnici, odnosno posjednici nepokretnosti koja je služila ili služi za stanovanje. Također, Vlada je predložila i da se dobna granica pomjeri na navršenih 35 godina starosti umjesto do 30, što je gornja granica mladosti prema drugim zakonskim propisima.

U 2017. smanjen broj krivičnih djela u TK za 10 %

Vlada je prihvatila Informaciju o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2017. godinu. Stanje kriminaliteta na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini karakteriše smanjenje broja evidentiranih krivičnih djela za 10,01% u odnosu na 2016. godinu i smanjenje broja podnesenih izvještaja Tužilaštvima za 11,78%. Posmatrano po strukturi, smanjen je broj krivičnih djela protiv imovine za 315 krivičnih djela ili 10,46%, krivičnih djela protiv javnog reda i pravnog prometa za 128 krivičnih djela ili 35,65%, krivičnih djela protiv života i tijela za 45 krivičnih djela ili 14,33%, krivičnih djela iz drugih posebnih zakona za 39 krivičnih djela ili 34,51%, krivičnih djela protiv sigurnosti javnog prometa za 21 krivično djelo ili 8,33%, krivičnih djela protiv okoliša, poljoprivrede i prirodnih dobara za 8 krivičnih djela ili 5,00%, i dr., dok je povećan broj krivičnih djela protiv podmićivanja i krivičnih djela protiv službene i druge odgovorne funkcije za 32 krivična djela ili 57,14%, krivičnih djela protiv zdravlja ljudi za 28 krivičnih djela ili 10,89%,  krivičnih djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina za 7 krivičnih djela ili 6,25%, krivičnih djela protiv privrede, poslovanja i sigurnosti platnog prometa za 3 krivična djela ili 17,65%.

Ako se analiziraju složeniji i teži oblici krivičnih djela, može se uočiti smanjenje broja teških krađa, razbojništva, ugrožavanja javnog prometa, nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materija, nasilničkog ponašanja, teških tjelesnih ozljeda, nasilja u porodici, teških krivičnih djela protiv sigurnosti javnog prometa, pokušaja ubistva, pronevjera u službi, i dr., dok je povećan broj zloupotreba položaja ili ovlašćenja, posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga, ugrožavanja sigurnosti, nedozvoljene trgovine, ugrožavanja javnog prometa zbog omamljenosti, napada na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti, krivotvorenja službene isprave, i dr. Ostvaren je procenat otkrivenosti krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom učiniocu u iznosu od 43,31% i procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela u iznosu od 67,00%.

Kada se radi o javnom redu i miru na području Tuzlanskog kantona tokom 2017. godine, policija je evidentirala manji broj događaja narušavanja javnog reda i mira za 11,3% nego tokom prošle godine. Istovremeno evidentiran je i manji broj prekršaja za 7,1%. U skladu sa Zakonom i počinjenim prekršajima sankcionisan je manji broj osoba u narušavanju javnog reda i mira – manje za 269 ili 10,2%, a također i učinilaca prekršaja manje za 230 ili za 7,8%. Evidentiran je smanjen broj prekršaja tuča i fizičkih napada za 40 prekršaja ili 7,3%, odbijanja naređenja i omalovažavanja policijskih službenika manje za 59 prekršaja ili za 19,4%, prekršaja neovlaštene upotrebe oružja i oruđa manje za 8 ili za 57,1%, prekršaja prosjačenja manje za 106 ili za 80,3%.

Tokom 2017. godine evidentirano je povećanje broja saobraćajnih nezgoda u odnosu na  2016. godinu, više za 94 SN-e ili za 3,3%. Broj saobraćajnih nezgoda sa smrtnom posljedicom veći je za 6 nezgoda i 7 smrtno stradalih. Broj saobraćajnih nezgoda sa evidentiranom materijalnom štetom je veći za 95 nezgoda ili za 5,9%.

Najveće površine zasijane kukuruzom

Vlada je prihvatila Izvještaj o realizaciji plana proljetne sjetve u 2018. godini za područje Tuzlanskog kantona. Proljetna sjetva na području našeg kantona, prema podacima općina i Grada, planirana je na 52.014 ha, a realizovana je na površini od 51.067,50 ha, odnosno na 98,18 % planiranih površina. U ovoj godini najveće površine zasijane su kukuruzom za zrno 21.648 ha, dok je silažni na 12.643,50 ha što je 67,15 % od ukupno ostvarene proljetne sjetve. Ostala žita su zasijana na površinama od 596 ha ili 86,50% u odnosu na plan. Od industrijskog bilja na području Tuzlanskog kantona zasijano je 244 ha što je 104,27% u odnosu na plan. Od planiranih 12.414 ha površina za povrće zasijano je ili zasađeno 11.642 ha ili 93,78% u odnosu na plan. U okviru grupe povrtnih kultura najveća površina zasađena je krompirom 6.760 ha odnosno 58,07% od ukupne sadnje, odnosno sjetve povrtnih kultura. Ostvarenje sadnje ove kulture je 92,82% u odnosu na planirane površine. Krmno bilje (silažni kukuruz, lucerka, crvena djetelina, travno-djetelinske smjese i dr.) zasijano je na površinama 16.937,50 ha odnosno 99,43% u odnosu na plan.

Stepen realizacije proljetne sjetve kreće od 86,30% u općini Teočak do 103,04 % u općini Kalesija. Do smanjenja sjetvenih površina došlo je u općinama Banovići, Doboj Istok, Gračanica, Kladanj, Sapna, Srebrenik, Teočak i Živinice. Znatnije povećanje sjetvenih površina u ovoj godini u odnosu na prošlu godinu je u općini Lukavac, Kalesija i Tuzla dok je u ostalim općinama skoro u nivou prošlogodišnje sjetve. I pored relativno nepovoljnih vremenskih prilika u periodu optimalnih rokova sjetve poljoprivrednih kultura i visokih cijena repromaterijala stepen realizacije proljetne sjetve u ovoj godini je zadovoljavajući. Značajno je istaći da nema značajnijih oscilacija kad su u pitanju sjetvene površine poljoprivrednih kultura u proljetnoj sjetvi i one se kreću iz godine u godinu u jednom ustaljenom nivou. Međutim udio pojedinih poljoprivrednih kultura u sjetvenoj strukturi se mijenja tako da značajnije površine zauzima silažni kukuruz i druge krmne kulture.

Utvrđena Lista deficitarnih zanimanja

Vlada je dala saglasnost na Odluku o utvrđivanju Liste deficitarnih zanimanja na području Tuzlanskog kantona za školsku 2018/2019. godinu. Prema ovoj listi deficitarna zanimanja u našem kantonu su: zidar, tesar, keramičar, zavarivač, rudar, stolar, tapetar, pekar, obućar i krojač. Učenici koji upišu prvi razred srednjih škola u školskoj 2018/2019. godini sa Liste deficitarnih zanimanje moći će aplicirati na Konkurs za dodjelu stipendija učenicima prvih razreda srednjih škola za deficitarna zanimanja u školskoj 2018/2019. godini, za što je Vlada u Budžetu obezbijedila sredstva u iznosu od 100.000,00 KM

Ostale odluke

Visina naknade za izdržavanje hranjenika u tradicionalnom hraniteljstvu tokom 2018. godine iznosit će 38,5% prosječne plate u Federaciji BiH za 2017. godinu odnosno 331,00 KM, definirano je Odlukom o visini naknade za izdržavanje hranjenika u tradicionalnom hraniteljstvu koju je danas donijela Vlada Tuzlanskog kantona. Iznos ostaje nepromijenjen jer su za isplatu naknade za izdržavanje hranjenika u tradicionalnom hraniteljstvu u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu već planirana i obezbjeđena sredstva. Ovo je u skladu sa ciljevima reformske agende a TK je lider u razvoju hraniteljstva u FBiH i transformaciji institucionalnog smještaja djece, kao humanijeg i jeftinijeg oblika zaštite djece bez roditeljskog staranja, u odnosu na institucionalni smještaj. Uspostavu ovog prava vršit će mjesno nadležni centar za socijalni rad rješenjem o uspostavljanju prava, a u skladu sa Zakonom o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 U cilju omogućavanja efikasnijeg djelovanja, te omogućavanja bržeg donošenja odluka Vlada je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Tuzlanskog kantona i općina na području Tuzlanskog kantona u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala. Ovim izmjenama omogućeno je da nadležna ministarstva, odnosno u općinama i gradu općinski načelnik, odnosno gradonačelnik imenuju punomoćnika državnog kapitala za skupštinu privrednog društva sa državnim kapitalom.

Sa potrošačke jedinice „Podrška projektima Kantonalne privredne komore“ Vlada je Komori odobrila ukupno 30.000,00 KM, kao podršku realizaciji dva projekta. Za promociju i prezentaciju zajedničkih postavki privrede Tuzlanskog kantona na sajmovima u Bosni i Hercegovini i inozemstvu za 2018.godinu, odobreno je 20.000,00 KM, dok je za kontinuiranu edukaciju za privredne subjekte s ciljem povećanja konkurentnosti privrede Tuzlanskog kantona odobreno l0.000,00 KM.

Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na Odluku Senata Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija“ Tuzla o broju studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu studijsku godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2018/19. godini. U akademskoj 2018/19. godini na 5 studijskih programa planiran je upis ukupno 305 studenata od čega 185 redovnih i 120 vanrednih studenata.

Vlada je danas imenovala komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2018/19. godini. Komisiju za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog obrazovanja u školskoj 2018/19. godini čine predsjednik Elmir Tukić kao predstavnik Ministarstva, te članovi Fahrudin Beganović i Nusret Džuzdanović kao predstavnici Sidikata, te Almir Hadžić i Fuad Suljkanović kao predstavnici škola. S druge strane Komisiju za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama srednjeg obrazovanja u školskoj 2017/18. godini čine predsjednik Fikret Vrtagić kao predstavnik Ministarstva, te članovi Elbira Bešić i Nihada Duranović kao predstavnici Sidikata, te Midhat Parić i Ćazim Mešanović kao predstavnici škola.

U postupku realizacije Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2018. godinu Vlada Tuzlanskog kantona je odobrila ukupno 9.840,00 KM Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak i to 3.040,00 KM za nabavku računarske opreme, 800,00 KM za nabavku mehanizma za automatsko kopiranje za kopir aparat, 3.000,00 KM za nabavku kancelarijskog namjestaja i 3.000,00 KM za nabavku klima uređaja.

Vlada je nekategorisanu cestu Glibine – Humačko jezero proglasila cestom od značaja za Tuzlanski kanton. Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona je zadužena da uradi projektnu dokumentaciju za ovaj putni pravac. U skladu sa dinamikom rješavanja imovinsko-pravnih odnosa od strane općina na čijoj teritoriji se nalazi cesta i raspoloživih finansijskih sredstava, Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona će u saradnji sa nadležnim institucijama, donatorima i općinama na čijoj teritoriji se nalazi cesta učestvovati u sufinansiranju izgradnje ove ceste. Nakon izgradnje, upravljanje i održavanje ovog putnog pravca vršit će općine na čijoj teritoriji se cesta nalazi.

Vlada je odobrila 2.000,00 KM Opštoj poljoprivrednoj zadruzi ,,Tarevci“ P.O. na ime pomoći za organizaciju manifestacije „IX Međunarodni sajam ruralnog stvaralaštva Tarevci 2018“, te 3.000,00 KM udruženju žena „Mreža žena otvoreno srce u Bosni i Hercegovini“ na ime pomoći za organizaciju „8. sajma organskih proizvođača Eko-Etno 2018“.

Vlada je donijela pet odluka o odobravanju sredstava za potrošačke jedinice „Tekuća rezerva“. Kao podršku realizaciji projekta „Bošnjaci na Drini“, koji će se realizovati 11. juna 2018. godine, kao doprinos održivom povratku, Vlada je Udruženju građana „Podrinje“ Tuzla 10.000,00 KM. Medžlisu Islamske zajednice Gradačac Vlada je odobrila 5.000,00 KM kao finansijsku podršku u realizaciji projekta otvorenja džamije u Srnicama Donjim, koje će se održati 21. jula 2018. godine. Medžlisu Islamske zajednice Tuzla, su odobrene 2.000,00 KM na ime obezbjeđenja dijela potrebnih finansijskih sredstava za rekonstrukciju krova i munare Brdo-Kethode džamije u Tuzli, 2.000,00 KM JU Gimnazija “Ismet Mujezinović” Tuzla u svrhu odlaska učenika ove škole sa pratiocem na Globalno takmičenje iz engleskog jezika koje se održava u Barceloni od 22. do 27. jula 2018. godine te 22.000,00 KM Sportskom savezu TK za organizaciju utakmice košarkaške reprezentacije BiH sa košarkaškom reprezentacijom Francuske, u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo i to za sufinansiranje organizacije utakmice.

U cilju realizacije ranije donesenog Programa Vlada je dala saglasnost na Odluku o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila. Radi se o 35.000,00 KM koje su namijenjene za tekuće transfere neprofitnim organizacijama, a koje će se raspoređivati po postupku javnog oglašavanja.

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o prijemu radnika u radni odnos na neodredeno vrijeme JU „Direkcija regionalnih cesta TK“.  Ovom Odlukom odobren je prijem četiri radnika u radni odnos na neodredeno vrijeme u JU Direkcija regionalnih cesta i to savjetnika za izgradnju, rekonstrukciju, odriavanje i zaštitu cesta, saradnika za zaštitu cesta, saradnika za ekonomske poslove i višeg referenta za evidenciju, kontrolu i platni promet.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim zadužuje Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da izvrši izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu kako bi se obezbijedio adekvatan planski okvir za dodatno finansiranje realizacije programa zdravstvene zaštite za ustanove koje su u ugovornom odnosu za Zavodom.

Vlada je prihvatila Izvještaj o radu JP Radio – televizija Tuzlanskog kantona za 2017. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona je u okviru kadrovskih pitanja donijela Rješenje o razrješenju člana i privremenom imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Selmin Karić razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, zbog postojanja sukoba interesa u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine a za  za člana Upravnog odbora  imenovan je Admir Šišić na period najduže tri mjeseca.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: